Retransmisia cez internet a prostredníctvom IPTV

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) sa v rámci svojej úradnej činnosti zaoberala vymedzením pojmu retransmisia cez internet a otázkou, či prenos signálu retransmitovaných programových služieb prostredníctvom internetu je odlišným od retransmisie prostredníctvom IPTV. Riešenie uvedenej otázky má význam z hľadiska udeľovania súhlasov pôvodných vysielateľov, keďže pôvodní vysielatelia udeľujú prevádzkovateľom retransmisie súhlas pre konkrétny spôsob prenosu signálu ich programových služieb, ako aj pre posúdenie dostatočnosti špecifikácie elektronickej komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia z hľadiska plnenia povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.

Rada s prihliadnutím na existujúce poznatky relevantné z hľadiska skutočností posudzovaných v rámci úradnej činnosti Rady1 vymedzila rozdiel medzi retransmisiou prostredníctvom IPTV a prostredníctvom internetu tak, že na príjem retransmisie prostredníctvom IPTV koncový užívateľ nemusí mať prístup k (verejnej) sieti internet, teda že signál obsahujúci vysielanie programových služieb je koncovému užívateľovi poskytovaný prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete poskytovateľa retransmisie (resp. iného subjektu) bez toho, aby na jeho príjem musel byť pripojený
k (verejnej) sieti internet. Tento záver je zároveň konzistentný aj s chápaním vysielania prostredníctvom internetu v zákone č. 308/2000 Z. z. a v zákone č. 220/2007 Z. z., v ktorých sa pod vysielaním prostredníctvom internetu rozumie poskytovanie služby prostredníctvom aplikácie world wide web (www), resp. obdobnej aplikácie prístupnej prostredníctvom (verejnej) siete internet.  

Pri poskytovaní retransmisie prostredníctvom IPTV poskytovateľ retransmisie prenáša alebo zabezpečuje prenos signálu obsahujúceho vysielanie programovej služby prostredníctvom vlastnej elektronickej komunikačnej siete, alebo prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete iného subjektu nezávisle od zabezpečenia prístupu k (verejnej) sieti internet a koncový užívateľ za účelom príjmu tohto signálu nepotrebuje pripojenie k (verejnej) sieti internet a na jeho sledovanie na televíznej obrazovke (alebo na inom zariadení) používa fyzické zariadenia slúžiace na konvertovanie prichádzajúceho signálu (set-top-box). Pri zabezpečení tohto prenosu nie je v žiadnej časti tohto procesu potrebné, aby koncový užívateľ či poskytovateľ retransmisie (resp. subjekt zabezpečujúci prenos signálu retransmitovaných programových služieb) bol pripojený do (verejnej) siete internet.

V prípade, ak na príjem signálu retransmitovaných programových služieb musí byť koncový užívateľ pripojený do (verejnej) siete internet (bez ohľadu na to, kto mu toto pripojenie poskytuje), nepôjde o retransmisiu prostredníctvom IPTV, ale o retransmisiu prostredníctvom internetu. Okrem potreby pripojenia do siete internet sú odlišnosti medzi týmito dvoma spôsobmi poskytovania retransmisie aj v tom, že pri poskytovaní retransmisie prostredníctvom internetu sa uplatňuje unicastový model (každý koncový užívateľ má svoj dátový stream) a nie je garantovaná kvalita signálu počas celého prenosu signálu, zatiaľ čo v prípade retransmisie prostredníctvom IPTV sa uplatňuje model point-to-multipoint a kvalita signálu je garantovaná počas celého prenosu. Tomu potom bude zodpovedať aj vymedzenie elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačného zariadenia v registrácii retransmisie prevádzkovateľa retransmisie, ktorý bude mať ako sieť, prostredníctvom ktorej poskytuje svoje služby, uvedený internet.


Ako je uvedené aj vyššie, toto rozdelenie má význam z hľadiska napĺňania účelu regulácie retransmisie (právo vysielateľa autorizovať každý spôsob prenosu svojho vysielania) ako aj z hľadiska rozlišovania využitých platforiem a s tým súvisiacim uplatňovaním ďalších povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.1 Dokument organizácie Aliancia pre riešenia v telekomunikačnom priemysle (Aliance for Telecommunication Industry Solutions  -ATIS) s názvom Správa a odporúčania ATIS IPTV výskumnej skupiny (ATIS IPTV Exploratory Group Report and Recommendation to the TOPS Council) z júla 2005;
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1904109; 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak