Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 30. 8. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 30. 8. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • odňala licenciu spoločnosti E L E C T R I S spol. s.r.o. podľa § 31 ods. 2 písm. a) ZDV z dôvodu, že uskutočnila prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou a podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;
 • odňala licencie spoločnosti Slovak Sport, s.r.o. podľa § 31 ods. 3 písm. b) ZDV z dôvodu, že na majetok spoločnosti bol vyhlásený konkurz;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ku ktorému došlo  odvysielaním príspevku  Denník Pravda je údajne na predaj dňa 17. 12. 2016 v čase o cca 19:00 hod. v programe Správy RTVS, keďže ním bola porušená povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV, s.r.o. programová služba JOJ za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) a c) ZVR, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávneho a nedostatočného odvysielania titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Súdna sieň dňa 16. 2. 2017 o cca 08:54 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 90,8 MHz Žilina a 102,1 MHz Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (Radio One) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,7 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,0 MHz Dolný Kubín a 99,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko a Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, v súvislosti s vysielaním programu Sobotné dialógy dňa 10. 6. 2017 o cca 12:10 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Televízia Turiec, s.r.o. (programová služba Televízia Turiec (TVT)) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s odvysielaním informácie týkajúcej sa lekárne prevádzkovanej v Univerzitnej nemocnici Martin v programe Správy zo dňa 14. 6. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (prerušovanie programu reklamou) v súvislosti s častým prerušovaním programu Labyrint: Útek dňa 18. 6. 2017 reklamou;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi BP Media, s.r.o. (RADIO YES), vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (RÁDIO WOW), a vysielateľovi Marián Dokupil – Doko Media (Rádio GO DeeJay) vo veci možného porušenia § 18b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel), keďže uvedení vysielatelia v mesiaci máj 2017 nevyhradili z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (Rádio KISS), a vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (Rádio Frontinus),  vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR (povinnosť doručiť Rade štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel) keďže uvedení vysielatelia nedoručili Rade štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace apríl, máj a jún 2017;
 • uznala za neopodstatnené 12 sťažností resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 30. 8. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady. 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak