Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 28. 8. 2018

 Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 28. 8. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • uložila sankciu – pokutu 35 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS, WAU) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním desiatich sponzorských odkazov v dňoch 22., 25. a 31. 12. 2017, za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe) v súvislosti s vysielaním komunikátu informujúcom o možnosti vyhrať 40 000 € dňa 31. 12. 2017, za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Cesta bojovníka dňa 31. 12. 2017, ktorý prerušil zaradením reklamy štyrikrát, a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 22. 12. 2017 v čase 20:00 - 20:59 a 21:00 - 21:59 hod (programová služba JOJ), v čase 20:00 - 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 hod (programová služba JOJ PLUS) a v čase 19:00 – 19:59, 20:00 – 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 hod (programová služby WAU);
 • uložila sankciu - pokutu 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 28. 2. 2018 o cca 8:47 hod. tým, že odvysielal program Zámena manželiek označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek obsahu expresívneho vyjadrovania, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu - pokutu 1 000 eur vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 25. 1. 2018 o cca 6:00 hod. odvysielal vysielací blok Ranný blok s Tomaggiom a o cca 10:03 hod. vysielací blok Rock Music Nonsop, v ktorých v rámci témy týkajúcej sa bizarných predmetov, ktoré lekári vytiahli z pohlavných orgánov, došlo k naplneniu kritéria JSO „sexuálne deviácie prezentované alebo spracované v texte“, ktoré ich klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto programov v súlade s JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 100 eur vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac január 2018;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAXMEDIA, s.r.o. (programová služba radio.MAX) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac marec 2018;
 • uložil sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 6. 3. 2018 odvysielal v programe Šport príspevok Disciplinárka SZĽH rieši ich štart bez priamej alebo sprostredkovanej reakcie dotknutej strany na prezentovanú kritiku;
 • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie EM – KOM, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2018 poskytoval retransmisiu programových služieb HBO HD, TV LocAll, Nova International, JOJ Cinema HD, Disney Channel, SENZI, Film+, Fishing & Hunting bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním príspevku Na koho sa usmeje šťastie v programe Noviny dňa 30. 5. 2018;
 • začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2018 o cca 20:33 hod. na programovej službe JOJ PLUS a dňa 10. 6. 2018 o cca 12:59 hod. na programovej službe JOJ odvysielal program Návštevníci 3: Revolúcia, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam, a vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že uvedený program odvysielaný na programovej službe JOJ prerušil zaradením reklamy päťkrát;
 • začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia zákona (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s vysielaním programu Ahoj Slovensko dňa 1. 6. 2018;
 • uznala za neopodstatnené 20 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 28. 8. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.        
hovorkyňa                
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak