Zápisnica RVR č.5/2005 zo dňa 08.03.2005

Zápisnica č. 05/2005

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo

dňa  8.03.2005 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 

Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľ: Andrej Holák – poverený riadením Kancelárie Rady

 

Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu skonštatovala, že Rada nie je podľa § 11 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii uznášaniaschopná. Zároveň nariadila, že neprerokované body programu prerokuje Rada na svojom zasadnutí dňa 22. 3. 2005.

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.

Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák

 

 

 

  Valéria Agócs

                                                                                    predsedníčka Rady

V Bratislave dňa 8.03.2005                                          pre vysielanie a retransmisiu

 
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak