Odporúčanie č. R ( 95) 1 o opatreniach proti zvukovému a audiovizuálnemu pirátstvu

 

Rada Európy
Výbor ministrov

Odporúčanie č. R (95) 1
Výboru ministrov členským štátom
o opatreniach proti zvukovému a audiovizuálnemu pirátstvu

(prijaté Výborom ministrov dňa 11. januára 1995 na 525. zasadnutí zástupcov ministrov)Výbor ministrov v súlade s článkom 15 b Štatútu Rady Európy

Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je prehlbovať jednotu členských štátov pri ochrane a presadzovaní ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a pri uľahčovaní ich ekonomického a sociálneho rozvoja,

Znepokojený vývojom v oblasti zvukového a audiovizuálneho pirátstva,

Berúc do úvahy, že pirátstvo sa rozmáha hlavne z dôvodov

 1. podstatných politických, ekonomických a sociálnych zmien, ktoré nastali v strednej a východnej Európe, ako aj zložitej ekonomickej situácie v mnohých európskych krajinách,
 2. b. technického rozvoja, najmä digitalizácie, ktorý uľahčuje:

  • kopírovanie zvukových záznamov, audiovizuálnych diel, vysielania a počítačového programového vybavenia spojeného s audiovizuálnou produkciou (hlavne tzv. multimédiá a videohry), a to často vo vynikajúcej kvalite,
  • výrobu zariadení na dekódovanie a iných podobných prostriedkov používaných na ochranu prístupu k dielam a iným chráneným príspevkom,

Poznamenávajúc, že pirátstvo poškodzuje práva a záujmy autorov, producentov audiovizuálnych diel, umelcov, producentov zvukových záznamov a vysielateľov, ako aj kultúrne profesie a príbuzné odvetvia vo všeobecnosti a širokú verejnosť,

Všímajúc si vzrastajúci medzinárodný charakter zvukového a audiovizuálneho pirátstva,

Uznávajúc, že aktivita v oblasti legislatívy a zvyšovania povedomia je pre efektívny boj proti všetkým formám zvukového a audiovizuálneho pirátstva nevyhnutná,

Rozhodnutý podporovať efektívne konanie v tejto oblasti,

Presvedčený, že každá takáto aktivita musí vychádzať z vhodných opatrení prijatých na národnej i medzinárodnej úrovni,

Majúc na pamäti prácu vykonanú alebo vykonávanú v súvislosti s posilňovaním ochrany práv v rámci iných fór, hlavne Európskej únie, Unesco a Svetovej organizácie duševného vlastníctva,

Majúc na pamäti tiež prácu vykonanú alebo vykonávanú v súvislosti s uplatňovaním práv v rámci iných fór, hlavne Dohodu o obchodných aspektoch práv na duševné vlastníctvo, včítane TRIPS dohody zavŕšenej v rámci GATT a usmernení Európskej únie naznačujúcich opatrenia proti dovozu falzifikátov cez hranice,

V tejto súvislosti registrujúc potrebu účinnej implementácie existujúcich opatrení, ktoré pre túto oblasť už prijal:

 • Odporúčanie č. R (88) 2 o opatreniach na boj s pirátstvom v oblasti autorského práva a príbuzných práv
 • Odporúčanie č. R (91) 14 o právnej ochrane kódovaných televíznych služieb
 • Odporúčanie č. R (94) 3 o podpore vzdelania a informovanosti v oblasti autorských práv a príbuzných práv týkajúcich sa kreativity,

Majúc na pamäti potrebu venovať sa sústavne a primeraným spôsobom problematike zvukového a audiovizuálneho pirátstva, hlavne formám pirátstva v kontexte prudkého technologického rozvoja,

Poznamenávajúc, že okrem implementácie vyššie uvedených odporúčaní bude treba ešte veľa úvah o efektívnom konaní voči pirátstvu,

Odporúča vládam členských štátov:

 • zintenzívniť konanie proti zvukovému a audiovizuálnemu pirátstvu,
 • zaistiť na národnej i medzinárodnej úrovni rýchle a efektívnejšie konanie proti formám zvukového a audiovizuálneho pirátstva uvedeným v prílohe tohto odporúčania,
 • pri tvorbe svojej anitipirátskej stratégie brať do úvahy obsah prílohy tohto odporúčania.


Príloha k Odporúčaniu č. R (95) 1
1. V Európe sa rozmáhajú rôzne formy zvukového a audiovizuálneho pirátstva, ako sú napr.:

 1. neoprávnené nahrávanie živých predstavení na komerčné účely a nepovolené kopírovanie a distribúcia týchto nahrávok na komerčné účely,
 2. kopírovanie, distribúcia a sprístupňovanie zvukových záznamov verejnosti pri porušení relevantných existujúcich práv držiteľov práv a na komerčné účely,
 3. kopírovanie, distribúcia a sprístupňovanie audiovizuálnych diel verejnosti pri porušení relevantných existujúcich práv držiteľov práv a na komerčné účely,
 4. nezákonná retransmisia, káblová distribúcia, nahrávanie a kopírovanie vysielania na komerčné účely a nepovolená distribúcia kópií vysielania na komerčné účely,
 5. neoprávnená výroba a distribúcia dekódovacích zariadení a iných podobných prostriedkov umožňujúcich nezákonný prístup k dielam a iným chráneným príspevkom na komerčné účely,
 6. neoprávnené kopírovanie a distribúcia počítačového programového vybavenia súvisiaceho s audiovizuálnou produkciou, hlavne tzv. multimédiá a videohry, na komerčné účely.

2.Tieto skutočnosti vyžadujú, aby sa systematicky preskúmaval rozsah priestupkov v oblasti zvukového a audiovizuálneho pirátstva.

3. Mnoho členských štátov úspešne zaviedlo do svojho boja proti zvukovému a audiovizuálnemu pirátstvu:

 • antipirátske jednotky pozostávajúce zo špecialistov na boj so zvukovým a audiovizuálnym pirátstvom,
 • špeciálne komory v rámci trestných súdov a tribunálov, ktoré sú kompetentné na riešenie problematiky týkajúcej sa zvukového a audiovizuálneho pirátstva.

4. Zavedenie technických antipirátskych zariadení proti hrozbe zvukového a audiovizuálneho pirátstva môže - ako doplnok k existujúcemu právnemu rámcu na riešenie priestupkov v oblasti zvukového a audiovizuálneho pirátstva - zvýšiť bezpečnosť a ochranu diel a iných príspevkov.

5. Užitočná môže byť aj informačná kampaň o nutnosti rozhodného konania voči zvukovému a audiovizuálnemu pirátstvu zameraná na právnické a správne orgány, ako aj zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o závažnosti priestupkov v oblasti zvukového a audiovizuálneho pirátstva a o potrebe rešpektovať práva držiteľov autorských práv a príbuzných práv v dielach a iných chránených príspevkoch.

6. Dôležitá je koordinácia na medzinárodnej úrovni, pretože uľahčuje:

 • súdne konania týkajúce sa priestupkov v oblasti zvukového a audiovizuálneho pirátstva,
 • výmenu informácií medzi inštitúciami členských štátov zodpovednými za boj proti zvukovému a audiovizuálnemu pirátstvu.

7. Pre účinný boj s pirátstvom je dôležitá tiež výmena informácií medzi kompetentnými profesionálnymi inštitúciami.

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak