Európsky Dohovor o cezhraničnej televízii

 

V.2 Európsky Dohovor o cezhraničnej televízii


Slovenská republika je zmluvnou stranou Európskeho Dohovoru o cezhraničnej televízii od roku 1997. Dohľad nad uplatňovaním EDCT v SR vykonávala a vykonáva Rada, od októbra 2000 na základe ustanovenia § 5 ods. 2 písm. a) zákona č.308/2000 Z.z. Zástupcovia národných orgánov dohľadu sú zoskupení v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu (ďalej len "SV"), ktorý vznikol v roku 1993. SV monitoruje uplatňovanie Dohovoru zmluvnými stranami, zaoberá sa problémami spojenými s aplikáciou Dohovoru a formuluje stanoviská k interpretácii jednotlivých ustanovení Dohovoru. Monitoruje tiež hospodársky, technický a politický vývoj, ku ktorému dochádza od roku 1989. Na pravidelných zasadnutiach SV ( 2 až 3 krát ročne) sa zúčastňovala J. Grujbárová, do 9.9.2003 riaditeľka Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na ostatné - v poradí 35 zasadnutie SV T-TT - bola v novembri 2003 delegovaná E.Bobáková
V rozpätí troch zasadnutí v r.2003 SV venoval pozornosť otázkam reklamy, právu na krátke spravodajstvo ( nové Odporúčanie Výboru ministrov) a prístupu verejnosti k významným podujatiam . Účastníci ostatného zasadnutia boli upozornení na skutočnosť, že obe jazykovo rovnocenné konsolidované texty EDCT ( EDCT plus Dodatok k EDCT) v tlačovej forme obsahujú formálno-technickú chybu - v ustanovení kapitoly I.čl,2 písm. chýba formulácia "alebo aktivít tejto osoby" rozumej sponzora. V slovenskom zákone č.308/2000 Z.z. v § 38 ods.1 je formulácia správna.
K 25 zmluvným stranám EDCT pribudli v r.2003 dva nové štáty Česká republika a Bosna-Hercegovina.

V.2.1 Účasť v ďalších štruktúrach v rámci RE
Ako odborníci - ad personam - delegovaní Radou a následne MK SR pôsobia v roku 2003 v expertných skupinách:
» pre on line služby a demokraciu (MM-S-OD) od júna 2003 L. Maxonová, ktorá nahradila I. Chovana z dôvodu jeho dlhodobej práceneschopnosti.
» pre demokratické a sociálne dôsledky digitálneho vysielania ( MM-S-DB) - na návrh Skupiny pre digitálne vysielanie pôsobiacej pri RVR - ako pozorovateľ M. Para, člen SKDV a štatutárny zástupca verejno-právnej Slovenskej televízie.

Od roku 2000 SR nie je zaradená v programe "Aktivity pre rozvoj a konsolidáciu demokracie", obdobne ako žiadna z desiatich pristupujúcich krajín. Naopak, tieto krajiny teraz fungujú v úrovni sprostredkovateľa pre ďalšie krajiny v Európe, osobitne a napr. pre krajiny tzv. Balkánskeho paktu stability. Ponuka slovenskej Rady zabezpečiť aj v r.2003 študijný pobyt v Rade pre pracovníkov regulačných orgánov z ďalších krajín nebola využitá.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak