Zápisnica RVR č.8/2004 zo dňa 20.4.2004

 

Zápisnica č. 8/2004

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 20.apríla o 8,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zapisovateľ: Ing. Peter Abrahám - riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Prof. JUDr. Peter Škultéty
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK: 75-LO/D-747/2004 zo dňa 30.03.2004
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
  ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
  Bryan Anthony Rylands, Londýn
  ÚP: 20.04.2004 o 9.30 hod.
 3. SK: 79-LO/D-743/2004 zo dňa 30.03.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/207 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Katarína Macová - Multichannel, Krakovany
 4. SK: 78-LO/D-742/2004 zo dňa 30.03.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 5. SK: 58-LO/D-595/2004 zo dňa 10.3.2004
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny programovej štruktúry
  ÚK: A.W.G., s. r. o., Trnava
 6. Kontrolný monitoring
  Správa č. 20/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
  (monitorovaný deň: 30.3.2004, program Teleráno )
  Vysielateľ: TV Markíza číslo licencie:T/41
 7. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 403/29-2004 zo dňa 17. 2. 2004,
  na vysielanie Televízie Trenčín
  Správa o šetrení sťažnosti č. 403/29-2004 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Trenčín
  Vysielateľ: Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín číslo licencie: T/126
 8. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 614/49-2004 zo dňa 12. 3. 2004,
  na vysielanie STV 1, program Superkvíz z 11.3.2004
  Správa o šetrení sťažnosti č. 614/49-2004 smerujúcej voči vysielaniu Slovenskej televízie
  Vysielateľ: STV
 9. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 618/44-2004 zo dňa 11. 3. 2004,
  na vysielanie TA3 z 11.3.2004
  Správa o šetrení sťažnosti č. 618/44-2004 smerujúcej proti vysielaniu TA3
  Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.    číslo licencie: T/125
 10. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 494/41-2004 zo dňa 26.2. 2004,
  na vysielanie Slovenského rozhlasu - Rádio Regina, program Spektrum z 25.2.2004
  Správa o šetrení sťažnosti č. 494/41-2004 voči vysielaniu Slovenského rozhlasu-Rádio Regina
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas
 11. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 671/50-2004 zo dňa 18.3.2004
  na vysielanie programu Púchovský magazín
  Správa o šetrení sťažnosti č. 671/50-2004 smerujúcej proti vysielaniu Púchovskej televízie (13.2.-19.2.2004)
  Vysielateľ: Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov číslo licencie: T/92
 12. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 702/57 - 2004 zo dňa 23.3.2004,
  na vysielanie programu Sestrička Betty z 18.3.2004
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 702/57 - 2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
  Vysielateľ: Slovenská televízia
 13. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 726/61-2004 zo dňa 26. 3. 2004,
  na vysielanie programu SEDMIČKA v TV JOJ
  Správa o šetrení sťažnosti č. 726/61-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
  Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. číslo licencie: T/39

 14. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 701/56-2004 zo dňa 23. 3. 2004,
  na logo STV a program Odpovede z obrazovky
  Správa o šetrení sťažnosti č. 701/56-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
  Vysielateľ: STV
 15. Správa č. 3 o monitorovaní vysielania v období kampane pred voľbou prezidenta, moratória a volieb prezidenta SR pre druhé kolo voľby
  (Monitorované obdobie: 4.4.- 17.4.2004)
  Predkladá: PgO Uvádza:Brázdil
 16. Rôzne


* * * K bodu 1)
Kontrola úloh: Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 209 úloh. Úlohy č. 146, 147 a 176 trvajú, neuplynul termín splnenia.
Uznesenie č.: 04-08/1.197: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie plnenie úloh.

K bodu 2)
SK: 75-LO/D-747/2004 zo dňa 30.03.2004
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
Bryan Anthony Rylands, Londýn
ÚP: 20.04.2004 o 9.30 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.04.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č. 04-08/2.198: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 75-LO/D-747/2004 zo dňa 30.03.2004 s účastníkmi konania:
RADIO Nitra, spol. s r.o.
Štefánikova 46
949 01 Nitra
a
Bryan Anthony Rylands
35 Sewson Road, Hamstead Heat
Londýn
Veľká Británia
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/37 spoločnosti RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa zo spoločníkov Ing. Vladimíra Kovarčíka, Ing. Jána Kovarčíka a Juraja Kovarčíka na nadobúdateľa Bryana Anthony Rylandsa, bytom 35 Sewson Road, Hamstead Heat , Londýn Veľká Británia.

K bodu 3)
SK: 79-LO/D-743/2004 zo dňa 30.03.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/207 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Katarína Macová - Multichannel, Krakovany
Uznesenie č. 04-08/3.199: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 79-LO/D-743/2004 zo dňa 30.03.2004 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/207 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Katarína Macová
Obchodné meno: Katarína Macová - Multichannel
Strážovská 48
922 02 Krakovany
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení registráciu retransmisie č. TKR/207 takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/207/2002 zo dňa 16.04.2002 sa údaje v bode 4. menia a znejú nasledovne:
"4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Naháč
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, Music Box, Mestská televízia Trnava, ČT 1, ČT 2, Prima, Fox Kids, BBC World, Deutsche Welle, TV 5
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO,
Rozšírený súbor: -
4.2 KDS Chtelnica
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, Music Box, Mestská televízia Trnava, ČT 1, ČT 2, Prima, Fox Kids, BBC World, Deutsche Welle, TV 5
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO
Rozšírený súbor: -
4.3 KDS Kátlovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, Music Box, Mestská televízia Trnava, ČT 1, ČT 2, Prima, Fox Kids, BBC World, Deutsche Welle, TV 5
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio Forte
Rozšírený súbor: -
4.4 KDS Dechtice
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, Music Box, Mestská televízia Trnava, ČT 1, ČT 2, Prima, Fox Kids, BBC World, Deutsche Welle, TV 5
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio Forte
Rozšírený súbor: -"

K bodu 4)
SK: 78-LO/D-742/2004 zo dňa 30.03.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 04-08/4.200: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 78-LO/D-742/2004 zo dňa 30.03.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
UPC Slovensko, s.r.o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení registráciu retransmisie č. TKR/13 takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/13/95 zo dňa 12.06.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I. bod 2 mení obsadenie kanálov nasledovne:
V KDS Banská Bystrica - Radvaň sa do základnej ponuky programových služieb dopĺňa rozhlasová programová služba "Rádio Expres".
V KDS Považská Bystrica sa do základnej ponuky programových služieb zaraďuje televízna programová služba "TV Považie".
K bodu 5)
SK: 58-LO/D-595/2004 zo dňa 10.3.2004
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny programovej štruktúry
ÚK: A.W.G., s. r. o., Trnava
Uznesenie č. 04-087/5.201: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila v správnom konaní č. 58-LO/D-595/2004 doručené Rade dňa 10.3.2004 o zmene údajov uvedených v licencii na rozhlasové vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny programovej štruktúry a tiež zmeny podielov programových typov účastníka konania - spoločnosti:

A.W.G., s. r. o.
Okružná č. 5
917 01 Trnava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í licenciu č. R/81 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/81/2002 zo dňa 5.11.2002 sa menia takto:

Článok III. sa mení a znie:
1/ Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby, platnej od 29.2.2004:
1. Spravodajstvo: min. 1,2 %
2. Publicistika: min. 1,2 %
2.1 Politická publicistika: 0,0 %
2.2 Ostatná publicistika: min. 1,2 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou
3.1 Detské programy: min. 1,0 %
3.2 Náboženské programy: 0,0 %
3.3 Literárno-dramatické programy: 0,0 %
3.4 Zábavné programy: min. 1,8 %
3.5 Hudobné programy: min. 9,5 %
2/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 3,6 %.
3/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci určený z celkového vysielacieho času: 0,0 %

K bodu 6)
Kontrolný monitoring
Správa č. 20/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný deň: 30.3.2004, program Teleráno )
Vysielateľ: TV Markíza     číslo licencie:T/41
Uznesenie č. 04-08/6.202: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), po prerokovaní Správy č.20 /04/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza konštatovala, že v monitorovanom programe Teleráno z dňa 30.3.2004 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 7)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 403/29-2004 zo dňa 17. 2. 2004,
na vysielanie Televízie Trenčín
Správa o šetrení sťažnosti č. 403/29-2004 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Trenčín
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín     číslo licencie: T/126
Uznesenie č. 04-08/7.203: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 403/29-2004, vedenú voči Televízia Trenčín a uznala sťažnosť v zmysle § 15 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 8)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 614/49-2004 zo dňa 12. 3. 2004,
na vysielanie STV 1, program Superkvíz z 11.3.2004
Správa o šetrení sťažnosti č. 614/49-2004 smerujúcej voči vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: STV Uznesenie č. 04-08/8.204: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č.152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č.152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 614/49 - 2004, vedenú voči vysielateľovi Slovenská televízia a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 9)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 618/44-2004 zo dňa 11. 3. 2004,
na vysielanie TA3 z 11.3.2004
Správa o šetrení sťažnosti č. 618/44-2004 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o. číslo licencie: T/125
Uznesenie č. 04-08/9.205: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 618/44/2004, vedenú voči vysielateľovi - spoločnosti C.E.N., spol. s r.o., Bratislava, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 10)
Sťažnosť č. 494/41-2004 zo dňa 26.2. 2004,
na vysielanie Slovenského rozhlasu - Rádio Regina, program Spektrum z 25.2.2004
Správa o šetrení sťažnosti č. 494/41-2004 voči vysielaniu Slovenského rozhlasu-Rádio Regina
Vysielateľ: Slovenský rozhlas
Uznesenie č. 04-08/10.206: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 494/41-2004, vedenú voči Slovenskému rozhlasu Bratislava a uznala sťažnost v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.
K bodu 11)
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 671/50-2004 zo dňa 18.3.2004
na vysielanie programu Púchovský magazín
Správa o šetrení sťažnosti č. 671/50-2004 smerujúcej proti vysielaniu Púchovskej televízie (13.2.-19.2.2004)
Vysielateľ: Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov     číslo licencie: T/92
Uznesenie č. 04-08/11.207:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 671/50-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov vo veci možného porušenia § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s prerušením publicistického programu Púchovský magazín označeným blokom reklamy, pričom publicistický program trval menej ako 30 minút.

Uznesenie č. 04-08/11.208:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade zo zákonom č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 671/50-2004, vedenú voči vysielateľovi Mestskému bytovému podniku s.r.o., Púchov a uznala sťažnosť v zmysle §19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 12)
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 702/57 - 2004 zo dňa 23.3.2004,
na vysielanie programu Sestrička Betty z 18.3.2004
Správa o prešetrení sťažnosti č. 702/57 - 2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia
Uznesenie č. 04-08/12.209: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 702/57-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nesprávnym označením programu nevhodného pre maloletých a jeho nesprávnym zaradením do vysielania pred 22.00 hodinou.

K bodu 13)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 726/61-2004 zo dňa 26. 3. 2004,
na vysielanie programu SEDMIČKA v TV JOJ
Správa o šetrení sťažnosti č. 726/61-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 04-08/13.210: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 726/61-2004 vedenú voči spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 14)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 701/56-2004 zo dňa 23. 3. 2004,
na logo STV a program Odpovede z obrazovky
Správa o šetrení sťažnosti č. 701/56-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
Vysielateľ: STV
Uznesenie č. 04-08/14.211: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 701/56-2004 vedenú voči Slovenskej televízii, Bratislava, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 15)
Správa č. 3 o monitorovaní vysielania v období kampane pred voľbou prezidenta, moratória a volieb prezidenta SR pre druhé kolo voľby
(Monitorované obdobie: 4.4.- 17.4.2004)
Uznesenie č. 04-08/15.212: Rada zobrala na vedomie priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období kampane pred voľbou prezidenta, moratória a volieb prezidenta SR podľa zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta (monitorované obdobie: od 4.4.-17.4.2004)

K bodu 16)
Rôzne:
1/ Rada sa oboznámila s návrhom Stanoviska ku konaniam ukončeným po 4.10.2000.

Pri zostavovaní Správy o stave vysielania a činnosti Rady za rok 2003 sa Rada podrobne zaoberala všetkými informáciami a údajmi v tejto Správe. Na základe toho bolo zistené, že:

 1. Spoločnosť C.E.N. s.r.o., Bratislava, požiadala dňa 23.06.2000 o udelenie licencie na televízne vysielanie. Rada rozhodnutím č. T/125/2000 zo dňa 19.09.2000 žiadosti vyhovela a udelila žiadateľovi licenciu. Rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 06.10.2000.
 2. Spoločnosť TV POPRAD, s. r. o., Poprad požiadala dňa 18.3.1998 o udelenie licencie na televízne vysielanie. Rada rozhodnutím č. T/123/2000 zo dňa 17.4.2000 žiadosti vyhovela a udelila žiadateľovi licenciu. Rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 9.10.2000.
 3. Spoločnosť BYTENERG spol. s r.o., Medzilaborce, požiadala dňa 29.05.2000 o udelenie licencie na televízne vysielanie. Rada rozhodnutím č. T/124/2000 zo dňa 19.09.2000 žiadosti vyhovela a udelila žiadateľovi licenciu. Rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 30.10.2000.
 4. Spoločnosť KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec, požiadala dňa 17.07.2000 o udelenie licencie na televízne vysielanie. Rada rozhodnutím č. T/127/2000 zo dňa 19.09.2000 žiadosti vyhovela a udelila žiadateľovi licenciu. Rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 13.12.2000.
 5. Spoločnosť "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.", Trenčín požiadala dňa 10.12.1999 o udelenie licencie na televízne vysielanie. Rada rozhodnutím č. T/126/2000 zo dňa 03.10.2000 žiadosti vyhovela a udelila žiadateľovi licenciu. Rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 13.11.2000.

Dňa 04.10.2000 nadobudol účinnosť zákon č. 308/2000 Z.z. Podľa § 74 ods. 1 sa konania o udelenie licencie, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, týmto dňom ( t.j. dňom 4.10.2000 ) zastavujú.
Rada v súvislosti s konaniami v bode 1/ až 5/ konštatuje, že došlo k porušeniu zák.č. 308/2000 Z.z. § 74 ods. 1, pretože:
- konanie o udelenie licencie je správnym konaním
- pod skončením správneho konania je potrebné rozumieť skončenie konania právoplatnosťou rozhodnutia
Ustanovením § 74 ods. 1 zák.č. 308/2000 Z.z. sa po 4.10.2000 mal riadiť administratívny aparát Rady ako aj účastníci konaní o udelenie licencie.
Následne z uvedeného vyplynul Rade záver, že predmetné vydané licencie nemožno považovať za právoplatné rozhodnutia správneho orgánu, ale právoplatným rozhodnutím v tomto prípade je rozhodnutie o zastavení konania zo zákona č. 308/2000 Z.z. § 74 ods. 1, t.j. dňom 4.10.2000 kedy zákon nadobudol účinnosť.
V roku 2000 správny orgán pri prijímaní rozhodnutí 1/ až 5/ postupoval v súlade so zákonom č. 468/1991 Zb. a prijal rozhodnutie v súlade s v tom čase platným a účinným zákonom a toto rozhodnutie teda nemožno považovať za paakt. Ide však len o rozhodnutie, ktoré nenadobudlo právoplatnosť.
Napriek vyššie uvedenému je potrebné zo strany Rady vychádzať zo skutočnosti, že k "udeleniu licencií" došlo v druhej polovici roku 2000 ( účinnosť zákona č. 308/2000 Z.z. nastala 4.10.2000 ) a teda pred viac ako tromi rokmi. Posúdenie možnej námietky nerešpektovania práv nadobudnutých v dobrej viere zo strany vysielateľov je kľúčovou otázkou pre posúdenie situácie. Samotný zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej SP ) totiž vo svojom ustanovení § 65 ods. 2 ustanovuje, že pri zrušení alebo zmene rozhodnutia správneho orgánu je nevyhnutné dbať na to, aby práva nadobudnuté v dobrej viere boli dotknuté v čo najmenšom možnom rozsahu.
Pri výklade ustanovenia § 65 ods. 2 SP je potrebné predovšetkým poukázať na skutočnosť, že správny orgán nemôže vychádzať len z izolovanej skutočnosti, že pri vydaní rozhodnutia došlo k porušeniu zákona, ale je tiež povinný zisťovať aj ďalšie s tým súvisiace skutočnosti, ktoré je povinný prehodnotiť. Z tohto hľadiska je teda nesmierne dôležité, aby správny orgán, aj napriek skutočnosti, že zistil porušenie zákona, prihliadal na to, že už vydanie samotného správneho aktu predstavuje pojmovo určitý zásah do subjektívnych práv a povinností danej osoby ( v našom prípade vysielateľa ) a pokiaľ sa takéto , v našom prípade konštitutívne rozhodnutie správneho orgánu, stane právoplatným rozhodnutím, musí štátna moc a teda aj správne orgány, poskytovať výkonu takto koštituovaných práva účinnú ochranu a nositeľom týchto práva garanciu nenarušiteľnosti a záväznosti takto nadobudnutých práv, a to aj v prípade, ak by samotné takéto rozhodnutie bolo vadné. ( In: Rozsudok Vrchnostenského súdu v Prahe, sp.zn. 6 A 29/95, publikované pod č. 170/1997, Správní právo 6/1997 ).
Správny orgán je teda povinný vždy náležito zvažovať, či je tu daný záujem o odstránenie nezákonnosti správneho aktu až v takom rozsahu, že prelamuje zásadu ochrany dosiaľ nadobudnutých práv. Aj v našom prípade sa dostávame do akéhosi analogického postavenia, kedy na jednej strane stojí takmer neprelomiteľná zásada ochrany v dobrej viere nadobudnutých práv vysielateľov a na druhej strane účel a úmysel zákonodarcu ex lege zastaviť správne konania, ktoré neboli v čase nadobudnutia účinnosti zákona č. 308/2000 Z.z. ( 4.10.2000 ) ešte skončené.
Záver: Ak by mal byť akýkoľvek nezákonný správny akt zrušený po tom, čo nadobudol právoplatnosť, je potrebné ho podrobiť náležitému preskúmaniu v riadnom konaní. V opačnom prípade ide totiž stále o správny akt, ktorý je spôsobilý vyvolávať právne účinky. V našej súvislosti sa potom vynára otázka, či je ešte po tak dlhej dobe možné znovu začínať správne konanie za účelom takéhoto preskúmania, keď opravné prostriedky už v danom prípade neprichádzajú do úvahy.
Ak by v právnom štáte dochádzalo k zmenám správnych rozhodnutí aj po tak dlhej dobe, ako je v našom prípade ( a to aj s ohľadom na skutočnosť, že v danom prípade je možné badať rozpor so zákonom ), nastolili by sme stav veľkej právnej neistoty a odstránili by sme tak prezumovanie správnosti a legálnosti akýchkoľvek správnych aktov ( a nielen ich ). Takýto stav je zjavne neakceptovateľný, avšak mal by byť v každom jednotlivom prípade vždy náležite posudzovaný, aby sme sa tak nedostali do opačnej absurdity, že prezumpcia a ochrana by bola na ujmu zákonnosti, resp. možnosti odstránenia nezákonnosti. Práve z uvedeného dôvodu sa ako jediný prostriedok nápravy javí správne uváženie správneho orgánu, pričom však správny orgán nesmie prekračovať medze zákona, rovnako nemôže ignorovať alebo neaplikovať dikciu zákona, na druhej strane však nesmie v rámci voľnej úvahy postupovať len na základe ľubovôle alebo bezdôvodného a nenáležitého posúdenia.

Uznesenie č. 04-07/16.213: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Stanovisko Rady pre vysielanie a retransmisiu ku konaniam ukončeným po 4.10.2000 a v predmetnej veci nezačína správne konanie, pretože opravné prostriedky v danom prípade neprichádzajú do úvahy.

2/ Rada sa oboznámila s rozsudkom NS SR 6 Sž 166, 168, 169, 170/02, ktorým odmietol návrh žalobcov UPC Slovensko s.r.o, Trnavatel, s.r.o., Kabel plus Východné Slovensko, a.s., a potvrdil rozhodnutia Rady.

3/ Rada sa oboznámila so Správou členky J. Žitňanskej zo ZPC v RE - pracovná skupina pre audiovíziu v Bruseli a konštatuje, že zasadnutia sa budú venovať kinematografii, kultúrnemu dedičstvu a podobne a ukladá kancelárii Rady osloviť MK SR s ponukou účasti na predmetných zasadnutiach pracovnej skupiny pre audiovíziu v Bruseli.

4/ Rada sa oboznámila s Informáciou o špecifikácii úhrady nákladov za platby realizované cez mimorozpočtové účty v súvislosti s prechodom na Štátnu pokladnicu a súhlasí s uhrádzaním poplatkov na mimorozpočtových účtoch z účtu bežných výdavkov.

5/ Rada sa oboznámila s čerpaním rozpočtových prostriedkov za I. štvrťrok 2004 a berie ho na vedomie.
* * * Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: P. Abrahám
Overil:

V Bratislave, 20.04.2004 Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak