Európsky dohovor týkajúci sa otázok autorského práva a príbuzných práv v rámci cezhraničného

 

Európsky dohovor týkajúci sa otázok autorského práva a príbuzných práv v rámci cezhraničného družicového vysielania

Štrasburg 1994


Dohovor otvorený na podpis: 11. mája 1994 v Štrasburgu
Podmienka vstúpenia do platnosti: po ratifikácii 7 štátmi, z toho 5 musí byť členských štátov Rady Európy
Stav k decembru 2002:

 • podpis: 8 subjektov:
  - 7 štátov (Belgicko, Nemecko, Nórsko, Luxembursko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia)
  - Európske spoločenstvo
 • ratifikácia: 2 štáty (Cyprus a Nórsko - 1998).Členské štáty Rady Európy a ostatné zmluvné štáty Európskeho kultúrneho dohovoru, signatári tohto dohovoru,

Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je prehlbovať jednotu členských štátov pri ochrane a presadzovaní ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a pri uľahčovaní ich ekonomického a sociálneho rozvoja,

Pripomínajúc svoju oddanosť slobode vyjadrovania a informácií a slobodnému toku informácií a ideí, ako to bolo vyjadrené hlavne v Deklarácii Výboru ministrov Rady Európy o slobode vyjadrovania a informácií z 29. apríla 1982,

Majúc na pamäti znepokojenie, ktoré inšpirovalo Výbor ministrov prijať Odporúčanie č. R(86) 2 o princípoch týkajúcich sa otázok autorského práva v oblasti družicovej a káblovej televízie, hlavne potrebu zabezpečiť práva a záujmy autorov a iných účastníkov pri družicovom vysielaní chránených diel a iných príspevkov,

Majúc na zreteli technický rozvoj, hlavne v oblasti vysielania cez družicu, ktorý zmazal technické rozdiely medzi priamym družicovým vysielaním a pevnou družicovou službou a vyvolal potrebu zvážiť ďalšie právne aspekty družicového vysielania z hľadiska autorského práva a príbuzných práv,

Majúc súčasne na pamäti potrebu nebrániť tomuto technickému rozvoju, ani záujmu širokej verejnosti mať prístup k médiám,

Majúc záujem o podporu čo najširšej možnej harmonizácie legislatívy členských štátov a ostatných zmluvných štátov Európskeho kultúrneho dohovoru týkajúcej sa autorského práva a príbuzných práv s ohľadom na technický rozvoj v oblasti družicového vysielania,

sa dohodli na nasledovnom:

Pre účely autorského práva a príbuzných práv:

Kapitola I - Pojem a realizácia vysielania
Článok 1 - Definícia vysielania
1. Prenos diel a iných príspevkov priamym družicovým vysielaním je vysielanie.

2. Prenos diel a iných príspevkov pevnou družicovou službou za podmienok, ktoré sú - pokiaľ ide o individuálny priamy príjem širokou verejnosťou - porovnateľné s podmienkami prevažujúcimi v prípade priameho družicového vysielania, bude považovaný za vysielanie.

3. Prenos nosných signálov programu v zakódovanej forme sa považuje za vysielanie v prípadoch, ak vysielateľ sprístupní prostriedky na dekódovanie širokej verejnosti, alebo s jeho súhlasom.

Článok 2 - Realizácia vysielania
Družicové vysielanie zahŕňa ako uplink (vynesenie signálu) k družici, tak i downlink (zostup signálu) k zemi.

Kapitola II - Aplikovateľné právo
Článok 3 - Aplikovateľné právo
1. Prenos diel a iných príspevkov, na ktorý sa vzťahuje článok 1, sa uskutočňuje v zmluvnom štáte, na území ktorého vysielanie vzniklo, a preto sa riadi výlučne legislatívou tohto štátu.

2. Zmluvný štát, na teritóriu ktorého prenos vznikol, znamená zmluvný štát, v ktorom sú nosné signály programov prenášané družicou uvedené - za kontroly a zodpovednosti vysielateľa - do neprerušenej reťaze komunikácie prostredníctvom uplinku a nadol k zemi.

3. Ak prenos vznikne v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, ktorého legislatíva nezabezpečuje úroveň ochrany držiteľov práv predpokladanú v článkoch 4 a 5 tohto dohovoru a ak nosné signály programov sú prenášané družicou z uplinkovej stanice nachádzajúcej sa v zmluvnom štáte tohto dohovoru, za štát vzniku prenosu sa považuje zúčastnená zmluvná strana. Za obdobný sa tiež považuje prípad, ak je vysielateľ zriadený v zmluvnom štáte tohto dohovoru zodpovedný za prenos.

Článok 4 - Autorské právo
1. Autori diel podľa článku 2 Bernského dohovoru na ochranu literárnych a umeleckých diel sú - pokiaľ ide o cezhraničné družicové vysielanie - chránení v súlade s ustanoveniami citovaného dohovoru (Paríž, 1971). Obzvlášť dôležité je, že práva na cezhraničné družicové vysielanie týkajúce sa takých diel musia byť nadobudnuté zmluvne.

2. Za podmienok podľa ods. 3 a ak relevantné aplikovateľné právo podľa článku 3 tohto dohovoru to už v čase otvorenia tohto dohovoru na podpis zahŕňalo, kolektívna zmluva uzavretá s vysielateľom na danú kategóriu diel môže byť rozšírená na držiteľov práv rovnakej kategórie, ktorí nie sú zastúpení, za nasledovných podmienok:

 • nezastúpený držiteľ práva má možnosť kedykoľvek vylúčiť účinok rozšírenej kolektívnej zmuvy a výkon jeho práv na individuálnom základe. Môže to urobiť on sám alebo prostredníctvom kolektívnej organizácie oprávnenej spravovať jeho práva;
 • družicový prenos simuluje terestriálne vysielanie rovnakým vysielateľom.

3. Predchádzajúci odstavec sa nevzťahuje na kinematografické diela, vr. diel vytvorených procesom analogickým kinematografii.

4. Ak legislatíva zmluvného štátu zabezpečuje rozšírenie kolektívnej zmluvy v súlade s ods. 2, tento zmluvný štát určí vysielateľov oprávnených použiť takú legislatívu.

Článok 5 - Príbuzné práva
1.Pokiaľ ide o cezhraničné družicové vysielanie, výkonní umelci, producenti zvukových záznamov a vysielatelia zo zmluvných štátov tohto dohovoru sú chránení minimálne v súlade s ustanoveniami Rímskeho dohovoru o ochrane výkonných umelcov, producentov zvukových záznamov a vysielateľov (1961).

2. Pre účely tohto dohovoru však majú výkonní umelci výlučné právo schváliť alebo zakázať nahrávanie a kopírovanie svojich výkonov. Rovnako to platí pre práva výkonných umelcov týkajúce sa vysielania a sprístupnenia svojich výkonov verejnosti okrem prípadov, ak je výkon samotný už výkonom vysielaným alebo keď sa vyrobí z nahrávky.

3. Zmluvný štát nevyužije oprávnenie zakotvené v článku 19 Rímskeho dohovoru o ochrane výkonných umelcov, producentov zvukových záznamov a vysielateľov (1961).

4. Bez ovplyvnenia ustanovení predchádzajúceho odstavca zmluvný štát môže uviesť, že podpis zmluvy uzatvorenej medzi umelcom a filmovým producentom týkajúcej sa výroby filmu má efekt povolenia aktivít uvedených v predchádzajúcom odstavci za predpokladu, že taká zmluva zabezpečuje spravodlivú odmenu, ktorej sa umelec nemôže vzdať.

5. Pre účely tohto dohovoru platí, že ak sú zvukové záznamy publikované pre komerčné účely alebo ak sa ich kópie využívajú na cezhraničné družicové vysielanie, zmluvné štáty poskytnú v rámci svojej legislatívy právo, ktorým sa zabezpečí, že zainteresovaný vysielateľ zaplatí spravodlivú odmenu a že táto odmena sa rozdelí medzi relevantných výkonných umelcov a producentov takýchto zvukových záznamov.

Kapitola III - Oblasť aplikácie
Článok 6 - Retransmisia
Súčasná, úplná a nezmenená retransmisia terestriálnymi prostriedkami družicového vysielania nie je ako taká predmetom tohto dohovoru.

Kapitola IV - Multilaterálne konzultácie
Článok 7 - Multilaterálne konzultácie
1. Strany budú v rámci dvoch rokov od vstúpenia tohto dohovoru do platnosti, každé ďalšie dva roky a na požiadanie strany pri akejkoľvek príležitosti viesť v rámci Rady Európy multilaterálne konzultácie o aplikácii dohovoru a o vhodnosti revízie alebo rozšírenia niektorých ustanovení. Tieto konzultácie sa budú uskutočňovať na zasadnutiach zvolaných generálnym sekretárom Rady Európy.

2. Každá strana má právo navrhnúť zástupcu, ktorý sa bude zúčastňovať týchto konzultácií. Ktorýkoľvek štát uvedený v článku 10 dohovoru, ktorý nie je zmluvným štátom dohovoru, a Európske spoločenstvo má právo byť na týchto konzultáciách zastúpený pozorovateľom.

3. Po každej konzultácii strany zašlú Výboru ministrov Rady Európy správu o konzultácii a o fungovaní dohovoru, vr. návrhov na novelizáciu dohovoru, ak to budú považovať za potrebné.

Kapitola V - Novelizácia (úpravy)
Článok 8 - Novelizácia (úpravy)
1. Každý návrh novelizácie tohto dohovoru realizovaný v súlade s ustanoveniami článku 7, ods. 3 vyššie podlieha schváleniu Výborom ministrov Rady Európy. Po jeho schválení bude text doručený zmluvným stranám na odsúhlasenie.

2. Každá novelizácia vstúpi do platnosti tridsiaty deň po dni, kedy všetky zmluvné strany informovali generálneho sekretára o svojom súhlase s ňou.

Kapitola VI - Iné medzinárodné zmluvy alebo dohody
Článok 9 - Iné medzinárodné zmluvy alebo dohody
1. V rámci svojich vzájomných vzťahov budú zmluvné strany - členovia Európskeho spoločenstva aplikovať pravidlá spoločenstva, a nie pravidlá vyplývajúce z tohto dohovoru; výnimkou sú prípady, keď pre konkrétny príslušný problém spoločenstvo nemá žiadne pravidlo.

2. Zmluvné strany majú právo vstupovať do vzájomných medzinárodných zmluvných vzťahov, musia však v rámci nich zabezpečiť autorom, výkonným umelcom, producentom zvukových záznamov alebo vysielateľom najmenej taký rozsah ochrany, akú poskytuje dohovor, alebo iné opatrenia doplňujúce tento dohovor alebo uľahčujúce aplikáciu jeho ustanovení. Ustanovenia existujúcich zmlúv, ktoré spĺňajú tieto podmienky, sú naďalej aplikovateľné.

3. Zmluvné strany, ktoré využijú oprávnenie zabezpečené v predchádzajúcom odstavci, to oznámia generálnemu sekretárovi Rady Európy, ktorý toto oznámenie zašle ostatným zmluvným stranám dohovoru.

Kapitola VII - Finančné podmienky
Článok 10 - Podpis a nadobudnutie platnosti
1. Tento dohovor bude otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a iným zmluvným štátom Európskeho kultúrneho dohovoru a Európskemu spoločenstvu, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas viazaný na:

 1. podpis bez výhrady k ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu alebo
 2. podpis podmienený ratifikáciou, prijatím alebo schválením, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie.

2. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho sekretára Rady Európy.

3. Dohovor vstúpi do platnosti prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačného obdobia po dni, kedy 7 štátov, z toho aspoň 5 členských štátov Rady Európy, vyjadrí svoj súhlas s dohovorom v súlade s ustanoveniami tohto článku.

4. Aby sa implementácia tohto dohovoru nezdržovala, štát môže v čase podpisu alebo kedykoľvek neskôr pred vstúpením dohovoru do platnosti v rámci neho vyhlásiť, že dohovor uplatní dočasne.

5. Pokiaľ ide o ktorýkoľvek signatársky štát alebo Európske spoločenstvo, ktorý neskôr vyjadrí svoj súhlas, tento dohovor vstúpi do platnosti prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty po dni podpisu alebo uloženia listín o ratifikácii, prijatí alebo schválení.

Článok 11 - Pristúpenie iných štátov
1. Po vstúpení tohto dohovoru do platnosti Výbor ministrov Rady Európy môže - po konzultácii so zmluvnými štátmi - pozvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je uvedený v článku 10, ods. 1, aby pristúpil k dohovoru na základe rozhodnutia prijatého väčšinou zabezpečenou podľa článku 20 d Štatútu Rady Európy a jednomyseľného hlasovania zástupcov zmluvných štátov oprávnených na členstvo vo Výbore ministrov.

2. V súvislosti s ktorýmkoľvek pristupujúcim štátom dohovor vstúpi do platnosti prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačného obdobia po dátume uloženia listín o prístupe u generálneho sekretára Rady Európy.

Článok 12 - Územná aplikácia
1. Ktorýkoľvek štát môže v čase podpisu alebo pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe špecifikovať územie alebo územia, na ktoré sa bude tento dohovoru vzťahovať.

2. Ktorýkoľvek štát môže kedykoľvek neskôr deklaráciou zaslanou generálnemu sekretárovi Rady Európy rozšíriť uplatnenie tohto dohovoru na akékoľvek iné územie špecifikované v deklarácii. V súvislosti s týmto územím dohovor vstúpi do platnosti prvý deň mesiaca nasledujúceho po trojmesačnom období po dátume prijatia takejto deklarácie generálnym sekretárom.

3. Akúkoľvek deklaráciu podľa predchádzajúcich odstavcov, týkajúcu sa nejakého územia uvedeného v nej, možno odvolať oznámením adresovaným generálnemu sekretárovi. Odvolanie vstúpi do platnosti prvý deň po mesiaci nasledujúcom po uplynutí šesťmesačnej lehoty po dátume prijatia oznámenia generálnym sekretárom.

Článok 13 - Prechodné ustanovenia
Štát v čase podpisu alebo pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení špecifikuje, aké pravidlá sa budú vzťahovať na existujúce zmluvy. Tieto pravidlá zabezpečia predovšetkým to, že:

 1. zmluvy týkajúce sa využívania diel a iných chránených produktov, ktoré sú v platnosti 1. januára 1995 a ktorých platnosť skončí po 1. januári 2000, budú podliehať ustanoveniam článku 3 od 1. januára 2000,
 2. kde medzinárodná koprodukčná zmluva uzatvorená pred 1. januárom 1995 medzi koproducentom zo zmluvného štátu a jedným alebo viacerými koproducentmi z iných zmluvných štátov alebo z tretieho štátu výslovne zabezpečí systém deľby využitia práv medzi koproducentov podľa geografických oblastí pre všetky spôsoby sprístupnenia verejnosti, bez rozlišovania úpravy aplikovateľnej na sprístupnenie verejnosti družicou a opatrení aplikovateľných na iné spôsoby sprístupnenia, a kde družicové sprístupnenie koprodukcie verejnosti by mohlo ovplyvniť exkluzivitu, hlavne jazykovú exkluzivitu jedného z koproducentov alebo jeho právnych nástupcov na danom území, povolenie jedného z koproducentov alebo jeho právnych nástupcov na družicové sprístupnenie verejnosti bude vyžadovať predchádzajúci súhlas držiteľa tejto exkluzivity, či už koproducenta alebo jeho právneho nástupcu.

Článok 14 - Výhrady
K ustanoveniam tohto dohovoru nie sú možné výhrady.

Článok 15 - Oznámenie legislatívy
Štát, ktorého legislatíva zabezpečuje rozšírenie kolektívnych zmlúv nad rámec článku 14 tohto dohovoru, oznámi v čase podpisu, ratifikácie, prijatia alebo schválenia v súlade s článkom 10, ods. 1 a) alebo b) generálnemu sekretárovi Rady Európy text legislatívy, spolu so zoznamom vysielateľov oprávnených používať tieto rozšírené kolektívne zmluvy. V ďalšom období dotknutý štát oznámi generálnemu sekretárovi Rady Európy každú neskoršiu zmenu legislatívy alebo tohto zoznamu vysielateľov.

Článok 16 - Vypovedanie
1. Ktorákoľvek strana môže kedykoľvek vypovedať tento dohovor oznámením adresovaným generálnemu sekretárovi Rady Európy.

2. Výpoveď vstúpi do platnosti prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šesťmesačnej lehoty po dni prijatia oznámenia generálnym sekretárom.

Článok 17 - Oznámenia
Generálny sekretár Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, ostatným zmluvným štátom Európskeho kultúrneho dohovoru, Európskemu spoločenstvu a ktorémukoľvek inému štátu, ktorý pristúpil alebo bol vyzvaný na pristúpenie k tomuto dohovoru:

 1. každý podpis v súlade s článkom 10,
 2. uloženie listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení v súlade s článkami 10 a 11,
 3. každý dátum nadobudnutia platnosti dohovoru v súlade s článkami 10 a 11,
 4. každé oznámenie podľa článku 10, ods. 4 a 15,
 5. akýkoľvek iný akt, deklaráciu, oznámenie alebo sprístupnenie týkajúce sa tohto dohovoru.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.

Dané v Štrasburgu 11. mája 1994, v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obidve verzie sú rovnocenné, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archívoch Rady Európy. Generálny sekretár Rady Európy doručí overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, iným členským štátom Európskeho kultúrneho dohovoru, Európskemu spoločenstvu a ktorémukoľvek štátu vyzvanému na pristúpenie k tomuto dohovoru.

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak