Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 29. 9. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 29. 9. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Markíza Passion spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA,www.hirolex.net spol. s r.o.;
 • udelila licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 1 a celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 2 spoločnosti TV Central, s.r.o.;
 • uložila sankcie – pokutu 4 000 eur a upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) za porušenie § 32 ods. 4 a) a b) ZVR, ku ktorým došlo odvysielaním komunikátu Televeštiareň dňa 6. 5. 2015, ktorý obsahoval neúplné, nepresné a zavádzajúce informácie o charaktere ponúkanej služby a jej účinkoch, čím došlo k porušeniu povinností zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný a nezneužíval dôveru spotrebiteľov;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 13. 3. 2015 o 20:35 hod odvysielaním programu Kandidát, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 22. 7. 2015 odvysielal príspevky s názvom Tragická smrť dieťaťa v programe Prvé televízne noviny a Televízne noviny, ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti rodičov obete tragickej udalosti;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 11. 7. 2015 o 20:31 hod odvysielal program Kuriér 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo dňa 22. 7. 2015 odvysielaním komunikátov, ktoré moholi byť upútavkami na programy Zámena manželiek, Rodinné prípady, Twilight sága: Úsvit časť 1, Škorpión, Dědičství aneb kurvahošigutntág a Enderova hra a dňa 23. 7. 2015 komunikátu, ktorý mohol byť upútavkou na program Mechanik zabijak, bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorej došlo odvysielaním upútavky na program Vykoľajená  dňa 3. 8. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorej došlo odvysielaním upútavky na program Šerifovia dňa 6. 7. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba RÁDIO PREŠOV) v súvislosti s vysielaním dňa 24. 6. 2015, keď mohlo dôjsť k porušeniu § 34 ods. 1 ZVR tým, že po programe Dopravný servis opakovane odvysielal komunikáty, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy, bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s jej inými zložkami, § 35 ods. 8 ZVR tým, že odvysielal komunikáty propagujúce kultúrne podujatia, ktoré mohli naplniť definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru bez tohto, aby vysielanie týchto komunikátov zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania a § 38 ods. 2 ZVR tým, že program Dopravný servis opakovane odvysielal tak, že sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len na konci programu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na konci programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Humenská televízia s.r.o. (programová služba HNTV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 24. 6. 2015 v čase od 18:00 do 21:00 hod;
 • uznala za neopodstatnené 7 sťažnosti resp. ich časti okrem iných aj
  •    sťažnosť na vysielanie príspevkov v programe Správy RTVS informujúcich v dňoch 8. až 11. 7. 2015 o festivale Bažant Pohoda, ktoré boli podľa sťažovateľa skrytou reklamou na festival a výrobcu piva (RTVS, programová služba Jednotka);
  •    sťažnosť na vysielanie príspevku Pravidlá nudizmu v programe Televízne noviny dňa 19. 7. 2015, ktorým podľa sťažovateľa mohlo dôjsť k ohrozeniu sexuálnej výchovy maloletého diváka, nakoľko nebolo uvedené, že zábery v príspevku nie sú vhodné pre maloletého diváka (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., programová služba TV MARKÍZA).Všetky uznesenia prijaté dňa 29. 9. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak