Európska dohoda o ochrane vysielania prenášaného zo staníc mimo národných území 1965

 

Európska dohoda o ochrane vysielania prenášaného zo staníc mimo národných území

Štrasburg 1965


Dohoda otvorená na podpis 22. januára 1965 v Štrasburgu
Podmienka vstúpenia do platnosti: 3 ratifikácie
Vstup do platnosti: 19. 10. 1967
Stav k 12/2002:

 • 1 podpis (Luxembursko)
 • 18 ratifikácií (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko /územná platnosť/, Írsko, Lichtenštejnsko, Nemecko /územná platnosť/, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia /deklarácia, územná platnosť/)

Členské štáty Rady Európy, signatári tejto dohody

Berúc do úvahy , že cieľom Rady Európy je prehlbovať jednotu medzi jej členmi,

Berúc do úvahy, že Pravidlá pre rozhlas - príloha k Medzinárodnému dohovoru o telekomunikáciách zakazuje zriaďovanie a využívanie vysielacích staníc na palubách lodí, vzdušných dopravných prostriedkoch alebo akýchkoľvek iných plávajúcich alebo leteckých objektov mimo vlastných území,

Berúc do úvahy tiež fakt, že je vhodné zabezpečiť možnosť zabrániť zriadeniu a využívaniu staníc na objektoch zakotvených alebo upevnených na morskom dne mimo vlastných území,

Berúc do úvahy vhodnosť európskej spolupráce v tejto oblasti,

Sa dohodli nasledovne:

Článok 1
Táto dohoda sa zaoberá vysielacími stanicami inštalovanými alebo obsluhovanými na palubách lodí, vzdušných dopravných prostriedkov alebo akýchkoľvek iných plávajúcich alebo vzdušných objektov, ktoré mimo národných území prenášajú vysielanie určené na príjem alebo môžu byť prijímané - úplne alebo čiastočne - v rámci územia niektorej zmluvnej strany, alebo ktoré škodlivo zasahujú do niektorej rádiokomunikačnej služby pôsobiacej v rámci právomoci zmluvnej strany v súlade s Pravidlami pre rozhlas.

Článok 2
1. Každá zmluvná strana podnikne primerané kroky na to, aby v súlade so svojím právnym poriadkom boli zriadenie alebo prevádzkovanie vysielacích staníc uvedených v článku 1, ako aj vedome realizovaná spolupráca, postihnuteľné ako priestupok.

2. Pod spoluprácou v súvislosti s vysielacími stanicami uvedenými v článku 1 sa rozumie:

 1. obstaranie, obsluha alebo oprava vybavenia,
 2. obstaranie zásob,
 3. obstaranie prepravy alebo preprava osôb, vybavenia alebo zásob,
 4. objednanie alebo výroba akéhokoľvek materiálu, vr. reklamy, na vysielanie,
 5. obstaranie služieb týkajúcich sa reklamy v prospech staníc.


Článok 3
Každá zmluvná strana v súlade so svojou legislatívou uplatní ustanovenia tejto dohody vo vzťahu k:

 1. svojim štátnym príslušníkom, ktorí spáchali niektorý priestupok uvedený v článku 2 na jej území, lodiach alebo vzdušnom dopravnom prostriedku alebo mimo jej území na lodiach, vzdušnom dopravnom prostriedku alebo na akomkoľvek inom plávajúcom alebo vzdušnom objekte,
 2. cudzím štátnym príslušníkom, ktorí na jej území, lodiach alebo vzdušnom dopravnom prostriedku alebo na palube akéhokoľvek plávajúceho alebo vzdušného objektu spadajúceho pod jej jurisdikciu spáchali niektorý priestupok uvedený v článku 2.


Článok 4
Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nesmie považovať za prekážku, aby zmluvná strana:

 1. považovala za tiež postihnuteľný priestupok iné konanie, ako je uvedené v článku 2, a aby uplatnila ustanovenia týkajúce sa osôb iných, ako sú uvedené v článku 3,
 2. uplatnila ustanovenia tejto dohody tiež na vysielacie stanice inštalované alebo obsluhované v objektoch zakotvených alebo upevnených na morskom dne.


Článok 5
Zmluvné strany si môžu zvoliť, že neuplatnia ustanovenia tejto dohody na služby výkonných umelcov, ktoré boli obstarané inde ako na staniciach uvedených v článku 1.

Článok 6
Ustanovenia článku 2 sa nevzťahujú na konanie zamerané na poskytnutie pomoci lodi alebo vzdušnému dopravnému prostriedku alebo akémukoľvek inému plávajúcemu alebo vzdušnému objektu v tiesni alebo pri zachraňovaní ľudských životov.

Článok 7
K ustanoveniam tejto dohody nie sú možné výhrady.

Článok 8
1. Táto dohoda je otvorená na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré sa môžu stať jej zmluvnou stranou buď:

 1. podpísaním bez výhrad vo vzťahu k ratifikácii alebo prijatiu, alebo
 2. podpísaním s výhradou vo vzťahu k ratifikácii alebo prijatiu, po ktorom nasleduje ratifikácia alebo prijatie.

2. Listiny o ratifikácii alebo prijatí sa ukladajú u generálneho sekretára Rady Európy.

Článok 9
1. Táto dohoda vstúpi do platnosti mesiac po dni, kedy ju tri členské štáty Rady v súlade s ustanoveniami článku 8 podpíšu bez výhrady vo vzťahu k ratifikácii alebo prijatiu, alebo kedy uložili listinu o ratifikácii alebo prijatí.

2. Pokiaľ ide o členský štát, ktorý neskôr dohodu podpíše bez výhrad vo vzťahu k ratifikácii alebo prijatiu alebo ktorý ju ratifikuje alebo príjme, dohoda vstúpi do platnosti mesiac po dni podpisu alebo uloženia listiny o ratifikácii alebo prijatí.

Článok 10
1. Po vstúpení tejto dohody do platnosti môže k nej ktorýkoľvek člen alebo pridružený člen Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), ktorý nie je členom Rady Európy, pristúpiť po predchádzajúcom súhlase Výboru ministrov.

2. Toto pristúpenie je účinné uložením listiny o pristúpení u generálneho sekretára Rady Európy a do platnosti vstúpi mesiac po uložení.

Článok 11
1. Každá zmluvná strana môže v čase podpisu alebo pri ukladaní listiny o ratifikácii, prijatí alebo pristúpení špecifikovať územie alebo územia, na ktoré sa táto dohoda bude vzťahovať.

2. Každá zmluvná strana môže pri ukladaní listiny o ratifikácii, prijatí alebo pristúpení alebo kedykoľvek neskôr v deklarácii adresovanej generálnemu sekretárovi Rady Európy rozšíriť platnosť tejto dohody na niektoré iné v nej špecifikované územie alebo územia, za medzinárodné vzťahy ktorého / ktorých je zodpovedná alebo v mene ktorých je oprávnená konať.

3. Každú deklaráciu v zmysle vyššie uvedeného odstavca možno odvolať s pôsobnosťou na niektoré územie špecifikované v deklarácii, a to v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 12 tejto dohody.

Článok 12
1. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať formou oznámenia adresovaného generálnemu sekretárovi Rady Európy.

3. Výpoveď nadobudne platnosť šesť mesiacov po dni, kedy generálny riaditeľ prijal oznámenie o nej.

Článok 13
Generálny sekretár Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a vláde každého štátu, ktorý k dohode pristúpil:

 1. každý podpis bez výhrady vo vzťahu k ratifikácii alebo prijatiu,
 2. každý podpis s výhradou vo vzťahu k ratifikácii alebo prijatiu,
 3. každé uloženie listín o ratifikácii, prijatí alebo pristúpení,
 4. každý dátum vstupu tejto dohody do platnosti v súlade s článkami 9 a 10,
 5. každú deklaráciu, ktorú dostane v zmysle odstavcov 2 a 3 článku 11,
 6. každé oznámenie, ktoré dostane podľa ustanovení článku 12 a dátum nadobudnutia platnosti výpovede.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, na to riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Štrasburgu 22. januára 1965, v anglickom a francúzskom znení, pričom obe sú rovnocenné, v jednom vyhotovení, ktoré zostane uložené v archíve Rady Európy. Generálny sekretár Rady Európy doručí overené kópie každému signatárskemu a pristúpenému štátu.

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak