Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 5. 4. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 5. 4. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 14 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programové služby WAU, JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že program Aféry dňa 22. 11. 2016 o cca 5:58 hod napriek obsahu expresívneho, vulgárneho a obscénneho vyjadrovania a scén spojených so sexuálnymi deviáciami, pre ktoré mal byť označený   ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, dňa 22. 11. 2016 o cca 10:00 hod napriek obsahu expresívneho, vulgárneho a obscénneho vyjadrovania a sexuálnych scén, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a dňa 5. 12. 2016 o cca 9:50 hod napriek obsahu expresívneho, vulgárneho a obscénneho vyjadrovania a scén spojených so sexuálnymi deviáciami, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • uložila sankciu – pokutu 9 000 eur vysielateľovi INTERACTIV.ME, s.r.o. (programová služba RING TV ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 15. 10. 2016  od cca 05:52 do 06:55 hod odvysielal komunikát Sexi show, označený ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, a za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 14. 8. a 15. 10. 2016 v čase od 03:00 do 07:00 hod;
  • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 8. 10. 2016 v čase o cca 20:17 hod tým, že odvysielal program Zázrak, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval prejavy osôb a skupín s patologickými normami správania, vulgárne a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov;
  • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Milujem Slovensko v dňoch 30. 9. a 7. 10. 2016, v ktorom porušil povinnosť zreteľne informovať o umiestňovaní produktov označením na začiatku programu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Rádiožurnál dňa 12. 2. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programov Návštevníci a Návštevníci 2 dňa 1. 1. 2017;
  • uznala za neopodstatnené 14 sťažnosti resp. ich časti.Všetky uznesenia prijaté dňa 5. 4. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.               
hovorkyňa                               
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286         
mail: lucia.jelcova@rvr.sk    

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak