Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 22. 12. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 12. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu 4 500 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 22. 7. 2015 odvysielal upútavky na programy Zámena manželiek, Rodinné prípady, Twilight sága: Úsvit časť 1, Škorpión, Dědičství aneb kurvahošigutntág, Enderova hra a dňa 23. 7. 2015 upútavku na program Mechanik zabijak bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby;
 • uložila sankciu – pokutu 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO, TV MARKÍZA) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 6. 7. 2015 odvysielaním upútavky na program Šerifovia a dňa 3. 8. 2015 odvysielaním reklamy na kinofilm Vykoľajená;
 • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 26. 6. 2015 v čase o cca 18:03 hod odvysielaním programu Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval expresívne a vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielanom programe programových služieb JOJ, JOJ PLUS, WAU a RiK vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za mesiac apríl 2015;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby - hlasitosť), ku ktorému došlo dňa 24. 4. 2015 odvysielaním programu Miss Slovensko a reklamných blokov, ktorým bol tento program prerušený;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti TV Stream s.r.o. za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 28. 4. 2015 na internetovej stránke www.piestanytv.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia Rade;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 11. 10. 2015 odvysielaním upútavky na programu Superstar a vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 11. 10. 2015 odvysielal komunikáty, ktoré mohli byť upútavkami na program Búrlivé víno bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX spol. s r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 a 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) a § 32 ods. 6 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 15. 10. 2015 v čase o cca 06:00 hod odvysielal komunikát Hot girls, ktorý mohol obsahovať pornografiu, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti nevysielať zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo jeho odvysielaním mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť zložky programovej služby pre maloletých a zabezpečiť jej časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými JSO a zároveň mohlo dôjsť k odvysielaniu telenákupu na erotické audiotextové služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX spol. s r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo v dňoch 17. a 24. 10. 2015 odvysielaním programu iQvíz a vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 10. 2015 mohlo dôjsť odvysielaním programu iQvíz k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby vysielanie telenákupu bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby a nebolo zameniteľné s inými zložkami programovej služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO, a.s. (programová služba FUN RADIO) vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 ZVR súvislosti s tým, že dňa 1. 10. 2015 odvysielal komunikáty propagujúce hotel Rozálka v Pezinku, program Československo má talent, distribučné spoločnosti Itafilm, Bonton film a Saturn Entertainment a filmy, ktoré distribuujú v kinách na Slovensku a program Búrlivé víno, ktoré mohli byť dlhším reklamným oznámením spracovaným do podoby programu informačného charakteru, bez ich zreteľného oddelenia slovným upozornením na charakter tohto vysielania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. (programová služba Západoslovenská televízia) vo veci možného porušenia § 61 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania dňa 28. 9. 2015;
 • uznala za neopodstatnené 5 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj
  •    sťažnosť na vysielanie programu Večera s Havranom (téma Matica slovenská) dňa 22. 9. 2015, ktorá podľa sťažovateľa nebola vyvážená a nestranná (RTVS, Dvojka).


Všetky uznesenia prijaté dňa 22. 12. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak