Odporúčanie č. R (99) 14 o všeobecných službách pre verejnosť týkajúcich sa nových komunikačných

 

Rada Európy
Výbor ministrov


ODPORÚČANIE č. R (99)14
Výboru ministrov členským štátom
o všeobecných službách pre verejnosť týkajúcich sa nových komunikačných a informačných služieb

(prijaté Výborom ministrov dňa 9. septembra 1999 na 678. zasadnutí zástupcov ministrov)Výbor ministrov podľa ustanovenia článku 15 b) Štatútu Rady Európy

Považujúc za úlohu Rady Európy dosahovať väčšiu súdržnosť jej členov pri zabezpečovaní a realizácii ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom,

Odvolávajúc sa na záväzok členských štátov voči základnému právu na slobodu prejavu a právu na informácie, ktoré zaručuje článok 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a poverenie Európskeho súdu pre ľudské práva kontrolou nad dodržiavaním vyššie spomenutého článku,

Znovu zdôrazňujúc, že sloboda prejavu a informácií je potrebná na spoločenský, ekonomický, kultúrny a politický vývoj každej ľudskej bytosti a vytvára podmienky na harmonický vývoj spoločenských a kultúrnych skupín, národov a medzinárodného spoločenstva, ako je to vyjadrené v Deklarácii o slobode prejavu a informácií z roku 1982,

Zdôrazňujúc, že neustály vývoj nových komunikačných a informačných služieb má slúžiť na podporu práva každého človeka na vyjadrovanie, vyhľadávanie, prijímanie a odovzdávanie informácií a myšlienok v prospech každého jednotlivca a demokratickej kultúry ktorejkoľvek spoločnosti,

Prijímajúc tento vývoj ako dôležitý faktor, ktorý umožňuje všetkým členským štátom a každému jednotlivcovi, aby sa podieľal na vytváraní koherentnej informačnej spoločnosti po celom európskom kontinente,

Odvolávajúc sa na Deklaráciu a Akčný plán 2. schôdze hláv štátov a vlád členských štátov Rady Európy z 11. októbra 1997, na ktorej sa vyššie spomenutí predstavitelia dohodli, že vytvoria európsku politiku na aplikáciu nových informačných technológií,

Odvolávajúc sa na Deklaráciu o informačnej spoločnosti a rezolúcie, ktoré schválili zúčastnení ministri na 5. Európskej ministerskej konferencii o mediálnej politike konanej v Solúne 11. a 12. decembra 1997,

Presvedčený, že nové komunikačné a informačné služby ponúkajú všetkým nové možnosti prístupu k informáciám, vzdelaniu a kultúre,

Presvedčený aj o tom, že využívanie nových komunikačných a informačných služieb uľahčí a zdokonalí možnosti všetkých podieľať sa na šírení informácií, ako i cezhraničnu komunikáciu, a tým podporí medzinárodné dorozumievanie a vzájomné obohacovanie jednotlivých kultúr,

Presvedčený aj o tom, že využívanie nových komunikačných a informačných služieb uľahčí účasť každého jednotlivca na verejnom živote, ako aj komunikáciu medzi jednotlivcami a verejnoprávnymi orgánmi a poskytovanie verejných služieb,

Uvedomujúc si, že mnohí ľudia v Európe nemajú dostatočný prístup k novým komunikačným a informačným službám a že rozvoj prístupu sa dosiahne ľahšie na úrovni spoločenstva než na úrovni jednotlivca,

Uvedomujúc si spoločenské, ekonomické a technické rozdiely existujúce na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a týkajúce sa rozvoja nových komunikačných a informačných služieb,

Uvedomujúc si možné vzájomné účinky spolupráce medzi verejnými orgánmi a súkromným sektorom v prospech užívateľov nových komunikačných a informačných služieb,

Konštatujúc, že podporí implementáciu princípu univerzálnych služieb spoločnosti týkajúceho sa nových komunikačných a informačných služieb, ako je to definované v Rezolúcii č. 1 z 5. Európskej ministerskej konferencie o mediálnej politike,

odporúča vládam členských štátov, aby:

1. implementovali princípy pripojené k tomuto odporúčaniu a zohľadnili príslušné národné pomery a medzinárodné záväzky,

2. šírili toto odporúčanie a dodatok k nemu a tam, kde je to vhodné, spolu s prekladom,

3. ich obzvlášť dávali do pozornosti verejným orgánom, novým komunikačným a informačným odvetviam a užívateľom.


DODATOK K ODPORÚČANIU Č. R (99)14

Smernice pre európsku politiku na implementáciu princípu
všeobecných služieb týkajúcich sa nových komunikačných a informačných služieb


Princíp 1 - Prístup

1. Členské štáty by mali podporovať tvorbu a správu budov verejného prístupu tak, aby zabezpečovali prístup pre všetkých k minimálnemu súboru komunikačných a informačných služieb v súlade s princípom univerzálnych spoločenských služieb. Toto by malo zahŕňať podporovanie verejných práv, vzdelávacích inštitúcií a súkromných vlastníkov prístupových zariadení k novým komunikačným a informačným službám, aby široká verejnosť mohla využívať tieto zariadenia.

2. Členské štáty by mali podporovať zriaďovanie primeraných a medzinárodne prepojených sietí pre nové komunikačné a informačné služby a zvlášť ich rozširovanie na územia so slabou komunikačnou a informačnou infraštruktúrou.

3. Členské štáty by mali podporovať vytváranie primeraných zariadení pre prístup k novým komunikačným a informačným službám pri užívateľoch, ktorí si vyžadujú podporu.

Princíp 2 - Obsah a služby

1. Členské štáty by mali podporovať verejné orgány na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni, aby prostredníctvom nových komunikačných a informačných služieb poskytovali širokej verejnosti nasledovný obsah a služby:
a) informácie verejného významu,
b) informácie o týchto verejných orgánoch, ich činnosti a spôsobe, akým môže s nimi ktokoľvek komunikovať prostredníctvom nových komunikačných a informačných služieb alebo pomocou tradičných prostriedkov,
c) možnosť sledovať administratívne postupy a postupy medzi jednotlivcami a týmito verejnými orgánmi, ako je spracovanie jednotlivých požiadaviek a vydávanie verejných zákonov, pokiaľ si národné právo nevyžaduje fyzickú prítomnosť príslušných osôb,
d) všeobecné informácie potrebné na demokratický proces.

2. Služby uvedené v odseku 1. nenahrádzajú tradičné spôsoby komunikácie s verejnými orgánmi písomnou formou alebo formou osobného styku, ako aj poskytovanie informácií verejnými orgánmi prostredníctvom tradičných mediálnych a oficiálnych publikácií.

3. Členské štáty by mali podporovať vzdelávacie inštitúcie, aby svoje služby odovzdávali širokej verejnosti prostredníctvom nových komunikačných a informačných služieb.

4. Členské štáty by mali podporovať kultúrne inštitúcie, ako sú knižnice, múzeá a divadlá, aby poskytovali služby širokej verejnosti prostredníctvom nových komunikačných a informačných služieb.

Princíp 3 - Informácie a školenie

1. Členské štáty by mali propagovať informácie o bodoch verejného prístupu uvedených v princípe 1), ktorých obsah a služby sú k dispozícii prostredníctvom týchto prístupových bodov, ako aj informácie o prostriedkoch prístupu a možných obmedzeniach.

2. Členské štáty by mali odporúčať školenie pre všetkých, ktorí používajú body verejného prístupu uvedené v princípe 1) , ako aj služby, ku ktorým je možný prístup prostredníctvom týchto prístupových bodov, pričom sa zohľadňuje charakter týchto služieb a dôsledky spojené s ich používaním.

3. Členské štáty by mali zvážiť zahrnutie vzdelania týkajúceho sa nových komunikačných a informačných technológií a služieb do školských osnov, ako aj inštitúcií pre ďalšie vzdelávanie alebo vzdelávanie dospelých.

Princíp 4 - Financovanie nákladov na univerzálne služby pre verejnosť

1. Členské štáty by mali uplatňovať vhodné spôsoby financovania implementácie princípu univerzálnych služieb pre spoločnosť, ako je udeľovanie pôžičiek alebo daňových úľav, kombinované verejné a súkromné dotovanie alebo súkromné dotovanie vrátane sponzorovania.

2. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby poskytovanie finančnej podpory a spnozovanie neviedlo k akémukoľvek nevhodnému vplyvu na implementáciu princípu univerzálnych služieb pre verejnosť.

Princíp 5 - Záruky čestnej súťaže

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby čestná súťaž medzi poskytovateľmi nových komunikačných a informačných služieb nebola zdeformovaná implementáciou princípu univerzálnej služby pre verejnosť.

Princíp 6 - Informácie, ktoré sa majú poskytovať Rade Európy

Členské štáty by mali informovať generálneho tajomníka Rady Európy o implementácií týchto princípov s ohľadom na ich pravidelné vyhodnocovanie a možné dopĺňanie v budúcnosti, ako aj dosahovanie spoločných a koherentných európskych postupov pri implementácii univerzálnych služieb pre verejnosť.

Prevzaté z časopisu Otázky žurnalistiky, č. 1/2000: Z anglického originálu Recommendation No. R (99)14 of the Committee of Ministers to Member States on Universal Community Service concerning New Communication and Information Services preložili Mgr. Alexandra Nováková a PhDr. Denisa Vlková
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak