Správa o monitorovaní hlavných spravodajských programov SRo, Rádia Twist, Rádia Okey, Rádia Expres a Rádia Hviezda FM (6/2001)

(za obdobie 1. - 30. 6. 2001)

Predkladá: Programový odbor
Spracovali:
SRo - Mgr.E.Kuželjová, Mgr.I.Taldík
Rádio OKEY - Mgr.R.Hrnčiarik
Rádio EXPRES - Mgr.R.Hrnčiarik
Rádio TWIST - Mgr.R. Kutaš
Rádio HVIEZDA FM - Mgr.P.Sehnal

Prerokované a schválené na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 18. 9. 2001


Úvod

Jednou z prvoradých úloh spravodajstva je informovať verejnosť o spoločensko-politickom a kultúrnom dianí doma i vo svete, sprostredkovávať aktuálne a spoločensky dôležité informácie odrážajúce myšlienkovú pluralitu spoločnosti, slúžiace verejnosti na utváranie vlastných názorov. Predpokladom ich splnenia je potreba zabezpečiť poskytovanie objektívnych a nestranných informácií, presných, aktuálnych, vyvážených, nezaujatých a poctivých pri výbere a spracovaní, jasných a zrozumiteľných pri ich prezentácii.
Pri stanovení cieľa analýzy spravodajských programov sme vychádzali z poslania a pôsobnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré jej prislúcha podľa zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a z platných právnych predpisov týkajúcich sa rozhlasového a televízneho vysielania, predovšetkým z § 4 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, podľa ktorého je poslaním Rady presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania a retransmisie, ako i z § 4 ods.2 cit. zákona, podľa ktorého Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Ďalej sme vychádzali z platných právnych noriem týkajúcich sa rozhlasového a televízneho vysielania, predovšetkým z § 16 ods. a) cit.zákona, podľa ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a z ods. b), podľa ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru. Pri monitorovaní SRo sme vychádzali i z osobitných povinností vysielateľa na základe zákona, predovšetkým z § 18 ods.1, ktorý vymedzuje povinnosti vysielateľa: "Základným poslaním vysielateľa na základe zákona je slúžiť veciam verejného alebo iného spoločenského záujmu, prispievať k rozvoju demokratickej spoločnosti, utvárať vo vysielaní priestor pre pluralitu názorov bez uprednostňovania záujmov len jednej politickej strany, politického hnutia, skupiny alebo časti spoločnosti alebo náboženského vyznania a viery a podporovať rozvoj umeleckej tvorby, kultúry a vzdelávania".
Obsah a zameranie analýzy bol koncipovaný s cieľom nadviazať na obsah a metodiku výskumného projektu Správa o monitorovaní hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza a TV Luna, ktorý realizovala Rada v minulom roku.

Cieľ analýzy

Cieľom analýzy monitoringu bolo zistiť a vzájomne porovnať, aké témy dominujú v hlavných spravodajských programoch SRo a vo vytipovaných súkromných rozhlasových staniciach rádií Twist, Okey, Expres, Hviezda FM v sledovanom časovom období od 1.6.-30.6.2001, na akom časovom priestore a akým spôsobom pristupovali vytipované médiá k prezentácii slovenskej politickej scény. Naším zámerom bolo aj mapovanie profesionálnej úrovne spracovania jednotlivých príspevkov z hľadiska výskytu nekorektných správ. V neposlednom rade sme sa zamerali na prácu moderátorov, na ich jazykový prejav a kultúru slova.
Výberový súbor - hlavné spravodajské programy SRo a súkromných rozhlasových staníc - rádiá TWIST, OKEY, EXPRES, HVIEZDA FM
Časový úsek monitorovania - 4 týždne (1.-30.6. 2001)
Rádio Hviezda FM - Rozhlasové noviny - po-pia 8:00-8:30, 18:30-19:00
Rádio Twist - Žurnál Rádia Twist - po-pia 7:00-7:15, 12:00-12:15, 18:00-18:15, so- ne 18:00-18:15
Rádio OKEY - Správy - po-pia 11:30-11:45, 17:30-17:45
Rádio Expres - Infoexpres - po-pia 12:00-12:30, 18:00-18:30, sobota - 18:00-18:30
SRo - Rádiožurnál - po-pia -7:00- 7:25, 10:00-10:10, 12:00-12:35, 18:00-18:30, 22:00-22:25, so-ne 18:00-18:30

Analýza hlavných spravodajských programov sa uskutočnila v časovom rozpätí od 1. do 30. júna 2001. Monitorovalo sa 30 dní a odmonitorovaných bolo spolu 317 spravodajských programov. V nich odznelo spolu 5597 príspevkov z domova i zo zahraničia na celkovej ploche 95 hod.14 min.18 sek. Ťažiskovým predmetom monitoringu bolo domáce spravodajstvo, pričom sledovanými parametrami boli:

Sledované parametre
1. Tematická štruktúra domáceho spravodajstva
2. Priestor venovaný zástupcom politicky relevantných subjektov
3. Spôsob prezentácie zástupcov politicky relevantných subjektov
4. Výskyt nekorektných správ
5. Chyby v komunikačnej schopnosti moderátorov, používanie nespisovných výrazov a vulgarizmov

Zahraničné spravodajstvo bolo predmetom monitoringu iba z hľadiska časového rozsahu slúžiaceho pre jeho percentuálne porovnanie s domácim spravodajstvom.

Sledovanie a zaznamenávanie informácií

Pri zisťovaní tematického spektra a zamerania hlavných spravodajských programov jednotlivých vysielateľov sme vychádzali z nasledovného kategorizačného kľúča:
1. zahraničná politika SR, medzinárodné vzťahy
2. hospodárstvo, ekonomika
3. vláda a ministerstvá
4. politické strany, hnutia
5. mimovládne organizácie, 3. sektor
6. parlament
7. odbory
8. cirkev
9. samospráva
10. ľudia a spoločnosť
11. menšiny
12. obrana, armáda
13. bezpečnosť, kriminalita
14. nehody, nešťastia
15. zdravotníctvo
16. školstvo
17. justícia
18. doprava
19. životné prostredie
20. médiá
21. kultúra, umenie
22. kuriozity
23. iné

Údaje boli analyzované z hľadiska ich časového rozsahu v sledovanom období.

Sledovanie priestoru a spôsobu, akým boli jednotliví zástupcovia politicky relevantných subjektov v médiách zobrazovaní, je základným parametrom pre analýzu vzťahu médií a prezentovaných strán. Pri sledovaní tohto parametra redukovaným súborom boli príspevky, v ktorých boli priamo či nepriamo prezentované politické osobnosti niektorej zo stanovených kategórií:
1. prezident
2. vláda SR
3. koaličné politické strany
4. opozičné politické strany
5. mimoparlamentné politické strany
6. nezávislí poslanci,
pričom samostatne boli sledované a vyhodnocované i
  - politické strany
  - politické osobnosti
Časový priestor venovaný sledovaným subjektom bol meraný v sekundách za nasledovných podmienok:

 • subjekt bol priamo prezentovaný (dostal priestor na vyjadrenie, hovoril na mikrofón)
 • subjekt bol prezentovaný sprostredkovane (subjekt tvoril náplň príspevku či správy - bol objektom redaktorovej výpovede, pričom sám nebol citovaný, ani nehovoril na mikrofón, subjekt bol citovaný redaktorom a pod.)
 • o subjekte sa vyjadroval iný subjekt, napr. občan alebo politik

V prípade, keď subjekt nedostal priestor, ktorý by sa dal zmerať, ale bol v príspevku spomenutý, bol mu priradený súhrnný čas 1sekunda.

Každému subjektu bola okrem časového rozsahu prisúdená aj hodnotiaca známka, ktorá mala vystihovať, v akom svetle bol subjekt v médiu prezentovaný. Hodnotiaca škála mala kvôli prehľadnosti 3 stupne:
1. pozitívny
2. neutrálny
3. negatívny

Výskyt nekorektných správ

Sledovanie výskytu nekorektných správ v spravodajských programoch malo za cieľ mapovať dodržiavanie kritérií profesionálnej žurnalistiky a žurnalistickej etiky. V snahe postihnúť a odlíšiť nekorektné a zavádzajúce príspevky určili sme ich klasifikáciu v súvislosti s dodržiavaním základných kritérií žurnalistickej práce (presnosť, relevancia, transparentnosť, vecnosť, názorová vyváženosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť, rôznorodosť- podľa L. Hagena) nasledovnými ukazovateľmi:

 • jednostranné informácie bez uvedenia ďalších skutočností alebo názorov
 • skreslené a nepresné informácie
 • zaujaté a obviňujúce skutočnosti
 • komentatívne prvky v správe
 • neadekvátna, tzv.pozitívna prezentácia, negatívna nevyváženosť, politická propaganda
 • manipulatívne prvky, používanie expresívnych výrazov

Chyby v komunikačnej schopnosti moderátorov, používanie nespisovných výrazov a vulgarizmov

Súčasťou monitoringu bola aj snaha všimnúť si úroveň a niektoré negatívne javy prejavu moderátorov. Medzi rušivé momenty nepriaznivo pôsobiace na poslucháča sme zaradili niektoré rečové defekty ako napríklad rotacizmus (nesprávne vyslovovanie hlásky "r") či sigmatizmus (nesprávne vyslovovanie hlásky "s"), príležitostné zajakávanie sa a neúmyselné omyly vo výslovnosti (brepty) a v neposlednom rade i výskyt nespisovných výrazov či vulgarizmov.

I. Štruktúra hlavných spravodajských programov SRo a súkromných rozhlasových staníc

Slovenský rozhlas
Rádiožurnál

graf č. 2a SRo
graf č. 2b SRo

Rádiožurnál je hlavným spravodajským programom Slovenského rozhlasu. Jeho štruktúru tvoria správy z domova a zo zahraničia, ktoré sa vysielajú najčastejšie v blokoch. V prípade výnimočných zahraničných udalostí sa tieto správy odvysielajú i jednotlivo. V štúdiu program moderuje l moderátor. Úvod programu tvoria správy v titulkoch - headline. Uvádzajú najaktuálnejšie správy z domova (v priemere 5 titulkov) a zo zahraničia (2 titulky). Jednotlivé správy uvádza moderátor v skrátenej komprimovanej podobe. Po úvode moderátora nasledujú správy, prevažne rozšírené a agentúrne správy. Rozšírené správy majú prevažne nasledujúcu štruktúru:

 • verbálne uvedenie udalosti moderátorom v skratke
 • výpovede oslovených respondentov formou spravodajsko-publicistického rozhovoru so spravodajským redaktorom
 • potenciálne použitie relevantného archívneho zvukového materiálu ilustrujúceho analyzovaný problém
 • spravodajská analýza, resp. syntéza udalostí
 • potenciálne využitie štatistických údajov pre lepšiu informovanosť poslucháčov
 • priamy vstup redaktora-zahraničného korešpondenta do vysielania príspevku

Významnú pozíciu okrem rozšírených správ majú vo vysielaní Rádiožurnálu agentúrne správy z domova a zo zahraničia ( priemerná časová plocha jednej správy bola 15 -20 sekúnd) a informácie z regiónov Slovenska.
Rádiožurnál sa v pracovných dňoch vysiela v 5. vydaniach, a to o: 7.00-7.25 hod., 10.00-10.10 hod., 12.00-12.35 hod., 18.00-18.30 hod. a 22.00-22.25 hod. Vo víkendových dňoch sa Rádiožurnál vysiela iba v jednom vydaní, v čase od 18.00-18.30 hod. V prípade výskytu závažných udalostí s dopadom na celú spoločnosť Slovenský rozhlas ich podstatu približuje recipientom v doplnkoch k hlavnému spravodajstvu - v spravodajsko-publicistickom programe s názvom Rádiožurnál extra. Vysiela sa na časovej ploche cca 7 minút. V monitorovanom období boli odvysielané aj tri vydania Rádiožurnálu extra, ktoré boli venované najaktuálnejším vnútropolitickým témam. Neboli však predmetom daného monitoringu.
Ranné vydanie Rádiožurnálu so začiatkom vysielania o 7.00 hod. sa venuje najaktuálnejším domácim a zahraničným udalostiam. Jeho dominantnou zložkou je však spravodajstvo zo zahraničia, ktoré okrem kmeňových redaktorov Rádiožurnálu poslucháčom sprostredkúvajú formou rozšírených správ a reportáží zahraniční korešpondenti a spolupracovníci SRo. Dôležitú súčasť ranného vydania Rádiožurnálu tvoria informácie získané z agentúrneho servisu. Toto vydanie má dve stále rubriky - Vyberáme z dnešnej tlače (prehľad tlače) a informácie zahrnuté do rubriky s názvom Dnes očakávame, ktorá mapuje prehľad očakávaných udalostí daného dňa doma aj v zahraničí.
Ranné vydanie Rádiožurnálu v monitorovanom období predstavovalo časovú plochu 25 minút a obsahovalo v priemere 8 príspevkov z domova a 14 zo zahraničia vrátane agentúrnych správ.
Predpoludňajšie vydanie Rádiožurnálu s názvom Minižurnál so začiatkom vysielania o 10.00 hod. sa vysielalo na časovej ploche 10 minút. V monitorovanom období v priemere 4 príspevky mapovali najaktuálnejšie domáce dianie a dianie v zahraničí 7 príspevkov.
Poludňajšie vydanie Rádiožurnálu s časovou plochou 35 minút so začiatkom vysielania o 12.00 hod. je viac zamerané na prezentáciu udalostí z domova, ktoré boli v monitorovanom období v každom vydaní v dominantnej pozícii oproti informáciám zo zahraničia. V priemere 16 správ bolo z domova a 12 správ zo zahraničia. Z hľadiska žánrov dominantnými boli rozšírené správy, krátke agentúrne správy, spravodajské rozhovory, poznámky a analýzy. Rovnaký charakter mali vydania večerného Rádiožurnálu vysielaného na časovej ploche 30 minút so začiatkom vysielania o 18.00 hod. a nočného vydania Rádiožurnálu, ktorý sa vysielal na ploche 25 minút so začiatkom vysielania o 22.00 hod.
V sledovanom období bolo odmonitorovaných 114 vydaní Rádiožurnálu na časovej ploche 2895 minút. Celkovo bolo zmonitorovaných 2453 príspevkov z toho 1428 z domova a 1025 zo zahraničia, ktoré predstavovali časovú plochu 40 hodín 4 minúty a 57 sekúnd. ( Pozri graf č. 2a a 2b SRo) Každé vyššie popisované vydanie Rádiožurnálu má presne vymedzenú časovú plochu, ktorú vysielateľ dodržiaval. Priemerná dĺžka jedného príspevku domáceho spravodajstva predstavovala 1 minútu 9 sekúnd, priemerná dĺžka jedného príspevku zahraničného spravodajstva bola 45 sekúnd. Monitorovaná časová plocha domáceho spravodajstva predstavovala 27 hodín 22 minút 42 sekúnd, zahraničného spravodajstva 12 hodín 42 minút 15 sekúnd.
Zahraničné spravodajstvo
Táto časť spravodajstva nebola predmetom hlbšej analýzy. Správy zo zahraničia boli preberané prevažne zo svetových spravodajských agentúr a z príspevkov zahraničných korešpondentov a spolupracovníkov SRo. Informácie zo zahraničia prinášali zahraniční korešpondenti a spolupracovníci SRo z Prahy, Varšavy, Moskvy, Berlína, Budapešti, Washingtonu a JZR.
V rámci zahraničného spravodajstva sa SRo sústreďoval predovšetkým na prezentáciu aktuálnych spoločensko-politických udalostí v susedných krajinách, v krajinách EÚ, v širšom euroatlantickom priestore, na Balkáne a v Ruskej federácii. Spravodajsky pokrýval aj najdôležitejšie udalosti v Ázii, Afrike a v Latinskej Amerike. Denne mapoval výbušnú situáciu na Blízkom východe - konflikty medzi Palestínčanmi a Izraelom. Súčasťou zahraničného spravodajstva boli aj informácie o prírodných katastrofách ( zemetrasenia, záplavy, požiare), dopravné nehody a nešťastia. Tieto boli prezentované v prevažnej miere formou krátkych agentúrnych správ.

SRo

Príspevky PočetČas
Domáce 1 42827:22:42
Zahraničné 1 02512:42:15
Spolu 2 45340:04:57


SRo
Monitorované dni: 1.-30.6.2001
Názov spravodajského programu: Rádiožurnál
Počet monitorovaných vydaní: 114
Dĺžka monitorovaných vydaní(hod./min./sek.): 48:15:00

Domáce spravodajstvo predstavovalo 68% z časovej plochy celého spravodajstva. Príspevky domáceho spravodajstva boli odrazom spoločensko-politického diania. Prvé pozície patrili správam týkajúcim sa medzinárodných vzťahov SR, hospodárskeho a politického života našej krajiny. Dominovali správy o činnosti vlády, napätí v koalícii. Významné miesto mali informácie o postupe privatizácie energetických sietí, bankového sektora, SAD, ŽSR, situácia v SPP, aktivity prezidenta, protesty odborárov vyjadrujúcich nespokojnosť so svojím sociálnym postavením. Veľmi významná pozícia v spravodajstve SRo patrila kultúre.
Jednotlivé spravodajské príspevky domáceho spravodajstva mali v prevažnej miere formu rozšírenej správy. Krátke domáce agentúrne správy boli integrálnou súčasťou Rádiožurnálu.
Štruktúra domáceho spravodajstva bola relatívne vyvážená. Informácie iného tematického zamerania (typické skôr pre súkromné médiá) - nehody, nešťastia, kuriozity - nedosiahli 1% z celkovej časovej plochy predstavujúcej tematickú štruktúru spravodajstva. Nehody, nešťastia či vraždy neotvárali spravodajstvo, boli na pozíciách patriacich do druhej polovice spravodajského programu Slovenského rozhlasu.
Monitoring a analýza v sledovanom období potvrdili obsahovo-tematickú, ale aj politickú vyváženosť nosného spravodajského programu Slovenského rozhlasu. Docieliť politickú vyváženosť zrejme nie je jednoduché vzhľadom na neštandardnosť našej politickej scény, keď súčasťou vládnej koalície je až 10 politických strán, ktoré pri obhajovaní vlastných programov narážajú na záujmy svojich partnerov v koalícii. Boli prezentované nezastierané antagonizmy pravicového a ľavicového spektra vládnej koalície, tlak SMK ( oblasť reformy verejnej správy) na partnerov zoskupených v koalícii, vzájomná kritika koaličných strán, akoby tie, ktoré sa v danej situácii ocitnú v polohe kritika, boli súčasťou opozície. Tieto skutočnosti sa odrážajú v štruktúre spravodajstva venovaného domácej politike. SRo vytvoril primeraný priestor na prezentáciu názorov opozície a nezávislých poslancov. Prezentácia mimoparlamentných politických strán mala málo významný charakter.
Boli prezentované každodenné problémy občanov - ťažká ekonomická situácia najmä mladých absolventov škôl, odlev mozgov do zahraničia, pokles životnej úrovne dôchodcov, mladých rodín s deťmi, vysoká nezamestnanosť, hrozba nezamestnanosti v krachujúcich podnikoch atď.

Rádio Twist
Žurnál Rádia Twist

graf č. 2a Twist
graf č. 2b Twist

Žurnál Rádia Twist je hlavným spravodajským programom, ktorý stanica vysiela v pracovných dňoch v troch vydaniach (o 7.00, 12.00 a 18.00 hod.), pričom posledné vydanie sa reprízuje o 22.00 doplnené krátkymi správami. Vo víkendových dňoch sa vysiela iba jedno vydanie o 18.00 hod. Predmetom monitorovania boli tri základné vydania programu v pracovných dňoch a jeho víkendové vydania. Všetky vydania obsahovali okrem zahraničného a domáceho spravodajstva i informácie o počasí. Poludňajšie vydanie (od 12.00 hod.) dopĺňalo aj športové spravodajstvo. Celkové vysielanie predmetných vydaní činilo takmer 23 hodín a 10 minút, pričom objem zahraničného a domáceho spravodajstva v nich presiahol čas 21 hodín a 10 minút.
K najkratším vydaniam patrili ranné vydania s vysokou mierou zahraničného spravodajstva, najdlhšie boli večerné vydania, v ktorých bol rozsah zahraničia (oproti domácemu spravodajstvu) minimálny. Najvyváženejšie z hľadiska komplexnosti a pestrosti informácií boli poludňajšie vydania programu.
Moderovanie spravodajského programu je zverené moderátorovi (konštruovanému ako vedúca osobnosť a "pán domu"), ktorému sekundujú dvaja (v rannom vydaní jeden) pomocní moderátori (hlásatelia) čítajúci agentúrny servis. Takáto konštrukcia moderovania sa nám zdá veľmi vydarená, pretože necháva dôraz na dôležitých a vlastných príspevkoch, pričom vyvoláva pocit dôveryhodnosti a serióznosti hlavného moderátora, ktorý nepôsobí iba ako sprostredkovateľ informácií (ako je to v televíziách), ale zanecháva v poslucháčovi pocit politickej "show", ktorú riadi - teda moderuje. Princíp takéhoto moderovania teda možno zhrnúť do vzťahov medzi moderátorom a jednotlivými reportérmi (ktorý je často obojsmerný) a medzi moderátorom a hlásateľmi, ktorý je jednosmerný a ktorý vytvára pocit väčšej dynamickosti.
Kladnou črtou spravodajstva Rádia Twist je vysoký pomer vlastného spravodajstva z terénu (zvukové správy), vrátane zahraničných príspevkov. Rovnako je vysoký i počet domicilov, pokiaľ ide o informácie mimo domova. Podiel regionálnych domicilov v domácom spravodajstve je primerane vysoký a tematickosť jednotlivých regionálnych príspevkov je rovnako rôznorodá.
V sledovanom období bolo posúdených 597 domácich a 498 zahraničných príspevkov, pričom ich tematické zaradenie bolo viazané na prioritnú tému príspevku a celkový kontext udalosti. U zahraničných príspevkov rozhodoval tak domicil, ako i naviazanosť na domácu politiku / domáce prostredie (zahraničné slovaciká sme posudzovali ako domáce správy).
Väčšina domácich správ bola zo žánrového hľadiska posúdená ako vlastná, minimálnu časť tvorili agentúrne správy. Okrem správ sa vo vysielaní objavili i krátke (max. 4-minútové) spravodajské rozhovory, prípadne sprostredkované komentáre spracované podľa zásady "povedali o nás iní". Rádio Twist citeľne využívalo i analýzu ako princíp výstavby príspevku. Nemožno preto hovoriť, že celá domáca produkcia mala iba charakter informačno-konštatačný.
V oblasti zahraničného spravodajstva sme ocenili najmä snahu tvoriť malé riporty a zahraničnopolitické analýzy. Žánre tohto typu možno nájsť jedine vo verejnoprávnom vysielaní, pričom komerčné stanice sa uspokoja takmer výhradne s agentúrnym a flešovým spravodajstvom.
V zahraničnom spravodajstve sme zaevidovali i snahu po "vizuálnom" spracovaní tém, keď sa súčasťou zahraničnopolitických príspevkov stávali i pôvodné ruchy, zvuky a hlasy.
Pomer domácich príspevkov k zahraničnému spravodajstvu bol vyšší v prepočte časového priestoru než v počte príspevkov. V sledovanom období sme zaregistrovali i vydania (išlo najmä o ranné a poludňajšie vydania), kedy síce časový rozsah domáceho spravodajstva bol vyšší ako časový priestor venovaný zahraničiu, avšak z hľadiska počtu príspevkov zahraničie prevyšovalo domov.

TWIST
Príspevky PočetČas
Domáce 59716:10:46
Zahraničné 4985:00:11
Spolu 1 09521:10:57


TWIST
Monitorované dni: 1.- 30. 6. 2001
Názov spravodajského programu: Žurnál Rádia Twist
Počet monitorovaných vydaní: 72
Dĺžka monitorovaných vydaní(hod./min./sek.): 23:09:30

Rádio Okey
Správy

graf č. 2a Okey
graf č. 2b Okey

Hlavný spravodajský program Rádia OKEY má názov SPRÁVY a vysiela sa v po-pia o 11.30 a 17.30 hod. Priemerný časový rozsah jedného programu je 10,46 min. SPRÁVY sú členené na tri základné bloky:
1. krátky súhrnný prehľad správ + informácia o počasí
2. hlavný blok správ z domova v členení:

 • politika
 • ekonomika, zahraničné vzťahy
 • odbory, zdravotníctvo
 • bezpečnosť, kriminalita, iné

3. blok správ zo zahraničia
V úvodnom prehľade odznel krátky prehľad udalostí, po ňom nasledovali správy z domova a zo sveta. Príspevky mali charakter kratších správ s jednou až dvoma hlavnými domácimi správami. SPRÁVY majú dynamický charakter s hudobným pozadím a rýchlym striedaním jednotlivých príspevkov bez zvukových predelov. Moderuje ich jedna moderátorka. Dôležité správy z predpoludňajšieho bloku sa opakujú vo večernom bloku.
Celkovo bolo odvysielaných 42 spravodajských programov na ploche 7 hod. 31min. 52 sek.. Tvorilo ich 483 správ, z toho 253 z domova a 230 zo zahraničia.

OKEY

Príspevky PočetČas
Domáce 2535:17:29
Zahraničné 2301:40:42
Spolu 4836:58:11


OKEY
Monitorované dni: 1. - 30. 6. 2001
Názov spravodajského programu: Správy
Počet monitorovaných vydaní: 42
Dĺžka monitorovaných vydaní(hod./min./sek.): 7:31:52

Rádio Expres
Infoexpres

graf č. 2a Expres
graf č. 2b Expres

Hlavný spravodajský program Rádia Expres má názov INFOEXPRES a vysiela sa v po-pia o 12.00 a o 18.00 hod. V sobotu sa spravodajský program vysiela o 18.00 hod. Priemerný časový rozsah jedného programu je 16,29 min.
INFOEXPRES je členený na základné bloky:
1. krátky súhrnný prehľad správ
2. hlavný blok správ z domova v členení:

 • politika
 • ekonomika, zahraničné vzťahy
 • odbory, zdravotníctvo

3. krátkych prehľad správ zo servisu TASR a SITA
4. blok správ zo zahraničia
5. blok správ z domova v členení:

 • bezpečnosť, kriminalita
 • nehody, nešťastia, iné

V úvodnom prehľade správ odzneli dôležité domáce a zahraničné správy. Po nich nasledovali hlavné správy z domova. Príspevky zväčša reagovali na hlavné udalosti na domácej, prípadne zahraničnej scéne. Po nich nasledoval blok krátkych správ z agentúrneho servisu a potom správy zo zahraničia s hlavnou správou a kratšími agentúrnymi správami. Po nich nasledovali opäť správy z domova, väčšinou to boli správy z regiónov, zamerané na okrajové témy. V závere odzneli športové správy a počasie.
INFOEXPRES moderujú moderátor a moderátorka.
V sledovanom období bolo monitorovaných 47 spravodajských programov na ploche 12 hod. 38 min. 44 sek. Tvorilo ich 759 príspevkov, z toho 454 z domova v celkovej dĺžke 9 hod.20 min.31 sek. a 305 zo zahraničia v celkovej dĺžke 2 hod.21 min.40 sek. Podiely spravodajstva pozri grafy č. 2a, 2b Expres.

EXPRES

Príspevky PočetČas
Domáce 4549:20:31
Zahraničné 3052:21:40
Spolu 75911:42:11


EXPRES
Monitorované dni: 1. - 30. 6. 2001
Názov spravodajského programu: Infoexpres
Počet monitorovaných vydaní: 47
Dĺžka monitorovaných vydaní: (hod./min./sek.): 12:38:44

Rádio HVIEZDA FM
Rozhlasové noviny

graf č. 2a Hviezda
graf č. 2b Hviezda

Hlavný spravodajský program rozhlasovej stanice Hviezda FM má názov Rozhlasové noviny a vysiela sa pravidelne okrem soboty a nedele dvakrát denne v čase o 8.00 hod. a 18.30 hod. Jeho časový rozsah je približne 22 minút. Štruktúru Rozhlasových novín tvorí blok domáceho a zahraničného spravodajstva. V úvode odznie najskôr stručný prehľad hlavných udalostí dňa a po ňom nasledujú správy z domova. Ich charakter možno označiť vo väčšine prípadov za informačno-konštatačný, oživený príspevkami vyslaných redaktorov či priamymi rozhovormi s politikmi, ktoré boli pomerne početne zastúpené. Správy z domova strieda zahraničný blok, ktorý tvorili správy prevažne preberané zo svetových, ale i domácich spravodajských agentúr. Na záver bloku zaznel stručný prehľad dôležitých udalostí, očakávaných v najbližších hodinách a dňoch (tlačové besedy, návštevy domácich i zahraničných politikov, dôležité spoločensko-politické udalosti). V závere Rozhlasových novín bol zaradený krátky športový blok. Rozhlasové noviny moderovala zo štúdia dvojica moderátorov opačného pohlavia.
V sledovanom období bolo odmonitorovaných 42 programov na ploche 16 hod.20 min.35 sek.
Rozhlasové noviny v sledovanom časovom období tvorilo 807 príspevkov, z toho 503 domácich (11hod.14 min. 8 sek.) a 304 zahraničných (4 hod. 3min. 54sek.). Podiel domáceho spravodajstva voči zahraničnému bol vyšší v prepočte časového priestoru než v počte príspevkov (pozri graf č.2a a 2b Hviezda FM).

HVIEZDA FM
Príspevky PočetČas
Domáce 50311:14:08
Zahraničné 3044:03:54
Spolu 80715:18:02


HVIEZDA FM
Monitorované dni: 1- 30. 6. 2001
Názov spravodajského programu: Rozhlasové noviny
Počet monitorovaných vydaní: 42
Dĺžka monitorovaných vydaní(hod./min./sek.): 16:20:35

Súhrn
graf č. 2a súhrn
graf č. 2b súhrn

Z pohľadu zastúpenia domácich a zahraničných príspevkov v hlavných spravodajských programoch sme zvolili dva uhly pohľadu. Jeden podľa počtu príspevkov zaradených do hlavnej spravodajskej relácie, druhý podľa časového priestoru venovaného jednotlivým príspevkom.
Ukázalo sa, že obe členenia zastúpenia domáceho a zahraničného spravodajstva sú u jednotlivých vysielateľov na porovnateľnej úrovni. Z hľadiska počtu príspevkov nie sú rozdiely medzi nimi veľmi výrazné. Najmenší pomer zastúpenia domáceho a zahraničného spravodajstva sme zaznamenali u rádia OKEY - 4% a Twist - 10%. U ostatných rádií sa rozdiel ukazoval v cca 20% v prospech domáceho spravodajstva (pozri graf č.2a súhrn).
Výraznejšie rozdiely medzi zahraničnými a domácimi príspevkami sa ukázali z pohľadu časového hľadiska, t.j. dĺžky ich trvania. Tu sa ukázala šia diferenciácia ich rozdielu v prospech domáceho spravodajstva. Najvyššie zastúpenie pomeru domáceho k zahraničnému spravodajstvu malo Rádio Expres (80:20). Najväčší časový priestor vyčlenený zahraničným správam vykazuje verejnoprávny SRo (68:32) (pozri graf č.2b súhrn). Celkovo možno konštatovať, že u monitorovaných médií dominujú v hlavných spravodajských programoch domáce príspevky. Zahraničnému spravodajstvu sa venujú komerční vysielatelia zhruba na porovnateľnej časovej ploche (cca 24%), pričom najväčší záber zahraničného spravodajstva má verejnoprávny vysielateľ - Slovenský rozhlas.

II. Sledované parametre

Sledovanými parametrami domáceho spravodajstva hlavných spravodajských programov SRo a súkromných rozhlasových staníc - TWIST, EXPRES, Hviezda FM, OKEY boli:
1. Tematická štruktúra domáceho spravodajstva
2. Priestor venovaný zástupcom politicky relevantných subjektov
3. Spôsob prezentácie zástupcov politicky relevantných subjektov
4. Výskyt nekorektných správ
5. Chyby v komunikačnej schopnosti moderátorov, používanie nespisovných výrazov a vulgarizmov

1. Tematická štruktúra domáceho spravodajstva v sledovanom období

Slovenský rozhlas
Rádiožurnál

graf č. 1 SRo

Zahraničná politika SR, medzinárodné vzťahy
V rámci danej témy najväčšiu skupinu (frekvencia a časová plocha) spravodajských príspevkov tvorili informácie o zahraničnej politike SR a medzinárodné vzťahy SR. Rádiožurnál mapoval zahraničnopolitické aktivity SR, predovšetkým integračné úsilie SR smerujúce k vstupu krajiny do EÚ a NATO. Prinášal informácie o činnosti exekutívy v danej oblasti. Išlo napr. o informácie týkajúce sa rokovania M. Dzurindu s maďarským premiérom V. Orbánom, pobytu predsedu vlády v USA, na Malte a v Bruseli, rokovania vicepremiéra pre ekonomiku o deblokáciách ruského dlhu, zasadnutia vládnych delegácií SR a MR o VDG, výsledkov stretnutia predstaviteľov krajín V4 v poľskom Krakove, pracovnej návštevy E. Kukana v Taliansku a v JZR ( Belehrad, Priština), pracovnej cesty ministra obrany J. Stanka v Kanade, rizík integračného úsilia SR v súvislosti s riešením rómskej problematiky ako faktora, ktorý môže skomplikovať vstup SR do EÚ, hospodárskych vzťahov SR a Talianska, postoja oficiálnych kruhov SR k zákonu o Maďaroch, ktorý prijal maďarský parlament, návštevy ukrajinského prezidenta L. Kučmu v SR, protestov zahraničných Slovákov proti zatvoreniu Domu zahraničných Slovákov, stretnutia ministrov obrany SR, MR, Slovinska a Rakúska v Bratislave, konferencie krajín V4 v Bratislave o boji proti korupcii.
Značný priestor mali príspevky mapujúce prípadný dopad aféry vydania falošných lustračných osvedčení v ČR na politickú scénu SR. Rádiožurnál informoval poslucháčov o pobyte a rokovaniach zástupcov NR SR vo Švajčiarsku a Francúzsku, o zasadnutí slovensko-ruskej komisie v súvislosti s deblokáciami ruského dlhu, o regionálnej konferencii vo Viedni aj za účasti predstaviteľov SR, ako aj o návšteve H.Boscha v SR.

Daná téma bola v monitorovanom období dominantnou ( 1. pozícia) vo vysielaní Rádiožurnálu. Jej časová plocha predstavovala 19,0% z celkovej plochy venovanej tematickej štruktúre spravodajstva.

Hospodárstvo, ekonomika
SRo v rámci danej témy prezentoval problémy v poľnohospodárstve, aktivity SPPK, približoval opatrenia smerujúce k zamedzeniu šírenia BSE z ČR a z toho vyplývajúce negatívne dopady na rezort pôdohospodárstva. Ďalej prezentoval vážne ekonomické problémy ŽSR súvisiace s hroziacim štrajkom železničiarov, kauzu SPP - verzus P. Kinčeš, kontrolu NKÚ v SPP, snahu SPP získať späť tzv. Duckého zmenky, problémy privatizácie energetických sietí, bankového sektora, privatizácie SAD a z toho vyplývajúce ohrozenie sociálneho postavenia jej zamestnancov. Do pozornosti sa dostala situácia v neštátnych lesoch najmä s ohľadom na riziká hospodárenia v nich. Boli mapované problémy v oblasti cestovného ruchu, ktorý potrebuje pre naštartovanie rozvoja nemalé finančné prostriedky, otázky prílevu zahraničných investícií do SR. Náležitú pozornosť Rádiožurnál venoval významnej udalosti v hospodárskom živote Slovenska - oslavám 10. výročia vzniku spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorá má v SR postavenie ekonomického lídra. Mapovanie hospodárskeho života našej krajiny súviselo aj s prezentáciou problematiky nezamestnanosti ako kľúčovým problémom našej spoločnosti. Do pozornosti Rádiožurnálu sa dostala okrem iného príprava výstavby novej tepelnej elektrárne na Hornej Nitre, závery kongresu SOPK, problematika výstavby bytov i problém deficitu verejných financií. Oblasť hospodárstva patrila v monitorovanom období k dominantným témam (2. pozícia). Jej časová plocha bola 16,6% z celkovej plochy venovanej tematickej štruktúre spravodajstva.
Politické strany a hnutia
Monitorované spravodajstvo SRo informačne pokrývalo pretrvávajúce a prehlbujúce sa spory vo vládnej koalícii, snahy opozície odvolať predsedu FNM J. Kojdu z jeho postu. Boli medializované kontradiktórne názory opozície (HZDS, SNS) vzťahujúce sa k podpore vstupu SR do NATO, vážne rozpory a nezhody v SOP a SNS, postavenie a pôsobenie DS na slovenskej politickej scéne. Rádiožurnál okrem iného mapoval návrhy KDH na zoštíhlenie vlády, ako aj rokovanie KDH o nezamestnanosti, tlačové konferencie politických strán a hnutí, oslavy 130. výročia vzniku SNS, návrh strany Smer na schválenie väčšinového volebného systému, ako aj postoje politických strán k uplatňovaniu zákona o Maďaroch v SR.

Časová plocha danej témy predstavovala 10,1% z celkovej plochy venovanej tematickej štruktúre spravodajstva.

Parlament
Rádiožurnál v monitorovanom období prinášal relevantné informácie z rokovania 50. schôdze NR SR, na ktorej došlo k schváleniu a ratifikácii Charty menšinových a regionálnych jazykov, o prijatí zákona o VÚC a dôsledkoch jeho uplatnenia v praxi, o príprave a návrhoch zákonov upravujúcich oblasť pracovného práva, o oblasti daňovej politiky, o demonopolizácii poistného systému, o zákone o ochrane kultúrneho dedičstva, ako aj výsledky zo zahraničných pracovných ciest poslancov NR SR a predsedu parlamentu J. Migaša.

Téma mala 4. pozíciu z celkovej plochy venovanej tematickej štruktúre spravodajstva, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo 7,8%.

Vláda a ministerstvá
Rádiožurnál informačne pokrýval činnosť vlády - jej zasadnutia a rozhodnutia, ktoré sa týkali predovšetkým reformy verejnej správy v súvislosti so zákonom o VÚC a pripravovanej reformy daňového systému. Mapoval postoje a reakcie ministra zdravotníctva na hrozbu priamych platieb za lieky občanmi, postoje ministerstva k riešeniu problému zadlženosti rezortu zdravotníctva. Informačne bola pokrytá návšteva predsedu vlády v Banskobystrickom kraji, východiská návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002, plnenie podmienok pre vstup SR do EÚ zo strany vlády a jednotlivých ministerstiev. Informačný priestor dostalo riešenie kauzy privatizácie Slovenskej plavby a prístavov a v tejto súvislosti aj situácia vo FNM. Nemalý priestor mali informácie týkajúce sa príčin a následkov údajnej sprenevery finančných prostriedkov z eurofondov zo strany Úradu vlády, problematiky potenciálnej rekonštrukcie vlády, personálnych zmien na Ministerstve vnútra SR po nástupe I. Šimka do funkcie ministra vnútra.

Daná téma mala 5.pozíciu v percentuálnom vyjadrení, čo predstavovalo 7,5% z celkovej plochy venovanej tematickej štruktúre spravodajstva.

Kultúra
Téma kultúra bola medializovaná v príspevkoch týkajúcich konania filmového festivalu Art film v Trenčianskych Tepliciach. Odzneli informácie týkajúce sa osláv 140. výročia vyhlásenia Memoranda národa slovenského, zápisu mesta Bardejov do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Bola mapovaná situácia v Slovenskej filharmónii v súvislosti s odchodom O. Lenárda z tohto hudobného telesa. Vysielateľ priblížil poslucháčom nový film E. Borušovičovej Vadí-nevadí, festival rozhlasovej rozprávky, dni A.H. Škultétyho vo V.Krtíši, festival detských folklórnych súborov, festival country hudby, predstavenia činohry SND. Kultúre patrila 6.pozícia a predstavovala plochu 6,0%.
Iné
Do tejto kategórie boli zaradené príspevky, ktoré sa týkali napr. problémov horskej služby na Slovensku, osláv 250. výročia príchodu F. Lotrinského do B. Štiavnice, úmrtí publicistu J. Ferka a hudobného skladateľa T. Andrašovana, prieskumov dôveryhodnosti politikov a preferencií politických strán. Rádiožurnál pripomenul Svetový deň utečencov, konanie medzinárodnej burzy práce v D. Strede, udeľovanie ocenení Slovak gold, 5.ročník výstavy FIRECO atď.
Do tejto kategórie boli zaradené aj nedeľňajšie príspevky vysielané pod názvom Zrkadlo týždňa, ktoré vo forme stručného spravodajského prehľadu sumarizovali najvýznamnejšie udalosti uplynulého týždňa.

Kategória sa prezentovala na ploche 5,4%.

Zdravotníctvo
Problémom v rezorte bola venovaná primeraná pozornosť predovšetkým v súvislosti s jeho kolapsovým stavom, a to enormným zadlžením rezortu, liekovou politikou a s problémami zdravotného poistenia. Najviac pozornosti Rádiožurnál venoval v tom čase najhorúcejšiemu problému - hrozbe lekárnikov o ich pripravenosti predávať lieky za hotovosť.

Daná téma mala 4,6% časovej plochy z celkovej tematickej štruktúry monitorovaného spravodajstva SRo.

Bezpečnosť, kriminalita
Rádiožurnál venoval pozornosť ekonomickej kriminalite, štatistike trestnej činnosti a nehodovosti na cestách, ktorú médiám pravidelne poskytuje Ministerstvo vnútra SR. Išlo o údaje týkajúce sa páchania trestnej činnosti v súvislosti s vraždami, krádežami, prechovávaním drog, zhabaním zásielky drog na hranici s Ukrajinou. Priestor dostali informácie o výskyte "čierneho alkoholu" na Slovenku, ktorý sa stáva morálnym, etickým a celospoločenským problémom, problematika zakázaného obchodovania s chránenými živočíchmi, prešetrovanie tragických okolností utečencov z Indie, ktorí sa utopili v rieke Morave.

Časová plocha predstavovala 4,1% z celkovej časovej plochy venovanej tematickej štruktúre spravodajstva SRo, čo predstavuje 9. pozíciu v rámci sledovaných tematických okruhov.

Školstvo
Priestor dostala prezentácia zlej ekonomickej situácie v rezorte, zhoršujúca sa kvalita vyučovacieho procesu, koncepcia rozvoja vysokého školstva, problémy súvisiace s potenciálnym spoplatnením štúdia na vysokých školách, situácia na UMB v B. Bystrici po inzultácii prof. E. Horáka, príprava novely zákona o vysokých školách, vzdelávanie prostredníctvom internetu. Poslucháčom vysielateľ poskytol informácie zo zasadania Slovenskej rektorskej konferencie, z návštevy M. Dzurindu v Gymnáziu J.Hronca v Bratislave, informoval o možnosti vrátiť poplatky za prijímacie pohovory na vysoké školy, ak sa uchádzač o štúdium prihlásil na viacero vysokých škôl a prijímacieho procesu sa nezúčastnil, i o bilancii rezortu školstva pri príležitosti ukončenia školského roka.

Danej kategórii v spravodajstve patrila 10. pozícia, čo predstavuje 3,7% z celkovej štruktúry domáceho spravodajstva.

Životné prostredie
Problematika životného prostredia bola prezentovaná prostredníctvom aktivít vzťahujúcich sa k Medzinárodnému dňu životného prostredia s dôrazom na trvalo udržateľné životné prostredie, kampane na ochranu slovenských lesov, ochranu a rozvoj mestských sídiel. SRo venoval danej téme 2,6% z celkovej tematickej štruktúry.
Samospráva
Problematiky samosprávy sa dotýkali informácie o hospodárení mesta Bratislavy, o postupe prác na reforme verejnej správy, postoji ZMOS k reforme verejnej správy, ako aj o postoji ZMOS k prijatiu zákona o odpadoch. Daná tematika predstavovala 2,3% z celkovej časovej plochy tematickej štruktúry spravodajstva v sledovaných dňoch.
Justícia
Téma bola prezentovaná informáciami zo zasadnutia Združenia sudcov Slovenska, zo záverov seminára v D. Strede, ktorý bol venovaný problematike vzdelávania sudcov, ako aj z pojednávania Krajského súdu v B.Bystrici vo veci M. Černáka.

Časová plocha danej témy predstavovala 2,0 %.

Odbory
SRo priniesol informácie o protestoch OZ KOVO pred Úradom vlády, ktoré mali predstaviteľov exekutívy upozorniť na neúnosnú sociálnu situáciu pracujúcich, ktorí sú členmi daného odborového združenia, o príprave štrajku v ŽSR, o aktivitách Lekárskeho odborového združenia smerujúcich k zlepšeniu sociálneho postavenia zdravotníckych pracovníkov, o protestoch pracovníkov Nového Calexu Zlaté Moravce súvisiacich s neriešením krízovej situácie v podniku zo strany vlády.

Časová plocha danej témy predstavovala 1,4% z celkovej plochy venovanej tematickej štruktúre spravodajstva.

Ľudia a spoločnosť
Súčasné problémy občanov boli prezentované poukázaním na chudobu a jej dopady na životnú úroveň určitých skupín obyvateľstva SR, keď podľa zahraničných výskumov až 4% populácie SR trpí podvýživou. Poslucháči boli informovaní o aktivitách Zväzu pacientov, názoroch občanov na hrozbu platieb v hotovosti za lieky, o odovzdaní penziónu v

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak