Súdne rozhodnutie: Veľké noviny (príspevok Výkon ako v réžii britského SS)

Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 29. 4. 2014 rozhodnutím č. RP/028/2014 rozhodla o uložení sankcií vysielateľovi MAC TV s.r.o.

I. upozornenie na porušenie zákona za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 10. 2013 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Veľké noviny príspevok s názvom VÝKON AKO V RÉŽII BRITSKÉHO SS, v ktorom nedostala súdna úradníčka, prípadne Ministerstvo spravodlivosti SR, ako dotknutá osoba priestor vyjadriť sa k tvrdeniam o postupe súdnej úradníčky, zobrazenej v príspevku pri výkone súdneho rozhodnutia, dávaného do súvisu s  hospitalizáciou maloletých detí, čím účastník konania porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov,  

II. pokuty 5.000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 10. 2013 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Veľké noviny príspevok s názvom VÝKON AKO V RÉŽII BRITSKÉHO SS, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do osobnej cti v príspevku zobrazenej súdnej úradníčky.

Voči predmetnému rozhodnutiu Rady podal vysielateľ v zákonnej lehote opravný prostriedok na Najvyšší súd SR, ktorý rozsudkom sp. zn. 6Sž/12/2014 zo dňa 16. 12. 2015 rozhodol, okrem iného tak, že časť predmetu konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. RP/028/2014 zo dňa 29. 4. 2014 vo výroku pod bodom I. vylúčil na samostatné konanie a v tejto časti vec postúpil Krajskému súdu v Bratislave.

Krajský súd v Bratislave na ústnom pojednávaní dňa 31. 1. 2019 rozhodol, že žalobu vysielateľa týkajúcu sa výroku v bode I. zamieta. Rozhodnutie nie je doposiaľ právoplatné.

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak