Zápisnica RVR č.6/2004 zo dňa 23.3.2004

 

Zápisnica č. 6/2004

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 23.3.2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa prezenčnej listiny.

Zapisovateľ: Ing. Peter Abrahám - riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Jana Žitňanská
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK: 39-LO/O-345/2004 vo veci možného porušenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z. (neoprávnená retransmisia) ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce ÚP: 23.03.2004 o 10.00 hod.
 3. SK: 52-LO/D-559/2004 zo dňa 04.03.2004 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie ÚK: NAUTIK TV spol. s r.o., Bratislava ÚP: 23.03.2004 o 10.30 hod.
 4. SK: 341-LO/D-2075/2003 zo dňa 15.10.2004 vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľ s licenciou R/67 spoločnosti N-RADIO, spol. s r.o., Nitra ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra Branislav Brooš, Nitra
 5. SK: 364-LO/D-1928/2002 zo dňa 04.11.2002 vo veci žiadosti o udelenie súhlasu na vysielanie cez družicu ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 6. SK: 211-LO/D-1226/2003 zo dňa 12.06.2003 vo veci oznámenia o zmene licencie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov a programov vo verejnom záujme ÚK: RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Michalovce
 7. SK: 367-LO/D-2380/2003 zo dňa 13.11.2003 vo veci oznámenia o zmene licencie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
 8. SK: 50-LO/D-572/2004 zo dňa 8.3.2004 vo veci zmeny licencie č. R/75 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania - satelitné vysielanie prostredníctvom Slovak Link ÚK: Rádio Lumen, spol. s r. o., Banská Bystrica
 9. SK: 20-LO/D-190/2004 zo dňa 21.1.2004 vo veci zmeny licencie č. T/86 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré sú členmi dozorného orgánu spoločnosti ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o., Dolný Kubín
 10. SK: 55-LO/D-486/2004 zo dňa 26.2.2004 vo veci zmeny licencie č. T/46 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zníženia základného imania a zmeny členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti ÚK: KID, a. s., Poprad
 11. SK č. 130-LO/D-776/2003 zo dňa 16.04.2003 vo veci zmeny licencie č. T/99 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena právnych skutočností ) ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok
 12. SK č. 14-LO/D-160/2004 zo dňa 19.01.2004 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 56 a § 57 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste Košice ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice
 13. SK: 171-LO/D-1121/2003 zo dňa 02.06.2003 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/153 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb - návrh na zastavenie konania ÚK: Stavebné bytové družstvo Šaľa
 14. SK: 1-LO/D-61/2004 zo dňa 07.01.2004 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/114 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb ÚK: Televízne káblové rozvody, spol. s r.o., Humenné
 15. SK: 120-LO/D-911/2001 zo dňa 18.4.2001 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/130 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Bardejov
 16. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/220 Vladimírom Dupkalom, Handlová
 17. Sťažnosť č. 423/31-2004 zo dňa 19.2.2004 vo veci postupu organizácie kolektívnej správy práv SAPA vo vzťahu k ustanoveniu § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. Sťažovateľ: právnická osoba
 18. Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 12/2004/TV o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania (monitorované dni/program: 18. - 20. 1. 2004) Vysielateľ: OTS, s.r.o., Podvysoká číslo licencie: T/101
 19. Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 16/2004 o monitorovaní vysielania TV Markíza (monitorovaný deň/program: 31.1.2004 / Humor.SK) Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
 20. Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 306/25-2004 zo dňa 4.2.2004, sťažovateľ: právnická osoba na vysielanie priameho prenosu programu: OTO 2003 a spravodajského príspevku v programe NOVINY Správa o šetrení sťažnosti č. 306/25-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ zo dňa 31.1.2003 Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
 21. Kontrolný monitoring Správa č. 13/2004/TV o monitorovaní vysielania TOP - TV Topoľníky (monitorovaný deň: 11. a 14. 2. 2004) Vysielateľ: Vepros s.r.o., Topoľníky číslo licencie: T/82
 22. Kontrolný monitoring Správa č.10/2004/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie (monitorovaný deň: 16.,20.,21. a 28.1.2004 ) Vysielateľ: Televízny kanál Dúbravka, s.r.o. , Bratislava číslo licencie:T/100
 23. Kontrolný monitoring Správa č. 14/2004/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie (vysielací okruh STV2) (monitorovaný deň: 15.1.2004, program Pod lampou) Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 24. Kontrolný monitoring Správa č. 11/04/TV o monitorovaní vysielania SBD III Košice (monitorovaný deň: 30.1. a 6.2.2004) Vysielateľ: SBD III. Košice číslo licencie:T/36
 25. Kontrolný monitoring Správa č.15/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice Obecné televízne vysielanie v Štrbe (monitorovaný deň: 22.1.2004) Vysielateľ: TV Štrba, s.r.o., Štrba číslo licencie: T/142
 26. Kontrolný monitoring Správa č. 18/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza (monitorovaný deň: 26.1.2004, program Korzo) Vysielateľ: Markíza Slovakia spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
 27. Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 24/2004 zo dňa 28.01.2004, sťažovateľ: fyzická osoba na vysielanie (program Teleráno - Detský blok, 28.01.2004) Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s.r.o. , Blatné číslo licencie: T/41
 28. Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 219/23-2004 zo dňa 19.01.2004, sťažovateľ: právnická osoba na vysielanie (program Televízne noviny, 22.12.2003) Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s.r.o. , Blatné číslo licencie: T/41
 29. Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 22/1-2004 zo dňa 7.01.2004, sťažovateľ: fyzická osoba na vysielanie (program Štúdio Kontakt, 18.12.2003) Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
 30. Správy o monitorovaní vysielania vybraných vysielateľov v období kampane pred voľbou prezidenta (Monitorované obdobie 19.3.-21.3.2004)
 31. Rôzne

* * *
K bodu 1)
Kontrola úloh: Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 141 úloh. Úlohy č. 121 a 122 nie sú splnené, pretože neuplynul termín splnenia. Ostatné úlohy sú splnené.
Uznesenie č. 04-06/1.128: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie plnenie úloh.

K bodu 2)
SK č. 39-LO/O-345/2004
vo veci možného porušenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z. (neoprávnená retransmisia)
ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce
ÚP: 23.03.2004 o 10.00 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.3.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č. 04-06/2.129: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č.308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 39-LO/O-345/2004 rozhodla, že účastník správneho konania:
OBEC SAT s.r.o
066 01 Kochanovce č. 207 porušil § 56 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez registrácie, za čo mu ukladá sankciu
podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona.Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 3)
SK č. 52-LO/D-559/2004 zo dňa 04.03.2004
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: NAUTIK TV spol. s r.o., Bratislava
ÚP: 23.03.2004 o 10.30 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.3.2004. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č. 04-06/3.130: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 52-LO/D-559/2004 zo dňa 04.03.2004 posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie účastníka konania:
NAUTIK TV, spol. s r.o.
Ľubochnianska 10
Bratislava 831 04
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada v správnom konaní č. 52-LO/D-559/2004 zo dňa 04.03.2004 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie z dôvodu, že podanie účastníka konania obsahuje nedostatky, podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyzýva účastníka konania, aby odstránil nedostatky podania v lehote 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia predložením nasledovných údajov a dokladov:
- údaje a doklady o personálnom prepojení s vydavateľmi periodickej tlače Avízo, s. r. o. a RNS Holding International a.s.
- doklady o technickom zabezpečení vysielania, najmä zmluvu s prevádzkovateľom retransmisie.
Všetky uvedené doklady treba predložiť v origináli alebo v osvedčenej kópii. K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí predložiť ich úradný preklad. Do doby odstránenia nedostatkov podania, Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušuje správne konanie č. 52-LO/D-559/2004 zo dňa 04.03.2004 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie. Rada bude v konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr po uplynutí stanovenej lehoty. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. V prípade, že v uvedenej lehote nebudú odstránené nedostatky podania, Rada konanie zastaví.

K bodu 4)
SK č. 341-LO/D-2075/2003 zo dňa 15.10.2003
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/67 spoločnosti N-RADIO spol. s r.o., Nitra
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra; Branislav Brooš, Nitra
Uznesenie č. 04-06/4.131: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 341-LO/D-2075/2003 zo dňa 15.10.2003 s účastníkmi konania:
N-RADIO spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
a
Branislav Brooš
Wilsonovo nábrežie 141/16
949 01 Nitra
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/67 spoločnosti N-RADIO spol. s r.o., Nitra, a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. neudeľuje predchádzajúci súhlas
s prevodom 50 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa zo spoločníka Ing. Jaroslava Dóczyho na nadobúdateľa Branislava Brooša bytom Wilsonovo nábrežie 141/16, Nitra.

K bodu 5)
SK: 364-LO/D-1928/2002 zo dňa 04.11.2002
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu na vysielanie cez družicu
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 04-06/5.132: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 364-LO/D-1928/2002, posúdila žiadosť zo dňa 04.11.2002 účastníka konania:
Slovenská televízia
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:Rada podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. správne konanie č. 364-LO/D-1928/2002, zo dňa 04.11.2002, vo veci žiadosti o udelenie súhlasu na vysielanie cez družicu zastavuje pretože účastník konania na výzvu Rady zo dňa 26.01.2004 neodstránil v lehote do 16.02.2004 nedostatky svojho podania zo dňa 04.11.2002 a bol o možnosti zastavenia konania riadne poučený.

K bodu 6)
SK: 211-LO/D-1226/2003 zo dňa 12.06.2003
vo veci oznámenia o zmene licencie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov a programov vo verejnom záujme
ÚK: RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Michalovce
Uznesenie č. 04-06/6.133: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 211-LO/D-1226/2003 vedenom vo veci zmeny licencie č. R/77 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce
Sama Chalupku 20
071 01 Michalovce
po zistení a posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/77 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien sa časť III. mení a znie:
"III.
Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby platnej od 01.02.2004, doručenej Rade dňa 18.02.2004 ( č. p. d. 415):
1. Programové typy:
1. Spravodajstvo - min. 0 %
2. Publicistika -
- politická publicistika - min. 0 %
- ostatná publicistika - min. 7,8 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou-
- detské programy - min. 1,7 %"
- náboženské programy - min. 0 %
- literárno-dramatické programy - min. 0 %
- zábavné programy- min. 4 %
- hudobné programy- min. 11,1 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 9 %
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %".

K bodu 7)
SK: 367-LO/D-2380/2003 zo dňa 13.11.2003
vo veci oznámenia o zmene licencie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 04-06/7.134: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zaoberala oznámením vysielateľa OKEY RÁDIO a.s. o zmene licencie č. R/49 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie odložila rozhodnutie a uložila Kancelárii Rady vec opätovne predložiť na ďalšie zasadnutie Rady.
K bodu 8)
SK: 50-LO/D-572/2004 zo dňa 8.3.2004
vo veci zmeny licencie č. R/75 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania - satelitné vysielanie prostredníctvom Slovak Link
ÚK: Rádio Lumen, spol. s r. o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 04-06/8.135: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 50-LO/D-572/2004 zo dňa 8.3.2004 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania spoločnosti:
RÁDIO LUMEN, s. r. o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu č. R/75 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.5.2000 (vydané v plnom znení pod č. R/75/RZL/580/2002 dňa 17.9.2002) v znení neskorších zmien sa menia takto:
V článku I. sa mení bod 6 a znie:
"6. Spôsob vysielania:
a) terestriálne rozhlasové vysielanie prostredníctvom frekvencií:
6.1 89,7 MHz Ružomberok, kóta Úložisko
6.2 89,8 MHz Žilina, kóta Veľké Hradisko
6.3 92,9 MHz Prešov, kóta Stráž
6.4 93,3 MHz Banská Štiavnica, kóta Sitno
6.5 93,3 MHz Trenčín, kóta Nad Oborou
6.6 94,4 MHz Košice, kóta Heringeš
6.7 95,7 MHz Nitra, kóta mesto
6.8 97,2 MHz Bratislava, kóta Technopol
6.9 98,1 MHz Prievidza, kóta Bralova Skala
6.10 102,9 MHz Banská Bystrica, kóta Panský diel
6.11 102,9 MHz Štrbské Pleso - Panoráma
6.12 103,3 MHz Michalovce - Hôrka
6.13 105,8 MHz Námestovo - Magurka
6.14 106,3 MHz Detvianska Huta - Táňovo
6.15 105,8 MHz Čadca - Drahušanka

b) digitálne vysielanie prostredníctvom satelitu v multiplexe Slovak Link."

K bodu 9)
SK: 20-LO/D-190/2004 zo dňa 21.1.2004
vo veci zmeny licencie č. T/86 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré sú členmi dozorného orgánu spoločnosti
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o., Dolný Kubín
Uznesenie č. 04-06/9.136: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 20-LO/D-190/2004 zo dňa 21.1.2004 posúdila oznámenie o zmene údajov v licencii na televízne vysielanie č. T/86 z dôvodu zmeny osôb, ktoré sú členmi dozorného orgánu spoločnosti:
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o.
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
020 01 Dolný Kubín
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/86 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/86/97 zo dňa 15.7.1997 vydanom v úplnom znení dňa 2.12.2003 pod č. T/86/RZL/825/2003 sa menia a znejú takto:
Článok II sa mení a znie:
Právne skutočnosti spoločnosti:
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa uznesenia Okresného súdu Žilina o povolení zápisu zo dňa 30.12.2003.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa uznesenia Okresného súdu Žilina o povolení zápisu zo dňa 30.12.2003.

K bodu 10)
SK: 55-LO/D-486/2004 zo dňa 26.2.2004
vo veci zmeny licencie č. T/46 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zníženia základného imania a zmeny členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti
ÚK: KID, a. s., Poprad
Uznesenie č. 04-06/10.137: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 zákona ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 55-LO/D-486/2004 zo dňa 26.2.2004 posúdila oznámenie o zmene údajov uvádzaných v žiadosti o zmene licencie na televízne vysielanie z dôvodu zníženia základného imania spoločnosti a zmeny osôb, ktoré sú členmi štatutárneho a dozorného orgánu vysielateľa s licenciou č. T/46:
KID, a. s.
Huszova 12
058 01 Poprad
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/46 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/46/95 zo dňa 22.9.1995 v znení neskorších zmien (plné znenie vydané rozhodnutím č. T/46/RZL/418/2001) sa menia a v plnom znení znejú takto:
"I.
(1) Názov programovej služby: Teraz-dnes-tu (TDT)
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - obce Stará Ľubovňa a Rožňava
(5) Jazyk vysielania: slovenský
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 152/P zo dňa 27.10.2003.
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 152/P zo dňa 27.10.2003.
III.
(1) Podiely programových typov v bežnom mesiaci, určené z programovej skladby platnej odo dňa 31.5.2001:
a) Programová služba: (100%)
a. Doplnkové vysielanie: max. 99%
b. Programy: min. 1%
b) Programové typy: (100%)
1. Spravodajstvo: 50%
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 0%
2.2 Ostatná publicistika: 50%
3. Dokumentárne programy: 0%
4. Dramatické programy: 0%
5. Zábavno-hudobné programy: 0%
6. Hudobné programy: 0%
7. Vzdelávacie programy: 0%
8. Náboženské programy: 0%
9. Športové programy: 0%
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor."
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času: 1,8% pre územný rozsah obce Rožňava (Mestské televízne vysielanie Rožňava (RVTV) vysielateľa Mestské televízne štúdio Rožňava, s. r. o., Rožňava).
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 1%
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie.
(4) Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.): vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti.
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie.
(6) Podmienky vysielania videotextu:
Označenie videotextovej zložky programovej služby: INFOTEXT
(7) Podmienky vysielania teletextu: špecifikácia stránok teletextu:
- Stará Ľubovňa: 110: oznamy
200: inzercia
300: TV program
400: šport
500: kultúra
600: radíme
700: infoservis
800: história
- Rožňava: 100: oznamy prevádzkovateľa
110: oznamy mesta
200: oznamy inštitúcií
300: občianska inzercia
330: podnikateľská inzercia
350: reklama
400: šport
500: kultúra
IV.
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových distribučných systémov prevádzkovateľa retransmisie KID, a. s., Poprad v obciach Stará Ľubovňa a Rožňava.
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite
b) v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov."

K bodu 11)
SK č. 130-LO/D-776/2003 zo dňa 16.04.2003
vo veci zmeny licencie č. T/99 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena právnych skutočností )
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok
Uznesenie č. 04-06/11.138:Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 130-LO/D-776/2003 zo dňa 16.04.2003 v znení neskorších doplnkov posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/99 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:
TV Pezinok s.r.o.
Holubyho 42
902 01 Pezinok
z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti: TV Pezinok s.r.o., po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/99 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/99/98 zo dňa 08.09.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"I.
1. Názov programovej služby: TV Pezinok
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí dňom 17.09.2010
3. Časový rozsah vysielania: 168 hod. týždenne
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie
6. Spôsob vysielania: a) terestriálne televízne vysielanie : Pezinok, kanál 55
b) vysielanie prostredníctvom KDS
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti TV Pezinok, s.r.o., vložka číslo :15401/B, zoznam výpisov: 16/04, zo dňa 23.02.2004.
b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch žiadateľa o registráciu retransmisie: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti TV Pezinok, s.r.o., vložka číslo :15401/B, zoznam výpisov: 16/04, zo dňa 23.02.2004.
III.
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 22.06.2001 (č.p.d. 1563/2001) doplnenej podaním zo dňa 11.12.2002 ( 2219) :
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max.86 %
2. Programy: min. 14 %
b/ Programy (100%)
1. Spravodajstvo: 43 %
2. Publicistika: 57 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 57 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 14 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zák. č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie.
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
IV.
1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie, uvedené vo frekvenčnom liste, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:
Frekvencia: 55. kanál
Lokalita: Pezinok a okolie
Frekvenčný list: 793/SKS-01 zo dňa 19.01.2001
2. Programová služba je vysielaná v meste Pezinok: prostredníctvom káblového distribučného systému prevádzkovateľa retransmisie: spol. UPC, s.r.o., Bratislava (registrácia č. TKR/13)
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni."

K bodu 12)
SK č. 14-LO/D-160/2004 zo dňa 19.01.2004
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 56 a § 57 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste Košice
ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice
Uznesenie č. 04-06/12.139: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č.14-LO/D-160/2004 zo dňa 19.01.2004 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblového distribučného systému v meste Košice, žiadateľa :
Stavebné bytové družstvo I., Košice
Vojenská 14
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/... za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 919/2001-KE/28 pre KDS Helsinská, vydané dňa 11.09.2001 OŠD Košice
Hlavná stanica: Helsinská 11, Košice
1.2. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 918/2001-KE/27 pre KDS Magurská, vydané dňa 11.09.2001 OŠD Košice
Hlavná stanica: Magurská 2, Košice
2. Územný rozsah retransmisie: Košice - Helsinská 1-21, Košice - Magurská,
3. Počet prípojok: KDS Magurská: 3838
KDS Helsinská: 1945
Spolu: 5783
4. Ponuka programových služieb:
4.1. KDS Magurská
základný súbor:
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, M1, Music Box, RTL, PRO 7, Sat 1, VOX, RTL 2, Eurosport, Duna TV, M2, TV 5, Rai uno, AXN, Spektrum, CNN, Discovery, Cartoon Network
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST
rozšírený súbor: -
4.2. KDS Helsinská
základný súbor:
a) televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, M1, Music Box, RTL, PRO 7, Sat 1, VOX, RTL 2,Eurosport, Duna TV, M2, TV 5, Rai uno, AXN, Spektrum, CNN, Discovery, Cartoon Network
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM ;Rádio TWIST
rozšírený súbor: -

K bodu 13)
SK: 171-LO/D-1121/2003 zo dňa 02.06.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/153 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb - návrh na zastavenie konania
ÚK: Stavebné bytové družstvo Šaľa
Uznesenie č. 04-06/13.140: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z") postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 171-LO/D-1121/2003 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/153 z dôvodu zmeny ponuky programovej služby, doručenej Rade dňa 02.06.2003, účastníka konania :
Stavebné bytové družstvo
Horná č. 926/1
927 00 Šaľa
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:Rada podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č.171-LO/D- 1121/2003, ktoré začalo dňa 02.06.2003 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/153 zastavuje z dôvodu, že účastník konania na výzvu Rady neodstránil nedostatky svojho podania a o možnosti zastavenia konania bol poučený.

K bodu 14)
SK: 1-LO/D-61/2004 zo dňa 07.01.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/114 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Televízne káblové rozvody, spol. s r.o., Humenné
Uznesenie č. 04-06/14.141: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 1-LO/D-61/2004 zo dňa 07.01.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/114 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Televízne káblové rozvody, s.r.o.
Osloboditeľov 3
066 01 Humenné
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení
registráciu retransmisie č. TKR/114 takto:
Bod 4 v rozhodnutí TKR/114/1998 zo dňa 23.01.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien znie nasledovne:
"4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, MUSIC BOX, Humenská televízia, ČT 1, ČT 2, ORF 1, RAI UNO, EuroNews, TVE International, TV 5, HRT 1, SAT 1, VIVA, VIVA plus, PRO 7, RTL
b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; Rádio Východ, Rádio KIKS, RÁDIO LUMEN
Rozšírený súbor:
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, MUSIC BOX, Humenská televízia, ČT 1, ČT 2, ORF 1, RAI UNO, EuroNews, TVE International, TV 5, HRT 1, SAT 1, VIVA, VIVA plus, PRO 7, RTL, AXN, Supermax, Spektrum, Galaxie sport
b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; Rádio Východ, Rádio KIKS, RÁDIO LUMEN"

K bodu 15)
SK: 120-LO/D-911/2001 zo dňa 18.4.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/130 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Bardejov
Uznesenie č. 04-06/15.142: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní č. 120-LO/D-911/2001 zo dňa 18.4.2001 posúdila žiadosť vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/130 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania - spoločnosti:
Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov
Tačevská 1660
085 01 Bardejov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. mení
registráciu retransmisie č. TKR/130 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/130 zo dňa 22.1.1999 sa menia a úplné znenie podmienok pre prevádzkovanie retransmisie č. TKR/130 je nasledovné:
I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
- podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, číslo registrácie: PO-795/01-ŠDR-Fg:
hlavná stanica - lokalita: Giraltovce, Dukelská bl. A;
- podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, číslo registrácie: PO-796/01-ŠDR-Fg:
hlavná stanica - lokalita: Giraltovce, Tehelná bl. A2;
II. Územný rozsah retransmisie: mesto Giraltovce
III. Počet prípojok: 300
IV. Ponuka programových služieb:
a) základná programová ponuka:
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, ARTE, PRO 7, VIVA;
b) rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Rock FM), Rádio Východ;
b) rozšírená programová ponuka: -

K bodu 16)
Návrh na začatie správneho konania
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/220 Vladimírom Dupkalom, Handlová
Uznesenie č. 04-06/16.143: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti
podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/220 Vladimírovi Dupkalovi, Handlová.
K bodu 17)
Sťažnosť č. 423/31-2004 zo dňa 19.2.2004
vo veci postupu organizácie kolektívnej správy práv SAPA vo vzťahu k ustanoveniu § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažovateľ: právnická osoba
Uznesenie č. 04-06/17.144: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z.z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."),
postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. prešetrila sťažnosť, evidovanú pod č. 423/31-2004 zo dňa 19.2.2004, vedenú voči SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Bratislava a dospela k záveru,
že sťažnosť je neopodstatnená.

K bodu 18)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 12/2004/TV o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania
(monitorované dni/program: 18. - 20. 1. 2004)
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Podvysoká;    číslo licencie: T/101
Uznesenie č. 04-06/18.145: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.,
po prerokovaní Správy č. 12/2004/TV z monitorovania Kysuckého televízneho vysielania, začína správne konanie voči spoločnosti OTS, s.r.o., Podvysoká, vo veci možného porušenia § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. m/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dní 18.,19. a 20. 1.2004.

K bodu 19)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 16/2004 o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný deň/program: 31.1.2004 / Humor.SK)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné; číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 04-06/19.146: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.,
po prerokovaní Správy č. 16/2004 o monitorovaní TV Markíza, začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z..

K bodu 20)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 306/25-2004 zo dňa 4.2.2004, sťažovateľ: právnická osoba
na vysielanie priameho prenosu programu: OTO 2003 a spravodajského príspevku v programe NOVINY
Správa o šetrení sťažnosti č. 306/25-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ zo dňa 31.1.2004
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava; číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 04-06/20.147: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z.
preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 306/25-2004 vedenú voči spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 21)
Kontrolný monitoring
Správa č. 13/2004/TV o monitorovaní vysielania TOP - TV Topoľníky
(monitorovaný deň: 11. a 14. 2. 2004)
Vysielateľ: Vepros s.r.o., Topoľníky;    číslo licencie: T/82

Uznesenie č. 04-06/21.148: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách
po prerokovaní Správy č. 74/2003/TV o monitorovaní vysielania stanice Televízia Nováky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 8. a 22. 9. 2003 vysielateľa Benet s.r.o., Nováky s licenciou č. T/122 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
K bodu 22)
Kontrolný monitoring
Správa č.10/2004/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie
(monitorovaný deň: 16.,20.,21. a 28.1.2004 )
Vysielateľ: Televízny kanál Dúbravka, s.r.o. , Bratislava       číslo licencie:T/100

Uznesenie č. 04-06/22.149: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č. 10/2004/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 16.,20.,21. a 28.januára 2004 vysielateľa licenciou č. T/100 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 23)
Kontrolný monitoring
Správa č. 14/2004/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie (vysielací okruh STV2)
(monitorovaný deň: 15.1.2004, program Pod lampou)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 04-06/23.150: I. Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") berie na vedomie Správu č. 14/2004 o monitorovaní Slovenskej televízie vo veci "prezentácie" fajčenia v rámci programu Pod lampou zo dňa 15.1.2004. Rada zároveň ukladá predsedníčke Rady aby v zmysle predloženej správy oslovila listom v danej veci Radu STV, aby táto v rámci vlastnej kompetencie posúdila vhodnosť takejto prezentácie fajčenia v rámci vysielania STV.

K bodu 24)
Kontrolný monitoring
Správa č. 11/04/TV o monitorovaní vysielania SBD III Košice
(monitorovaný deň: 30.1. a 6.2.2004)
Vysielateľ: SBD III. Košice;       číslo licencie:T/36

Uznesenie č. 04-06/24.151: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), po prerokovaní Správy č.11/04/TV o monitorovaní vysielania Informačného mesačníka SBD III. Košice z dní 30.1. a 6.2.2004 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 25)
Kontrolný monitoring
Správa č.15/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice Obecné televízne vysielanie v Štrbe
(monitorovaný deň: 22.1.2004) Vysielateľ: TV Štrba, s.r.o., Štrba       číslo licencie: T/142

Uznesenie č. 04-06/25.152: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č.15/2004/TV o monitorovaní vysielania stanice Obecné televízne vysielanie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 22.2.2004 vysielateľa TV Štrba, s.r.o. s licenciou č. T/142 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 26)
Kontrolný monitoring
Správa č. 18/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný deň: 26.1.2004, program Korzo)
Vysielateľ: Markíza Slovakia spol. s r.o., Blatné;      číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 04-06/26.153: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č. 18/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza program Korzo zo dňa 26.1.2004 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 27)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 24/2004 zo dňa 28.01.2004, sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie (program Teleráno - Detský blok, 28.01.2004)
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s.r.o. , Blatné;       číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 04-06/27.154: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 24/2004, vedenú voči spoločnosti Markíza-Slovakia, spol. s.r.o., Blatné a uznala ju v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neo

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak