Odporúčanie č. R (91) 14 o právnej ochrane zakódovaných televíznych služieb

 

Rada Európy
Výbor ministrov

Odporúčanie č. (91) 14
Výboru ministrov členským štátom
o právnej ochrane zakódovaných televíznych služieb

(prijaté 27. septembra 1991 na 462. zasadnutí zástupcov ministrov)


Výbor ministrov v súlade s čl. 15 b Štatútu Rady Európy,

Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu členských štátov pri ochrane a uskutočňovaní ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a pri uľahčovaní ich ekonomického a sociálneho rozvoja,

Všímajúc si dynamický rozvoj európskych televíznych služieb, hlavne platených televíznych služieb, ku ktorým je prístup chránený prostriedkami kódovacích techník,

Berúc do úvahy, že tieto služby prispievajú k rôznorodosti televíznych programov ponúkaných verejnosti a súčasne zvyšujú možnosti využitia audiovizuálnych diel vytvorených v Európe,

Berúc do úvahy, že rozvoj platenej televízie prináša nárast zdrojov financovania televíznych služieb a v konečnom dôsledku nárast kapacít audiovizuálnej produkcie v Európe,

Znepokojený narastajúcou mierou nezákonného prístupu k zakódovaným televíznym službám, hlavne prístupom osôb nepatriacich do okruhu tých, pre ktorých organizácia zodpovedná za vysielanie tieto služby určila,

Poznamenávajúc, že tento fenomén môže ohroziť ekonomiku organizácií poskytujúcich televízne služby, a teda aj rôznorodosť programov ponúkaných verejnosti,

Berúc do úvahy fakt, že nezákonný prístup k zakódovaným televíznym službám ohrozuje tiež právnu istotu vo vzťahoch medzi organizáciami poskytujúcimi kódované televízne služby na jednej strane a držiteľmi práv na diela a iné príspevky vysielané v rámci týchto služieb na strane druhej,

Vedomý si faktu, že nezákonný prístup k zakódovaným televíznym službám nepriamo ovplyvňuje práva a záujmy autorov, výkonných umelcov a producentov audiovizuálnych diel, ako aj profesionálov z oblasti kultúry a príbuzných odvetví ako celok,

Poznamenávajúc, že organizácie poskytujúce kódované televízne služby sú zodpovedné za použitie najlepších existujúcich kódovacích techník,

Napriek tomu uznávajúc, že tieto techniky treba doplniť o legislatívne opatrenia,

Rozhodnutý podniknúť efektívne kroky voči nezákonnému prístupu k zakódovaným televíznym službám,

Veriac, že to je možné najefektívnejšie dosiahnuť zameraním sa na obchodné aktivity umožňujúce taký prístup,

Uznávajúc, že ochrana kódovaných televíznych služieb v národnej legislatíve nesmie byť podriadená požiadavke reciprocity,

Odporúča vládam členských štátov
podniknúť všetky potrebné kroky na implementáciu nasledovných opatrení zameraných na boj proti nezákonnému prístupu k zakódovaným televíznym službám:

Definície
Pre účely implementácie princípov I a II:

"Zakódovaná služba" znamená akúkoľvek televíznu službu vysielanú alebo opakovane vysielanú (retransmitovanú) akýmikoľvek technickými prostriedkami, ktorej charakteristiky sú modifikované alebo pozmenené za účelom obmedziť prístup k nej pre určitú časť obecenstva.

"Dekódovacie vybavenie" znamená akékoľvek zariadenie, aparát alebo mechanizmus určený alebo špecificky prispôsobený - úplne alebo čiastočne - na umožnenie voľného prístupu k zakódovanej službe, t.j. bez modifikácie alebo pozmenenia jej charakteristík.

"Kódujúca organizácia" znamená akúkoľvek organizáciu, ktorej vysielanie, káblové prenosy alebo opakované vysielanie je zakódované, či už touto organizáciou samotnou alebo akoukoľvek inou osobou alebo organizáciou konajúcou v jej mene.

"Distribúcia" znamená predaj, prenájom alebo komerčnú inštaláciu dekódovacieho vybavenia, ako aj vlastníctvo dekódovacieho vybavenia za účelom vykonávania týchto činností.

******
Štáty zahrnú do svojej národnej legislatívy opatrenia založené na nasledovných princípoch:

Princíp I: Nezákonné aktivity
Za nezákonné sa považujú nasledovné aktivity:

 1. Výroba dekódovacieho vybavenia určená na umožnenie prístupu k zakódovanej službe osobám nepatriacim do okruhu tých, pre ktorých ju kódujúca organizácia určila.
 2. Dovoz dekódovacieho vybavenia určený na umožnenie prístupu k zakódovanej služby osobám nepatriacim do okruhu tých, pre ktorých ju kódujúca organizácia určila, za podmienok právnych záväzkov členských štátov týkajúcich sa voľného obehu tovaru.
 3. Distribúcia dekódovacieho vybavenia určená na umožnenie prístupu k zakódovanej službe osobám nepatriacim do okruhu tých, pre ktorých ju kódujúca organizácia určila.
 4. Komerčná podpora a reklama výroby, dovozu a distribúcie dekódovacieho vybavenia uvedená v predchádzajúcich odstavcoch.
 5. Vlastníctvo dekódovacieho vybavenia určené na komerčné účely, na umožnenie prístupu k zakódovanej službe osobám nepatriacim do okruhu tých, pre ktorých ju kódujúca organizácia určila.
  Len v prípade vlastníctva dekódovacieho vybavenia na súkromné účely členské štáty samé určia, že sa toto vlastníctvo považuje za nezákonnú aktivitu.

Princíp II: Sankcie a opatrenia

Princíp II.1: Trestné a správne právo


1.1 Štáty zahrnú do svojej národnej legislatívy opatrenia nasvedčujúce tomu, že nasledovné aktivity podliehajú trestným a správnym sankciám:

 1. výroba dekódovacieho vybavenia, ako je zakázaná princípom I.1,
 2. dovoz dekódovacieho vybavenia, ako je zakázaný princípom I.2,
 3. distribúcia dekódovacieho vybavenia, ako je zakázaná princípom I.3,
 4. vlastníctvo dekódovacieho vybavenia určené na komerčné účely, na umožnenie prístupu k zakódovanej službe osobám nepatriacim do okruhu tých, pre ktorých ju kódujúca organizácia určila.

2. Legislatívne zabezpečené sankcie budú stanovené na primeranej úrovni. Štáty zabezpečia výkon týchto sankcií a v rozsahu, v akom to národná legislatíva umožní:

2.1 Vypracujú opatrenia splnomocňujúce vyhľadávať sídla osôb zapojených do aktivít spomínaných v odseku 1 vyššie a zhabať všetky materiály relevantné pre vyšetrovanie, vr. dekódovacieho vybavenia a prostriedkov používaných na ich výrobu.

2.2 Vypracujú opatrenia umožňujúce zničiť alebo skonfiškovať dekódovacie vybavenie a prostriedky používané na jeho výrobu zhabané v priebehu konania.

2.3 Tiež by mali umožniť konfiškáciu finančných ziskov vyplývajúcich z aktivít výroby, dovozu a distribúcie, ktoré sú považované za protizákonné v súlade s princípom I.
V súlade s národným právom súdy by mali byť oprávnené prisúdiť skonfiškované finančné zisky alebo ich časť poškodeným osobám ako kompenzáciu za ujmu, ktorú utrpeli.

Princíp II.2: Občianske právo
1. Štáty zahrnú do svojej národnej legislatívy ustanovenia, na základe ktorých poškodená kódujúca organizácia môže okrem postupov podľa princípu II. 1 začať občianske súdne konanie proti tým, ktorí sú zapojení do aktivít považovaných za protiprávne v súlade s princípom I, a to hlavne s cieľom dosiahnuť zákazy a odškodnenie.

2. V rozsahu, v akom to národné právo umožní, poškodená kódujúca organizácia bude mať právo požadovať zisky zo zakázaných aktivít ako alternatívu ku konaniu o náhradu škody v súvislosti s utrpenou ujmou.

3. V rozsahu, v akom to národné právo umožní, vypracuje sa opatrenie umožňujúce zhabanie, zničenie alebo doručenie dekódovacieho vybavenia a prostriedkov používaných na jeho výrobu poškodenej kódujúcej organizácii.

4. Zavedú sa efektívne prostriedky na získanie dôkazov v prípadoch zahŕňajúcich zakázané aktivity.

Preklad:Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak