Odporúčanie č. R (88) 2 o opatreniach na boj s pirátstvom v oblasti autorských práv a príbuzných práv

 

Rada Európy
Výbor ministrov

Odporúčanie č. R (88) 2
Výboru ministrov členským štátom
o opatreniach na boj s pirátstvom v oblasti autorských práv a príbuzných práv

(prijaté Výborom ministrov dňa 18. januára 1988) ministrov)Výbor ministrov v súlade s článkom 15 b Štatútu Rady Európy

Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je prehlbovať jednotu členských štátov pri ochrane a presadzovaní ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a pri uľahčovaní ich ekonomického a sociálneho rozvoja,

Vedomý si skutočnosti, že sa rozšíril fenomén pirátstva v oblasti autorských práv a príbuzných práv, t.j. neoprávnené kopírovanie, distribúcia alebo verejné sprístupňovanie chránených diel, príspevkov alebo výkonov na komerčné účely,

Všímajúc si, že tento fenomén vážne ovplyvňuje mnoho oblastí, hlavne výrobu a marketing zvukových záznamov, filmov, videozáznamov, vysielania, tlače a počítačového programového vybavenia,

Uvedomujúc si, že pirátstvo spôsobuje značné škody právam a záujmom autorov, umelcov, producentov a vysielateľov, ako aj kultúrnym profesiám a príbuzným odvetviam ako celku,

Uznávajúc, že tento fenomén má škodlivé dopady aj na záujmy spotrebiteľa, hlavne tým, že znižuje kultúrnu tvorivosť, a tým je na škodu rôznorodosti i kvalite produktov na trhu,

Majúc na pamäti škody, ktoré spôsobuje pirátstvo rozpočtom jednotlivých krajín,

Berúc do úvahy nepriaznivé dopady pirátstva na obchod,

Všímajúc si prepojenie mezi obchodom s pirátskym materiálom a organizovaným zločinom,

Pripomínajúc svoje Odporúčanie č. R (86) 9 o autorských právach a kultúrnej politike z 22. mája 1986,

Oceňujúc prácu v oblasti boja proti pirátstvu vykonanú v rámci iných organizácií, hlavne Svetovej organizácie duševného vlastníctva, Európskych spločenstiev a Rady colnej spolupráce,

Podmieňujúc efektívnosť konania proti pirátstvu prostredníctvom vhodných opatrení na národnej úrovni a prostredníctvom spolupráce na medzinárodnej úrovni,

Odporúča vládam členských štátov,
aby podnikli všetky nevyhnutné kroky na implementáciu nasledovných opatrení na boj s pirátstvom v oblasti autorských práv a príbuzných práv:

Vymedzenie práv

1. Štáty zabezpečia, aby autori, umelci, producenti a vysielatelia vlastnili adekvátne práva na svoje diela, príspevky a výkony s cieľom ochrany svojich ekonomických záujmov pred pirátstvom. Predovšetkým:

  • pokiaľ takého práva ešte neexistujú, umelcom bude poskytnuté minimálne právo povoliť alebo zakázať nahrávanie ich výkonov a kopírovanie nahrávok ich výkonov; producentom zvukových záznamov a obrazových záznamov bude poskytnuté minimálne právo na povolenie alebo zakázanie kopírovania ich zvukových záznamov a videozáznamov,
  • autori počítačového programového vybavenia budú mať prospech z ochrany autorských práv.

Právne prostriedky a sankcie

2. Štáty zabezpečia vo svojej legislatíve právne prostriedky, ktoré umožnia promptné a efektívne konanie voči osobám zapojeným do pirátstva v oblasti autorských práv a príbuzných práv, ako aj osobám, zapojeným do dovozu alebo distribúcie pirátskeho materiálu.

3. V rámci trestného práva treba poskytnúť právomoci na vyhľadávanie sídiel osôb dôvodne podozrivých zo zapojenia do pirátskych aktivít a na zhabanie všetkého materiálu, ktorý by mohol byť dôležitý pre vyšetrovanie, vr. pirátskych kópií a prostriedkov ich výroby. Treba tiež zvážiť možnosť zavedenia právomocí na zaistenie finančných ziskov z takých aktivít. Pre prípad usvedčenia musia existovať právomoci na zničenie alebo odňatie kópií a prostriedkov ich výroby zhabaných počas konania. Umožniť treba tiež zhabanie finančných ziskov z pirátskych aktivít. Mala by existovať aj možnosť, aby tieto zisky alebo ich časť boli prisúdené poškodenej strane ako kompenzácia za škody, ktoré utrpela. V súvislosti s pirátskou kriminalitou treba do legislatívy zakotviť primerane vysoké pokuty.

4. V oblasti občianskeho práva by mali existovať efektívne prostriedky na získavanie dôkazov o prípadoch pirátstva. Žalobca by mal mať nielen právo na konanie o náhradu škody, ale aj právo nárokovať si zisky z pirátskych aktivít. Potrebné je tiež ustanovenie umožňujúce zničenie alebo doručenie pirátskych kópií a prostriedkov ich výroby, zhabaných počas konania, žalobcovi.

5. Pozornosť treba venovať potrebe zaviesť alebo posilniť predpoklady, pokiaľ ide o existenciu a vlastníctvo autorských práv a príbuzných práv.

6. Štáty zvážia možnosť úzkeho zapojenia svojich colných orgánov do boja proti pirátstvu a o.i. ich splnomocnia, aby mohli so všetkými formami pirátskeho materiálu určeného na dovoz alebo na tranzit zaobchádzať ako so zakázaným tovarom.

Spolupráca medzi verejnými inštitúciami a medzi týmito inštitúciami a držiteľmi práv

7. Štáty budú v súvislosti s bojom proti pirátstvu v oblasti autorských práv a príbuzných práv podporovať spoluprácu na národnej úrovni medzi políciou a colnými orgánmi, ako aj medzi týmito inštitúciami a držiteľmi práv.

8. Štáty budú tiež na príslušných fórach podporovať spoluprácu v boji proti pirátstvu medzi políciou a colnými orgánmi rôznych krajín.

Spolupráca medzi členskými štátmi

9. Štáty sa budú priebežne vzájomne podrobne informovať o iniciatívach prijatých v boji proti pirátstvu na poli autorských práv a príbuzných práv.

10. Štáty sa budú v rámci týchto iniciatív vzájomne podporovať a plánovať tam, kde je to žiaduce, uskutočňovanie spoločných akcií prostredníctvom vhodných kanálov.

Ratifikácia dohôd

11. Štáty, pokiaľ tak ešte neurobili, znovu starostlivo preveria možnosť pristúpiť k:

  • Parížskemu protokolu (1971) revidujúcemu Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel,
  • Medzinárodnému dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielateľov (Rím, 1961),
  • Dohovoru o ochrane producentov zvukových záznamov pred nepovoleným kopírovaním ich zvukových záznamov (Ženeva, 1971),
  • Európskej dohode o ochrane televízneho vysielania (Štrasburg, 1960) a jej protokolom.

12. Štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté na národnej úrovni s ohľadom na ratifikáciu vyššie uvedených zmluvných dokumentov plne zohľadňovali najnovší technologický pokrok.

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak