5. ministerská konferencia Solún 1997: Informačná spoločnosť: výzva pre Európu

 

Politická deklarácia
1. Ministri štátov zúčastnených na 5. Európskej konferencii ministrov o masmediálnej politike (Solún, 11.-12. december 1997)

2. Odvolávajúc sa na záväzok prijatý hlavami štátov a vlád na 2. summite Rady Európy (Štrasburg, 10. - 11. október 1997) hľadať spoločné odpovede na rozvoj nových informačných technológií,

3. Berúc na vedomie rozvoj informačnej spoločnosti cestou zavádzania nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb, hlavne online služieb, ako výsledku digitalizácie a vyhliadky rýchleho stierania technologických hraníc medzi vysielaním, telekomunikáciami a informatikou,

4. Berúc na vedomie, že digitalizácia vedie tiež k multiplikácii počtu kanálov na prenos vysielacích služieb, hlavne služieb špecializovaných a platených,

5. Berúc tiež na vedomie, že digitalizácia tým, že poskytuje nové možnosti kombinácie textu, obrazu a zvuku, otvára cestu k vytváraniu nových diel, výrobkov a služieb,

6. Presvedčení, že v nadchádzajúcich rokoch bude informačná spoločnosť významnou hnacou silou ekonomických, sociálnych a technologických zmien a významne ovplyvní fungovanie spoločnosti vo všeobecnosti a vzťahy medzi jednotlivcami, skupinami a krajinami na celosvetovej úrovni tým, že poskytne dokonalejšie možnosti pre komunikáciu a výmenu informácií, hlavne na cezhraničnej úrovni, cestou globalizácie sietí a služieb široko dostupných verejnosti,

7. Berúc na vedomie hlavne význam tohto vplyvu na európskej úrovni, obzvlášť v súvislosti s kultúrnou a jazykovou rôznorodosťou a z ekonomického hľadiska,

8. Berúc tiež na vedomie, že tento rozvoj si môže vyžadovať nový prístup k regulácii v oblasti médií, hlavne z pohľadu už v súčasnosti možného šírenia verejnej i súkromnej komunikácie v rovnakých sieťach,

9. Snažiac sa o podporu lepšej rovnováhy v prístupe k novým technológiám a novým komunikačným a informačným službám s cieľom, aby rozvoj informačnej spoločnosti slúžil všetkým európskym krajinám a prosperite všetkých jednotlivcov a skupín žijúcich v nich,

10. Snažiac sa, aby štáty rozvíjali svoju mediálnu politiku v súlade s princípmi nezávislosti, rešpektovania základných práv a pluralizmu v duchu článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a s ohľadom na kultúrnu rôznorodosť,

11. Usilujúc hlavne o to, aby tento rozvoj prispieval k podpore slobody vyjadrovania a informácií, umeleckej tvorivosti a výmeny medzi kultúrami, vzdelania a účasti jednotlivcov na verejnom živote a pritom rešpektoval ľudské práva, demokratické hodnoty a sociálnu súdržnosť a slúžil im,

12. Vítajúc možnosti, ktoré v tejto súvislosti poskytujú alebo anticipujú nové technológie a nové komunikačné a informačné služby, a zároveň berúc na vedomie existenciu rizika, že tieto technológie a služby môžu byť za určitých podmienok použité na úkor a v rozpore s rešpektovaním ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, ochranou maloletých a základnými demokratickými hodnotami,

13. Usilujúc o zachovanie dôveryhodnosti médií, hlavne v oblasti spravodajstva a publicistiky, aj v novom digitálnom prostredí, predovšetkým z hľadiska rozvoja využívania virtuálnych zobrazení ako v tradičných elektronických médiách, tak i v nových komunikačných a informačných službách,

14. Potvrdzujúc, že Rada Európy je v dôsledku svojho špecifického poslania v oblasti ľudských práv a kultúry a svojej paneurópskej dimenzie obzvlášť vhodným fórom na diskusiu a pôsobenie v oblasti dopadov informačnej spoločnosti na ľudské práva a demokratických a sociálnych dopadov informačnej spoločnosti,

15. Berúc do úvahy prácu vykonanú Parlamentným zhromaždením a rôznymi medzinárodnými fórami v oblasti nových komunikačných technológií a služieb,

16. Zdôrazňujúc potrebu, aby všetky krajiny hrali aktívnu úlohu v medzinárodných diskusiách s cieľom podporiť rozvoj týchto technológií a služieb v záujme ľudských práv a demokracie,

A. Zaväzujú sa podporovať rozvoj nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb v záujme slobody vyjadrovania a informácií, umeleckej tvorivosti a výmeny medzi rôznymi kultúrami, rozvoj vzdelania, ako aj účasť jednotlivcov na verejnom živote, s cieľom podporovať sociálnu súdržnosť,

B. Zaväzujú sa v tejto súvislosti implementovať základné princípy obsiahnuté v dvoch rezolúciách priložených k tejto Deklarácii a navzájom pritom spolupracovať,

C. Zaväzujú sa pracovať v prospech aplikácie princípu "univerzálnej spoločenskej služby", ako je definovaná v Rezolúcii č. 1,

D. Vyzývajú na urýchlené ukončenie novelizácie Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii s cieľom vytvoriť koherentný prístup k cezhraničnej televízii ako zo strany tohto Dohovoru, tak i zo strany Smernice Európskej únie "Televízia bez hraníc", zohľadňujúc pritom technologický a ekonomický rozvoj v tomto sektore.

* * *
Akčný plán

na podporu slobody vyjadrovania a informácií na celoeurópskej úrovni v rámci informačnej spoločnosti

Ministri zúčastnených štátov, vedomí si dopadu technologických zmien na slobodu vyjadrovania a informácií, mimo rámca tradičných médií:

Žiadajú Výbor ministrov Rady Európy o implementáciu tohto Akčného plánu,

V tejto súvislosti zdôrazňujú, že osobitnú pozornosť treba venovať práci vykonanej na iných medzinárodných fórach a možnému rozvoju spolupráce s týmito fórami:

A. Činnosť týkajúca sa monitorovania rozvoja informačnej spoločnosti

Zabezpečiť vyčerpávajúce monitorovanie a analýzu vývoja nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb, ako aj regulačných iniciatív v tejto oblasti na národnej i medzinárodnej úrovni, hlavne sledovať ich dopady na ľudské práva v zmysle Európskeho dohovoru o ľudských právach, a zabezpečiť pravidelnú výmenu informácií a skúseností v tejto oblasti so zámerom implementovať do oblasti mediálneho práva a politiky spoločné riešenia na celoeurópskej úrovni.

B. Činnosť týkajúca sa prístupu k novým komunikačným a informačným službám

Intenzifikovať prácu zameranú na definovanie spoločného celoeurópskeho prístupu týkajúceho sa obsahu a prostriedkov implementácie "univerzálnej spoločenskej služby", berúc do úvahy rôzne národné a regionálne podmienky a zdroje.
Preveriť všetky vhodné opatrenia na podporu vzdelávania spoločnosti v oblasti znalosti, chápania a používania nových komunikačných a informačných služieb a v tejto súvislosti vyvinúť všetky vhodné iniciatívy.

C. Činnosť v oblasti samoregulácie

Hlavne na nadnárodnej úrovni podporovať samoreguláciu u poskytovateľov a operátorov nových komunikačných a informačných služieb, obzvlášť u poskytovateľov obsahu, vo forme kódexov alebo iných opatrení, s cieľom zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, ochranu maloletých a demokratických hodnôt, ako aj dôveryhodnosť samotných médií.
Podporovať v tejto oblasti výmenu informácií a skúseností a spoluprácu na európskej a globálnej úrovni.

D. Činnosť v oblasti regulácie

Intenzifikovať prácu na dopade nových komunikačných technológií a služieb na ľudské práva a demokratické hodnoty s cieľom pripraviť v rámci Rady Európy právne nástroje alebo iné opatrenia, ktoré by mohli podporovať slobodu vyjadrovania a informácií, hlavne cezhraničnú, a garantovať ochranu ľudských práv a demokratických hodnôt.
Podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi zodpovednými za vysielanie a iné komunikačné a informačné služby.

E. Činnosť týkajúca sa zneužívania nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb

Študovať prípady zneužitia nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb na šírenie akejkoľvek ideológie alebo na akúkoľvek inú aktivitu, ktorá je v rozpore s ľudskými právami, ľudskou dôstojnosťou a základnými právami iných, ako aj s ochranou maloletých a demokratických hodnôt, a formulovať tam, kde je to potrebné, návrhy právnej alebo inej aktivity na boj proti takémuto používaniu.
Vziať v tejto súvislosti do úvahy rôzne druhy zodpovednosti za obsah u rôznych aktérov zahrnutých do reťazca medzi poskytovaním a používaním nových komunikačných a informačných služieb.
V súčinnosti s inými orgánmi preveriť možnosť a uskutočniteľnosť zriadenia varovných, kooperačných a pomocných procedúr, včítane právnych, s cieľom sústredeného postupu proti takýmto formám zneužívania na čo najširšej možnej úrovni.

F. Činnosť v oblasti násilia a intolerancie

Študovať praktické a právne problémy v boji proti šíreniu nenávistnej reči, násilia a pornografie prostredníctvom nových komunikačných a informačných služieb s cieľom vyvinúť primerané iniciatívy v spoločnom celoeurópskom rámci.
Realizovať pravidelné hodnotenia:
- uplatňovania Odporúčania R (97) 19 o zobrazení násilia v elektronických médiách, R (97) 20 o "nenávistnej reči" a R (97) 21 o médiách a podpore kultúry tolerancie, ako aj Odporúčania R (89) 7 týkajúceho sa princípov distribúcie videozáznamov s násilným, brutálnym alebo pornografickým obsahom, v členských štátoch,
- implementácie čl. 7 Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii týkajúceho sa hlavne zodpovednosti vysielateľov v súvislosti s obsahom a prezentáciou ich programových služieb, zo strany členských štátov tohto Dohovoru.
Ak je to primerané, preveriť, či je vhodné na dôvažok pripraviť aj iné záväzné alebo nezáväzné nástroje.

G. Činnosť v oblasti koncentrácie médií a pluralizmu a výhradnych práv

Pokračovať v práci v oblasti koncentrácie médií, osobitnú pozornosť pritom venovať rozvoju nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb, s cieľom vyvinúť primerané právne alebo politické iniciatívy na udržanie pluralizmu médií v Európe.
Študovať predovšetkým problém transparentnosti poskytovateľov nových komunikačných a informačných služieb s cieľom doplniť, ak je to vhodné, rámec daný Odporúčaním R (94) 13 o opatreniach na podporu transparentnosti médií.
Študovať tiež problém monopolov vstupných brán obmedzujúcich prístup k novým technológiám a novým komunikačným a informačným službám a akumuláciu záujmov ako v oblasti tradičných médií, tak i v oblasti nových komunikačných a informačných služieb s cieľom formulovať návrhy na reguláciu takého vývoja, ak je to vhodné.
Študovať otázku výhradných práv v digitálnom prostredí a možnú potrebu vyvinúť ďalšie iniciatívy v rámci Rady Európy.

H. Činnosť v prospech účasti jednotlivcov na verejnom živote

Zvážiť spôsoby, ako zabezpečiť, aby rozvoj nových komunikačných technológií viedol k efektívnejšiemu fungovaniu demokracie a zapojeniu všetkých, ako aj k plnému rešpektovaniu demokratických princípov a ľudských práv.

I. Činnosť v oblasti autorského práva a príbuzných práv

Podrobne sledovať vývoj digitálnych techník a ich dôsledkov na medzinárodnú politiku v súvislosti s ochranou držiteľov práv a verejnosti, berúc do úvahy prácu vykonanú v tejto oblasti na iných medzinárodných fórach, so zámerom vypracovať v prípade potreby právne nástroje na doplnenie a koordináciu opatrení prijatých členskými štátmi.
V pravidelných intervaloch preverovať, akú pozornosť venujú členské štáty záverom seminárov o zvukovom a audiovizuálnom pirátstve (Štrasburg, september 1995), o autorskom práve a príbuzných právach v digitálnej ére (Oslo, máj 1996) a o medzinárodnej koordinácii identifikačných techník (Paríž, apríl 1997), ako aj implementácii princípov zahrnutých v Odporúčaní R (95) 1 o zvukovom a audiovizuálnom pirátstve.
Vyzvať členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Európsky dohovor týkajúci sa otázok autorského práva a príbuzných práv v rámci cezhraničného družicového vysielania s cieľom urýchliť nadobudnutie jeho platnosti.

J. Činnosť v prospech krajín strednej a východnej Európy

Rozvíjať programy Rady Európy zamerané na spoluprácu a pomoc krajinám strednej a východnej Európy v oblasti médií s cieľom poskytovať pomoc pri rozvíjaní mediálnej politiky a legislatívy, ako aj pri vzdelávaní mediálnych profesionálov v novom digitálnom prostredí, a tak uľahčiť plnú účasť týchto krajín na budovaní informačnej spoločnosti.

* * *

Rezolúcia č. 1
Dopad nových komunikačných technológií na ľudské práva a demokratické hodnoty

1. Ministri štátov zúčastnených na 5. Euróspkej konferencii ministrov o masmediálnej politike (Solún, 11.-12. december 1997)

2. Odhodlaní podporovať účasť nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb na rozvoji ľudských práv a demokracie na celoeurópskej úrovni, usilujúc pritom o sociálnu súdržnosť,

3. Želajúc si, aby všetci mali príležitosť profitovať z ekonomických, technických a sociálnych možností, ktoré tieto technológie a služby ponúkajú,

4. Presvedčení, že za týmto účelom je dôležité rozvíjať aplikáciu princípu univerzálnej služby nad jej súčasný rozsah,

5. Odhodlaní preto implementovať princíp ďalej označovaný ako "univerzálna spoločenská služba", čím sa - v rámci možností daných rôznymi národnými a regionálnymi podmienkami a zdrojmi - nové komunikačné a informačné služby môžu stať dostupnými na úrovni spoločenstva pre všetkých jednotlivcov, za prijateľnú cenu a bez ohľadu na ich zemepisnú polohu,

6. Berúc na vedomie význam vzdelávania verejnosti v používaní nových komunikačných technológií a ich aplikácií,

7. Zdôrazňujúc trvalý význam verejnoprávneho vysielania ako základného faktora pluralistickej komunikácie dostupnej každému a z toho vyplývajúcej sociálnej súdržnosti v tomto novom prostredí a pripomínajúc svoj záväzok implementovať princípy obsiahnuté v Rezolúcii o budúcnosti verejnoprávneho vysielania prijatej na 4. Európskej konferencii ministrov o masmediálnej politike (Praha, december 1994),

8. Vediac, že štáty i poskytovatelia, operátori a užívatelia nových komunikačných a informačných služieb majú špecifickú zodpovednosť v súvislosti s rizikami, ktoré používanie takýchto technológií a služieb môže znamenať pre ochranu ľudských práv a hodnôt vytvárajúcich demokratickú spoločnosť,

9. Odsudzujúc využívanie týchto technológií a služieb na šírenie akejkoľvek ideológie alebo vyvíjanie akejkoľvek činnosti, ktorá je v rozpore s ľudskými právami, ľudskou dôstojnosťou a demokratickými hodnotami a v odhodlaní bojovať proti takémuto využívaniu,

10. Odsúhlasili nasledovné:

Prístup k novým komunikačným a informačným službám

11. Zúčastnené štáty sa zaväzujú bez diskriminácie podporovať rozvoj a používanie nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb a tam, kde je to vhodné, regulačného rámca s cieľom splniť požiadavky princípu "univerzálnej spoločenskej služby". Za týmto účelom a v možnom rozsahu danom rôznymi národnými a regionálnymi podmienkami a zdrojmi sa zúčastnené strany zaväzujú:

i) vytvoriť rámec pre prístup verejnosti ku komunikačným sieťam a novým komunikačným a informačným službám na univerzálnej báze, t.j. bez ohľadu na miesto pobytu, za prijateľnú cenu, na individuálnej úrovni a / alebo na úrovni spoločenstva,

ii) definovať na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni základné služby, špeciálne v oblasti informácií, vzdelania a kultúry, ku ktorým by mali mať prístup všetci,

iii) rozvíjať vzdelávanie verejnosti v oblasti znalostí, chápania a používania nových komunikačných a informačných služieb.

12. Zúčastnené štáty sa zaväzujú, že sa postajú o spravodlivý a nediskriminačný prístup všetkých poskytovateľov a operátor vysielania a komunikačných služieb k novým komunikačným technológiám a sieťam.

Sloboda vyjadrovania a informácií

13. Zúčastnené strany sa zaväzujú, že v súlade s princípmi článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach budú garantovať a podporovať slobodu vyjadrovania a informácií a uplatňovanie novinárskej slobody v nových komunikačných a informačných službách na národnej i cezhraničnej úrovni legislatívne, administratívne alebo inými prostriedkami.

14. Zúčastnené strany sa zaväzujú na národnej i lokálnej úrovni podporovať prístup verejnosti k informáciám v držbe verejných orgánov prostredníctvom nových komunikačných a informačných služieb, za patričného rešpektovania iných práv a legitímnych záujmov, pričom zaručia, že tieto informácie bude naďalej možné získať inými spôsobmi.

Kultúrny pluralizmus

15. Zúčastnené strany sa dohodli, že budú podporovať alebo podnecovať používanie nových komunikačných technológií na výrobu a šírenie tvorivých diel európskeho pôvodu, hlavne kultúrnych a vzdelávacích, v rámci nových komunikačných a informačných služieb, pričom zabezpečia adekvátnu ochranu držiteľov práv.

16. Zúčastnené strany sa dohodli, že budú prostredníctvom nových komunikačných a informačných služieb podporovať alebo podnecovať kultúrnu výmenu medzi európskymi krajinami a regiónmi, s cieľom zlepšiť znalosť a hodnotenie európskej kultúrnej rôznorodosti.

Podpora demokratických hodnôt a rešpektovanie ľudských práv

17. Zúčastnené strany sa zaväzujú podporovať používanie nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb za účelom:

i) zabezpečenia lepšej ochrany ľudských práv, hlavne šírením informácií o podstatných nástrojoch a mechanizmoch v tejto oblasti,

ii) podpory účasti jednotlivcov na verejnom živote, a to na národnej, lokálnej i regionálnej úrovni.

18. Zúčastnené strany sa zaväzujú, že vo svojej národnej legislatíve alebo v administratívnych predpisoch aplikovateľných na nové technológie a nové komunikačné a informačné služby zabezpečia rešpektovanie ľudských práv a demokratických hodnôt zahrnutých v Európskom dohovore o ľudských právach a iných dokumentoch Rady Európy.
Zúčastnené strany sa dohodli, že u poskytovateľov a operátorov budú podporovať rozvoj samoregulačných iniciatív, ktoré tiež rešpektujú tieto práva a hodnoty.

19. Na základe týchto skutočností zúčastnené strany môžu prijať opatrenia, ktoré považujú za dôležité na:

i) boj s využívaním nových komunikačných a informačných služieb na šírenie akejkoľvek ideológie alebo uskutočňovanie akejkoľvek činnosti, ktorá je v rozpore s ľudskými právami, ľudskou dôstojnosťou a základnými právami iných, ako aj s ochranou maloletých a demokratickými hodnotami, a na spoluprácu v boji proti takému využívaniu,

ii) zamedzenie tvorby, výroby alebo manipulácie s obrazom a zvukom, čo nové technológie umožňujú, ktoré zasahujú do ľudskej dôstojnosti alebo do práv iných a ohrozujú nestrannú prezentáciu faktov a udalostí v spravodajstve a publicistike,

iii) zabezpečenie, že tieto činnosti budú rešpektovať práva autorov a držiteľov príbuzných práv,

iv) zabezpečenie, že používanie nových komunikačných a informačných služieb pre volebné účely a referendá nebude zasahovať do základného princípu slobodných, univerzálnych, tajných a periodických volieb a do princípu zastupiteľskej demokracie,

v) zabezpečenie, že používanie nových komunikačných technológií nebude v rámci právnych procedúr obmedzovať právo na spravodlivé súdne konanie ani úradnú moc a nezávislosť súdnictva,

vi) garantovanie práva na súkromie a korešpondenciu v súlade s čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a precedenčným právom Európskeho súdu pre ľudské práva v rámci používania nových komunikačných a informačných služieb, hlavne zabezpečením, že zastavenie alebo kontrola komunikácie prostredníctvom týchto služieb budú možné len v súlade s národnou legislatívou a vyššie spomínaným precedenčným právom,

vii) implementáciu Odporúčania R (95) 4 o ochrane osobných údajov v oblasti telekomunikačných služieb, osobitne telefónnych služieb, do národnej legislatívy a praxe,

viii) zabezpečenie práva obyvateľstva na zvyšovanie úrovne utajenia pri korešpondencii a prenose osobných údajov využitím kódovania, v súlade s obmedzeniami podľa článku 8, ods. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

ix) definovanie podmienok, ktorými sa bude riadiť zasielanie nevyžiadanej korešpondencie jednotlivcom a na podporu rozvoja techník umožňujúcich užívateľom zamedzenie príjmu takejto korešpondencie,

x) umožnenie anonymného prístupu a používania nových komunikačných a informačných služieb a súčasne:

- podporu rozvoja samoregulačných opatrení a / alebo prijatie legislatívy umožňujúcej užívateľom určiť, kto a kedy obsah prostedníctvom nových komunikačných a informačných služieb verejnosti rozoslal, pričom hlavným zámerom je umožniť zhodnotenie obsahu s náležitým rešpektovaním utajenia novinárskych zdrojov informácií,

- umožnenie, aby kompetentné verejné orgány v prípade potreby mohli identifikovať autorov komunikácie v súlade s národnou legislatívou a Európskym dohovorom o ľudských právach.

* * *

Rezolúcia č. 2
Prehodnotenie regulačného rámca médií


1. Ministri štátov zúčastnených na 5. Európskej konferencii ministrov o masmediálnej politike (Solún, 11. - 12. december 1997)

2. Odhodlaní vytvoriť jasný a predvídateľný regulačný rámec, ktorý bude podporovať účasť nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb na rozvoji slobody vyjadrovania a informácií, umeleckej tvorivosti a výmeny medzi kultúrami, vzdelanosti a účasti jednotlivcov na verejnom živote, poskytujúc pritom odpoveď na nové otázky vyvolané týmito technológiami a službami v oblasti ľudských práv a demokratických hodnôt,

3. Berúc na vedomie, že tento regulačný rámec musí brať do úvahy predovšetkým špecifický charakter tradičných médií bez ohľadu na spôsob ich šírenia, s ohľadom na ich významný príspevok k slobode vyjadrovania a informácií, demokratickým hodnotám a kultúrnemu pluralizmu,

4. Zdôrazňujúc, že regulačné opatrenia špecifické pre nové komunikačné technológie a služby treba prijať len v rozsahu nevyhnutnom na odpoveď na takéto otázky, nad rámec samoregulačných opatrení, ktoré môžu prijať tvorcovia, poskytovatelia, využívatelia a používatelia týchto technológií a služieb,

5. V tejto súvislosti vítajúc už zavedené samoregulačné opatrenia v tejto oblasti a podporujúc ich rozvoj,

6. Berúc tiež na vedomie, že definícia a implementácia tohto regulačného rámca si vyžaduje spoločný prístup na celoeurópskej úrovni s cieľom zohľadniť globalizáciu komunikácie, ktorú nové technológie a nové komunikačné a informačné služby umožňujú.

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

7. Vyzývajú zúčastnené strany:

i) monitorovať, do akej miery treba domáci regulačný rámec pre oblasť médií prispôsobiť rozvoju nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb s cieľom garantovať slobodu vyjadrovania a informácií a voľný obeh informácií a názorov, hlavne na cezhraničnej úrovni, pri súčasnom zabezpečení rešpektovania ľudských práv, ochrany maloletých, ľudskej dôstojnosti a demokratických hodnôt, obzvlášť vzhľadom na to, že dnes je verejná i súkromná komunikácia možná prostredníctvom rovnakých sietí,

ii) zabezpečiť, aby opatrenia k novým komunikačným a informačným službám prijaté v národnej legislatíve garantovali slobodu vyjadrovania a informácií a voľný obeh informácií a názorov, hlavne na cezhraničnej úrovni, v súlade s opatreniami článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a precedenčným právom Európskeho súdu pre ľudské práva a tam, kde je to možné, utajenie korešpondencie v súlade s článkom 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

iii) zohľadniť rôzne druhy zodpovednosti za obsah zo strany jednotlivých aktérov zapojených do reťazca medzi poskytovaním a používaním nových komunikačných a informačných služieb,

iv) zabrániť akémukoľvek zasahovaniu verejných orgánov do obsahu nových komunikačných a informačných služieb, ako aj do fungovania orgánov, ktoré by mohli byť zriadené na národnej úrovni za účelom regulácie tohto obsahu, nad rámec toho, čo povoľuje Európsky dohovor o ľudských právach, berúc do úvahy precedenčné právo Európskeho súdu pre ľudské práva,

v) podporovať samoreguláciu poskytovateľov a operátorov nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb na národnej a celoeurópskej úrovni (formou kódexov, technických postupov na kontrolu prístupu k obsahu alebo službám, atď.) za účelom ochrany ľudských práv a demokratických hodnôt, hlavne rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a práv iných a ochranu maloletých pri používaní nových komunikačných služieb,

vi) podporovať rozvoj a šírenie techník umožňujúcich užívateľom obmedziť príjem určitého obsahu alebo služieb.

KOMUNIKÁCIA A NÁSILIE A INTOLERANCIA

8. Vyzývajú zúčastnené štáty:

i) implementovať do národnej legislatívy a praxe princípy obsiahnuté v Odporúčaní R (97) 19 o zobrazení násilia v elektronických médiách, v Odporúčaní R (97) 20 o nenávistnej reči a Odporúčanie R (97) 21 o médiách a podpore kultúry tolerancie,

ii) zabezpečiť, aby opatrenia na boj s názormi a myšlienkami, ktoré podnecujú k rasovej nenávisti, xenofóbii, antisemitizmu a všetkým formám intoleranice, šírenými prostredníctvom nových komunikačných a informačných služieb, náležite rešpektovali slobodu vyjadrovania a tam, kde je to aplikovateľné, utajenie korešpondencie,

iii) posilňovať spoluprácu v rámci Rady Európy za účelom štúdia a nachádzania riešení na európskej úrovni, v úzkej spolupráci s inými medzivládnymi organizáciami a záujmovými profesijnými organizáciami, ako prvý krok k opatreniam, ktoré treba prijať na celosvetovej úrovni k problémom delimitácie verejných a súkromných foriem komunikácie, zodpovednosti, jurisdikcie a konfliktu zákonov týkajúcich sa nenávistnej reči šírenej prostredníctvom nových komunikačných a informačných služieb.

KOMUNIKÁCIA A PLURALIZMUS

9. Vyzývajú zúčastnené štáty:

i) implementovať do svojej národnej legislatívy a praxe princípy obsiahnuté v Odporúčaní R (94) 13 o opatreniach na podporu transparentnosti médií,

ii) venovať osobitnú pozornosť vplyvu, ktorý môže mať rozvoj nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb na pluralizmus médií a prístup verejnosti k informáciám, hlavne z hľadiska kontroly prístupu k novým komunikačným a informačným službám vykonávanej operátormi, ako aj nadobúdania výhradných práv na televízne vysielanie významných podujatí,

iii) posúdiť na národnej a medzinárodnej úrovni dopad zavedenia alebo absencie opatrení na reguláciu nových technológií a nových komunikačných a informačných služieb na pluralizmus médií,

iv) posilniť v rámci Rady Európy spoluprácu v oblasti monitorovania vývoja koncentrácie médií v Európe a tam, kde je to vhodné, podniknúť iniciatívy, ktoré by mohli garantovať zachovanie mediálneho pluralizmu.

KOMUNIKÁCIA A PRÍSTUP K OFICIÁLNYM INFORMÁCIÁM

10. Vyzývajú zúčastnené štáty, aby podporovali spoluprácu v rámci Rady Európy s cieľom poskytnúť vstup pre prácu na práve prístupu k oficiálnym informáciám, berúc do úvahy dopad, ktorý môže mať rozvoj nových komunikačných a informačných služieb na taký prístup, obzvlášť pre médiá.

KOMUNIKÁCIA A OCHRANA DRŽITEĽOV PRÁV

11. Vyzývajú zúčastnené štáty, aby pokračovali vo svojej práci a v rámci Rady Európy vo výmene skúseností a prístupov v oblasti ochrany držiteľov práv s cieľom vypracovať a rozvíjať opatrenia zaoberajúce sa špecifickými problémami, ktoré táto otázka nastoľuje v digitálnej ére.

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak