Zápisnica RVR č.7/2004 zo dňa 6.4.2004

 

Zápisnica č. 7 /2004

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6.apríla 2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuPrítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zapisovateľ: Ing. Peter Abrahám - riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Prof. Peter Škultéty
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK: 57-LO/D-448/2004 vo veci možného odňatia licencie č. T/153 podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ nepodal návrh na zápis činnosti vykonávanej podľa zákona č. 308/2000 Z.z. do obchodného registra ÚK: RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica ÚP: 06.04.2004 o 10.00 hod.
 3. SK: 54-LO/D-354/2004 zo dňa 11.02.2004 vo veci zmeny licencie č. R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zvýšenia základného imania a zmeny člena dozornej rady spoločnosti ÚK: D.EXPRES, a. s., Bratislava
 4. SK: 67-LO/D-638/2004 zo dňa 16.03.2004 vo veci zmeny licencie č. R/75 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
 5. SK: 126-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2004 vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 37. kanál Detva ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava
 6. SK: 127-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2004 vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 32. kanál Snina ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava
 7. SK: 128-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2004 vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 28. kanál Medzilaborce ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava
 8. SK: 59-LO/D-603/2004 zo dňa 11.03.2004 vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/110 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto
 9. SK: 171-LO/D-1121/2003 zo dňa 02.06.2003 vo veci žiadosti o zmenu registrácie č. TKR/153 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (vrátenie správneho poplatku) ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa
 10. SK: 49-LO/D-544/2004 zo dňa 03.03.2004 vo veci zmeny registrácie č. TKR/101 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb ÚK: Jana Revická - INŠTAL, Prievidza
 11. SK: 47-LO/O-358/2004 vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť 91/4-2004) - návrh na zastavenie správneho konania ÚK: Ján Homola, obchodné meno: Ján Homola Cabel-televizion Homayer
 12. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. (neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou, neoznámenie zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu) ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa
 13. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie Vladimír Dupkala, Handlová
 14. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie Obec Litava, s.r.o., Litava
 15. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie EKOS-obecná prevádzkáreň, s.r.o., Jesenské
 16. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín
 17. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie Marián Matús, Snina
 18. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie TV Kunová Teplica, s.r.o., Kunova Teplica
 19. SK: 56-LO/O-447/2004 zo dňa 15.03.2004 vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. ÚK: Ing. Ján Heššo, Považská Bystrica
 20. Návrh na začatie správneho konania vo veci udelenia/zmeny licencie na terestriálne vysielanie - vyhlásenie základných podmienok konania
 21. Správne konanie Návrh na uloženie sankcie - pokuty SK č.:40-PgO/O-349/2004 zo dňa 24.2.2004 Doplnenie: Správa č. 3/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza (dodržiavanie § 38 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 17.1., 24.1., 31.1.2004) ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o. číslo licencie: T/41
 22. Správne konanie Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie zákona SK č.:41-PgO/O-350/2004 zo dňa 24.2.2004 Doplnenie: Správa č. 5/2004/TV o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Ružinov (dodržiavanie § 16 písm. k/ a § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 10. a 11.1.2004) ÚK: Tv a RE, s.r.o. číslo licencie: T/89
 23. Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 3/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia G3 (monitorované dni/program: 15. a 16.2.2004 kompletné vysielanie) Vysielateľ: ADUT plus, a.s. číslo licencie: R/79
 24. Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 355/26-2004 zo dňa 12.2.2004, sťažovateľ: Markíza - Slovakia, s.r.o. Blatné zastúpená Advokátskou kanceláriou Zlámalová - Stretavský na vysielanie upútavok ( 3.2.2004 a 5.2.2004) Správa o šetrení sťažnosti č. č. 355/26-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie. Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava Vysielateľ na základe zákona
 25. Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosti č. 447/36-2004 a 490/37-2004 zo dňa 23.2. a 26.2.2004, sťažovatelia: A.N.R.T.S. a Markíza - Slovakia, s.r.o. Blatné zastúpená Advokátskou kanceláriou Zlámalová - Stretavský na vysielanie programu Svadba snov z 13.2.2004 Správa o šetrení sťažností č. 447/36-2004 a 490/37-2004 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava Vysielateľ na základe zákona
 26. Kontrolný monitoring Správa č.19/2004/TV o monitorovaní TA3 (monitorovaný deň: 29.2.04, program Správy TA3) Vysielateľ: TA3 číslo licencie:T/125
 27. Kontrolný monitoring Správa č. 4/2004/Ro o monitorovaní vysielania Rádio DÚHA (monitorovaný deň: 23.-26.1.2004) Vysielateľ: RÁDIOMÉDIA, s.r.o. Dubnica nad Váhom číslo licencie: R/55
 28. Kontrolný monitoring Správa č.16/2004/TV o monitorovaní vysielania stanice TV OZAREA NOVA Vysielateľ: Ozarea-news, spol. s r.o., Veľký Krtíš číslo licencie: T/83
 29. Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 289/19-2004 zo dňa 26.1.2004 sťažovateľ: fyzická osoba na vysielanie Slovenského rozhlasu, program Dobré ráno zo dňa 26.1.2004 Správa o šetrení sťažnosti č. 289/19-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
 30. 30/ Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 512/38-2004 zo dňa 27.22004, sťažovateľ: fyzická osoba na vysielanie spravodajstva rádia NAJ, program Žurnál z dní 21.1.2004 o 11.45 h, 23.1.2004 o 17.45 h Vysielateľ: A.W.G. s r.o. číslo licencie: R/81
 31. 31/ Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 439/33-2004 zo dňa 14.2.2004, sťažovateľ: právnická osoba na vysielanie spravodajstva TV Markíza, program Televízne noviny zo dňa 14.2.2004 o 19.00 hod. Vysielateľ: TV Markíza číslo licencie: T/41
 32. 32/ Rôzne

* * *
K bodu 1)
Kontrola úloh: Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 175 úloh. Nesplnená je úloha č. 147 (predloženie materiálov k správnemu konaniu č. 367-LO/D-2380/2003 - OKEY RADIO a.s.) preto, lebo jej splnenie závisí od doplnenia podania účastníkom konania. Úlohy č. 122, 146 a 147 trvajú, neuplynul termín splnenia. Plnenie úlohy č. 159 je z dôvodu neprítomnosti zodpovedného pracovníka v riešení.
Uznesenie č.: 04-07/1.162: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie plnenie úloh.

K bodu 2)
SK: 57-LO/D-448/2004
vo veci možného odňatia licencie č. T/153 podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ nepodal návrh na zápis činnosti vykonávanej podľa zákona č. 308/2000 Z.z. do obchodného registra
ÚK: RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica
ÚP: 06.04.2004 o 10.00 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.4.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č. 04-07/2.163:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.) v správnom konaní č. 57-LO/O-448/2004 vo veci možného odňatia licencie č. T/153 vysielateľa:
RTV, spol. s r.o.
Nám. Štefana Moyzesa 16
974 01 Banská Bystrica
podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 57-LO/O-448/2004, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 3)
SK: 54-LO/D-354/2004 zo dňa 11.02.2004
vo veci zmeny licencie č. R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zvýšenia základného imania a zmeny člena dozornej rady spoločnosti
ÚK: D.EXPRES, a. s., Bratislava
Uznesenie č. 04-07/3.164: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona ods. 1 písm. a) č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 54-LO/D-354/2004 zo dňa 11.2.2004 posúdila oznámenie o zmene údajov v licencii na rozhlasové vysielanie č. R/66 z dôvodu zvýšenia základného imania spoločnosti a zmeny osôb, ktoré sú členmi dozorného orgánu spoločnosti:
D.EXPRES, a. s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í
licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa menia takto:
V článku II. sa mení bod 2 a znie:
"2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1331/B, zo dňa 10.3.2004."

K bodu 4)
SK: 67-LO/D-638/2004 zo dňa 16.03.2004
vo veci zmeny licencie č. R/75 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 04-07/4.165: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a 3 a § 5 zákona ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 67-LO/D-638/2004 zo dňa 16.3.2004 posúdila oznámenie o zmene údajov v licencii na rozhlasové vysielanie č. R/75 z dôvodu zmeny osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu spoločnosti:
RÁDIO LUMEN, s. r. o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. R/75 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.5.2000 (vydané v plnom znení pod č. R/75/RZL/580/2002 zo dňa 17.9.2002) v znení neskorších zmien sa menia takto:
V článku II. sa mení bod 2 a znie:
"2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 1770/S, zo dňa 26.1.2004."

K bodu 5)
SK: 126-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2004
vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 37. kanál Detva
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 04-07/5.166:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 126-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 37. kanál Detva a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. I. zamietažiadosť účastníka konania o zmenu licencie č. T/39 doručenú Rade dňa 16.04.2003 - zmenu technických parametrov frekvencie 37. kanál Detva II. vracia správny poplatok zaplatený účastníkom konania MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, dňa 07.07.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 10.000,- (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 6)
SK: 127-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2004
vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 32. kanál Snina
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 04-07/6.167: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 127-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 32. kanál Snina a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. I. zamietažiadosť účastníka konania o zmenu licencie č. T/39 doručenú Rade dňa 16.04.2003 - zmenu technických parametrov frekvencie 32. kanál Snina II. vracia správny poplatok zaplatený účastníkom konania MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, dňa 07.07.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 10.000,- (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)
SK: 128-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2004
vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 28. kanál Medzilaborce
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 04-07/7.168: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 128-LO/D-780/2003 zo dňa 16.04.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 28. kanál Medzilaborce a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. I. zamietažiadosť účastníka konania o zmenu licencie č. T/39 doručenú Rade dňa 16.04.2003 - zmenu technických parametrov frekvencie 28. kanál Medzilaborce II. vracia správny poplatok zaplatený účastníkom konania MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, dňa 07.07.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 10.000,- (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 8)
SK: 59-LO/D-603/2004 zo dňa 11.03.2004
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/110 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto
Uznesenie č. 04-07/8.169: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej aj "zákon č. 308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 59-LO/D-603/2004, začatom dňa 11.03.2004 vo veci žiadosti o odňatie licencie vysielateľa
Stavebné bytové družstvo
Jesenského 1347
024 04 Kysucké Nové Mesto ( ďalej len "účastník konania") odníma licenciu č. T/110/99 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že o to účastník konania listom doručeným Rade dňa 11.03.2004 ( č. p. d. 603/2004) písomne požiadal.

K bodu 9)
SK: 171-LO/D-1121/2003 zo dňa 02.06.2003
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/153 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (vrátenie správneho poplatku)
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa

Uznesenie č. 04-07/9.170: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konania proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/153 :
Stavebné bytové družstvo
Horná č. 926/1
927 01 Šaľa
I. vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že prevádzkovateľ retransmisie neoznámil Rade zmeny ponuky programových služieb do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien
II. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že prevádzkovateľ vo svojom káblovom distribučnom systéme šíri programové služby, ktoré nie sú uvedené v jeho registrácii.

K bodu 10)
SK: 49-LO/D-544/2004 zo dňa 03.03.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/101 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Jana Revická - INŠTAL, Prievidza
Uznesenie č. 04-07/10.171: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 49-LO/D-544/2004 zo dňa 03.03.2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/101 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Jana Revická
Obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL
Koncová 48
971 01 Prievidza
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/101 nasledovne:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/101/97 zo dňa 09.10.1997 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa údaje v bode 4.1 menia a znejú nasledovne:
"4. 1 KDS Prievidza:
základná ponuka programových služieb:
televízne programové služby:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV Prievidza, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Galaxie sport, SPEKTRUM, SUPER MAX, HALLMARK, RAI UNO, PRO7, SAT1, RTL2, RTL, VIVA, EURONEWS, Eurosport, AXN, Animal Planet
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; Beta Rádio, RÁDIO Okey, RÁDIO TWIST
rozšírená ponuka programových služieb:-"

K bodu 11)
SK: 47-LO/O-358/2004
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť 91/4-2004) - návrh na zastavenie správneho konania
ÚK: Ján Homola, obchodné meno: Ján Homola Cabel - televizion Homayer
Uznesenie č. 04-07/11.172: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. zastavujesprávne konanie č. 47-LO/O-358/2004 zo dňa 24.02.2004 vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z., ktorého sa mal dopustiť účastník konania Ján Homola, obchodné meno: Ján Homola Cabel-televizion Homayer.

Uznesenie č. 04-07/11.173: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prešetrila sťažnosť č. 91/4-2004 zo dňa 09.01.2004 smerujúcu proti prevádzkovateľovi retransmisie Jánovi Homolovi, obchodné meno: Ján Homola Cabel-televizion Homayer a v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach uznala sťažnosť za neopodstatnenú.

K bodu 12)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. (neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou, neoznámenie zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu)
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa

Uznesenie č. 04-07/12.174: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č.171-LO/D-1121/2003 zo dňa 02.06.2003 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo
Horná 926/1
927 00 Šaľa
posúdila podanie účastníka konania, doručené Rade dňa 02.06.2003, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 10 ods. 4 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch účastníkovi konania vracia 65 % správneho poplatku zaplateného dňa 16.07.2003 prevodom na účet Rady číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, t.j. 3250,- Sk (slovom tritisícdvestopäťdesiat slovenských korún), z dôvodu zastavenia správneho konania.

K bodu 13)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie Vladimír Dupkala, Handlová
Uznesenie č. 04-07/13.175: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči fyzickej osobe - podnikateľovi Vladimírovi Dupkalovi, Handlová vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že zanikla platnosť oprávnenia na prevádzku telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, ktorým sa retransmisia prevádzkuje a to tým, že prevádzkovateľ retransmisie si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 76 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

K bodu 14)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie Obec Litava, s.r.o., Litava
Uznesenie č. 04-07/14.176: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči spoločnosti Obec Litava, s.r.o., Litava vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že zanikla platnosť oprávnenia na prevádzku telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, ktorým sa retransmisia prevádzkuje a to tým, že prevádzkovateľ retransmisie si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 76 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

K bodu 15)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie EKOS-obecná prevádzkáreň, s.r.o., Jesenské
Uznesenie č. 04-07/15.177: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči spoločnosti EKOS - obecná prevádzkáreň, s.r.o., Jesenské vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že zanikla platnosť oprávnenia na prevádzku telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, ktorým sa retransmisia prevádzkuje a to tým, že prevádzkovateľ retransmisie si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 76 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

K bodu 16)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín
Uznesenie č. 04-07/16.178: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči spoločnosti KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že zanikla platnosť oprávnenia na prevádzku telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, ktorým sa retransmisia prevádzkuje a to tým, že prevádzkovateľ retransmisie si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 76 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
K bodu 17)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie Marián Matús, Snina
Uznesenie č. 04-07/17.179: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči fyzickej osobe - podnikateľovi Mariánovi Matúsovi, Snina vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že zanikla platnosť oprávnenia na prevádzku telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, ktorým sa retransmisia prevádzkuje a to tým, že prevádzkovateľ retransmisie si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 76 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

K bodu 18)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie TV Kunová Teplica, s.r.o., Kunova Teplica
Uznesenie č. 04-07/18.180: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie voči spoločnosti TV Kunová Teplica, s.r.o., Kunova Teplica vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že zanikla platnosť oprávnenia na prevádzku telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, ktorým sa retransmisia prevádzkuje a to tým, že prevádzkovateľ retransmisie si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 76 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

K bodu 19)
SK: 56-LO/O-447/2004 zo dňa 15.03.2004
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
ÚK: Ing. Ján Heššo, Považská Bystrica
Uznesenie č. 04-07/19.181: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č.308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 56-LO/O-447/2004 rozhodla, že účastník správneho konania:
Ing. Ján Heššo, STAS-servis
Zákvašov 1518/52-16
017 01 Považská Bystrica
nesplnil povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s registráciou a tým, že neoznámil Rade zmenu svojej ponuky programových služieb,
za čo mu ukladá sankciu
podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisi: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 20)
Návrh na začatie správneho konania vo veci udelenia/zmeny licencie na terestriálne vysielanie - vyhlásenie základných podmienok konania
Uznesenie č. 04-07/20.182: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") začína dňom 07.04.2004 konania o udelenie/zmenu licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 zákona č. 308/2000 Z.z. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:

 1. lehota na podanie žiadostí o udelenie/zmenu licencií: do 21.04.2004 do 14,00 hod.
 2. miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Nám. SNP č. 12, Bratislava, kancelária č. 401
 3. dátum verejného vypočutia žiadateľov o licenciu: 17.05.2004
 4. konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania:


Rozhlasové vysielanie:


Lokalita Frekvencia Výkon v kW Koordinoval
Bratislava 107,0 0,05 SITY MEDIA s.r.o. Bratislava
Košice 91,7 0,2 Flash spol.s r.o.Prešov
Martin 96,2 1 Frontinus s.r.o.Rosina
Poprad 107,3 2 G-84
Rimavská Sobota 102,4 O,5 -
Žilina 104,2 0,5 Rádiomédia s.r.o Dubnica nad Váhom

Televízne vysielanie


Lokalita Kanál Výkon v kW Koordinoval
Dlhá nad Oravou 44 0,04 Markíza Slovakia s.r.o. Blatné
Dubovica 21 0,04 -
Dubovica 28 0,04 -
Giraltovce 45 0,02 Mac TV s.r.o.Bratislava
Hričová 34 0,008 Mac TV s.r.o.,Bratislava
Kremnica 29 0,01 Mac TV s.r.o.,Bratislava  
Krompachy 26 0,025 -
Medzilaborce 45 0,02 -
Myjava 30 0,01 RIS Skalica
Poprad 52 0,6 -
Trstená 42 0,008 Markíza Slovakia s.r.o. Blatné
Zázrivá 45 0,015 MacTV s.r.o .,Bratislava
Zázrivá 51 0,015 Markíza Slovakia s.r.o., Blatné  

Frekvencie na televízne vysielanie budú pridelené na dobu do 31.12.2008. ***
formuláre žiadostí
K bodu 21)
Návrh na uloženie sankcie - pokuty SK č.:40-PgO/O-349/2004 zo dňa 24.2.2004
Doplnenie: Správa č. 3/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 17.1., 24.1., 31.1.2004)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o. číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 04-U07/21.183: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 40-PgO/O-349/2004 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o. podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 22)
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie zákona
SK č.:41-PgO/O-350/2004 zo dňa 24.2.2004
Doplnenie: Správa č. 5/2004/TV o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Ružinov
(dodržiavanie § 16 písm. k/ a § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 10. a 11.1.2004)
ÚK: TVR a RE, s.r.o.     číslo licencie: T/89
Uznesenie č. 04-07/22.184: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 41-PgO/O-350/2004, spoločnosť TVR a RE, s r.o., Bratislava porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 10. a 11.1.2004 trvalo neoznačil na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na vyžiadanie Rady neposkytol súvislý záznam vysielania zo dňa 10. a 11.1.2004 za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 23)
Návrh na začatie správneho konania Správa č. 3/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia G3 (monitorované dni/program: 15. a 16.2.2004 kompletné vysielanie) Vysielateľ: ADUT plus, a.s.
Uznesenie č. 04-07/23.185: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 3/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice Rádio G3, začína správne konanie voči spoločnosti Adut plus a.s., vo veci možného porušenia § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania vysielateľom na vyžiadanie Rady.

K bodu 24)
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 355/26-2004 zo dňa 12.2.2004, sťažovateľ: Markíza - Slovakia, s.r.o. Blatné zastúpená Advokátskou kanceláriou Zlámalová - Stretavský
na vysielanie upútavok ( 3.2.2004 a 5.2.2004) S
práva o šetrení sťažnosti č. č. 355/26-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie.
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava Vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 04-07/24.186: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 355/26-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezreteľným oddeľovaním upútavkových blokov v dňoch 3.2. a 5.2.2004.
K bodu 25)
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosti č. 447/36-2004 a 490/37-2004 zo dňa 23.2. a 26.2.2004, sťažovatelia: A.N.R.T.S. a Markíza - Slovakia, s.r.o. Blatné zastúpená Advokátskou kanceláriou Zlámalová - Stretavský na vysielanie programu Svadba snov z 13.2.2004
Správa o šetrení sťažností č. 447/36-2004 a 490/37-2004 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava     Vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 04-07/25.187: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 447/36-2004 a 490/37-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezreteľným oddelením začiatku upútavkového bloku odvysielaného v prestávke programu "Svadba snov" dňa 13.2.2004.
Uznesenie č. 04-07/25.188: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 447/36-2004 a 490/37-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so zaradením reklamy do programu "Svadba snov" dňa 13.2.2004 v umelo vytvorenej prestávke.
Návrh uznesenia č. 04-07/25.189: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 447/36-2004 a 490/37-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s kontinuálnym vysielaním loga programu "Svadba snov" dňa 13.2.2004.
Uznesenie nebolo prijaté.

K bodu 26)
Správa č.19/2004/TV o monitorovaní TA3
(monitorovaný deň: 29.2.04, program Správy TA3)
Vysielateľ: TA3     číslo licencie:T/125
Uznesenie č. 04-07/26.190: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), po prerokovaní Správy č.19/04/TV o monitorovaní vysielania TA3 zo dňa 29.2.2004 začína správne konanie vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s propagáciou preventívneho centra na Tehelnej ulici.

K bodu 27)
Správa č. 4/2004/Ro o monitorovaní vysielania Rádio DÚHA
(monitorovaný deň: 23.-26.1.2004)
Vysielateľ: RÁDIOMÉDIA, s.r.o. Dubnica nad Váhom     číslo licencie: R/55

Uznesenie č. 04-07/27.191: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č. 4/2004/Ro o monitorovaní vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio DÚHA z dní 23., 24., 25., 26. 1. 2004 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 28)
Správa č.16/2004/TV o monitorovaní vysielania stanice TV OZAREA NOVA
Vysielateľ: Ozarea-news, spol. s r.o., Veľký Krtíš     číslo licencie: T/83
Uznesenie č. 04-07/28.192 Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č.16/2004/TV o monitorovaní vysielania stanice TV OZAREA NOVA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 20.2.2004 a 22.2.2004 vysielateľa Ozarea-news, spol. s r.o. Veľký Krtíš s licenciou č. T/83 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 29)
Sťažnosť č. 289/19-2004 zo dňa 26.1.2004 sťažovateľ: fyzická osoba na vysielanie Slovenského rozhlasu, program Dobré ráno zo dňa 26.1.2004
Správa o šetrení sťažnosti č. 289/19-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava

Uznesenie č. 04-07/29.193: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 289/19-2004, vedenú voči Slovenskému rozhlasu, Bratislava a uznala sťažnost v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 30)
Sťažnosť č. 512/38-2004 zo dňa 27.22004, sťažovateľ: fyzická osoba na vysielanie spravodajstva rádia NAJ, program Žurnál z dní 21.1.2004 o 11.45 h, 23.1.2004 o 17.45 h Vysielateľ: A.W.G. s r.o.    číslo licencie: R/81
Uznesenie č. 04-07/30.194: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 512/38-2004, vedenú voči vysielateľovi A.W.G. s r.o., smerujúcu voči spravodajstvu rádia NAJ. Na základe monitoringu Rada dospela k záveru, že pre nedostatok podkladov Rada nemohla sťažnosť dôkladne prešetriť."

K bodu 31)
Sťažnosť č. 439/33-2004 zo dňa 14.2.2004, sťažovateľ: právnická osoba na vysielanie spravodajstva TV Markíza, program Televízne noviny zo dňa 14.2.2004 o 19.00 hod.
Vysielateľ: TV Markíza     číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 04-07/31.195: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č.439/33-2004, vedenú voči spoločnosti Markíza-Slovakia, spol. s.r.o., Blatné a uznala ju v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopods
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak