Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 28. 1. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 28. 1. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Slnko, seno, slanina dňa 15. 7. 2013 o cca 20:31 hod. a 13. 8. 2013 o cca 22:40 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek obscénnemu vyjadrovaniu, za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 15. 7. 2013 v čase od 20:00 do 21:00 hod. odvysielal reklamné šoty v časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút a za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 15. 7. 2013 odvysielal bezprostredne po programe Najlepšie počasie komunikát propagujúci internetovú stránku www.gotatry.sk spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s.;  
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Dědictví aneb Kurvahošigutntag dňa 17. 8. 2013 o cca 13:48 hod., ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, hoci obsahoval expresívne a vulgárne vyjadrovanie;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam  vysielania programu Slnko, seno, slanina z dní 15. 7. a 13. 8. 2013;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 400 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a WAU) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (povinnosť vysielať v súlade s licenciou) v súvislosti s tým, že nedosiahol v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby WAU v mesiacoch júl, august a september 2013 minimálne dvojpercentný a v rámci vysielania televíznej programovej služby JOJ v mesiaci júl 2013 minimálne 15-percentný podiel vysielania programov vo verejnom záujme;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 800 eur vysielateľovi OTS, s.r.o. (programová služba Kysucké televízne vysielanie (KTV)) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 16. 10. 2013 v čase od 18:00 do 19:00 hod.;
 • uložila sa sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 28. 7. 2013 odvysielaním príspevku Záhadné hospodárenie cirkvi v programe Televízne noviny;
 • uložila sa sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi D.EXPRES, a.s. (programová služba EXPRES) za porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých – veková vhodnosť programov) v súvislosti s tým, že dňa 17. 7. 2013 odvysielal v rámci programu Soundtrack tvojho života... o cca 18:48 hod pieseň s názvom Rosana, ktorá obsahovala vulgárne a obscénne vyjadrovanie;
 • uložila sa sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba Rádio WOW) za porušenie § 38 ods. 2  ZVR (zreteľné označenie sponzora na začiatku a na konci sponzorovaného programu) v súvislosti s tým, že dňa 19. 6. 2013 odvysielal sponzorované doplnkové vysielanie oznam o aktuálnom čase a sponzorovaný program Popshow, pri ktorých neuviedol sponzorský odkaz na konci programu;
 • uložila sa sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi City TV, s.r.o. (programová služba TV BRATISLAVA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo v dňoch 4., 17. a 18. 7. 2013 odvysielaním programu Metro (téma: plánované trasovanie ropovodu v Bratislave);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi CREATV spol. s r.o. (programová služba NAŠA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti stým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 5. 10. 2013 v čase od 18:00 do 20:00 hod.;
 • uložila sankciu  - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. (programová služba Devínskonovoveská televízia) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov)  v súvislosti s vysielaním komunikátov propagujúcich Vinotéku LUDVIG, služby spoločnosti SWAN, a.s., predajňu OPTIKA M, fitnescentrum Extreme BEST fit zone a spoločnosť Toldy Brothers, s.r.o. v dňoch 17. až 19. 6. 2013;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Slovak Telekom, a.s. (programová služba Magio Infokanál) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (povinnosť vysielať v súlade s licenciou), ku ktorému došlo dňa 25. 6. 2013 tým, že odvysielal na programovej službe so stopercentným podielom doplnkového vysielania komunikát s názvom Move on, ktorý naplnil definíciu programu a za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že odvysielal komunikáty propagujúce audiovizuálne diela Beourneov odkaz a Zásnuby na dobu neurčitú  v anglickom jazyku s titulkami v českom jazyku, Snehulienka a lovec v anglickom jazyku s titulkami v českom jazyku, Príbeh o Zúfalčekovi v českom jazyku a komunikát propagujúci vysielanie televíznej programovej služby Fashion TV v anglickom jazyku;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Kabel Plus s. r.o. za porušenie § 20 ods. 4 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že na stránke www.metoo.sk v katalógu programov v sekcii MeToo TV v podsekcii Beat it! poskytoval program BEAT IT: Michadelik a Polemic, ktorý nebol v katalógu programov označený príslušným grafickým symbolom JSO a za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo tým, že v programe BEAT IT: Michadelik a Polemic odvysielal informácie o službách spoločnosti OWN s. r. o., Bratislava a o tovaroch vyrobených pre hudobnú skupinu Moja reč;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie Dávidovi Kondiczovi - KONFER networks za porušenie § 60 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že neoznámil Rade zmenu územného rozsahu do 15 dní odo dňa vzniku tejto zmeny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorému došlo odvysielaním príspevkov v programe Televízne noviny: dňa 29. 10. 2013 Tajné vykázanie z krajiny, dňa 30. 10. 3012 Vyvedené dieťa do Talianska, dňa 31. 10. 2013 Čo bude so sudkyňou a dňa 3. 11 2013 Do cudziny proti svojej vôli;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 24. 11. 2013 v čase cca o 08:40 hod. odvysielaním programu Princezná Lissi, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním dňa 23. 11. 2013, keď odvysielal pred a po programe Najlepšie počasie komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť MedicProgress, a.s. bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby, porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo vysielaním programu Čierny blesk, ktorý prerušil zaradením reklamy päťkrát, a porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo v čase od 20:00 do 21:00 hod, od 21:00 do 22:00 hod a od 22:00 do 23:00 hod odvysielaním reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, s. r. o. (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 10. 11. 2013 vysielaním komunikátu Eurovýhra;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam  vysielania programu Kosti, epizódy Prípad X  zo dňa 4. 11. 2013.Všetky uznesenia prijaté dňa 28. 1. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak