Európska dohoda o ochrane televízneho vysielania, 1960

 

Rada Európy

Európska dohoda
o ochrane televízneho vysielania

Štrasburg 1960


Text aktualizovaný podľa Protokolu, ktorý vstúpil do platnosti 24. 3. 1965, Dodatkového protokolu k Protokolu, ktorý vstúpil do platnosti 31. 12. 1974 a Dodatkového protokolu k Protokolu, ktorý vstúpil do platnosti 1. 1. 1985.

Dohoda otvorená na podpis: 22. júna 1960
Podmienka vstúpenia do platnosti: 3 ratifikácie
Vstup do platnosti: 1. júla 1961
Stav k decembru 2002:

 • 5 podpisov (Grécko, Holandsko /výhrada, deklarácia, územná pôsobnosť/, Írsko, Luxembursko, Taliansko)
 • 10 ratifikácií (Belgicko /výhrada, deklarácia/, Cyprus, Dánsko /výhrada/, Francúzsko, Nemecko /výhrada, územná platnosť/, Nórsko /výhrada/, Španielsko /výhrada/, Švédsko /výhrada, deklarácia/, Turecko /výhrada/, V. Británia /výhrada, deklarácia)

-------------

Protokol: otvorený na podpis 22. januára 1965
Vstup do platnosti: 24. marca 1965
Stav december 2002:

 • 2 podpisy (Grécko, Luxembursko)
 • 10 ratifikácií (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Nemecko /výhrada, územná platnosť/, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Turecko /výhrada/, V. Británia)

-------------

Dodatkový protokol: otvorený na podpis 14. januára 1974
Vstup do platnosti: 31. decembra 1974
Stav k decembru 2002:

 • 1 podpis (Luxembursko)
 • 10 ratifikácií (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Nemecko / územná platnosť/, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Turecko /výhrada/, V. Británia)

--------------

Dodatkový protokol: otvorený na podpis 21. marca 1983
Vstup do platnosti: 1. januára 1985
Stav k decembru 2002:

 • 1 podpis (Grécko)
 • 10 ratifikácií (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Nemecko /deklarácia, územná platnosť/, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Turecko, V. Británia)Preambula

Vlády signatárskych štátov tejto dohody, ktoré sú členmi Rady Európy

Majúc na zreteli, že cieľom Rady je dosiahnuť väčšiu jednotnosť jej členov,

Majúc na zreteli, že výmena televíznych programov medzi krajinami Európy je zameraná na dosiahnutie tohto cieľa,

Majúc na zreteli, že prekážkou tejto výmeny je súčasná bezmocnosť väčšiny televíznych vysielateľov zabrániť opakovanému vysielaniu, nahrávaniu alebo verejnému sprístupňovaniu ich vysielania, kým organizátori hudobných, dramatických a podobných predstavení a propagátori športových stretnutí dávajú súhlas na vysielanie do iných krajín s podmienkou, že prenosy sa nevyužijú na iné účely ako na súkromné prezeranie,

Majúc na zreteli, že medzinárodná ochrana televízneho vysielania nijako neovplyvní žiadne práva tretích strán na toto vysielanie,

Majúc na zreteli naliehavosť problému so zreteľom na prepájanie služieb v rámci Európy, ktoré z technickej stránky uľahčuje európskym televíznym vysielateľom vymieňať si svoje programy,

Majúc na zreteli, že kým dôjde k uzatvoreniu potenciálne univerzálneho dohovoru o príbuzných právach, čo je v súčasnosti len zámerom, je vhodné uzatvoriť na určité obdobie regionálnu dohodu o televíznom vysielaní,

Sa dohodli nasledovne:

Článok 1
Vysielatelia zriadení na území a v súlade s právnym poriadkom zmluvnej strany tejto dohody alebo vysielajúci z tohto územia majú vo vzťahu k svojmu televíznemu vysielaniu:

1. na území všetkých zmluvných štátov tejto dohody právo povoliť alebo zakázať:

 1. opakované vysielanie tohto vysielania,
 2. drôtové šírenie tohto vysielania medzi verejnosťou,
 3. sprístupnenie tohto vysielania verejnosti akýmikoľvek prostriedkami na prenos znakov, zvukov alebo obrazov,
 4. nahrávanie tohto vysielania alebo nehybných fotografií z neho a akékoľvek kopírovanie tejto nahrávky,
 5. opakované vysielanie, drôtové šírenie alebo verejné sprístupňovanie nahrávok alebo kópií podľa predchádzajúceho písm. d) okrem prípadov, že organizácia, ktorej bolo právo zverené, odsúhlasila predaj uvedených nahrávok alebo kópií verejnosti,

2. na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany dohovoru sa môže rovnaká ochrana ako ochrana tejto inej strany poskytnúť organizáciám zriadeným na jej území a v súlade s jej právnym poriadkom alebo vysielajúcim z jej územia, ak je úroveň takej ochrany vyššia ako úroveň ochrany podľa vyššie uvedeného ods. 1.

Článok 2 1/
Za podmienok ustanovených v čl. 1, ods. 2 a v čl. 13 a čl. 14 bude ochrana zabezpečená podľa čl. 1, ods. 1 najmenej 20 rokov od konca roka, v ktorom sa vysielanie uskutočnilo.

Článok 3 2/
1. Zmluvné strany tejto dohody pri deklarácii podľa čl. 10 môžu na svojom území:

 1. odoprieť ochranu podľa článku 1, ods. 1, písm. b) vysielateľom zriadeným na ich území alebo vysielajúcim z tohto územia, obmedziť výkon tejto ochrany vo vzťahu k vysielaniu vysielateľov zriadených na území inej zmluvnej strany tejto dohody alebo vysielajúcich z takého územia percentuálnym podielom vysielania týchto organizácií, ktorý bude najmenej 50% priemernej týždennej doby vysielania každej z týchto organizácií,
 2. odoprieť ochranu zabezpečenú podľa článku 1, ods. 1, písm. c), ak sprístupňovanie platiacim divákom nie je v súlade s ich právnym poriadkom,
 3. odoprieť ochranu zabezpečenú podľa článku 1, ods. 1, písm. d), ak nahrávka alebo kópia nahrávky je určená na súkromné použitie alebo výhradne na vzdelávacie účely,
 4. odoprieť ochranu podľa článku 1, ods. 1, bodov d) a e) v súvislosti s nehybnými fotografiami alebo kópiami týchto fotografií,
 5. bez ovplyvnenia písm. a) tohto článku plne odoprieť ochranu podľa tejto dohody vysielaniu televíznych vysielateľov zriadených na ich území a v súlade s ich právnym poriadkom alebo vysielajúcim z tohto územia, ak je toto vysielanie chránené v rámci ich domáceho práva,
 6. obmedziť pôsobnosť tejto dohody na vysielateľov zriadených na území a v súlade s právnym poriadkom zmluvnej strany tejto dohody a tiež vysielajúcich z územia tejto strany.

2. Vyššie uvedené strany môžu na svojom území povoliť výnimky z ochrany televízneho vysielania:

 1. za účelom krátkeho spravodajstva z aktuálnych podujatí vo vzťahu k opakovanému vysielaniu, nahrávaniu alebo kopírovaniu nahrávky, drôtovému šíreniu alebo verejnému sprístupňovaniu krátkych ukážok z vysielania, ktoré samo predstavuje podujatie celé alebo jeho časť,
 2. vo vzťahu k dočasným záznamom televízneho vysielania vyhotoveným vysielateľom za pomoci jeho vlastných zariadení a pre jeho vlastné vysielanie.

3. Vyššie uvedené strany môžu na svojom území poskytnúť organizácii jurisdikciu nad prípadmi, v ktorých právo na drôtové šírenie verejnosti podľa čl. 1, ods. 1 , písm. b) alebo právo na sprístupnenie verejnosti podľa čl. 1, ods. 1, písm. c) bolo bezdôvodne odmietnuté alebo udelené za neprimeraných podmienok

Článok 4
1. Nahrávky vysielania, ktoré sú chránené touto dohodou, alebo nehybné fotografie z nich a kópie týchto fotografií vyhotovené na území, na ktorom táto dohoda neplatí, dovezené na územie zmluvnej strany tejto dohody, v ktorej sú bez súhlasu vysielateľa povereného právom protizákonné, budú na území zmluvnej strany zhabané.

2. Ustanovenia predchádzajúceho odstavca sa budú aplikovať na dovoz nehybných fotografií vysielania a kópií z nich chránených touto dohodou na územie zmluvnej strany, ak sú tieto fotografie alebo kópie vyhotovené na území inej zmluvnej strany tejto dohody podľa čl. 3, ods. 1, písm. d).

3. Zhabanie sa vykoná v súlade s domácim právnym poriadkom zmluvnej strany tejto dohody.

4. Žiadna zmluvná strana tejto dohody nesmie byť nútená poskytnúť ochranu vo vzťahu k nehybným fotografiám vysielania alebo kópiám z nich vyhotoveným vysielateľom zriadeným na území a v súlade s právnym poriadkom inej zmluvnej strany tejto dohody alebo vysielajúcim z tohto územia, ak daná strana použila obmedzenia podľa čl. 3, ods. 1, písm. d).

Článok 5
Ochrana zabezpečená touto dohodou sa bude aplikovať na vizuálne a zvukové prvky televízneho vysielania. Neovplyvní zvukový prvok vysielaný osobitne.

Článok 6
1. Ochrana zabezpečená podľa článku 1 neovplyvní práva tretích strán vo vzťahu k televíznemu vysielaniu, napr. autorov, umelcov, tvorcov filmov, výrobcov zvukových záznamov alebo organizátorov zábavy.

2. Podobne neovplyvní ochranu televízneho vysielania poskytnutú mimo tejto dohody.

Článok 7
1. Táto dohoda bude otvorená na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré sa môžu stať jej zmluvnými stranami

 1. buď podpisom bez výhrad vo vzťahu k ratifikácii alebo
 2. podpisom s výhradou vo vzťahu k ratifikácii a následným uložením ratifikačných listín.

2. Ratifikačné listiny sa ukladajú u generálneho sekretára Rady Európy.

Článok 8
1. Táto dohoda vstúpi do platnosti mesiac po dni, kedy ju traja členovia Rady Európy v súlade s čl. 7 podpíšu bez výhrad vo vzťahu k ratifikácii alebo ju postúpia na ratifikáciu.

Článok 9
1. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody k nej môže pristúpiť ktorákoľvek vláda, ktorá nie je členom Rady Európy, alebo ktorákoľvek mimoeurópska vláda, ktorá má politické zväzky s členom Rady Európy, po predchádzajúcom súhlase Výboru ministrov Rady Európy.

2. Pristúpenie k dohode nadobudne účinnosť jeden mesiac po uložení listín o prístupe u generálneho sekretára Rady Európy.

Článok 10
Podpis, ratifikácia alebo prístup znamená úplné akceptovanie všetkých ustanovení dohody, pričom ktorákoľvek strana môže v čase podpisovanie alebo uloženia listín o ratifikácii alebo prístupe deklarovať, že má v úmysle použiť jednu alebo viac možností podľa čl. 3 ods. 1 vyššie.

Článok 11
Generálny sekretár Rady Európy oznámi členom Rady, vládam krajín, ktoré môžu pristúpiť k tejto dohode, a riaditeľovi Úradu Medzinárodnej únie na ochranu literárnych a umeleckých diel:

 1. každý podpis vrátane výhrad vo vzťahu k ratifikácii, uloženie ratifikačných listín a nadobudnutie účinnosti tejto dohody,
 2. každé uloženie listín o prístupe v súlade s čl. 9,
 3. každú deklaráciu alebo oznámenie, ktoré obdrží v súlade s článkami 12, 13, 14
 4. každé rozhodnutie Výboru ministrov prijaté podľa čl. 13, ods. 2.

Článok 12
1. Táto dohoda sa vzťahuje na metropolitné územia strán.

2. Každá strana môže v čase podpisu, uloženia listín o ratifikácii alebo prístupe alebo aj kedykoľvek neskôr oznámením adresovaným generálnemu sekretárovi Rady Európy vyhlásiť, že táto dohoda sa rozširuje na niektoré alebo na všetky územia, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá.

3. Každá vláda, ktorá podľa ods. 2 tohto článku vyhlásila rozšírenie tejto dohody na niektoré územie, za ktorého medzinárodné vzťahy zodpovedá, ju môže vypovedať oddelene pre toto územie v súlade s čl. 14.

Článok 13 3/
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Od 1. januára 1990 nesmie žiadny štát zostať alebo stať sa zmluvnou stranou tejto dohody, ak nie je zároveň zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielateľov, podpísaného v Ríme 26. októbra 1961.

Článok 14
Každá strana môže túto dohodu vypovedať s výpovednou lehotou jeden rok od oznámenia výpovede generálnemu sekretárovi Rady Európy.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.
Dané v Štrasburgu 22. júna 1960 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, a to v jednom vyhotovení, ktoré zostane v archíve Rady Európy a ktorého overené kópie zašle generálny sekretár všetkým signatárskym a pristupujúcim vládam a riaditeľovi Úradu Medzinárodnej únie na ochranu literárnych a umeleckých diel.

1) Text upravený podľa ustanovení Protokolu, ktorý vstúpil do platnosti 24. 3. 1965
2) Text upravený podľa ustanovení Protokolu, ktorý vstúpil do platnosti 24. 3. 1965. Tento Protokol v čl. 1, ods.4 hovorí: " Každý štát, ktorý v súlade s čl. 10 dohody pred nadobudnutím platnosti tohto Protokolu využil možnosť danú čl. 3, ods. 1, bod a) dohody, smie napriek ods. 1 tohto článku uplatniť túto možnosť."
3) Text upravený podľa ustanovení Protokolu, ktorý vstúpil do platnosti 24. 3. 1965, podľa Dodatkového protokolu k Protokolu, ktorý vstúpil do platnosti k 31.12.1974 a podľa Dodatkového protokolu k Protokolu, ktorý vstúpil do platnosti od 1. 1. 1985.


Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak