Správa o monitorovaní hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza a TV Luna (6/2000)

 


Predkladá: Programový odbor
Spracovali:

 • STV - Mgr. E. Kuželjová
 • TV Markíza - R.Hrnčiarik
 • TV Luna - M. Cafiková


 • Prerokované Radou SR pre RTV dňa 19.09.2000

  Úvod

  Hlavným poslaním spravodajstva je sprostredkovávať aktuálne, spoločensky podstatné informácie, ktoré odrážajú myšlienkovú pluralitu spoločnosti a slúžia verejnosti k utváraniu vlastných názorov. Preto má byť spravodajstvo pokiaľ možno objektívne, presné, vyvážené, nezaujaté a poctivé pri výbere, spracovaní a prezentácii, nestranné, aktuálne, jasné a zrozumiteľné. Aj z tejto definície spravodajstva sa vychádzalo pri stanovení cieľa analýzy spravodajských relácií, predovšetkým však z poslania a pôsobenia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré jej prislúcha podľa zákona č.160/1997 o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie a z platných právnych predpisov týkajúcich sa rozhlasového a televízneho vysielania, predovšetkým z § 4 ods.2 zákona č.468/1991 Zb. o rozhlasovom a televíznom vysielaní, podľa ktorého: "Prevádzkovatelia poskytujú objektívne a vyvážené informácie nevyhnutné pre slobodné vytváranie názorov" a § 9 toho istého zákona, ktorý prevádzkovateľov zo zákona zaväzuje "prispievať k utváraniu demokratickej spoločnosti a odrážať jej názorovú pluralitu najmä tým, že ich vysielanie nesmie jednostranne prihliadať iba na jednotlivé názorové orientácie, na jedno náboženské vyznanie alebo svetonázor, nazáujem jednej politickej strany, hnutia, skupiny alebo časti spoločnosti".

  Svojím zameraním monitoring vychádza taktiež:


 • zo slobody prejavu
 • zo zákona o Slovenskej televízii
 • z Odporúčania čís. R/97/19 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom "O zobrazovaní násilia v elektronických médiách".
 •  

  Cieľom analýzy bolo zistiť, aké témy dominujú v sledovanom období v hlavných spravodajských reláciách STV, TV Markíza a TV Luna, na akom priestore a akým spôsobom sú prezentované politicky relevantné subjekty, aká je profesionálna úroveň týchto spravodajských relácií z hľadiska výskytu nekorektných správ. Predmetom monitoringu bola aj odôvodnenosť resp. neodôvodnenosť zobrazenia reálneho násilia v hlavných spravodajských reláciách.

  Analýza hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza a TV Luna sa uskutočnila v časovom rozpätí od 01.júna 2000 do 30.júna 2000. Monitorovalo sa 30 dní a odmonitorovaných bolo spolu 90 spravodajských relácií, v nich odznelo spolu 1389 príspevkov z domova i zo zahraničia. Za predmet bližšieho monitoringu sme si určili iba domáce spravodajstvo, pričom sledovanými parametrami boli:

  1. tematická štruktúra domáceho spravodajstva
  2. priestor, ktorý mali politicky relevantné subjekty v reláciách
  3. spôsob, akým boli jednotlivé subjekty prezentované
  4. spôsob zobrazovania reálneho násilia v hlavných spravodajských reláciách
  5. výskyt nekorektných správ.

   

  Zahraničné spravodajstvo bolo predmetom nášho monitoringu iba z hľadiska rozsahu a posudzovania odôvodnenosti resp. neodôvodnenosti zobrazovania reálneho násilia v príspevkoch, ktoré násilie zobrazovali.

  Sledovanie a zaznamenávanie informácií

  V rámci štruktúry domáceho spravodajstva sa zaznamenávala téma každého príspevku podľa kategorizačného kľúča:

   

  1. zahraničná politika SR
  2. domáca politika
  3. bezpečnosť, kriminalita
  4. hospodárstvo
  5. samospráva
  6. obrana, armáda
  7. odbory
  8. nehody, nešťastia
  9. zdravotníctvo
  10. justícia
  11. školstvo
  12. doprava
  13. životné prostredie
  14. menšiny
  15. cirkev
  16. médiá
  17. mimovládne organizácie
  18. iné.

   

  Do kategórie Iné boli zaraďované príspevky, ktorých hlavná téma nezodpovedala žiadnej stanovenej kategórii. Keďže skupina týchto príspevkov sa počas monitoringu ukázala tematicky rôznorodá a pomerne početne zastúpená, kategória sa rozdelila na tri ďalšie - Kultúra, Spoločnosť, ľudia a Kuriozity.

  Údaje boli zaznamenávané a analyzované podľa rozsahu /čas/. Pri príspevkoch zahraničného spravodajstva bol zaznamenávaný iba ich rozsah.

  Sledovanie priestoru a spôsobu, akým boli jednotliví zástupcovia politicky relevantných subjektov v médiách zobrazovaní, je základným parametrom pre analýzu vzťahu médií a prezentovaných strán. Pri sledovaní tohto parametra redukovaným súborom boli príspevky, v ktorých boli priamo či nepriamo prezentované politické osobnosti niektorej zo stanovených kategórií:


  1. prezident
  2. vláda SR
  3. parlamentné opozičné strany
  4. parlamentné koaličné strany
  5. mimoparlamentné politické strany.

   

  Časový priestor venovaný sledovaným subjektom bol meraný v sekundách a sledovaným osobám sa pripisoval, keď:


 • osoba hovorila na kameru, čím sa priamo prezentovala
 • o osobe sa vyjadroval iný subjekt, napríklad politik alebo občan
 • o osobe hovoril zástupca média, pričom osoba bola v zábere a materiál bol komentovaný redaktorom.
 •  

  Prípad, keď subjekt nedostal priestor, ktorý by sa dal zmerať, ale bol spomenutý, bol označený ako zmienka a mal pridelený čas 1 s.

  Ku každému subjektu popri priestore a zmienke bola priradená aj hodnotiaca známka, ktorá vystihuje spôsob, akým sú informácie o meranom subjekte prezentované. Hodnotiaca známka odzrkadľuje, v akom svetle je subjekt prezentovaný. Hodnotová škála pozostávala z 3 stupňov: pozitívne, neutrálne, negatívne.

  Súčasťou televízneho spravodajstva sa stalo aj zobrazovanie násilia, ktoré môže na diváka pôsobiť negatívne, deprimujúco a niekedy až šokujúco. Sledovaním spôsobu zobrazenia reálneho násilia v spravodajských reláciách sa sledovalo zmapovanie výskytu informácií s neodôvodneným zobrazovaním násilia. Posudzovala sa odôvodnenosť resp. neodôvodnenosť tohto zobrazenia, pričom ako východisko bola použitá definícia neodôvodneného zobrazenia násilia, podľa ktorej, ako ju charakterizovalo Odporúčanie číslo R/97/ 19 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom "O zobrazovaní násilia v elektronických médiách", "za neodôvodnené zobrazenie násilia sa považuje šírenie slovných a obrazových komunikátov, ktorých násilné obsahy alebo spôsob ich uvedenia sa vyzdvihujú do popredia bez kontextuálneho opodstatnenia." Zaznamenávali sa druhy zobrazených násilných činov, kontext prezentácie násilia a formy zobrazovania násilia a vzájomná prepojenosť týchto charakteristík

  Sledovanými záznamovými jednotkami v prípade sledovania spôsobu zobrazenia reálneho násilia boli správy domáceho i zahraničného spravodajstva obsahujúce prvky reálneho násilia.

  Sledovaním výskytu nekorektných správ v monitorovaných spravodajských reláciách sa sledovalo napĺňanie kritérií profesionálnej žurnalistiky a žurnalistickej etiky. V hrubých rysoch boli nekorektné informácie určené týmito ukazovateľmi:


 • jednostranné informácie, v ktorých neboli uvedené iné skutočnosti alebo názory
 • skreslené, nepresné informácie
 • zaujaté a obviňujúce skutočnosti
 • komentatívne prvky v správe
 • významné informácie, o ktorých médium neinformovalo
 • expresívne alebo nepresné použitie jazyka alebo opisu
 • používanie obrazových, zvukových efektov s pozitívnym alebo negatívnym zafarbením.
 •  

  Pri určovaní týchto ukazovateľov sa vychádzalo z kritérií žurnalistickej práce, ktorými sú podľa L.Hagena relevancia, transparentnosť, presnosť, vecnosť, vyváženosť, rôznorodosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť.

  Záznamové dáta boli vpisované do formulárov a následne spracovávané počítačom.

  Pri spracovaní projektu a výbere metód bola použitá táto literatúra:
  Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999
  Memo ´98 Monitoring médií, Pro Media Slovakia, Bratislava 1999
  Michael Kunczik, Základy masové komunikace, Karolinum Praha 1995
  Schulz W., Hagen L., Scherer H., Reifová I., Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha 1998
  Médiá a voľby II, Bratislava 1999
  Otázky žurnalistiky, č.1, 1999

   

  I.Štruktúra hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza a TV Luna

   

  Noviny STV

  Noviny STV sú hlavnou spravodajskou reláciou Slovenskej televízie. Ich štruktúru tvoria správy z domova a zo zahraničia, ktoré sú vysielané najčastejšie v blokoch. V prípade výnimočných zahraničných udalostí sú tieto správy odvysielané i jednotlivo. V štúdiu reláciu moderuje l moderátor. Úvod relácie tvoria správy v titulkoch - headline. Uvádzajú najaktuálnejšie správy z domova (2 titulky) a zo zahraničia (1 titulok). Jednotlivé správy uvádza moderátor v skrátenej, komprimovanej podobe. Po úvode moderátora nasleduje správa, prevažne rozšírená. Žánrovo nie je úplne čistá ( vkladanie komentatívnych prvkov) a má nasledujúcu štruktúru:

   

 • titulok vypovedajúci o probléme, téme v komprimovanej podobe
 • verbálne a nonverbálne uvedenie udalosti moderátorom v skratke
 • špecifikovanie témy, resp. popis udalosti, problému spravodajským redaktorom s kamerou v reáli
 • výpovede respondentov formou spravodajsko-publicistického rozhovoru so spravodajským redaktorom
 • použitie aktuálneho obrazového materiálu v reáli
 • resp. použitie archívnych záberov dokresľujúcich udalosť, problém alebo len voľne ho ilustrujúce
 • potenciálna spravodajská analýza, resp. syntéza udalostí
 • potenciálne použitie grafiky pre lepšiu a názornú informovanosť divákov
 • priamy vstup redaktora - zahraničného korešpondenta do vysielania príspevku
 • stanovisko, resp. krátke komentovanie udalosti, problému redaktorom - spravodajcom prezentovanej témy, problému.
 •  

  Začiatok vysielania Novín STV je denne o 19.30 hodine. Sledovaným obdobím bol jún 2000. Bolo odmonitorovaných 30 vydaní danej relácie na časovej ploche 8 hodín 39 minút 52 sekúnd. Celkovo bolo zmonitorovaných 393 príspevkov, z toho 257 z domova a 136 zo zahraničia. Priemerná dĺžka jednej spravodajskej relácie bola 18 minút 20 sekúnd, priemerná dĺžka jedného príspevku domáceho spravodajstva predstavovala 1 minútu 30 sekúnd, priemerná dĺžka jedného príspevku zahraničného spravodajstva bola 45 sekúnd. Monitorovaná časová plocha zahraničného spravodajstva predstavovala 1 hodinu 44 minút 35 sekúnd.
  Správy zo zahraničia boli preberané prevažne zo svetových spravodajských agentúr. Táto časť spravodajstva nebola predmetom hlbšej analýzy.

  Televízne noviny Markíza

  Hlavná spravodajská relácia TV Markíza Televízne noviny je vysielaná každý deň o 19.00 hod. V štúdiu sa striedajú vždy moderátorka a moderátor. Štruktúru tvorí prehľad domácich a zahraničných udalostí vysielaných v blokoch. Správa domáceho spravodajstva mala podobu kombinovanej správy uvedenej krátkym komentárom moderátora v štúdiu, v pravom rohu bol uvedený titulok s grafickým obrázkom. Po moderátorovom úvode nasledovala obrazová časť. Podobne prvá správa zahraničného spravodajstva bola uvedená komentárom moderátora, po ktorom nasledovala obrazová časť. Ďalšie obrazové správy zahraničného spravodajstva bývali ostro nastrihávané jedna za druhou s komentárom mimo obraz. Blok správ domáceho spravodajstva bol od zahraničného spravodajstva oddelený predelmi. Spravodajské príspevky mali informačný charakter, okrem rozhovoru prezidenta R. Schustera s redaktorom Ľ. Lintnerom odvysielanom dňa 15.6. pri príležitosti výročia jeho nástupu do funkcie, v ktorom prezident komentoval situáciu v spoločnosti a celospoločenské problémy.

  Celkovo bolo zmonitorovaných 30 relácií na celkovej ploche 10 hodín a 46 min. Zmonitorovaných bolo 507 spravodajských príspevkov, z toho 311 z domova. V jednom spravodajskom vydaní bolo odvysielaných približne 11 správ domáceho spravodajstva a 6 správ zahraničného spravodajstva. Jedna relácia trvala približne 22 min. Úvodné titulky obsahovali približne 3 správy. Uvedené boli najmä správy o násilných trestných činoch , domáce politické dianie a vždy aspoň jeden titulok zo zahraničného spravodajstva. Podiel domáceho spravodajstva vysoko prekračoval podiel zahraničného spravodajstva (graf č.2a, graf č.2b)

  Spravodajstvo TV Markíza bolo zamerané najmä na sledovanie domácej politickej scény, hospodárstva, správy o násilných trestných činoch a nechýbali bulvárne informácie z domova a zo sveta. Charakteristickou témou spravodajstva TV Markíza bola téma bezpečnosti a kriminality, v ktorej dominovali násilné trestné činy. Zvlášť brutálne trestné činy boli uvádzané v prvej polovici spravodajského vydania. Zaradenie tém v spravodajskej relácii bolo nasledovné: domáce spravodajstvo - domáca politika, prípadne dôležitá správa dňa alebo zvlášť nebezpečná trestná činnosť alebo násilný čin, správy z ekonomiky a hospodárstva, zahraničné spravodajstvo, správy o menšinách, nadáciách a samospráve, správy z regiónov, kultúra a zábava.
  Zahraničné spravodajstvo bolo preberané zo zahraničných agentúr a televízií, okrem správ zo svetovej výstavy EXPO 2000 v Hannoveri a správ o stave liečenia prezidenta v Rakúsku, odkiaľ informovala redaktorka TV Markíza.

  Hlavné správy TV LUNA

  Hlavná spravodajská relácia má v programovej štruktúre TV Luna svoje stabilné miesto. Vysiela sa denne v čase od 18.50 h a jej časový rozsah je približne 18 minút. Štruktúru spravodajstva tvorí prehľad domácich a zahraničných udalostí vysielaných v blokoch, v štúdiu sa striedajú vždy dvaja moderátori. Úvod relácie tvorí prehľad najaktuálnejších udalostí dňa - väčšinou 2 z domova a 1 zo sveta. Záver spravodajskej relácie patrí pravidelne upútavkám na večerné programy televízie.

  V sledovanom období - jún 2000 - bolo odmonitorovaných 30 relácií na ploche 9 hodín 26 minút 30 sekúnd. Priemerný časový rozsah jednej relácie predstavoval 18 minút 53 sekúnd, najdlhší rozsah spravodajskej relácie bol 21 minút 57 sekúnd, najkratší 15 minút 23 sekúnd. Väčšina príspevkov domáceho spravodajstva mala podobu rozšírenej kombinovanej správy - tzn. najprv bola správa uvedená moderátorom v štúdiu a krátkym titulkom, nasledovalo rozvedenie témy spravodajským redaktorom a obrazovou reportážou. Najrozšírenejšie boli správy s prvkami rozhovoru. Takmer všetky príspevky mali informačno-konštatačný charakter. Zahraničné spravodajstvo tvoril blok väčšinou obrazových agentúrnych správ vysielaných v dynamickom slede.

  Celkovo odvysielala Luna v sledovanom období 236 príspevkov domáceho a 253 príspevkov zahraničného spravodajstva. Podiel domáceho spravodajstva podľa počtu príspevkov bol menší, podľa časového rozsahu však predstavoval až 68% /viď graf č.2a a graf č.2b/, pretože kým priemerná dĺžka 1 príspevku domáceho spravodajstva bola takmer 2 minúty /1 minúta 59 sekúnd/, zahraničného iba 40 sekúnd.

   

  II. Sledované parametre

   

  Sledovanými parametrami domáceho spravodajstva hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza a TV Luna boli:

  1. tematická štruktúra domáceho spravodajstva
  2. priestor, ktorý mali politicky relevantné subjekty v reláciách
  3. spôsob, akým boli jednotlivé subjekty prezentované
  4. spôsob zobrazovania reálneho násilia v hlavných spravodajských reláciách
  5. výskyt nekorektných správ.

   

  1. Tematická štruktúra domáceho spravodajstva v sledovanom období

  Noviny STV
  /graf č.1 /

  V rámci kategórie Domáca politika, ktorá bola dominantná, najväčšiu skupinu spravodajských príspevkov tvorili informácie (frekvencia a časová plocha) o zdravotnom stave prezidenta R. Schustera. STV prinášala informácie o zasadaní vlády SR, napr. prijatie zákona o VÚC, schválenie zákona o vysielaní a retransmisii. Boli mapované spory vo vládnej koalícii v dôsledku vzniku SDKÚ, aktivity vlády vzťahujúce sa k riešeniu problému korupcie. Značný priestor mali príspevky mapujúce nezhody v SDK- hroziaci rozklad poslaneckého klubu SDK, osud DÚ, tlak koaličných partnerov na identifikáciu SDKÚ. Bol medializovaný zápas o post predsedu a podpredsedov KDH, rozpory v SDĽ súvisiace so súbojom o získanie kresla predsedu strany, reakcie politikov a politických strán na zdravotný stav a spôsob liečby prezidenta, kritika ministra zdravotníctva T. Šagáta. STV prinášala kritické informácie o činnosti parlamentu - prezentovala "deprimáciu" niektorých poslancov z morálky zákonodarného zboru, schválenie zákona o konkurze a vyrovnaní, odhlasovanie zvýšenia dôchodkov o 10% v parlamente, prerokovanie správy o činnosti SIS za rok 1999, zbavenie imunity I. Sládečka, schvaľovanie zákonov i o politickej rovine rozporov v SPP, postup vlády v súvislosti s bojom proti korupcii, atď.
  Časová plocha danej témy predstavovala až 33,4% z celkovej plochy venovanej tematickej štruktúre spravodajstva.

  V kategórii Hospodárstvo, ktorá bola druhou najdominantnejšou v monitorovanom období, STV vo zvýšenej frekvencii prezentovala problematiku riešenia eliminácie strát v poľnohospodárstve spôsobených mimoriadnym suchom, privatizácie Slovenských telekomunikácií a Transpetrolu ( neinformovala ale napr. o známych výhradách J. Čarnogurského k danej privatizácii). Priniesla informácie o napätí v SPP, nezhodách medzi riaditeľom SPP P. Kinčešom a šéfom dozornej rady SPP L. Krajňákom, výsledkoch auditu v SPP, o vyjadreniach ministra hospodárstva k uvedeným problémom, negatívnych postojoch podpredsedu vlády I. Mikloša k aktivitám L. Krajňáka. STV tiež informovala o vymenovaní nového riaditeľa SE, nespokojnosti podpredsedu vlády pre ekonomiku s prácou bankového dozoru NBS v súvislosti s krachom SKB, finančných problémoch Devín banky a spôsobe ich sanovania vládou, o problémoch v Dopravnej banke, ale aj probléme výskytu geneticky modifikovaných organizmov na našom trhu. STV sa venovala aj problematike zahraničných obchodných reťazcov.
  Boli prezentované informácie o vyplácaní náhrad za nedostupné vklady v Slovenskej kreditnej banke, krachu a.s. SUN, situácii v Novom Calexe, v Kovohutách Krompachy, v Lodeniciach v Komárne, o otvorení nového podniku v Košťanoch n/Turcom, atď. Dominantnú frekvenciu mali problémy v rezorte poľnohospodárstva spôsobené suchým počasím. V percentuálnom vyjadrení predstavovala daná téma 23,6% z tematickej štruktúry Novín STV.
  Problémy súvisiace s nezamestnanosťou ako kľúčovým problémom našej spoločnosti nemali v Novinách STV náležitú časovú plochu ani frekvenciu ( 3 príspevky). Tejto téme bol venovaný jediný seriózny analytický príspevok, ktorý prezentoval dôsledky nezamestnanosti a chudoby na obyvateľstvo Slovenska.

  V kategórii Bezpečnosť, kriminalita zvýšenú pozornosť venovala STV ekonomickej kriminalite - údajné tunelovanie Kúpeľov Sliač-Kováčová, prešetrovaniu hospodárenia Správy štátnych hmotných rezerv, vyšetrovaniu úniku informácií zo SIS v súvislosti s podozreniami voči Správe štátnych hmotných rezerv. Medializovaný bol prípad modelingového experta S. Jányho v súvislosti s prechovávaním drog, zhabanie drog na hranici s Ukrajinou, páchanie trestnej činnosti niektorými príslušníkmi polície, vraždy. Časová plocha predstavovala 7,1% z celkovej časovej plochy venovanej tematickej štruktúre spravodajstva STV, čo predstavuje 3. pozíciu v rámci sledovaných tematických okruhov.

  Zdravotníctvo - Problémy v rezorte neboli hlbšie analyzované. Najviac pozornosti STV venovala v tom čase najhorúcejšiemu problému, akým bola hrozba distribútorov liekov zastúpených Asociáciou dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, o ich pripravenosti predávať lekárňam a zdravotníckym zariadeniam lieky a zdravotné pomôcky za hotovosť. V súvislosti s týmto problémom STV mapovala dlhy poisťovní za lieky, nedostatok financií v rezorte. Recipientom bola prezentovaná snaha lekárskeho stavu urýchliť prijatie zákona o lekárskom povolaní, hroziace protesty lekárov za zvýšenie platov.
  Bol odvysielaný analytický príspevok o počte interrupcií v závislosti na užívaní antikoncepčných preparátov, o zažehnaní priamych platieb za lieky. K obnaženiu skutočných problémov v rezorte došlo v súvislosti s liečbou prezidenta republiky.
  S hospitalizáciou R. Schustera súviseli informácie o problematickej úrovni nášho zdravotníctva, ktoré sa podľa správy WHO ocitlo až na 62.mieste v ramci ostatných sledovaných krajín sveta. Daná téma mala iba 6,0% časovej plochy z celkovej tematickej štruktúry sledovaného spravodajstva STV.
  Spravodajské príspevky z danej oblasti boli spracované profesionálne.

  Zahraničná politika - Zahraničná politika SR bola prezentovaná v súvislosti s integračnými snahami SR do EÚ, s návštevou predsedu čínskeho parlamentu Li Pchenga v SR, návštevou rumunského prezidenta E. Constantinesca, indického vicepremiéra, zavedením víz s Ukrajinou, návštevou rakúskej ministerky zahraničných vecí B.Ferrero-Waldnerovej, stretnutie premiérov Visegrádskej skupiny a v súvislosti s otázkami možného vstupu SR do OECD. Výsledkom zahraničnopolitických aktivít SR bolo i posvätenie cintorína padlým nemeckým vojakom v Bratislave.
  Časová plocha tejto kategórie predstavovala 4,9% z celkovej časovej plochy domáceho spravodajstva.

  Kategórii Školstvo v spravodajstve STV patrila 6. pozícia. Priestor dostala prezentácia ťaživej ekonomickej situácie v rezorte, nedostatok ubytovacích kapacít na vysokoškolských internátoch, zhoršujúca sa kvalita bývania na internátoch, finančné problémy základných, cirkevných a nemocničných škôl, koncepcia rozvoja vysokého školstva, prepúšťanie pedagogických i nepedagogických pracovníkov z rezortu, problémy súvisiace s potenciálnym spoplatnením štúdia na vysokých školách, spôsob prijímania uchádzačov na Lekárskej fakulte UK.

  Príspevky v kategórii Samospráva sa dotýkali informovania o hospodárení mesta Bratislavy, o postupe prác na reforme verejnej správy, schválení zákona o VÚC vládou SR, o úsilí SMK a SOP presadiť podpredsedu vlády pre legislatívu Ľ. Fogaša ako záštitu nad reformou verejnej správy. Daná tematika predstavovala iba 0,9% z celkovej časovej plochy domáceho spravodajstva.

  Obrana, armáda - STV priniesla obraz reálneho stavu armády vyžadujúceho si značné investície. Poukázala na možné hľadanie zdrojov pre reorganizáciu armády, na prípravu nového zákona o bezpečnosti, na účinnosť novely zákona o civilnej službe, ale i veľmi zlú ekonomickú situáciu v armáde.

  Justícia - Predmetom medializácie sa stal predovšetkým postup kárneho senátu NS SR v kauze Štefanko, výhrady predsedu NS SR Š. Harabina voči novele ústavy, zastavenie trestného stíhania G. Krajčiho senátom Okresného súdu Bratislava I., realizácia projektu urýchľovania činnosti súdov, príprava návrhu zákona o ombudsmanovi, potvrdenie prokuratúry o zákonnom postupe polície pri predvedení V. Mečiara. Časová plocha danej témy predstavovala 3,1 % plochy domáceho spravodajstva.

  Doprava - Kategóriu prezentovali predovšetkým informácie o zvýšení cestovného na železničnej trati Šaľa-Bratislava a späť a o pripravovanej privatizácii SAD. Správy zodpovedného redaktora mali solídnu profesionálnu úroveň. Téme bola venovaná minimálna pozornosť - 0,9% z celkovej tematickej štruktúry.

  Životné prostredie - Problematika životného prostredia bola prezentovaná napr. poukazovaním na vznik neriadených, ale i riadených skládok odpadu v nadväznosti na finančné nároky na ich zriaďovanie, organizovanie kampane na ochranu slovenských lesov, rozdeľovanie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia, pripomienkové konanie k návrhu zákona o životnom prostredí. STV danej téme venovala 1,4% z celkovej tematickej štruktúry.

  Menšiny - Problematika menšín bola prezentovaná predovšetkým v súvislosti s migráciou Rómov a s ňou spojenou problematikou zavádzania vízovej povinnosti voči občanom SR zo strany štátov EÚ. Problémy Rómov v SR zarezonovali v súvislosti s publikovaním II. Správy EK proti rasizmu, v ktorej bola Slovenská republika kritizovaná za svoj postoj k rómskej menšine. Informácie o slovenských Rómoch boli prezentované aj v súvislosti s ich pokusmi o získanie politického azylu v Česku. Časová plocha tvorila iba 0,7 % z plochy domáceho spravodajstva.

  Médiá - Problematika médií bola v Novinách STV prezentovaná predovšetkým pri mapovaní schválenia zákona o vysielaní a retransmisii vládou SR, postupu zákona o vysielaní a retransmisii do 2. čítania v NR SR, kauzy Markíza versus Gamatex, vyjadrenia vedenia STV k návrhu zákona o vysielaní a retransmisii a výsledkom auditu v STV. Mediálna tematika mala časovú plochu 1,6% domáceho spravodajstva.

  Kategória Kultúra dostala priestor v príspevkoch týkajúcich sa potreby dostavby novej budovy Národného divadla, zničenia steny národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad, storočnice budovy divadla Aréna, úmrtia režiséra J. Mazanca, ocenenia slovenského filmu v zahraničí. STV pripomenula 60. výročie narodenia básnika S. Veigla a konanie filmového festivalu Art film v Trenčianskych Tepliciach. Kultúra predstavovala plochu 2,1%.

  Cirkev - Cirkvi dostali priestor na prezentáciu informáciou o intronizácii metropolitu pravoslávnej cirkvi Nikolaja v Prešove a o sviatku Najsvätejšej trojice.
  Daná téma mala plochu 0,4% z celkovej plochy domáceho spravodajstva.

  Spoločnosť, ľudia - Sociálne problémy boli prezentované poukázaním na chudobu a jej dopady na životnú úroveň určitých skupín obyvateľstva SR, stretnutiami antiglobalistov v Bratislave. Do danej témy sme zaradili príspevky informujúce o udelení ocenenia otec roka, udeľovanie cien najlepším slovenským výrobkom - Slovak gold, odovzdávanie ocenení Spravodlivý medzi národmi a prieskumy verejnej mienky. Sledovaná téma predstavovala 4,2% plochy domáceho spravodajstva.

  Mimovládne organizácie -STV poskytla priestor niektorým nadáciám a združeniam, napr. zorganizovaním podujatia pre deti Združením rómskych žien. Prezentovala verejnosti názory Transparency International Slovensko, ktorá kritizovala postup vlády za nie vecne orientovaný stav riešenia problému korupcie. Časová plocha prezentácie danej témy predstavovala 1,8% zo štruktúry domáceho spravodajstva.

  Kuriozity - Daná oblasť sa prezentovala stretnutím balónistov v Košiciach, MS vo varení halušiek v Tureckej. Téma predstavovala 0,4% zo štruktúry domáceho spravodajstva.

  Televízne noviny TV Markíza
  /graf č.1 /

  Najväčší priestor v monitorovanom období dostali správy z domácej politiky, hospodárstva a ekonomiky a bezpečnosti a kriminality. Minimálny priestor vo vysielaní dostali správy, ktoré sa dotýkali menšín, dopravy, odborov a cirkví. Ak sa správy takéhoto zamerania vo vysielaní objavili, boli uvedené až v druhej polovici spravodajskej relácie.

  Domáca politika - Správy z domácej politickej scény boli uvádzané v prvej polovici spravodajského vydania a tvorili dominantnú skupinu správ v spravodajskej relácii. Frekventovanými témami tejto oblasti boli vnútrostranícke vzťahy v SDK a problémy jej poslaneckého klubu v súvislosti s odvolaním R. Kováča, vzťahy SDK s SDKU, situácia v SDĽ a v KDH.
  Podrobne bolo komentované spojenie SOP a SDSS a možné ďalšie spájanie politických strán. Pozorne bolo sledované napätie vo vnútri koaličného zoskupenia, ale aj vo vnútri SDK. Veľký počet strán, ktoré sa zúčastňujú na vládnutí, spôsobilo rozšírenie informačného priestoru, pretože problémy každej strany zúčastnenej na politickej moci sa premietali aj do vzťahov vo vláde a v koalícii. Mapovanými témami boli zmeny na postoch v KDH, situácia v SDĽ a jej vzťah k SDK /problém dvojitého členstva/. Spravodajcovia podrobne mapovali situáciu pred straníckymi voľbami a komentovali vzhľadom na politickú situáciu možné dôsledky týchto volieb. Monitorovaný bol audit štátnej správy a výhrady k nemu. Správy o KDH boli vygradované najmä správou o nekandidovaní J. Čarnogurského na predsedu strany. TV Markíza dala priestor kandidátom na post predsedu strany.
  Horúcou témou domácej politickej scény sa stal problém dôchodkov a licitácie poslancov o jeho výške.
  V závere monitorovaného obdobia bol dominantnou témou zdravotný stav R. Schustera a s tým súvisiaci problém presunu kompetencií na vládu a predsedu parlamentu. TV Markíza vyslala svojho spravodajcu do Rakúska, aby mohol okamžite priamo z miesta informovať o zmenách zdravotného stavu R. Schustera.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 26,1% plochy domáceho spravodajstva.

  Hospodárstvo - Spravodajstvo z ekonomiky a hospodárstva bolo zamerané najmä na privatizáciu strategických podnikov, privatizačné kauzy z minulosti, správy z poľnohospodárskeho sektora a okrajovo aj na pohyby na slovenských burzách a situáciu v bankovom sektore. Vo väčšine prípadov sa k hospodárskym otázkam vyjadroval I. Mikloš, Ľ. Harach a B. Schmögnerová. Správy z hospodárstva a ekonomiky boli uvádzané najmä v druhej polovici spravodajského vydania.
  TV Markíza sa venovala problémom v SPP, pričom možnosť vyjadriť sa dostali obidve strany sporu. Veľký priestor dostali správy z poľnohospodárskeho sektora vzhľadom na sucho a škody, ktoré spôsobilo. Privatizácia podnikov v minulosti a v súčasnosti bola pravidelnou témou spravodajskej relácie. Typickým príkladom bola kauza Kúpeľov Sliač. TV Markíza ďalej informovala o úspešnej privatizácii ST.
  Pravidelne boli uverejňované informácie o situácii v bankách, pričom NBS bol poskytnutý priestor vyjadriť sa k problémom v konkrétnych bankách. Široký priestor dostali informácie o skrachovanej firme SUN, pričom bol poskytnutý priestor všetkým zainteresovaným stranám. Hospodárstvo regiónov bolo komentované najmä pri výjazdoch poslancov, napríklad príspevok, v ktorom J. Volf sľúbil osobnú zainteresovanosť v probléme krachujúcich fabrík v juhovýchodných okresoch.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 17,8% plochy domáceho spravodajstva.

  Bezpečnosť, kriminalita - Informácie o trestných činoch a obvineniach osôb patrili k stabilným témam spravodajstva. TV Markíza odvysielala príspevky o každom obvinení z trestného činu politika. Podobne informovala o útokoch na osoby, výbuchoch nástražných systémov, vydieraní cudzincov. Problematika drog bola komentovaná v súvislosti s nájdením drog v aute S. Jányho. Prezentovanou témou tejto oblasti bola aj kauza I.Lexu, jeho trestné stíhanie a odchod do cudziny.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 16,6% plochy domáceho spravodajstva.

  Zdravotníctvo - Problémy zdravotníctva boli prezentované najmä vzhľadom na zlý stav rezortu. Komentovaný bol pripravovaný štrajk zdravotníkov, nízke platy v rezorte a situácia okolo možného zavedenia platieb za lieky.
  Po hospitalizácii prezidenta R. Schustera bola táto problematika mapovaná z hľadiska celkového stavu rezortu. Kritizovaný bol stav zdravotníckych zariadení a špeciálne nevyhovujúci stav zdravotníckeho zariadenia Ministerstva vnútra SR.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 6,3% plochy domáceho spravodajstva.

  Školstvo - Spravodajské príspevky venované tejto téme boli zamerané najmä na podfinancovanie rezortu školstva. Minister Ftáčnik dostal možnosť vyjadriť sa ku všetkým dôležitým otázkam týkajúcich sa jeho rezortu.
  Komentovaná bola rozostavanosť škôl a nedostatok financií na ich dostavbu, ďalej kauzy súkromnej strednej školy a cirkevnej školy v Bratislave, nový systém prijímacích pohovorov na Lekársku fakultu UK. Komentovaná bola aj situácia na východe Slovenska v školách s rómskymi deťmi.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 4,3% plochy domáceho spravodajstva.

  Mimovládne organizácie - Veľký priestor v spravodajstve dostala správa o ceste a manifestácii združenia VLK bojujúceho za záchranu lesov. TV Markíza ďalej informovala o správe Amnesty International, o vydavateľských aktivitách Matice slovenskej. Pravidelne dostávala priestor Nadácia Markíza. Z monitoringu vyplynulo, že Nadácia Markíza dostala neprimeraný časový priestor na prezentáciu svojich aktivít v porovnaní s činnosťou a aktivitami ostatných mimovládnych organizácií vyvíjajúcich činnosť v SR. Z 10 príspevkov 4 informovali priamo o jej aktivitách. Vzhľadom na personálnu prepojenosť Nadácie Markíza a TV Markíza dochádza prezentáciou aktivít uvedenej nadácie k pozitívnej propagácii daného média, dokonca v hlavnej spravodajskej relácii. Takúto prezentáciu treba považovať za neetickú, pretože jej realizáciou sa stiera rozdiel medzi informáciou a propagáciou.
  Téma bola zaraďovaná do druhej časti spravodajského vydania.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 3,5% plochy domáceho spravodajstva.

  Kultúra - TV Markíza priniesla spravodajské informácie z divadla a filmu. Informovala o výročí divadla Astorka, o filmovom festivale Art Film Trenčianske Teplice, o loveckej výstave trofejí v Nitre, o výstave v Galérii Michalský dvor. Táto téma nepatrila k dominantám spravodajstva a bola zaraďovaná na záver spravodajského vydania.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 2,9% plochy domáceho spravodajstva.

  Zahraničná politika - Táto téma bola prezentovaná najmä v súvislosti so snahami SR o členstvo v OECD. Priestor v relácii dostala prezentácia SR na EXPO 2000 v Hannoveri, zahraničná návšteva rumunskej a čínskej delegácie a zavedenie víz s Ukrajinou. Zahraničná politika nepatrí k často prezentovaným témam v TV Markíza a v spravodajských vydaniach býva zaradená v závere prvej časti vydania.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 2,8% plochy domáceho spravodajstva.

  Životné prostredie - Príspevky o tejto téme sa dotýkali ochrany zvierat - ničenie vajec dravcov, nedovolené skládky odpadu, ktoré ohrozujú kvalitu vody, výskyt zvláštneho druhu hmyzu v stenách tehlového domu a nálety škodcov spôsobené suchom.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 2,8% plochy domáceho spravodajstva.

  Obrana, armáda - V spravodajských príspevkoch bol prezentovaný neuspokojivý stav armády hlavne v súvislosti s budúcim začlenením SR do NATO. Neuspokojivý stav bol konštatovaný hlavne v letectve, aj v súvislosti s haváriou lietadla. Minister Kanis upozorňoval na nutné zvýšenie výdavkov na armádu, pretože obranyschopnosť armády prudko poklesla. Pozitívnou správou bolo odovzdanie nových bytov pre profesionálnych vojakov.
  Celková plocha venovaná tejto téme predstavovala 2,6% plochy domáceho spravodajstva.

  Médiá, justícia, samospráva - Správy z týchto oblastí nepatrili k podstatným v tematickej štruktúre spravodajstva TV Markíza. Správy z médií informovali o kauze Gamatex vs. Markíza, v oblasti justície boli komentované návrhy J. Čarnogurského k zmenám v právnom poriadku, informácie o kauze Štefanko. Samospráva dostala priestor v súvislosti s vyjadreniami ZMOS-u k novému územnosprávnemu členeniu a k rozhodnutiu košickej samosprávy o predaji lesov.

  Menšiny, kuriozity, spoločnosť, ľudia, doprava, cirkev, odbory - Príspevky týchto kategórií mali minimálne zastúpenie v spravodajskej relácii. Z menšín bolo zastúpené rómske etnikum. V téme dopravy bol rozoberaný najmä problém mestskej dopravy v Bratislave a možných príspevkov zamestnávateľov. Príspevok o cirkvi informoval o intronizácii metropolitu pravoslávnej cirkvi v Prešove.


  Hlavné správy TV LUNA
  /graf č.1 /

  Príspevky domáceho spravodajstva hlavnej spravodajskej relácie zohľadňovali hlavné oblasti spoločenského života. Najviac priestoru z hľadiska tematického začlenenia spravodajských príspevkov venovala TV Luna v monitorovanom období informáciám z domácej politiky. Tieto príspevky boli takmer vždy aj obsahom headlinov /celkom 27-krát/ a boli tiež príspevkami, ktoré otvárali spravodajstvo /celkom 24-krát/. Vzhľadom na hospitalizáciu prezidenta Schustera dominovali v druhej polovici monitorovaného obdobia informácie o jeho zdravotnom stave. Od 18.6. boli tieto informácie dennou súčasťou spravodajskej relácie a od 22.6. aj obsahom headlinov. Príspevky tejto skupiny vytvorili najdominantnejšiu tému daného obdobia a takmer pravidelne otvárali spravodajstvo. Druhou skupinou príspevkov z hľadiska rozsahu i frekvencie boli príspevky prinášajúce informácie z diania v parlamente. Najväčšie zastúpenie z nich mala problematika nevyjasnenosti vzťahov v poslaneckom klube SDK, diskusia okolo zvyšovania dôchodkov, postoje strán k prerokovávaným problémom.
  Ostatné príspevky v kategórii domáce spravodajstvo mali rozsah jedného, maximálne dvoch príspevkov a zodpovedali aktuálnemu dianiu na domácej politickej scéne. Celkovo predstavovala kategória domáca politika priestor 2 h 11 min 6 sek., čo je 35,9% rozsahu domáceho spravodajstva /graf č. 1 Príloha č.3/.

  Druhou najrozsiahlejšou kategóriou domáceho spravodajstva bola kategória Hospodárstvo. V rámci nej mali rozsahom i frekvenciou najväčšie zastúpenie príspevky s tematikou poľnohospodárstva /problémy súvisiace so suchom/ a personálnych problémov SPP. Predmetom záujmu boli tiež výsledky kontroly NKÚ v Správe štátnych hmotných rezerv a bankový sektor. Plocha príspevkov danej kategórie predstavovala 22,5%.

  8,9% celkového časového priestoru domáceho spravodajstva predstavovala kategória Spoločnosť, ľudia.Do tejto kategórie boli zaradené príspevky, ktoré prezentovali aktuálne špecifické problémy a udalosti /horúčavy, zemetrasenie, strach detí z vysvedčenia, pamätné dni a pod./ a príspevky informujúce o rôznych zábavných podujatiach, oslavách. Príspevky tejto kategórie boli zaraďované v závere domáceho spravodajstva, tak ako aj príspevky z kategórie Kultúra - Skupina týchto príspevkov mapovala oblasť filmu, divadla, výstavy a ich celkový časový rozsah predstavoval 4% plochy domáceho spravodajstva.

  Príspevkom kategórie Bezpečnosť, kriminalita bolo z hľadiska časového rozsahu venovaných 5,8% priestoru domáceho spravodajstva. Okrem informácií z vyšetrovania niektorých bývalých politických predstaviteľov /Lexa, Gavorník, Mečiar/ prinášali príspevky tejto kategórie informácie o násilných trestných činoch /6 príspevkov/, o prípadoch pašovania a prechovávania drog /prípad Saša Jány/, kriminálnych činoch ekonomického charakteru a o činnosti PZ. Príspevky danej kategórie spravodajstvo neotvárali, boli zaraďované neskôr a v headline sa objavili len 2-krát.

  Až za kategóriami predstavujúcimi súhrn informácií z oblasti kriminality a zábavy nasledovali v tematickej štruktúre spravodajstva Luny v sledovanom období správy z oblasti zahraničnej politiky SR. Napĺňanie tejto kategórie zvlášť závisí od aktuálnej situácie. V danom období to boli predovšetkým snahy SR o vstup do OECD, návšteva generálneho riaditeľa direktoriátu pre rozširovanie EÚ E.Landaburu v Bratislave, návšteva predsedu čínskeho parlamentu, stretnutie podpredsedu vlády Hamžíka s francúzskym vyslancom EK v SR W.Rochelom. Ďalšie zahraničné návštevy v SR, ako napr. návšteva rakúskej ministerky zahraničných vecí 6.6., írskej vicepremiérky 7.6., rokovanie premiérov Visegrádskej štvorky 9.6. v Štiříne pri Prahe, spravodajstvo Luny nepokrylo.

  Kategória Školstvo pokrývala plochu 4,3 %, pričom informácie z tejto oblasti boli pomerne rôznorodé - poplatky za vysokoškolské štúdium, problém financovania cirkevných škôl, Projekt 2000, nespokojnosť učiteľov. Z hľadiska profesionálnej žurnalistiky považujeme v danom období príspevky tejto tematickej oblasti za najlepšie spracované

  Príspevky pod kategóriou Médiá okrem toho, že informovali predovšetkým o finančných problémoch STV, predstavovali v 3 prípadoch aj vlastnú prezentáciu média - informácia o novej programovej štruktúre Luny, o rozšírení vysielania prostredníctvom terestriálneho vysielača a členstve Luny v ANRTS.

  Zdravotníctvo - Príspevky tejto kategórie zodpovedali aktuálnemu dianiu v oblasti zdravotníctva /protesty lekárnikov, lekárov/ a mapovali niektoré čiastkové problémy tohto rezortu /problematický nákup cytostatík, cenový výber v stomatológii/. Informáciu, ktorá sa objavila v niektorých iných médiách a podľa ktorej úroveň slovenského zdravotníctva zodpovedá podľa hodnotenia WHO 62.miestu v rámci ostatných krajín sveta, spravodajstvo Luny neprinieslo, tak ako ani žiadny príspevok analyzujúci celkový stav a úroveň zdravotníctva u nás.

  Mimovládne organizácie - O činnosti mimovládnych organizácií informovali v sledovanom období 3 príspevky - protest Amnesty International voči návšteve predsedu čínskeho parlamentu v SR, kritika Transparency International smerom k vláde a informácia o festivale dokumentárneho filmu Jeden svet, ktorý organizovala organizácia Človek v ohrození.

  Obrana, armáda - V danom období rezonovala v médiách informácia o výsledkoch Garettovej štúdie o stave Armády SR. Aj v spravodajstve Luny sa väčšina príspevkov v kategórii Obrana, armáda týkala tejto informácie.

  Zastúpenie príspevkov kategórie Justícia predstavovalo plochu 1%, príspevky ostatných kategórií - Samospráva, Odbory, Životné prostredie, Nehody a nešťastia boli zastúpené po 1 príspevku a v rámci časového priestoru domáceho spravodajstva tak predstavovali plochu menšiu ako 1%.

  Čo chýbalo v tematickej štruktúre Luny v sledovanom období
  Predovšetkým to boli informácie o národnostných menšinách a nulové bolo aj zastúpenie príspevkov informujúcich o činnosti cirkví. Nebola pokrytá napríklad ani taká udalosť, akou bola dňa 4.6. slávnostná intronizácia prešovského patriarchu za hlavu pravoslávnej cirkvi v Čechách a na Slovensku a ktorej sa zúčastnil aj prezident Schuster.
  Minimálnu pozornosť venovala Luna sociálnej problematike. O nezamestnanosti informovali celkovo 3 príspevky - nezamestnanosť absolventov, nezamestnanosť v Košickom kraji a 27 sekundová čítaná správa o návrhu zákona o nezamestnanosti.
  Podiel príspevkov miestneho či regionálneho významu bol nízky. Priamo na problematiku regiónu sa viazali len 3 príspevky, všetky sa týkali Košíc.

  Komparácia

  /graf č.1/ Sledované televízne stanice v rámci tematického začlenenia spravodajských príspevkov do domácej politiky venovali dominantný priestor od 2.polovice mesiaca zdravotnému stavu R. Schustera, ktorého spôsob liečby a následné komplikácie obnažili skutočné problémy v rezorte zdravotníctva.
  Výrazne sledovanými problémami v rámci tematickej štruktúry domáca politika vo všetkých troch monitorovaných televíznych staniciach boli aktuálne problémy v SDK, súvisiace s tlakom predovšetkým DS a KDH na identifikáciu SDKÚ, ktorú zasa odmietal jej predseda M. Dzurinda. STV mapovala napätie v KDH i SDĽ, ktoré súviselo s obsadením postov predsedov týchto strán. SDĽ bola prezentovaná aj v súvislosti s rokovaniami s HZDS. Významnú súčasť prezentácie domácej politiky tvorili v sledovaných televíznych staniciach informácie o dianí v parlamente. V STV tvorili tretiu skupinu príspevkov, v TV Luna druhú skupinu príspevkov. STV a TV Markíza prezentovali výrazne negatívne informácie o "deprimácii z morálky" zákonodarného zboru. Prezentácia opozície súvisela v STV a TV Markíza s protestným mítingom HZDS. TV Luna o tomto protestnom zhromaždení nepriniesla žiadnu informáciu. Najviac informácií z danej oblasti z hľadiska rozsahu i frekvencie bolo prezentovaných v TV Luna (35,9%), nasledovala STV (33,4%), najmenej ich bolo v TV Markíza (26,1%).

  Oblasť hospodárstva patrila v STV, TV Markíza a TV Luna na 2. pozíciu v ploche, počte a frekvencii spravodajských príspevkov. Najväčšie zastúpenie mala daná oblasť v STV (23,6%), nasledovala TV Luna s 22,5%. TV Markíza mala v porovnaní s STV a TV Luna najmenší priestor na prezentáciu informácií z danej oblasti. Vo všetkých televíznych staniciach - STV, TV Markíza a TV Luna - mali dominantný priestor informácie o mimoriadnych problémoch rezortu poľnohospodárstva, ktoré súviseli s dlhotrvajúcim suchom, hroziacou neúrodou a spôsobmi riešenia tohto závažného problému. Všetky tri monitorované televízie venovali značný priestor privatizácii, v STV išlo predovšetkým o privatizáciu energetických rozvodov, ST, Transpetrolu a SAD. Ďalšiu skupinu príspevkov v sledovanej kategórii v STV tvorili informácie o problémoch bankového sektora, podnikovej sféry a tretiu príspevky prezentujúce informácie o problémoch v SPP v súvislosti s výsledkami auditu v tomto podniku. V TV Luna boli predmetom záujmu výsledky kontroly NKÚ v Správe štátnych hmotných rezerv a bankový sektor.
  Iba STV a TV Markíza sa venovali v príspevkoch možnému výskytu geneticky modifikovaných organizmov na našom trhu. Aktuálnej problematike vzniku medzinárodných obchodných reťazcov sa venovali všetky monitorované televízne stanice.
  Problém nezamestnanosti a sociálna oblasť nedostali vo všeobecnosti adekvátny priestor ani v jednej televízii ( cca 2-3 príspevky). Danému problému ako jednému z fenoménov chudoby sa venovala v solídnom analytickom príspevku na väčšej časovej ploche iba STV.

  Tretia pozícia patrí v STV a TV Markíza kategórii bezpečnosť, kriminalita. V TV Luna je na tretej pozícii v prezentácii oblasť spoločnosť, ľudia. Bezpečnosť a kriminalita v TV Luna predstavuje plochu 5,8%, čo je najnižšie zastúpenie, kým v STV 7,1% a v TV Markíza až 16,6 %, čo predstavuje najvyššie zastúpenie spomedzi monitorovaných staníc.
  Všetky sledované televízie prinášali informác

   

  Súbory na stiahnutie/prezeranie:

  Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
  Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

   

  Kalendár akcií

  Po Ut St Št Pi So Ne

  Rýchly prístup

  Žiadosti o licenciu / registráciu
  Registrácia retransmisie
  Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
  Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

  Výberové konanie

  Právnická osoba Fyzická osoba

  KDS,MMDS,MVDS,satelit

  Právnická osoba Fyzická osoba
  Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

  Televízne vysielanie

  Právnická osoba Fyzická osoba

  Rozhlasové vysielanie

  Právnická osoba Fyzická osoba

  Databáza rozhodnutí Rady

  Linky

  Znak