19.zasadnutie EPRA - Štokholm jún 2004

 

Švédske hlavné mesto Štokholm bolo miestom 19. zasadnutia EPRA (Európskej platformy regulačných orgánov), ktorého oficiálna časť sa konala v dňoch 3. a 4. júna 2004. 124 účastníkov z 38 krajín prijalo pozvanie švédskej Komisie pre vysielanie a švédskeho úradu pre rozhlas a televíziu.
Na zasadnutí sa tak ako obvykle zúčastnili zástupcovia Rady Európy, Európskej komisie a Európskeho audiovizuálneho observatória, na druhej strane sa poprvýkrát v úlohe pozorovateľov zúčastnili zástupcovia RA z Islandu a Isle of Man.

Člemi EPRA je v súčasnosti 48 regulačných orgánov z Európy a Izraela.

Plenárne zasadnutie bolo venované téme rešpektovania súkromia, presnejšie diskusiám o tom, kde je pomyselná deliaca čiara medzi súkromím a verejným záujmom. Pozornosť pléna pritiahol pán Pär-Arne Jigenius,člen švédskej komisie a bývalý švédsky tlačový ombudsman, ktorý na konkrétnych prípadoch túto deliacu čiaru medzi súkromím a verejným záujmom definoval. Následná diskusia o poslaní a pôsobnosti (lepšie povedané možnostiach) regulačných orgánov preukázala veľké rozdiely, ktoré regulačné orgány majú pri regulácii zásahov médií do súkromia.
Ďalším bodom plenárneho zasadnutia bol výstup skoro polročnej práce skupiny o digitálnej terestriálnej televízii - skupina bola zložená z členov EPRA pod vedením talianskeho AGCOMu.
Na základe veľmi podrobného dotazníka sa podarilo získať rozsiahly súbor údajov, ktoré nielen reflektovali vývoj DTT v Európe, ale analyzovali aj faktory, ktoré môžu podmieniť úspešný vývoj a urýchliť prechod na DTT v špecifických mediálnych prostrediach. Experiment s touto skupinou sa osvedčil - konštatovali účastníci - a je predpoklad , že v roku 2005 sa budú údaje aktualizovať tým istým postupom - teda vytvorením a činnosťou špecifickej pracovnej skupiny,

Ochrana maloletých - Atraktívnou súčasťou práce jednotlivých pracovných skupín je posudzovanie ukážok odvysielaných programov, kde sa podľa názoru prekladateľa vyskytol nejaký problém, pokiaľ ide o súlad s národným zákonom, prípadne porušenie etických noriem, ktoré vo svojom programovom kódexe deklaruje vysielateľ. Tentoraz ukážky z Francúzska, Nemecka a Rumunska následne viedli k diskusii o významovom rozdiele medzi ustanoveniami Smernice "Televízia bez hraníc" (obe sú implementované do slovenského zákona č.308/2000 o vysielaní a retransmisii - § 20 ), ktoré ustanovujú povinnosť vysielateľom nevysielať programy, ktoré môžu vážne narušiť psychický, fyzický a morálny vývin maloletých ( rozumejú sa nimi pornografia a extrémne, neodôvodnené násilie) a regulovať vysielanie tých programov, ktoré by mohli narušiť vývin maloletých. Regulácia alebo koregulácia sa potom realizuje uplatňovaním rôznych identifikačných (hodnotiacich) symbolov predchádzajúcich alebo sprevádzajúcich program (obvykle vo vzťahu k veku - u nás Jednotný systém označovania), uplatňovaním opony a celou škálou sankcií, nepodobných postihom v SR. V prípade, že by vysielateľ bol za porušenie zákona sankcionovaný napr. jednodňovým alebo viacdňovým zákazom vysielania reklamy a musel by sa súčasne ospravedlniť divákom, iste by takáto sankcia viedla k zvýšenému záujmu o ochranu maloletých.

Druhá pracovná skupina sa zaoberala reguláciou rozhlasového vysielania, osobitne otázkami lokálnych/komunitných rádií, postupom prideľovania licencií a očakávanou digitalizáciou frekvencií. Treba pripomenúť, že hoci neexistuje žiadna "modelová" regulácia pre rozhlasové vysielanie na európskej úrovni (tak ako je to v prípade "Televízie bez hraníc"), účastníci sa zhodli na tom, že je treba zachovať lokálny/komunitný charakter rozhlasových programov a podporiť nástup digitálneho vysielania (ktoré môže zvýšiť obmedzené zdroje - frekvencie)
Napriek zhode v principiálnom smerovaní, spôsoby ako to chcú národné regulačné orgány presadzovať sú však diametrálne odlišné.

Novou podpredsedníčkou päťčlennej Výkonnej rady EPRA na čele ktorej stojí šéf Úradu Irskej komisie pre vysielanie Michael O´Keeffe , sa stala pani Izabella Chruslinska, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov Úradu Poľskej národnej rady pre rozhlas a televíziu.

Ďalšie stretnutie Európskej platformy regulačných orgánov sa uskutoční v tureckom Istanbule v októbri t.r.. Hostiteľom a organizátorom je tamojší regulačný orgán - Najvyššia rada pre rozhlas a televíziu.

Podľa tlačovej správy EPRA a materiálov spracovala:
Eleonora Bobáková


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak