Odpoveď RVR na list ministra kultúry o stupňujúcej sa miere vulgárnosti a nekultúrnosti vo vysielaní

 

Vážený pán minister,

dovoľte mi poďakovať Vám za to, že ste v rámci diskusie o stupňujúcej sa miere vulgárnosti a nekultúrnosti vo vysielaní celoplošných súkromných televízií na Slovensku oslovili aj našu Radu pre vysielanie a retransmisiu. Je to téma, ktorou sa zaoberáme na našich zasadaniach, pri prerokúvaní sťažností, aj pri rozhodovaní o sankciách. Patrí to do našej kompetencie na základe Zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, ako aj na základe Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zmeny č. 541/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov, umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.
   
Treba povedať, že naša Rada dostáva veľa sťažností na porušenie ustanovení zákona, ktoré sa týkajú tohto problému. Ide hlavne o programy, ktoré sú označené ako nevhodné do 15 rokov, pričom veľká časť sťažností prichádza na dané programy vysielané v reprízach v dopoludňajších i popoludňajších hodinách, ako aj počas voľných dní a sviatkov. Rada na tento problém veľakrát upozornila. Informovali sme o tom napríklad listom č. 1542/2011 zo dňa 16.3.2011 ministra kultúry Daniela Krajcera a rovnako listom č. 595/2010 zo dňa 26.1.2010 aj Vás. Predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu o tomto probléme uverejnil príspevok na blogu TASR. Pripomínali sme potrebu riešenia pri vystúpeniach v NRSR, viacerí členovia Rady na verejných podujatiach, v tlači aj v elektronických médiách. V dňoch 20. a 21. septembra 2012 sme boli hostiteľmi 4. zasadania Stredoeurópskeho fóra regulačných orgánov (CERF), kde sme tiež dali na program bod s touto témou, aby sme mohli konfrontovať našu situáciu s blízkymi krajinami nášho regiónu. O výsledkoch tohto zasadania sme široko informovali verejnosť (prostredníctvom RTVS, TASR, SITA, Pravda, Mediálne a i.). Ukázalo sa, že podobne sa týmto problémom zaoberajú aj v iných krajinách, kde majú nastavené kritériá regulácie, ktoré sú aj prísnejšie ako u nás (napr. v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku aj Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii a Holandsku).

Vážený pán minister, Rada pre vysielanie a retransmisiu musí vždy konať na základe zákona resp. príslušnej vyhlášky. Preto radi privítame, ak sa formou zmeny vyhlášky alebo zákona upravia a spresnia kritériá vysielania daných programov tak, aby to viac vyhovovalo všetkým zúčastneným stranám, aby to pomohlo aj našej regulačnej praxi a hlavne, aby sme sa posunuli vpred pri eliminovaní nekultúrnych, vulgárnych a eticky neprijateľných programov v televíznom a rozhlasovom vysielaní.

Pre tento účel Vám vyjadrujeme nielen podporu, ale aj ochotu ďalej prispievať odbornými poznatkami z praxe, ktoré by Vám pomohli pri formulovaní dokumentov regulujúcich vysielanie.


S pozdravom

                                                                                                    Miloš Mistrík 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak