Zápisnica RVR č.9/2004 zo dňa 4.5.2004

 

Zápisnica č. 9/2004

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 4.mája 2004 od 9,20 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Ing. Peter Abrahám - riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Mária Hradiská
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

  9.30 hod. - prijatie riaditeľov televízií ( problematika MS v hokeji vo vysielaní )

 2. SK č. 81-LO/O-622/2004 (sťažnosť č. 396/27-2004)
  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. (neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou a neoznámenie zmien údajov v registrácii do 15 dní od ich vzniku)
  ÚK: Stavebné bytové družstvo Šaľa

 3. SK č. 76-LO/D-770/2004 zo dňa 01.04.2004
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie podľa § 46 a nasl. zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: Imrich Hrabovský, Semerovo

 4. SK č. 393-LO/D-2356/2003 zo dňa 12.11.2003
  vo veci zmeny licencie č. R/74 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov

 5. SK č. 90-LO/D-880/2004 zo dňa 14.04.2004
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie podľa § 46 a nasl. zákona č. 308/2000 Z. z. - návrh na zamietnutie žiadosti podľa § 49 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou

 6. SK č. 46-LO/O-356/2004
  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. (neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou)
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava

 7. Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávnenej retransmisie v meste Medzev proti spoločnosti AWITECH, spol. s r.o., Medzev

 8. Sťažnosť č.: 652/47-2004
  Sťažovateľ: právnická osoba
  Predmet sťažnosti: neoprávnená retransmisia
  proti Zdenko Kamenský - General Mont, Švošov

 9. SK č. 124-LO/D-946/2004 zo dňa 21.04.2004
  vo veci zmeny licencie č. R/75 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

 10. Správne konanie
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 72-PgO/O-524/2004
  Doplnenie: Správa č. 12/2004/TV o monitorovaní vysielania Kysuckého televízneho vysielania
  (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 18. - 20.1.2004)
  ÚK: OTS, s.r.o., Podvysoká, číslo licencie: T/101

 11. Správne konanie
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie zákona
  SK č.: 82-PgO/O-640/2004 zo dňa 6.4.2004
  Doplnenie: Správa č. 3/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia G3
  (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 15. a 16.2.2004 kompletné vysielanie 2004)
  ÚK: Adut plus a.s., Skalica

 12. Správne konanie
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 83-PgO/O-641/2004 zo dňa 6.4.2004
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. č. 355/26-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 34 ods.1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 3.2.2004 a 5.2.2004)
  ÚK: STV

 13. Správne konanie
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 84-PgO/O-642/2004 zo dňa 6.4.2004
  SK č.: 85-PgO/O-643/2004 zo dňa 6.4.2004
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/36-2004 a 490/37-2004 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
  Správa o šetrení sťažností č. 681/51-2004 a 888/66-2004 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 34 ods.1, 35 ods.6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  ÚK: STV

 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 5/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Okey
  (monitorované dni/program: 11.3.2004, program Okey Chart)
  Vysielateľ: Okey rádio, a.s. Bratislava, číslo licencie: R/49

 15. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č.694/59-2004 zo dňa 24.3.2004
  (na vysielanie programu NOVINY zo dňa 18.3.2004)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 694/59-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
  Vysielateľ: MAC TV s,.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39

 16. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č.551/43-2004 zo dňa 9.3.2004
  (na vysielanie programu SVETOVÁ PREMIÉRA)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 551/43-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
  Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39

 17. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 568/42-2004 zo dňa 8.3.2004
  (na vysielanie reklamy)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 568/42-2004 smerujúcej proti vysielaniu RÁDIO EXPRES
  Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/66

 18. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 514/40-2004 zo dňa 1.3.2004, sťažovateľ: KLUB PDM pri SSN
  (neoznačený program nevhodný pre deti)
  (program Metro dňa 29.1.2004)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 514/40-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
  Vysielateľ: STV

 19. Kontrolný monitoring
  Správa č. 21/2004/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Šahy
  (monitorovaný deň: 18. a 22.3.2004 )
  Vysielateľ: Electris, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/121

 20. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 370/19 - 2004 zo dňa 5.2.2004 na vysielanie programu Hudobný kalendár
  Správa o šetrení sťažnosti č. 370/19 - 2004 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava, vysielateľ na základe zákona

 21. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 592/43-2004 zo dňa 6.3 2004 na vysielanie programu Živijoj
  Správa o šetrení sťažnosti 592/43-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
  Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39

 22. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona

 23. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci možného porušenia § 29, § 30 ods.1, §30 ods. 5, § 30 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z.
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona

 24. Rôzne

* * *
K bodu 1)
Kontrola úloh: Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 223 úloh. Úloha č. 146 trvá, neuplynul termín splnenia (31.5.2004). Úlohy č. 197 a 205 - trvajú, neuplynul termín splnenia (2. polrok 2004).

Uznesenie č. 04-09/1.214: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie plnenie úloh.
9.30 hod - prijatie riaditeľov televízií ( problematika MS v hokeji vo vysielaní ). V záujme promptného riešenia poskytnutia záznamu z hokejových zápasov majiteľom exkluzívnych vysielacích práv ( STV ) súkromným vysielateľom ( TV JOJ, TV Markíza, TA 3 ) Rada vytvorila priestor na dohodu zainteresovaných strán. Zápisnica zo stretnutia tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 2)
SK č. 81-LO/O-622/2004 (sťažnosť č. 396/27-2004)
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. (neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou a neoznámenie zmien údajov v registrácii do 15 dní od ich vzniku)
ÚK: Stavebné bytové družstvo Šaľa
ÚP: 4.5.2004 o 10.00 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.5.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.

Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods. 1 písm. d) uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 17 ods. 1 písm. h) a § § ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. je podľa § 67 ods. 1 písm. a) a b) pre prevádzkovateľa retransmisie od 5.000,- Sk do 1.000.000,- Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. a pokutu určila vo výške 400.000,- Sk.
Rada rozhodla o výške pokuty 400.000,-Sk za opakované porušenie § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie č. 04-09/2.215: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania:
Stavebné bytové družstvo
Horná č. 926/1
927 00 Šaľa
opakovane porušil:
I. ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou
II. ustanovenie § 60 ods.1 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade každú zmenu údajov do 15 dní odo dňa vzniku zmeny,
za čo mu ukladá sankciu podľa 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.

pokutu
určenú podľa § 67 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 400.000-Sk
(slovom štyristo tisíc slovenských korún).

Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet číslo 700008892/8180, konštantný symbol 6548, variabilný symbol / číslo pokuty /.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.

Uznesenie č. 04-09/2.216: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 396/27/2004 zo dňa 16.02.2004 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle § 19 ods. 1 zákona, veta druhá zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach opodstatnená.

K bodu 3)
SK č. 76-LO/D-770/2004 zo dňa 01.04.2004
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie podľa § 46 a nasl. zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Imrich Hrabovský, Semerovo
ÚP: 4.5.2004 o 11.00 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.5.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Uznesenie č. 04-09/3.217: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 76-LO/D-770/2004 zo dňa 01.04.2004 posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v obci Semerovo účastníka konania
Imrich Hrabovský
Semerovo č. 111
941 32 Semerovo
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.

udeľuje Imrichovi Hrabovskému licenciu č. T/158 na lokálne televízne vysielanie v káblových distribučných systémoch na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia za týchto podmienok:

I.
(1) Názov programovej služby: Infokanál semerovskej televízie
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania: 10 hodín mesačne
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - Semerovo
(5) Jazyk vysielania: slovenský
II.
Právne skutočnosti: Imrich Hrabovský, narodený dňa 02.10.1951 v Komárne, bytom 941 32 Semerovo č. 111
III.
(1) Podiely programových typov bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade dňa 01.04.2004:
a) Programová služba: (100%)
1. Doplnkové vysielanie: max. 40%
2. Programy: min. 60%
b)Programové typy: (100%)
1. Spravodajstvo: 0%
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 0%
2.2 Ostatná publicistika: 100%
3. Dokumentárne programy: 0%
4. Dramatické programy: 0%
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0%
6. Hudobné programy: 0%
7. Vzdelávacie programy: 0%
8. Náboženské programy: 0%
9. Športové programy: 0%
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor."
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0%
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 60%
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z.
(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z.
(5) Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.): vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
(6) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: Podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
(7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext.
IV.
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom systému KDS držiteľa registrácie č. TKR/52 spoločnosti TERMOSAT, s.r.o., Rožňava.
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: S- VHS, VHS.

K bodu 4)
SK č. 393-LO/D-2356/2003 zo dňa 12.11.2003
vo veci zmeny licencie č. R/74 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov

Uznesenie č. 04-09/4.218: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 393-LO/D-2356/2003 vedenom vo veci zmeny licencie č. R/74 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
FLASH PREŠOV, spol. s r.o.
Svätoplukova 2
080 01 Prešov
po zistení a posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í licenciu č. R/74 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/74/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskorších zmien sa menia takto:

1. časť I., bod 5 sa mení a znie:
"5. Jazyk vysielania: slovenský"
2. časť III. sa mení a znie:
"III.
1. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby doručenej Rade dňa 12.03.2004 ( č. p. d. 615):
Programové typy:
1. Spravodajstvo - min. 2,5 %
2. Publicistika -
-politická publicistika - 0 %
-ostatná publicistika - 0 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou-
-detské programy - 0 %"
-náboženské programy - 0 %
-literárno-dramatické programy - 0 %
-zábavné programy- min. 2,5 %
-hudobné programy- min. 5 %"
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 2,5 %
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %"

K bodu 5)
SK č. 90-LO/D-880/2004 zo dňa 14.04.2004
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie podľa § 46 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zamietnutie žiadosti podľa § 49 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou

Uznesenie č. 04-09/5.219: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe žiadosti, doručenej Rade dňa 14.04.2004 vo veci žiadosti o udelenie licencie účastníka konania:
Družstvo BELSAT
SNP 362/63
067 81 Belá nad Cirochou
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zamieta žiadosť o udelenie licencie zo dňa 14.04.2004, pretože účastník konania Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou nemá právnu formu obchodnej spoločnosti.

K bodu 6)
SK č. 46-LO/O-356/2004
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. (neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou)
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 04-09/6.220: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 46-LO/O-356/2004 zo dňa 24.2.2004 vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/13 spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
nariaďuje ústne pojednávanie na deň 8.6.2004 o .... hod.......

K bodu 7)
Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávnenej retransmisie v meste Medzev proti spoločnosti AWITECH, spol. s r.o., Medzev

Uznesenie č. 04-09/7.221: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách začína správne konanie voči spoločnosti AWITECH, spol. s r.o., Košice, vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v meste Medzev bez oprávnenia. Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň 8.6.2004 o ... hod.

K bodu 8)
Sťažnosť č.: 652/47-2004
Sťažovateľ: právnická osoba
Predmet sťažnosti: neoprávnená retransmisia
proti Zdenko Kamenský - General Mont, Švošov

Uznesenie č. 04-09/8.222: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej aj "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 652/47-2004 zo dňa 16.03.2004 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle § 19 ods. 1 prvá veta zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach neopodstatnená.


K bodu 9)
SK č. 124-LO/D-946/2004 zo dňa 21.04.2004
vo veci zmeny licencie č. R/75 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

Uznesenie č. 04-09/9.223: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila v správnom konaní č. 124-LO/D-946/2004 zo dňa 21.4.2004 oznámenie o zmene údajov uvedených v licencii na rozhlasové vysielanie č. R/75 z dôvodu zmeny programovej štruktúry a tiež zmeny podielov programových typov účastníka konania - spoločnosti:
RÁDIO LUMEN, s. r. o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í licenciu č. R/75 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.5.2000 (vydané v plnom znení pod č. R/75/RZL/580/2002 dňa 17.9.2002) v znení neskorších zmien sa menia takto:

Článok III. sa mení a znie:
1/ Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby, platnej od 5.4.2004:
1. Spravodajstvo: min. 10,5 %
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 0,0 %
2.2 Ostatná publicistika: min. 15,5 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou
3.1 Detské programy: min. 4,1 %
3.2 Náboženské programy: min. 15,2 %
3.3 Literárno-dramatické programy: min. 1,1 %
3.4 Zábavné programy: 0,0 %
3.5 Hudobné programy: min. 12,2 %
2/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 48,0 %.
3/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci určený z celkového vysielacieho času: 3,3 %


K bodu 10)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 72-PgO/O-524/2004
Doplnenie: Správa č. 12/2004/TV o monitorovaní vysielania Kysuckého televízneho vysielania
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 18. - 20.1.2004)
ÚK: OTS, s.r.o., Podvysoká, číslo licencie: T/101

Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu ustanovenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.

Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods. 1 písm. d) uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovenia § 16 písm. e) zákona č.308/2000 Z.z. je podľa § 67 ods. 2 písm. a) pre vysielateľa televíznej programovej služby od 10.000,- Sk do 200.000,- Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. a pokutu určila vo výške 10.000,- Sk.
Rada rozhodla o výške pokuty 10.000,-Sk za opakované porušenie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie č. 04-09/10.224: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 72-PgO/O-524/2004 spoločnosť OTS, s.r.o., Podvysoká,
porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že na vyžiadanie Rady neposkytol súvislý záznam vysielania programovej služby Kysucké televízne vysielanie z dní 18., 19. a 20. januára 2004,
za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 10 000 Sk.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.


K bodu 11)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie zákona
SK č.: 82-PgO/O-640/2004 zo dňa 6.4.2004
Doplnenie: Správa č. 3/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia G3
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 15. a 16.2.2004 kompletné vysielanie 2004)
ÚK: Adut plus a.s., Skalica

Uznesenie č. 04-09/11.225: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 82-PgO/O-640/2004, spoločnosť ADUT plus a.s. - Rádio G3, Skalica
porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že na vyžiadanie Rady neposkytol súvislý záznam vysielania
za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."


K bodu 12)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 83-PgO/O-641/2004 zo dňa 6.4.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. č. 355/26-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods.1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 3.2.2004 a 5.2.2004)
ÚK: STV

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.5.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka konania dňa 5.2.2004 došlo k opakovanému porušeniu § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z.

Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods. 1 písm. d) uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. je podľa § 67 ods. 5 písm. a) pre vysielateľa televíznej programovej služby od 100.000,- Sk do 5.000.000,- Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. a pokutu určila vo výške 300.000,- Sk.
Rada rozhodla o výške pokuty 300.000,-Sk za opakované porušenie § 34 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z.

Uznesenie č. 04-09/12.226: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 83-PgO/O-641/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia
porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že nezreteľne oddelil upútavkové bloky dňa 5.2.2004
za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 300.000,-Sk, slovom tristotisíc slovenských korún.

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.


K bodu 13)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 84-PgO/O-642/2004 zo dňa 6.4.2004
SK č.: 85-PgO/O-643/2004 zo dňa 6.4.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/36-2004 a 490/37-2004 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Správa o šetrení sťažností č. 681/51-2004 a 888/66-2004 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 1, 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: STV

Uznesenie č. 04-09/13.227: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 681/51-2004 a 888/66-2004, rozširuje správne konanie č. 84-PgO/O-642/2004 voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
so zaradením reklamy do programu "Svadba snov" v dňoch 14.3.2004 a 11.4.2004 v umelo vytvorených prestávkach.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.5.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 35 ods. 6 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
Rada hlasovaním rozhodla, že nedošlo k opakovanému porušeniu ustanovenia § 35 ods. 6 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie č. 04-09/13.228: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 84-PgO/O-642/2004 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na základe sťažnosti č. 447/36-2004 a č. 490/37-2004.

Uznesenie č. 04-09/13.229: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 85-PgO/O-643/2004 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na základe sťažnosti č. 447/36-2004 a č. 490/37-2004.


Uznesenie č. 04-09/13.230: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.")
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 447/36-2004 a 490/37-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s kontinuálnym vysielaním loga programu "Svadba snov" počas dňa 13.2.2004.


K bodu 14)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 5/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Okey
(monitorované dni/program: 11.3.2004, program Okey Chart)
Vysielateľ: Okey rádio, a.s. Bratislava, číslo licencie: R/49

Uznesenie č. 04-09/14.231: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.")
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči spoločnosti Okey rádio, a.s., vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu Okey Chart, ktorý by mohol ohroziť morálny vývin maloletých dňa 11.3.2004 pred 22.00 h.


K bodu 15)
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č.694/59-2004 zo dňa 24.3.2004
(na vysielanie programu NOVINY zo dňa 18.3.2004)
Správa o šetrení sťažnosti č. 694/59-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s,.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 04-09/15.232: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.")
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 694/59-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava,
vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním vlastnej propagácie v programe Noviny dňa 18.3.2004.


K bodu 16)
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č.551/43-2004 zo dňa 9.3.2004
(na vysielanie programu SVETOVÁ PREMIÉRA)
Správa o šetrení sťažnosti č. 551/43-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 04-09/16.233: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.")
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 551/43-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava
vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu JOJ v GALA dňa 28.2.2004 o cca 20:03 hod.


K bodu 17)
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 568/42-2004 zo dňa 8.3.2004
(na vysielanie reklamy)
Správa o šetrení sťažnosti č. 568/42-2004 smerujúcej proti vysielaniu RÁDIO EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/66

Uznesenie č. 04-09/17.234: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.")
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 568/42-2004, začína správne konanie voči spoločnosti D. EXPRES a.s., Bratislava vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s odvysielaním reklamy na lieky dostupné len na lekársky predpis
(očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde) odvysielanej dňa 12.3.2004 v reklamnom bloku o 8:23 hod.


K bodu 18)
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 514/40-2004 zo dňa 1.3.2004, sťažovateľ: KLUB PDM pri SSN
(neoznačený program nevhodný pre deti)
(program Metro dňa 29.1.2004)
Správa o šetrení sťažnosti č. 514/40-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
Vysielateľ: STV

Uznesenie č. 04-09/18.235: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.")
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 447/36-2004 a 490/37-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii,
vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nesprávnym označením programu nevhodného pre maloletých a jeho nesprávnym zaradením do vysielania pred 22.00 hodinou.


K bodu 19)
Kontrolný monitoring
Správa č. 21/2004/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Šahy
(monitorovaný deň: 18. a 22.3.2004 )
Vysielateľ: Electris, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/121

Uznesenie č. 04-09/19.236: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 21/2004/TV o monitorovaní vysielania stanice Infokanál Šahy konštatovala,
že v monitorovanom vysielaní za obdobie 18. a 22.3.2004 vysielateľa Electris, s.r.o., Banská Bystrica s licenciou č. T/121 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.


K bodu 20)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 370/19 - 2004 zo dňa 5.2.2004 na vysielanie programu Hudobný kalendár
Správa o šetrení sťažnosti č. 370/19 - 2004 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 04-09/20.237: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č.152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."),
postupom podľa zákona č.152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 370/19 - 2004, vedenú voči vysielateľovi Slovenský rozhlas a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.


K bodu 21)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 592/43-2004 zo dňa 6.3 2004 na vysielanie programu Živijoj
Správa o šetrení sťažnosti 592/43-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 04-09/21.238: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."),
postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 592/43-2004, vedenú voči TV JOJ a uznala sťažnost v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.


K bodu 22)
Návrh na začatie správneho konania
vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 04-09/22.238: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.")
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy PgO č. 23/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s prekročením zákonom stanoveného časového rozsahu pre vysielanie reklamy v zápase Slovensko - Fínsko dňa 28.4.2004 medzi 21:00 a 22:00 hod. na vysielacom okruhu STV 2.


K bodu 23)
Návrh na začatie správneho konania
vo veci možného porušenia § 29, § 30 ods.1, §30 ods. 5, § 30 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 04-09/23.239: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.")
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 997/74 - 2004, č. 1004/75 - 2004, č. 1029/77 - 2004, sa rozhodla odročiť vec na ďalšie zasadnutie Rady.


K bodu 24)
Rôzne

 1. Rada sa oboznámila s výberom z relevantných právnych predpisov k voľbe poslancov do Európskeho parlamentu v roku 2004 a berie ich na vedomie.

 2. Rada sa oboznámila s listom ANRTS Slovenska týkajúceho sa rozhodnutia Rady vo veci zmeny licencie rádia Hviezda.
  Rada konštatuje, že na minulom zasadnutí dôkladne posúdila predmetnú žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/37 spoločnosti RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, udelila súhlas k požadovanej zmene a tak naplnila aj ustanovenie § 4 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z., podľa ktorého je poslaním Rady presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania a retransmisie.

 3. Rada sa oboznámila s Nariadením č. 14/2004 o používaní služobných motorových vozidiel ako aj s jeho jednotlivými prílohami.
  Uznesenie č. 04-09/24.240: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Nariadenie č. 14/2004 o používaní služobných motorových vozidiel včítane jeho príloh.

 4. Rada sa zaoberala poskytnutím odmeny členom Rady za mesiac apríl 2004.
  Uznesenie č. 04-09/24.241: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci apríl 2004 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o poskytnutí odmeny za mesiac apríl 2004 v plnej výške všetkým členom Rady.

 5. Rada sa zaoberala návrhom internej úpravy rozpočtu na rok 2004 v súvislosti s vyplatením odstupného z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnanca Rady.
  Uznesenie č. 04-09/24.242: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh internej úpravy rozpočtu a poveruje kanceláriu Rady doriešením úpravy rozpočtu s MF SR.

 6. Rada sa zaoberala rozpočtovým opatrením č. 1 MF SR - povolenie prekročenia limitu výdavkov organizácie na rok 2004. Rada v tejto súvislosti schvaľuje rozpis I. úpravy rozpočtu a poveruje kanceláriu Rady doriešiť s MF SR požiadavku úpravy rozpočtu z dôvodu zvýšenia odmien členov Rady v plnej požadovanej sume.

 7. Rada sa zaoberala exekučným konaním č. Ex-17/03 a poveruje kanceláriu Rady podať návrh na zastavenie exekúcie.

 8. Rada sa oboznámila so správou zo ZPC Ing. Martiny Hudákovej a berie ju na vedomie.

 9. Rada sa oboznámila s návrhom ZPC do Barcelony v dňoch 28.-29. máj 2004 na tému Globalizované vysielanie, kultúrna rôznorodosť a regulácie. Rada súhlasí s účasťou členky J.Žitňanskej na tejto ZPC.

 10. Rada sa oboznámila s Návrhom reformy ústredných orgánov štátnej správy iných ako ministerstiev predkladaným vláde SR podpredsedom vlády pre legislatívu a ministrom spravodlivosti D. Lipšicom a podpredsedom vlády pre ekonomiku a ministrom financií I. Miklošom. Rada poveruje predsedníčku rokovaním s predkladateľmi predmetného Návrhu a ich informovaním o všetkých doteraz prijatých stanoviskách Rady k tejto problematike.

 11. Rada sa oboznámila so zverejnením výziev Telekomunikačného úradu do výberových konaní o pridelenie frekvencií TV kanál 50 (Bratislava), TV kanál 59 (Banská Bystrica), TV kanál 44 (Košice) na pozemské digitálne vysielanie a vzala ich na vedomie.

 12. Rada sa oboznámila s návrhom národnej správy na 19. zasadnutie EPRA v Stockholme 2.- 4. júna 2004 a súhlasí s jej doručením do sídla EPRA.

 13. SK č. 126-LO/D-1067/2004 zo dňa 3.5.2004
  vo veci zmeny licencie č. T/41 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie - 54- kanálu, kóta Borský Mikuláš
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné

  Uznesenie č. 04-09/24.243: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona ods. 1 písm. a) č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 126-LO/D-1067/2004 zo dňa 3.5.2004 posúdila žiadosť o zmenu údajov v licencii na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny technických parametrov prideleného 54. kanálu, kóta Borský Mikuláš spoločnosti:
  MARKÍZA - SLOVAKIA, s. r. o.
  Bratislavská 334/18
  900 82 Blatné
  a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
  r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
  m e n í licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:
  Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 7.8.1995 (vydané v plnom znení pod č. T/41/RZL/483/2002 dňa 26.3.2002) v znení neskorších zmien sa menia takto:

  V článku IV. sa vypúšťa tento text:
  " Televízny kanál: 54
  Maximálny vyžiarený výkon: 100 kW
  Polarizácia: horizontálna
  Oblasť pokrytia: Borský Mikuláš
  Súradnice: ...
  Nadm. Výška: ...
  Výška stredu antény nad terénom: ...
  Druh, spôsob a čas vysiela
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak