Súdne rozhodnutia: Inkognito a Zvláštne správanie lekára

Prehľad aktuálnych súdnych rozhodnutí.INKOGNITO:
Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 27. 9. 2017 rozhodnutím č. RP/34/2017 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 3.319,- € za porušenie povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 23. 3. 2017 o cca 20:37 hod. program Inkognito, ktorý svojím obsahom, spôsobom spracovania a  prezentovaním vtipov o amputovaných končatinách, zasiahol do práva na ochranu ľudskej dôstojnosti spoločenskej skupiny telesne hendikepovaných osôb. Voči predmetnému rozhodnutiu Rady podal vysielateľ v zákonnej lehote žalobu na Krajskom súde v Bratislave. Krajský súd v Bratislave dňa 31. 10. 2018 rozsudkom vo veci sp. zn. 2S 303/2017-37 žalobu vysielateľa zamietol. Rozhodnutie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

ZVLÁŠTNE SPRÁVANIE LEKÁRA:
Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 27. 10. 2015 rozhodnutím č. RO/1/2015 rozhodla o uložení sankcie: odvysielať oznam o porušení z dôvodu, že vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. porušil povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 31. 3. 2015 o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Zvláštne správanie lekára, ktorým zasiahol do ľudskej dôstojnosti, práva na súkromie, dobrej povesti a osobnej cti snímaného lekára, a to najmä zverejnením  konkrétnych osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu snímaného lekára a opakovaným zaradením záberov zobrazujúcich lekára ako osobu so sťaženou schopnosťou pohybu, koordinácie a rečovej artikulácie v kontexte nepreukázaných podozrení z požitia alkoholu,resp. iných omamných látok, pričom tieto boli svojím spracovaním a spôsobom podania divákovi neprimerané vo vzťahu k informačnej hodnote príspevku.

Vysielateľ bol povinný odvysielať oznam o porušení ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii bezprostredne pred tromi najbližšími po sebe nasledujúcimi vysielaniami premiéry programu Televízne noviny, počnúc tretím dňom odo dňa doručenia rozhodnutia

č. RO/1/2015 v písomnej a súčasne v čítanej podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára v znení:

„Televízia Markíza odvysielala dňa 31. 3. 2015 v programe Televízne noviny príspevok Zvláštne správanie lekára s témou údajného požitia alkoholu ordinujúcim lekárom. Príspevok spôsobom svojho spracovania zasiahol do ľudskej  dôstojnosti zobrazeného lekára, a to najmä zverejnením údajov o jeho zdravotnom stave, prezentovaním nepreukázaných podozrení a opakovaním záberov zobrazujúcich ho ako osobu nespôsobilú vykonávať svoje povolanie. Z tohto dôvodu Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila Televízii Markíza sankciu odvysielať tento oznam o porušení zákona.“

Voči uvedenému rozhodnutiu Rady č. RO/1/2015 podal vysielateľ správnu žalobu na Krajskom súde v Bratislave.

Krajský súd v Bratislave dňa 8. 11. 2018 rozsudkom vo veci sp. zn. 6S/16/2016-48 žalobu vysielateľa zamietol. Rozsudok nie je doposiaľ právoplatný.

Dňa 11. 1. 2019, 12. 1. 2019 a 13. 1. 2019 odvysielal vysielateľ na programovej službe TV MARKÍZA, bezprostredne pred programom Televízne noviny, oznam o porušení ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii uložený rozhodnutím č. RO/1/2015.Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak