Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 25. 8. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 8. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo v dňoch 23., 24., 25. a 26. 2. 2015 pred a po programe Chlapi neplačú a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzora programu spoločnosť TEREZIA COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy, a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo tým, že dňa 23. 2. 2015 v čase 17:00 - 18:00 a 18:00 – 19:00 hod, dňa 24. 2. 2015 v čase 17:00 - 18:00 a 18:00 – 19:00 hod, dňa 25. 2. 2015 v čase 20:00 - 21:00 a 21:00 – 22:00 hod a dňa 26. 2. 2015 v čase 17:00 - 18:00, 18:00 – 19:00 a 20:00 – 21:00 hod odvysielal komunikáty označujúce za sponzora programu Búrlivé víno resp. Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy, čím došlo k odvysielaniu reklamných blokov dlhších ako povolených 12 minút;  
 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo tým, že program Chaos odvysielaný  dňa 21. 2. 2015 prerušil zaradením reklamy päťkrát;
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu 21 Jump Street dňa 4. 1. 2015 o 20:26 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, sexuálne scény vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, a preto mal byť klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Dobrodružstvo v tábore dňa 7. 2. 2015 o 8:39 hod, ktorý nebol označený piktogramom vekovej vhodnosti a ktorý obsahoval expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 500 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 13. 1. 2015 odvysielal program Stav ohrozenia (I. séria; 1. epizóda) s českým dabingom, napriek tomu, že dabing bol vyrobený a seriál prvýkrát odvysielaný na území SR po 31. 12. 2007;
 • uložila sankciu – pokutu 200 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) v súvislosti s tým, že neviedol štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby JOJ, JOJ PLUS, WAU a RiK vrátane vyhodnotenia podielu nových diel a nedoručil ju Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, a to za mesiace január, február a marec 2015;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Kolabs odvysielaného 19. 4. 2015 o cca 14:40 hod.;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi PHONOTEX, s.r.o. (programová služba TV8) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 6. 5. 2015 v čase od 21:30 hod. do 02:30 hod. (7. 5. 2015);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o. (programová služba Rádio SiTy) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 6. 2. 2015 pred a po programe Dopravný servis opakovaným odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzora programu Autoservis Matlovič, ktoré naplnili definíciu reklamy;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) a § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 7. 6. 2015 v čase o cca 18:56 hod odvysielal program Šokujúca zmena, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti účinkujúcej Elaine a ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 27. 5. 2015 v čase o cca 09:53 hod odvysielal program Keby bolo keby 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.(programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 6. 6. 2015 o 11:20 hod odvysielal program FC Venuša, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 26. 6. 2015 v čase o cca 18:03 hod odvysielal program Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, dňa 6. 6. 2015 odvysielal komunikáty, ktorý mohli byť upútavkami na programy Nasleduj svoj sen, Smotánka, NON-STOP a Chlapi neplačú bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby;
 • začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 31. 5. 2015 pred a po programe Počasie odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť SLOVLAK Košeca, a.s., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy, bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 31. 5. 2015 v čase 20:00 – 21:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 5. 6. 2015 v čase 09:00 -10:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV (programová služba JOJ) veci možného porušenia § 18b ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 9. 7. 2015 odvysielal program Súdna sieň bez zreteľného označenia sprevádzania programu skrytými alebo otvorenými titulkami, ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu a neoznámil Rade spôsob označenia týchto programov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 2. štvrťrok 2015 za mesiac apríl neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci programovej služby JOJ, JOJ PLUS, WAU a RiK;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Fashion TV a Šlágr TV bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie SWAN, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24, Fashion TV Czech & Slovak, Nova Sport HD, Spektrum HD, AMC, Sport 5, HBO HD, Disney Channel a Sport 2 HD bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Slovak Telekom, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Golf Channel, Kino Svět, CS mini, Film Europe HD, ČT24 HD, ČT1 HD a ČT2 HD bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie ANTIK Telecom s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Mňam TV, HBO, HBO HD, HBO2, HBO2 HD, HBO Comedy, HBO Comedy HD, Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD a CS mini bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie KABEL TELEKOM, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD, Minimax, Disney Channel, Nickelodeon, Sport1, AMC, Šlágr TV, ČT24, Noe TV, Nova Sport HD, Sport 2 HD a Sport 1 HD bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie ISPER, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, Noe TV, Nickelodeon, tv Paprika, Leo TV, Disney Channel, Film Europe HD, Doku CS, Kino CS, Muzika CS, CS mini a Óčko bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči spoločnosti ISPER, s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním bez udelenej licencie;
 • uznala za neopodstatnené 16 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj

•    sťažnosť na vysielanie reklamy na nápoj Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón/Citrón-Baza-Mäta, ktorá je podľa sťažovateľa zavádzajúca, pretože nápoj obsahuje 0,04 % alkoholu (MAC TV, s.r.o., WAU);
•    sťažnosť na vysielanie seriálu Gigolovia, ktorý je podľa sťažovateľa pre obsah poburujúcich scén a zobrazovanie nahoty nevhodný na vysielanie o 05:00 hod, keď televíziu sledujú maloletí (MAC TV, s.r.o., WAU);
•    sťažnosti na program Nikto nie je dokonalý vysielaný dňa 23. 6. 2015, ktorý podľa sťažovateľa porušil zákon odvysielaním odpovedí na položenú otázku „Ako je možné, že Japonci oslavujú Nový rok skôr ako my, Slováci?“ (RTVS, Jednotka);
•    sťažnosť na vysielanie programu Kredenc dňa 18. 5. 2015, ktorý podľa sťažovateľa obsahoval politickú reklamu Igora Matoviča (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.. TV MARKÍZA).Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 8. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak