Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 5. 11. 2013

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 5. 11. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 15 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo  dňa 3. 5. 2013 o 13:18 odvysielaním upútavky na program Ozajstné zviera a dňa 24. 5. 2013 o 12:15 hod odvysielaním upútavky na program Teror vo vlaku, pričom upútavky boli klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, dňa 2. 6. 2013 o 20:47 a 21:42 hod odvysielaním upútavky na program Črepiny* klasifikovanej ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, dňa 3. 5. 2013 o 13:18 hod, dňa 24. 5. 2013 o 12:15 hod, dňa 2. 6. 2013 o 20:47, 21:42 a 22:19 hod odvysielaním textovej informácie o vlastnom programe, pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých neboli uvedené príslušné grafické symboly JSO a dňa 2. 6. 2013 o 20:22 hod odvysielaním upútavky na program Odhalenie, ktorá nebola označená totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich odvysielaných v rámci programovej služby JOJ v období od 1. do 28. 2. 2013;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3  ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 2. 6. 2013 počas programu Odhalenie v trvaní 148 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), ktorý prerušil zaradením reklamy päťkrát a dňa 4. 6. 2013 počas programu Milionár z chatrče, ktorý v prvom 30-minútovom časovom úseku prerušil zaradením reklamy dvakrát;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. d)  ZVR, ku ktorému došlo tým, že v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby WOW nedosiahol v mesiacoch apríl, máj a jún 2013 minimálne 2-percentný podiel vysielania programov vo verejnom záujme, čím došlo k vysielaniu v rozpore s podmienkami licencie;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 10. 4. 2013 odvysielal v programe Noviny príspevok NA STOPE – Ďalšie týrané deti!, v ktorom nebolo sprostredkované stanovisko ÚPSVaR Bratislava a stanovisko matky detí, zároveň v úvode príspevku odznelo komentatívne vyjadrenie moderátorky/moderátora a dňa 11. 4. 2013 odvysielal v programe Noviny príspevok VÁŽNE PODOZRENIE – Chyby v systéme ochrany detí, v ktorom nebolo sprostredkované stanovisko základnej školy ani stanovisko ÚPSVaR Bratislava;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX s.r.o. (programová služba TV LUX) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby) v súvislosti s tým, že dňa 22. 4. 2013 odvysielal program U Nikodéma, v ktorom nesprostredkoval tému rodovej rovnosti v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z hľadiska zástancov tzv. ideológie rodovej rovnosti;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Krajský súd v Prešove zrušil rozsudok – 22 rokov väzenia pre Bakiho Sadikiho v programe Rádiožurnál dňa 5. 9. 2013 o 18:00 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Sanitka 2 dňa 17. 9. 2013 v čase od 21:30 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Dva a pol chlapa dňa 8. 8. 2013 v čase od 18:31 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním príspevku Bezpečne do školy v programe Televízne noviny dňa 28. 8. 2013 bez predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIVME, s.r.o. (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 23. 8. 2013 o 01:00 hod odvysielaním komunikátu Eurovýhra;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba FOOOR) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Fooormania odvysielaného dňa 27. 8. 2013 o cca 23:35 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX spol. s r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 1. 10. 2013 v čase od 07:00 do 09:00 hod a zo dňa 3. 10. 2013 v čase od 07:00 do 09:00 hod.


Všetky uznesenia prijaté dňa 5. 11. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak