Európska dohoda o výmene programov prostredníctvom televíznych filmov, 1958

 


Dohoda otvorená na podpis členským štátom a na pristúpenie nečlenským štátom v Paríži dňa 15. 12. 1958
Podmienka vstúpenia do platnosti: 3 ratifikácie
Vstup do platnosti: 1. 7. 1961
Stav k decembru 2002:

 • 1 podpis (Taliansko)
 • 15 ratifikácií (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxemburg, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia + 2 nečlenské štáty Rady Európy: Izrael, Tunis)

Preambula

Vlády signatárskych štátov tejto dohody, členovia Rady Európy

Berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je prehlbovať jednotu medzi jej členmi,

Berúc do úvahy, že v záujme európskej kultúrnej a ekonomickej jednoty je dôležitá možnosť čo najslobodnejšej výmeny programov prostredníctvom televíznych filmov medzi členskými krajinami Rady Európy,

Berúc do úvahy, že legislatíva jednotlivých krajín umožňuje rôzny výklad právnej podstaty televíznych filmov a práv, ktoré poskytujú v súvislosti s týmito filmami,

Berúc do úvahy dôležitosť riešenia problémov vyplývajúcich z tejto situácie,

Berúc ohľad na článok 20 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel, podľa ktorého si vlády krajín Únie vyhradzujú právo vstupovať do špeciálnych dohôd, ktoré nie sú v rozpore s citovaným dohovorom,

Sa dohodli nasledovne:

Článok 1
Ak nie je rozpor alebo špeciálna klauzula v zmysle článku 4 tejto dohody, vysielateľ spadajúci pod jurisdikciu krajiny, ktorá je zmluvnou stranou tejto dohody, má právo schváliť využívanie televíznych filmov, ktoré vyrobil, pre televíziu v iných zmluvných štátoch tejto dohody.

Článok 2
1. Všetky vizuálne alebo audiovizuálne nahrávky určené pre televíziu sa považujú za televízne filmy v zmysle tejto dohody.

2. Vysielateľ sa považuje za výrobcu, ak vyvinul iniciatívu na výrobu televízneho filmu a prevzal za ňu zodpovednosť.

Článok 3
1. Ak bol televízny film vytvorený výrobcom iným, ako je definovaný v článku 2, ods. 2, je tento výrobca oprávnený preniesť právo podľa článku 1 na vysielateľa, ak neexistuje rozpor alebo špeciálna klauzula v zmysle článku 4 tejto dohody.

2. Ustanovenie predchádzajúceho odstavca sa uplatní len v prípade, ak výrobca a vysielateľ patria pod jurisdikciu krajín, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody.

Článok 4
Pod pojmom "rozpor alebo špeciálna klauzula" sa rozumie akákoľvek obmedzujúca podmienka dohodnutá medzi výrobcom a osobami, ktoré sa podieľajú na tvorbe televízneho filmu.

Článok 5
Táto dohoda nemá vplyv na nasledovné práva:

 1. akékoľvek morálne právo uznané vo vzťahu k filmom,
 2. autorské právo na literárne, dramatické alebo umelecké diela, z ktorých je odvodený televízny film,
 3. autorské právo na hudobné dielo, so slovami alebo bez slov, doprevádzajúce televízny film,
 4. autorské právo na filmy iné ako televízne,
 5. autorské právo na využívanie televíznych filmov inak ako v televízii.

Článok 6
1.Táto dohoda bude otvorená na podpis členmi Rady Európy, ktorí k nej môžu pristúpiť buď:

 1. podpisom bez výhrady vo vzťahu k ratifikácii alebo
 2. podpisom s výhradou vo vzťahu k ratifikácii, po ktorom nasleduje uloženie ratifikačnej listiny.

2. Ratifikačná listina sa ukladá u generálneho sekretára Rady Európy.

Článok 7
1. Táto dohoda vstúpi do platnosti 30 dní po dni, kedy ju traja členovia Rady v súlade s článkom 6 podpíšu bez výhrad vo vzťahu k ratifikácii alebo kedy ju ratifikovali.

2. V prípade ktoréhokoľvek člena Rady, ktorý neskôr dohodu podpíše bez výhrad vo vzťahu k ratifikácii alebo ktorý ju ratifikuje, dohoda vstúpi do platnosti 30 dní po dni tohto podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny.

Článok 8
1. Po vstúpení tejto dohody do platnosti môže k nej pristúpiť ktorákoľvek krajina, ktorá nie je členom Rady Európy, po predchádzajúcom odsúhlasení Výborom ministrov Rady Európy.

2. Pristúpenie bude účinné uložením listiny o pristúpení u generálneho sekretára Rady Európy a vstúpi do platnosti 30 dní po dni uloženia.

Článok 9
Podpis bez výhrad vo vzťahu k ratifikácii, ratifikácia alebo pristúpenie znamená úplné akceptovanie všetkých ustanovení tejto dohody.

Článok 10
Generálny sekretár Rady Európy oznámi členom Rady, vládam všetkých krajín, ktoré pristúpili k tejto dohode a riaditeľovi Úradu Medzinárodnej únie na ochranu literárnych a umeleckých diel:

 1. dátum vstúpenia tejto dohody do platnosti a mená členov Rady, ktoré sa stali jej zmluvnými stranami,
 2. uloženie listiny o prístupe v súlade s článkom 8 tejto dohody,
 3. každú deklaráciu alebo oznámenie, ktoré dostane v súlade s článkami 11 a 12 tejto dohody.


Článok 11
1. Táto dohoda sa uplatní na metropolitné územia zmluvných strán.

2. Každá zmluvná strana môže v čase podpisu, ratifikácie alebo pristúpenia alebo kedykoľvek neskôr deklarovať v oznámení adresovanom generálnemu sekretárovi Rady Európy, že táto dohoda sa vzťahuje na určité v deklarácii uvedené územie alebo územia, za medzinárodné vzťahy ktorého / ktorých zodpovedá.

3. Deklarácia realizovaná v súlade s predchádzajúcim odstavcom môže byť - vo vzťahu k určitému územiu uvedenému v nej - odvolaná za podmienok stanovených v článku 12 tohto dohovoru.

Článok 12
1. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana môže dohodu vypovedať s ročnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť po oznámení generálnemu sekretárovi Rady Európy.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Paríži 15. decembra 1958, v anglickom a francúzskom znení, pričom obe sú rovnocenné, v jednom vyhotovení, ktoré zostane v archíve Rady Európy a ktorého overenú kópiu zašle generálny sekretár každej signatárskej a pristupujúcej vláde a riaditeľovi Medzinárodného úradu na ochranu literárnych a umeleckých diel.

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak