Zápisnica RVR č.12/2004 zo dňa 22.6.2004

 

Zápisnica č. 12/2004

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 22.júna 2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zapisovateľ: Peter Abrahám - riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Peter Škultéty

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu a zároveň navrhla spojiť bod č. 25 a 26 do jedného bodu.

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh.
 2. SK: 153-LO/O-924/2004
  vo veci možného odňatia frekvencie 101,5 MHz Senica podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica
  ÚP: 21. 06. 2004 o 11:00 hod.
 3. SK: 152-LO/O-914/2004
  vo veci možného prevádzkovania televízneho vysielania prostredníctvom KDS v obci Čaka bez oprávnenia
  ÚK: Obec Čaka - služby, príspevková organizácia, Čaka
  ÚP: 21. 06. 2004 o 11:20 hod.
 4. SK: 140-LO/O-888/2004
  vo veci možného prevádzkovania televízneho vysielania prostredníctvom KDS v obci Kamenná Poruba bez oprávnenia
  ÚK: Obec Kamenná Poruba
  (Sťažnosť č.: 899-67/2004 zo dňa 16.04.2004 )
  ÚP: 21. 06. 2004 o 11:40 hod.
 5. SK: 160-LO/O-992/2004
  vo veci možného prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v obci Buzica bez oprávnenia
  ÚK: SATELIT, n.o., Buzica
  ÚP: 21. 06. 2004 o 12:00 hod.
 6. SK: 120-LO/D-971/2004 zo dňa 23.04.2004
  vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava
  ÚP: 22. 06. 2004 o 10:00 hod.
 7. SK: 141-LO/O-887/2004 zo dňa 18.05.200
  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
  (Sťažnosť č.: 951-69/2004 zo dňa 22.04.2004)
  ÚP: 22. 06. 2004 o 10:30 hod.
 8. SK: 129-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 46. kanál Veľký Krtíš
  ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
 9. SK: 149-LO/D-1228/2004 zo dňa 24.05.2004
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/96 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zvýšenia územného rozsahu vysielania o KDS Batizovce, Dohňany, Klenovec, Kružlová, Lednické Rovne, Stropkov a Turie.
  ÚK: VARES, s. r.o., B. Bystrica
 10. SK: 151-LO/D-1233/2004 zo dňa 24.05.2004
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/19 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zvýšenia územného rozsahu vysielania o KDS Zlaté Moravce a Myjava a zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
 11. SK: 97-LO/D-925/2004 zo dňa 21.04.2004
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/171 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o KDS Vysoká nad Kysucou a zmeny ponuky programových služieb (§ 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
  ÚK: VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., Makov
 12. SK: 150-LO/D-1230/2004 zo dňa 24.05.2004
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/107 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu o KDS Želmanovce a Dukovce a zmeny ponuky programových služieb (§ 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
  ÚK: VARES, s. r.o., B. Bystrica
 13. SK: 159-LO/D-1324/2004 zo dňa 04.06.2004
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/209 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o KDS Veľká Lomnica a zmeny ponuky programových služieb (§ 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
  ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS, Kežmarok
 14. SK: 68-LO/D-600/2004 zo dňa 11.03.2004
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb (§ 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) - návrh na zastavenie správneho konania podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
  ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová
 15. Návrh na začatie správnych konaní vo veci možného porušenia povinností podľa § 16 písm. n) a § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a možného odňatia frekvencií podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
 16. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 17. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v obci Utekáč bez oprávnenia
  ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad
 18. Sťažnosť č.: 877-64/2004 zo dňa 14.04.2004
  vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: KATES s.r.o., Považská Bystrica
 19. SK: 48-LO/D-495/2004 zo dňa 26.02.2004
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/36 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: Ing. Ján Heššo, STAS - servis, Považská Bystrica
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.:61-PgO/O-473/2004 zo dňa 9.3.2004
  Doplnenie: Správa PgO o šetrení sťažnosti č. 166/15-2004 smerujúcej voči vysielaniu STV
  (dodržiavanie § 34 ods.1 a §35 ods.6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 29.12.2003)
  ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.:148-PgO/O-898/2004 zo dňa 18.5.2004
  Doplnenie: Správa PgO o šetrení sťažnosti č. 953/71-2004 smerujúcej voči vysielaniu STV
  (dodržiavanie § 20 ods.4 a ods.5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 19.4.2004, upútavka Májové kinohity)
  ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
  ÚP: 22.6.2004 o 11.00 h
 22. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie SK
  SK č.: 91-PgO/O-660/2004 zo dňa 6.4.2004
  Doplnenie: Správa č.19/2004/TV o monitorovaní TA3
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 29.2.2004)
  ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/125
  ÚP: 22. 6. 2004 o 11:30 hod.
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 31/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (monitorovaný program: hraný film Malena zo dňa 13.5.2004)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

 24. Kontrolný monitoring
  Správa č.30/2004/TV o monitorovaní vysielania AZTV INFO
  (monitorovaný deň 25.2., 27.2.2004, program: celodenné vysielanie)
  Vysielateľ: RTV, spol. s r.o. číslo licencie: T/153
 25. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1032/83-2004 zo dňa 30.4. 2004, sťažovateľ: MV SR
  na vysielanie Televízne noviny zo dňa 9.3.2004
  Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol.s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41
  Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1040/82-2004 zo dňa 30.4.2004, sťažovateľ: nepodpísaní policajti
  na vysielanie Televízne noviny zo dňa 9.3.2004
  Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol.s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41
 26. Rôzne

  * * *

K bodu 1)
Kontrola úloh:
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 365 úloh. Všetky úlohy sú splnené okrem:
úlohy č.146 - termín splnenia je 2.polrok 2004,
úlohy č. 197 a 205 - trvajú, neuplynul termín splnenia (2.polrok 2004),
úlohy č. 336-340 - neuplynul termín splnenia (6.7.2004),
úlohy č. 315 a 332 - neuplynul termín splnenia (8.7.2004).

Uznesenie č. 04-12/1.342: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

K bodu 2)
SK: 153-LO/O-924/2004
vo veci možného odňatia frekvencie 101,5 MHz Senica podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica
ÚP: 21. 06. 2004 o 11:00 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 6.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Uznesenie č. 04-12/2.343: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 153-LO/O-924/2004 vo veci možného odňatia frekvencie 101,5 MHz Senica pridelenej vysielateľovi s licenciou č. R/79:
ADUT PLUS, a.s.
Potočná 85
909 01 Skalica
podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 153-LO/O-924/2004, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 3)
SK: 152-LO/O-914/2004
vo veci možného prevádzkovania televízneho vysielania prostredníctvom KDS v obci Čaka bez oprávnenia
ÚK: Obec Čaka - služby, príspevková organizácia, Čaka
ÚP: 21. 06. 2004 o 11:20 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 6.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Uznesenie č. 04-12/3.344: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 152-LO/O-914/2004, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 56 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:
Obec Čaka - služby, príspevková organizácia
Čaka č. 112
935 68
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 152-LO/O-914/2004, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 56 zákona č. 308/2000 Z. z., zo dňa 28.04.2004, pretože účastník konania, Obec Čaka - služby, príspevková organizácia, Čaka, prevádzkuje vo svojom káblovom distribučnom systéme len 12 prípojok a preto vzhľadom na ustanovenie § 56 ods. 4 písm. c) zákona č..308/2000 Z. z. sa na túto jeho činnosť registrácia retransmisie nevyžaduje.

K bodu 4)
SK: 140-LO/O-888/2004
vo veci možného prevádzkovania televízneho vysielania prostredníctvom KDS v obci Kamenná Poruba bez oprávnenia
ÚK: Obec Kamenná Poruba
(Sťažnosť č.: 899-67/2004 zo dňa 16.04.2004 )
ÚP: 21. 06. 2004 o 11:40 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 6.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Uznesenie č. 04-12/4.345: A: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č.308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 140-LO/O-888/2004 rozhodla, že účastník správneho konania:
Obec Kamenná Poruba
013 14 Kamenná Poruba
vysielal televíznu programovú službu prostredníctvom káblového distribučného systému v obci Kamenná Poruba bez licencie na televízne vysielanie,
za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
- upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisi: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

Uznesenie č. 04-12/4. 346: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.")
postupom v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 899/67/2004 zo dňa 16.04.2004 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle § 19 ods. 1 zákona, veta druhá zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
opodstatnená.

K bodu 5)
SK: 160-LO/O-992/2004
vo veci možného prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v obci Buzica bez oprávnenia
ÚK: SATELIT, n.o., Buzica
ÚP: 21. 06. 2004 o 12:00 hod.

Uznesenie č. 04-12/5.347: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") na základe žiadosti účastníka konania o preloženie ústneho pojednávania zo dňa 18.06.2004 presúva termín ústneho pojednávania a rozhodovania v správnom konaní č. 160-LO/O-992/2004 na deň 06. 07. 2004 o....

K bodu 6)
SK: 120-LO/D-971/2004 zo dňa 23.04.2004
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava
ÚP: 22. 06. 2004 o 10:00 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 6.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Uznesenie č. 04-12/6.348: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 120-LO/D-971/2004 zo dňa 23.04.2004 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:
RADIO TWIST, a.s.
Šalviová 1
821 01 Bratislava
posúdila žiadosť účastníka konania o prerušenie správneho konania a po vyhodnotení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 29 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušuje správne konanie č. 120-LO/D-971/2004 vo veci predĺženia platnosti licencie na rozhlasové vysielanie R/70 na 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rada bude v konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr po uplynutí stanovenej lehoty. Počas prerušenia lehoty podľa správneho poriadku neplynú.

K bodu 7)
SK: 141-LO/O-887/2004 zo dňa 18.05.200
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
(Sťažnosť č.: 951-69/2004 zo dňa 22.04.2004)
ÚP: 22. 06. 2004 o 10:30 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 6.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Uznesenie č. 04-12/7.349: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") sa bude predmetom správneho konania č. 141-LO/O-887/2004 zaoberať po doplnení ďalších údajov a dokladov, ktoré sú potrebné na rozhodnutie vo veci.

Uznesenie č. 04-12/7. 350: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 951- 69/2004 zo dňa 22.04.2004 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle § 19 ods. 1, veta druhá zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach opodstatnená.

K bodu 8)
SK: 129-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 46. kanál Veľký Krtíš
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 04-12/8.351: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 129-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 46. kanál Veľký Krtíš a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
V čl. IV Rozhodnutia o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa mení bod 1.26. a znie takto:
"1.26. Televízny kanál: Veľký Krtíš kanál 46
Frekvenčný list: 1800/OSFS-04 zo dňa 30.04.2004"

K bodu 9)
SK: 149-LO/D-1228/2004 zo dňa 24.05.2004
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/96 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zvýšenia územného rozsahu vysielania o KDS Batizovce, Dohňany, Klenovec, Kružlová, Lednické Rovne, Stropkov a Turie.
ÚK: VARES, s. r.o., B. Bystrica

Uznesenie č. 04-12/9.352: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 149-LO/D-1228/2004 zo dňa 24.05.2004 posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/96 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:
VARES, s.r.o.,
Chalupkova 25
974 01 Banská Bystrica
z dôvodu zmeny územného rozsahu - zvýšenia o vysielanie v KDS Batizovce, Dohňany, Klenovec, Kružlová, Lednické Rovne, Stropkov a Turie a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/96 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/96/98 zo dňa 26.05.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:

  "I.
  1. Názov programovej služby: INFOKANÁL VARES
  2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí dňom 12.06.2010
  3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne
  4. Jazyk vysielania: slovenský
  5. Územný rozsah vysielania: Dudince, Hontianske Moravce, Batizovce, Dohňany, Klenovec, Kružlová, Lednické Rovne, Stropkov, Turie
  II. Právne skutočnosti spoločnosti:
  a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, spoločnosti VARES, s.r.o., vložka číslo : 2945/S, zoznam výpisov: 4187/04, zo dňa 19.04.2004.
  b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch žiadateľa o registráciu retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, spoločnosti VARES, s.r.o., vložka číslo : 2945/S, zoznam výpisov: 4187/04, zo dňa 19.04.2004.
  III.
  1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 03.12.2001 (č.p.d. 3160/2001):
  a/ Programová služba (100 %)
  1. Doplnkové vysielanie: 100 %
  2. Programy: min. 0 %
  b/ Programy (0%):
  1. Spravodajstvo: 0 %
  2. Publicistika: 0 %
  2.1 Politická publicistika: 0 %
  2.2 Ostatná publicistika: 0 %
  3. Dokumentárne programy: 0 %
  4. Dramatické programy: 0 %
  5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
  6. Hudobné programy: 0 %
  7. Vzdelávacie programy: 0 %
  8. Náboženské programy: 0 %
  9. Športové programy: 0 %
  c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
  2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0%
  3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
  4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
  5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
  6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela teletext

  IV.
  1. Programová služba je vysielaná v obciach Dudince, Hontianske Moravce, Batizovce, Dohňany, Klenovec, Kružlová, Lednické Rovne, Stropkov a Turie prostredníctvom káblového distribučného systému, ktorý prevádzkuje vysielateľ na základe registrácie retransmisie č. TKR/107.
  2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
  a ) videokazety systému VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni
  b ) nosiče CD vo formáte MPEG - 3. "

K bodu 10)
SK: 151-LO/D-1233/2004 zo dňa 24. 05. 2004
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/19 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zvýšenia územného rozsahu vysielania o KDS Zlaté Moravce a Myjava a zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 04-12/10.353: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 151-LO/D-1233/2004 zo dňa 24.05.2004 posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/19 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:
SATRO s.r.o.
Polianky 9
844 37 Bratislava
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania, podielu programov vo verejnom záujme a z dôvodu zmeny - rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie v KDS Zlaté Moravce a Myjava a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/19 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/19/94 zo dňa 28.03.1994 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto:

  1. V časti I. sa mení bod 3. takto:
  "3. Časový rozsah vysielania : 18 hod. denne"

  2. V časti III. sa mení bod 1. a znie:
  "1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby doručenej Rade dňa 24.05.2004 pod č.p.d. 1233/2004.
  a/ Programová služba (100 %)
  1. Doplnkové vysielanie: max. 15 %
  2. Programy: min. 85 %
  b/ Programy (100%)
  Spravodajstvo - 20%
  Publicistika 80%:
  1.1 polit. publicistika - 0%
  1.2 ostatná publicistika - 80%
  Dokumentárne programy - 0%
  Dramatické programy - 0%
  Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%
  Hudobné programy - 0%
  Vzdelávacie programy - 0%
  Náboženské programy - 0%
  Šport - 0%
  c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
  2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 85%
  3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 23 a § 25 zákona č. 308/2000
  4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
  5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (podľa § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. ): podľa Jednotného systému označovania a podmienok jeho uplatňovania
  6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby:
  Názov teletextovej služby: SATTEXT
  Stránkovanie :
  100 : aktuálne správy, počasie, šport, kultúra, financie, záujmy, ponuka
  200: šport
  300: ponuka televíznych programov: TV Zobor, STV 1, STV 2, MARKÍZA
  400: kultúra - divadlá , kiná, koncerty, výstavy
  500: financie
  600: záujmy pre ženy, kuchárky, auto-moto, počítače, veda a technika
  800: inzercia.

  3. V časti IV. sa mení bod 1. a) a znie:
  "a) káblového distribučného systému:
  - v meste Topoľčany, Nitra a Myjava, ktoré prevádzkuje vysielateľ na základe registrácie retransmisie č. TKR/9
  - v meste Zlaté Moravce, ktoré prevádzkuje CATV Tekov, s.r.o., na základe registrácie retransmisie č. TKR/152."


K bodu 11)
SK: 97-LO/D-925/2004 zo dňa 21.04.2004
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/171 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o KDS Vysoká nad Kysucou a zmeny ponuky programových služieb (§ 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., Makov

Uznesenie č. 04-12/11.354: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 97-LO/D- 925/2004 zo dňa 21.04.2004, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/171 z dôvodu zvýšenia územného rozsahu o KDS Vyoká nad Kysucou a zmeny ponuky programových služieb v KDS Makov, účastníka konania:
VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o
Makov 60
023 56 Makov
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/171 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/171/2000 zo dňa 21.03.2000 v znení neskoršie vykonaných zmien sa menia nasledovne:

  1. V bode 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa podbod 1.2, ktorý znie:
  "1.2 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-865/2001 pre KDS Vysoká nad Kysucou, vydané dňa 12.09.2001 OŠD Žilina
  Hlavná stanica: OcÚ Vysoká nad Kysucou
  Lokalita: Vysoká nad Kysucou - Ústredie, Nižný Koniec, Dolný Kečov"
  2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: " Vysoká nad Kysucou"
  3. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie :
  "Makov: 320
  Vysoká nad Kysucou : 402
  Počet prípojok celkom je: 722"
  4. V bode 4. Ponuka programových služieb sa označuje ako podbod 4.1 a mení takto:
  "4.1 KDS Makov
  a) základný súbor:
  televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, ČT 1, ČT 2, RTL 2, VIVA 1, PRO 7, JOJ, VOX
  rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM;
  b) rozšírený súbor: - ,

  a vkladá sa nový podbod 4.2, ktorý znie:
  "4.2 KDS Vysoká nad Kysucou
  a) základný súbor:
  televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, PRO 7, SAT 1, RTL, Super RTL,
  rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
  b) rozšírený súbor: - ,"


K bodu 12)
SK: 150-LO/D-1230/2004 zo dňa 24.05.2004
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/107 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu o KDS Želmanovce a Dukovce a zmeny ponuky programových služieb (§ 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: VARES, s. r.o., B. Bystrica

Uznesenie č. 04-12/12.355: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 150-LO/D- 1230/2004 zo dňa 24.05.2004, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/107, z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie a zmeny ponuky programových služieb, účastníka konania:

VARES, s.r.o.
Chalupkova 25
974 01 Banská Bystrica

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/107 zo dňa 15.01.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien, pričom body 1-4 sa dopĺňajú nasledovne:

  1. V bode 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa podbod 1.24 ktorý znie:
  "1.24 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-177/02-ŠDR-Vy
  pre KDS Želmanovce, vydané dňa .15.03.2002 OŠD .Prešov
  Hlavná stanica: .OcÚ Želmanovce
  Lokalita: Želmanovce a Dukovce"
  2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: " Želmanovce, Dukovce "
  3. Bod 3. Počet prípojok sa mení a dopĺňa o text :
  " Želmanovce: 96
  Počet prípojok celkom je: 11518"
  4. V bode 4. Ponuka programových služieb sa vkladá podbod 4.24, ktorý znie:
  "4.24 KDS Želmanovce
  a) základný súbor :
  televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, RTL , RTL 2, PRO 7, SAT 1, VOX
  rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST
  b) rozšírený súbor: -"

  5. V bode 4. Ponuka programových služieb sa v podbodoch:
  " 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11 a 4.17 v časti televízne programové služby v základnom súbore vkladá nasl. text: a TV VARES ."

K bodu 13)
SK: 159-LO/D-1324/2004 zo dňa 04.06.2004
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/209 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o KDS Veľká Lomnica a zmeny ponuky programových služieb (§ 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS, Kežmarok

Uznesenie č. 04-12/13.356: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 159-LO/D-1324/2004 zo dňa 04.06.2004, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/209 z dôvodu zvýšenia územného rozsahu o KDS Veľká Lomnica, účastníka konania:
Ing. Ján Gnojčák
Obchodné meno: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS
Štúrova 24
060 01 Kežmarok
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/209 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/209/2002 zo dňa 07.05.2002 sa menia a v úplnom znení znejú nasledovne:

  "1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
  1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1047/01 ŠDR - Fg vydané dňa 24.11.2001 OŠD Prešov
  Hlavná stanica: budova OcÚ - Liptovská Teplička
  Lokalita: obec Liptovská Teplička
  1.2.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-463/03-ŠDR-Vy pre KDS Veľká Lomnica, vydané dňa 18.09.2003 OŠD Prešov
  Hlavná stanica: Základná škola Veľká Lomnica
  Lokalita: Veľká Lomnica
  2. Územný rozsah retransmisie: Liptovská Teplička, Veľká Lomnica
  3. Počet prípojok: KDS: Liptovská Teplička 330
  KDS: Veľká Lomnica 99
  Spolu: 429
  4. Ponuka programových služieb:
  4.1. KDS Liptovská Teplička
  základný súbor:
  televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, ČT 1, RTL, PRO 7, SAT 1

  rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko,
  rozšírený súbor: -

  4.2. KDS Veľká Lomnica
  základný súbor :
  televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, RTL , PRO 7, SAT 1, RTL 2,
  rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
  rozšírený súbor: -"


K bodu 14)
SK: 68-LO/D-600/2004 zo dňa 11.03.2004
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb (§ 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) - návrh na zastavenie správneho konania podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová

Uznesenie č. 04-12/14.357: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 68-LO/D-600/2004 zo dňa 11.3.2004 posúdila oznámenie o zmene údajov týkajúcich sa registrácie retransmisie č. TKR/220 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Vladimír Dupkala
Dimitrovová 375
972 51 Handlová
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 68-LO/D-600/2004 zo dňa 11.3.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/220
a to z dôvodu, že účastník konania na výzvu Rady v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania.

K bodu 15)
Návrh na začatie správnych konaní vo veci možného porušenia povinností podľa § 16 písm. n) a § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra

Uznesenie č. 04-12/15.358: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konania proti vysielateľovi s licenciou R/37 RADIO Nitra, spol. s r.o., Štefánikova 46, Nitra,
I. vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ nevysiela v súlade s udelenou licenciou, najmä v súlade s územným rozsahom vysielania a v súlade s podielmi programových typov určených podľa platnej programovej štruktúry doručenej Rade dňa 28.01.2004;
II. vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ neoznámil Rade zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 cit. zákona a nepredložil doklady o predmetných zmenách do 15 dní odo dňa ich vzniku, najmä zmeny programovej skladby vysielania, špecifikácie programových typov a územného rozsahu vysielania.
III. vo veci možného odňatia frekvencií 88,8 MHz, kóta Nitra, 97,6 MHz, kóta Banská Bystrica, 98,8 MHz, kóta Ružomberok, podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ nevyužíva frekvencie na účely, na ktoré mu boli poskytnuté.

K bodu 16)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 04-12/16.359: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v platnom znení (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
začína správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti
podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
oči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/13 spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava.

K bodu 17)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v obci Utekáč bez oprávnenia
ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad

Uznesenie č. 04-12/17.360: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konania proti spoločnosti
BEXTRA, s.r.o.
Letná 3369/19
058 01 Poprad
vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že prevádzkuje retransmisiu bez registrácie.

K bodu 18)
Sťažnosť č.: 877-64/2004 zo dňa 14.04.2004
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: KATES s.r.o., Považská Bystrica

Uznesenie č. 04-12/18.361: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 877/64-2004 zo dňa 15.04.2004 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle § 19 ods. 1 zákona, veta prvá zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach neopodstatnená.

K bodu 19)
SK: 48-LO/D-495/2004 zo dňa 26.02.2004
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/36 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Ing. Ján Heššo, STAS - servis, Považská Bystrica

Uznesenie č. 04-12/19.362: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka konania
Ing. Ján Heššo, STAS - servis
Zákvašov 1518/52-16
017 01 Považská Bystrica
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/36 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie zo dňa 24.05.1995 v znení neskorších zmien, sa menia a v úplnom znení znejú nasledovne:

  "1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia TÚ SR č. 5P/99-1D/00 z 09.10.2000
  -hlavná stanica - lokalita: ul. J. Švermu č. 1445, sídlisko SNP, Považská Bystrica

  1. Územný rozsah retransmisie:
  mesto Považská Bystrica, sídliská Zákvašov, SNP a Hliny

  2. Počet prípojok:
  Považská Bystrica 1720

  3. Ponuka programových služieb:
  KDS Považská Bystrica
  a) základná programová ponuka:
  - televízne programové služby: STV 1, STV 2, JOJ, TV MARKÍZA, MUSIC BOX, TV POVAŽIE, ČT 1, RTL 2, PRO 7, TV VIVA, TV 5, EURONEWS;
  -rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM; FUN RÁDIO, RÁDIO TWIST, RÁDIO OKEY, RÁDIO DÚHA, RÁDIO EXPRES, RÁDIO ŽILINA;
  b) rozšírená programová ponuka:
  - televízne programové služby: STV 1, STV 2, JOJ, TV MARKÍZA, MUSIC BOX, TA 3, TV POVAŽIE, ČT 1, ČT 2, SPEKTRUM, TV PRIMA, GALAXIA SPORT, REALITY TV, FOX KIDS, RTL 2, PRO 7, TV VIVA, TV 5, EURONEWS, DISCOVERY CHANNEL ;
  -rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM; FUN RÁDIO, RÁDIO TWIST, RÁDIO OKEY, RÁDIO DÚHA, RÁDIO EXPRES, RÁDIO ŽILINA;

K bodu 20)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:61-PgO/O-473/2004 zo dňa 9.3.2004
Doplnenie: Správa PgO o šetrení sťažnosti č. 166/15-2004 smerujúcej voči vysielaniu STV
(dodržiavanie § 34 ods.1 a §35 ods.6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 29.12.2003)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 04-12/20.363: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 61-PgO/O-473/2004 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 21)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:148-PgO/O-898/2004 zo dňa 18.5.2004
Doplnenie: Správa PgO o šetrení sťažnosti č. 953/71-2004 smerujúcej voči vysielaniu STV
(dodržiavanie § 20 ods.4 a ods.5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 19.4.2004, upútavka Májové kinohity)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 22. 6. 2004 o 11:00 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 6.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z..

Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z..

Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods. 2 prvej vety uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 3 písm. d) sankcia - pokuta vo výške od 20 000 Sk do 2 000 000 Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa ustanovenia § 64 ods. 2 tretej vety zákona č. 308/2000 Z. z a pokutu určila vo výške 50 000.- Sk.

Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 50 000.- Sk za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z..

Uznesenie č. 04-12/21.364: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 148-PgO/O-898/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
porušil I.
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že dňa 19.4.2004 odvysielal upútavku "Májové kinohity" bez zohľadnenia jej vekovej vhodnosti pre maloletých pri jej zaradení do vysielania,
za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
II.
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 19.4.2004 odvysielal upútavku "Májové kinohity" bez použitia Jednotného systému označovania,
za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 50 000.- Sk. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.:

K bodu 22)
Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie SK
SK č.: 91-PgO/O-660/2004 zo dňa 6.4.2004
Doplnenie: Správa č.19/2004/TV o monitorovaní TA3
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 29.2.2004)
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 04-12/22.365: Rada pre vysielanie a retransmisiu presúva rozhodnutie v správnom konaní č. 91-PgO/O-660/2004 zo dňa 06.04.2004 na svoje budúce zasadnutie.

K bodu 23)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 31/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: hraný film Malena zo dňa 13.5.2004)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 04-12/23.366: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.,
po prerokovaní Správy č. 31/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním filmu "Malena" dňa 13.5.2004 o cca 20:07 hod., ktorý bol nesprávne kategorizovaný ako nevhodný do 12 rokov.

K bodu 24)
Kontrolný monitoring
Správa č.30/2004/TV o monitorovaní vysielania AZTV INFO
(monitorované dni 25.2., 27.2.2004, program: celodenné vysielanie)
Vysielateľ: RTV, spol. s r.o. číslo licencie: T/153

Uznesenie č. 04-12/24.367: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č. 30/04/TV o monitorovaní vysielania AZTV INFO z dní 25.2. a 27.2.2004 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 25)
Šetrenie sťažn

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak