Súdne rozhodnutie (Dokonalá lúpež - programová služba DAJTO)

Rada dňa 5. 9. 2016 rozhodnutím č. RP/37/2016 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu - pokutu vo výške 5 000 eur.Sankcia bola uložená za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 1. 2. 2016 v čase o cca 22:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program Dokonalá lúpež, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, a kritérium vulgárne vyjadrovanie, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.

Voči predmetnému rozhodnutiu Rady podal vysielateľ v zákonnej lehote žalobu na Krajskom súde v Bratislave. Krajský súd v Bratislave na ústnom pojednávaní dňa 14. 2. 2019 rozhodol o zamietnutí žaloby. Rozhodnutie nie je doposiaľ právoplatné.

 Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak