Odporúčanie č. R (2001) 7 o opatreniach na ochranu autorských práv a príbuzných práv a na boj

 

Odporúčanie č. R (2001)7
Výboru ministrov členským štátom
o opatreniach na ochranu autorských práv a príbuzných práv a na boj proti pirátstvu, najmä v digitálnom prostredí

(prijaté Výborom ministrov dňa 5. septembra 2001 na 762. zasadnutí zástupcov ministrov)Výbor ministrov v zmysle Čl.15.b Štatútu Rady Európy,

Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je prehlbovať jednotu členských štátov pri ochrane a presadzovaní ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a uľahčovaní ich ekonomického a sociálneho rozvoja,

Vítajúc výrazné zlepšenie na poli komunikácie a šírenia informácií vedúce k informačnej spoločnosti,

Berúc na vedomie, že rozvoj nových informačných technológií uľahčuje prístup k dielam, príspevkom a výkonom, ktoré sú chránené právami na duševné vlastníctvo, a ich využívanie,

Znepokojený výskytom nových foriem pirátstva, ktoré sú výsledkom možností ponúkaných informačnými sieťami, digitalizáciou a zhustením dát,

Pripomínajúc, že tento fenomén významne ovplyvňuje veľa oblastí v rámci autorských práv a im príbuzných práv,

Vedomý si značných a narastajúcich škôd, ktoré spôsobujú na jednej strane nedostatočná ochrana a na strane druhej nové druhy pirátstva v digitálnom prostredí záujmom autorov, vydavateľov, umelcov, producentov a vysielateľov, ako aj profesiám z oblasti kultúry a príbuzných oblastí ako celku,

Uznávajúc, že táto situácia má škodlivé dopady aj na záujmy spotrebiteľa a na rozvoj informačnej spoločnosti, predovšetkým tým, že znižuje kultúrnu tvorivosť, a tým je na škodu rôznorodosti i kvalite produktov na trhu,

Znovu zdôrazňujúc význam ochrany autorských práv a im príbuzných práv ako stimulu literárnej a umeleckej tvorby,

Majúc na pamäti škody, ktoré spôsobuje nedostatočná ochrana a pirátstvo rozpočtom jednotlivých krajín,

Uvedomujúc si prepojenie medzi obchodom s pirátskym materiálom a organizovaným zločinom,

Majúc na pamäti prácu na iných fórach vynaloženú v prospech posilnenia ochrany práv na duševné vlastníctvo a v prospech lepšieho presadzovania práv s cieľom bojovať proti pirátstvu, a to najmä v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), Európskej únie, Unesco a Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

Oceňujúc dôležitosť aktivity Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v rámci započatia tvorby štandardov v tejto oblasti na Diplomatickej konferencii v r. 1996, čím sa vytvoril špecifický medzinárodný rámec pre systematickú ochranu diel a iného materiálu šíreného digitálnou formou,

Odvolávajúc sa na svoje odporúčania

  • č. R (88) 2 o opatreniach na boj s pirátstvom v oblasti autorských práv a príbuzných práv,
  • č. R (91) 14 o právnej ochrane kódovaných televíznych služieb,
  • č. R (94) 3 o podpore vzdelania a uvedomelosti v oblasti autorských práv a príbuzných práv týkajúcich sa kreativity,
  • č. R (95) 1 o opatreniach voči zvukovému a audiovizuálnemu pirátstvu,

Odporúčajú vládam členských štátov,
aby pri tvorbe svojej antipirátskej politiky a pri premietaní svojej legislatívy do technického rozvoja brali do úvahy ustanovenia uvedené v prílohe tohto Odporúčania.


Príloha k Odporúčaniu č. 2001 (7)

Uznanie práv

1. Členské štáty zabezpečia, aby autori, umelci, producenti a vysielatelia vlastnili adekvátne práva na ochranu svojich záujmov a v boji proti pirátstvu v oblasti autorských práv a príbuzných práv vzťahujúce sa na nové formy využívania a použitia ich diel, príspevkov a výkonov. Pokiaľ tak už neurobili, predovšetkým:

- poskytnú autorom, umelcom a producentom zvukových záznamov práva obsiahnuté v Dohode o ochrane autorských práv WIPO (WCT, Ženeva 1996) a v Dohode o výkonných umelcoch a zvukových záznamoch WIPO (WPPT, Ženeva 1996)

- zvýšia ochranu poskytovanú vysielateľom, producentom databáz a audiovizuálnym umelcom týkajúcu sa ich pravidelných výkonov, obzvlášť v prostredí informačných sietí a digitalizácie.

Opatrenia a sankcie

2. Členské štáty zahrnú do svojej legislatívy opatrenia umožňujúce promptné a účinné konanie voči osobám, ktoré porušujú autorské práva a príbuzné práva, a tiež proti tým, ktorí sa podielajú na dovoze, vývoze a distribúcii nelegálneho materiálu. Súdne konania týkajúce sa Čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd nemusia byť nevyhnutne komplikované, zdĺhavé alebo nákladné.

- trestné právo

3. V prípadoch pirátstva členské štáty zabezpečia príslušné trestné konania a sankcie. Nad rámec aktivít na základe sťažností obetí zabezpečia, aby orgány verejnej správy mohli konať z vlastnej iniciatívy.

4. Treba poskytnúť právomoci na vyhľadávanie sídiel právnických alebo fyzických osôb, ktoré sú dôvodne podozrivé zo zapojenia do pirátskych aktivít, a právomoci na zhabanie, konfiškáciu alebo zničenie pirátskych kópií, prostriedkov ich výroby, materiálov a zariadení používaných prevažne pri tomto prečine, ako aj prostriedkov určených alebo používaných na obchádzanie technických opatrení chrániacich autorské práva a príbuzné práva. Pozornosť treba venovať tiež možnosti zavedenia právomocí na zaistenie a odňatie finančných ziskov z pirátskych aktivít. Dohľad nad týmito opatreniami budú mať kompetentné úrady.

5. Medzi sankcie sa zahrnú uväznenie a/alebo finančná pokuta, dostatočné na to, aby pôsobili ako odstrašujúci prostriedok a zodpovedajúce úrovni trestov aplikovaných pri priestupkoch podobnej závažnosti.

- občianske právo

6. Na poli občianskeho práva treba zabezpečiť, aby orgány súdnej moci mohli vydávať príkazy, ktorými zastavia porušovanie autorských práv a príbuzných práv.

7. Orgány súdnej moci budú mať možnosť vydávať dočasné opatrenia s cieľom zamedziť porušovanie alebo zabezpečiť príslušné dôkazy týkajúce sa daného porušenia autorských práv a príbuzných práv. Ak je to vhodné, tieto opatrenia sa budú prijímať inaudita altera parte 1) predovšetkým v prípadoch, v ktorých by akýkoľvek odklad mohol spôsobiť nenapraviteľnú škodu držiteľovi práva alebo v ktorých je nebezpečenstvo zničenia dôkazov.

8. Súdna moc bude mať možnosť v rámci pojednávania (procesu) na základe žaloby držiteľa práva prikázať obžalovanej strane, aby predložila dôkazy. Členské štáty môžu zvážiť zavedenie ustanovenia, že závery možno vyvodiť aj z mlčania (nečinnosti) obžalovanej strany.

9. Súdna moc bude mať oprávnenie prikázať strane porušujúcej práva, aby držiteľovi práva uhradila príslušnú náhradu ako kompenzáciu spôsobenej škody.

10. Členské štáty môžu stanoviť, že súdy sú oprávnené prikázať strane porušujúcej práva, aby držiteľa práva informovali o tretích osobách zapojených do nezákonnej činnosti, pokiaľ to je primerané závažnosti porušenia práva.

- zapojenie colných orgánov

11. Členské štáty do boja proti pirátstvu úzko zapoja svoje colné orgány, ktoré opatria o.i. aj právomocou zakázať vydanie podozrivého materiálu do voľného obehu.

Technologické opatrenia a správa práv

12. Členské štáty podporia rozvoj technologických opatrení na ochranu autorských práv a príbuzných práv a rozvoj systémov správy práv elektronických informácií, a to najmä tým, že im poskytnú špeciálnu ochranu v rámci svojej národnej legislatívy.

13. V súvislosti s existenciou podnikov disponujúcich zariadeniami, ktoré spracúvajú a riadia optické médiá, členské štáty preveria možnosť prijatia opatrení, ako je napr. povinnosť použiť unikátny identifikačný kód, čím bude možné určiť pôvod ich diel a konečných produktov.

Spolupráca medzi orgánmi verejnej správy a medzi týmito orgánmi a majiteľmi práv

14. Členské štáty budú na národnej úrovni podporovať spoluprácu medzi políciou a colnými orgánmi v súvislosti s bojom proti pirátstvu na poli autorských práv a príbuzných práv, ako aj medzi týmito orgánmi a držiteľmi práv. Tiež budú podnecovať spoluprácu medzi držiteľmi práv v rámci súkromného sektora.

15. Členské štáty budú tiež na príslušných fórach podnecovať spoluprácu medzi políciou a colnými orgánmi rôznych krajín v boji proti pirátstvu.

Spolupráca medzi členskými štátmi

16. Členské štáty sa budú priebežne vzájomne podrobne informovať o iniciatívach prijatých v boji proti pirátstvu na poli autorských práv a príbuzných práv.

17. Členské štáty sa budú v rámci týchto iniciatív vzájomne podporovať a plánovať tam, kde je to žiadúce, uskutočňovanie spoločných akcií prostredníctvom vhodných kanálov.

Ratifikácia dohôd

18. Členské štáty čo najskôr pristúpia k WIPO Dohode o ochrane autorských práv (WCT) a k WIPO Dohode o výkonných umelcoch a zvukových záznamoch (WPPT), pretože efektívna ochrana držiteľov práv do značnej miery závisí od harmonizácie ochrany na medzinárodnej úrovni.

19. Členské štáty, pokiaľ tak ešte neurobili, pristúpia k:

  • Bernskému dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel v znení revidovanom v Paríži (1971),
  • Medzinárodnému dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielateľov (Rím, 1961),
  • Dohovoru o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov (Ženeva, 1971),
  • Európskej dohode o ochrane televízneho vysielania (Štrasburg, 1960) a jej protokolom,
  • Európskemu dohovoru týkajúcemu sa otázok zákona o ochrane autorských práv a príbuzných práv v rámci cezhraničného satelitného vysielania (Štrasburg, 1994),
  • Dohode o obchodných aspektoch práv na duševnév vlastníctvo (TRIPS dohoda) (1994).

-------------------------
1) inaudita altera parte - bez predchádzajúceho vypočutia druhej strany

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak