Tlačová správa: Stretnutie mediálnych rád strednej Európy CERF 2012 sa skončilo (21. 9. 2012)

 

Činnosť regulátorov rozhlasového a televízneho vysielania je potrebná a dôležitá, regulačné orgány plnia v spoločnosti významnú úlohu. Zhodli sa na tom autori úvodných referátov 4. zasadnutia Stredoeurópskeho fóra regulátorov (Central European Regulatory Forum - CERF), český mediálny expert prof. Jan Jirák a predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu prof. Miloš Mistrík. Dvojdňového medzinárodného stretnutia, ktoré zorganizovala Rada pre vysielanie a retransmisiu, sa zúčastnili zástupcovia deviatich krajín. Viac ako tridsať predstaviteľov európskych mediálnych rád diskutovalo o štyroch hlavných tematických okruhoch.

Prvým z nich bola oblasť reklamy a sponzoringu vo vysielaní, vrátane využívania product placementu. „Zasadnutia CERF-u sú prínosné najmä pre možnosť výmeny najnovších poznatkov a porovnania rozdielov medzi jednotlivými krajinami. V diskusii o reklame sme sa napríklad dozvedeli, že Cyprus presne stanovuje maximálny povolený počet výrobkov umiestnených v jednom programe, konkrétne na desať produktov. Na Slovensku takéto zákonné obmedzenie nemáme,“ pripomenul Miloš Mistrík.

Nielen na Slovensku je diskutovanou témou ochrana maloletých, o ktorej sa hovorilo v druhom bloku. Diskusia potvrdila, že k jej uplatňovaniu jednotlivé štáty pristupujú s rozdielnou prísnosťou. K prísnejším krajinám patria napríklad susedné Poľsko a Maďarsko. Obe krajiny majú zavedené dve tzv. časové opony, teda časové pásma dňa, počas ktorých nie je dovolené vysielať programy pre vymedzené vekové skupiny. Maďarskí kolegovia vyzdvihli, že zavedenie časovej opony so začiatkom o 21:00 hod, pred ktorou televízie nemôžu vysielať programy nevhodné pre mladých do 16 rokov, u nich vyriešil problémy s reality show – boli odsunuté na neskôr.
 
Tretí blok bol venovaný objektivite spravodajstva. „Aj na základe referátu predsedníčky českej rady Kateřiny Kalistovej sa ukazuje, že sa všetci často stretávame s problémom infotainmentu. Vnášanie zábavy do spravodajstva a zľahčovanie obsahu má často za následok, že výsledok kolíše na hranici porušenia objektivity,“ povedal k diskusii M. Mistrík.

Záverečnou témou bratislavského zasadnutia CERF boli podiely európskych a nezávislých diel vo vysielaní a kvóty pre programy s multimodálnym prístupom. Zaujala slovinská a maďarská legislatíva, ktorá na rozdiel od iných stanovuje kvóty aj pre vysielanie vlastnej národnej produkcie. Rádiá u našich južných susedov musia napríklad vysielať minimálne 35 percent maďarskej hudobnej produkcie, ktorá navyše nesmie byť staršia ako päť rokov. Z diskusie o programoch určených pre sluchovo a zrakovo postihnutých vyplynula potreba podrobnejšie rozpracovať konkrétnu formu vysielania skrytých titulkov, tlmočenia do posunkovej reči a hlasových komentárov pre nepočujúcich. Nejasnosti v ich správnej podobe majú vysielatelia vo viacerých európskych krajinách.

Rôzne prípady z každodennej praxe, ktoré účastníci počas zasadnutia spomenuli, len potvrdili slová z jeho úvodu – význam regulačných orgánov nespočíva v sankciách, ktoré za porušenia zákona vysielateľom udeľujú, významná je najmä dlhodobá, profylaktická a edukačná úloha mediálnych rád. „Funkciou týchto inštitúcií je to, že dokážu pomenovať zásadné negatívne javy súvisiace s vysielaním a jeho hrozbami, ktoré by si inak bežný divák možno ani neuvedomil. Regulačné orgány sú v tomto zmysle mediálno-výchovnými inštitúciami a sankcie, ktoré ukladajú, sú dôležitou profylaxiou“, vrátil sa k svojmu úvodnému príhovoru M. Mistrík.

Štvrtého zasadnutia CERF sa zúčastnili jeho členské krajiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko), ďalej Chorvátsko, ktoré sa na zasadnutie prihlásilo ako pozorovateľ, a tiež členovia regulačných rád z Francúzska a Cypru, ktorí rozšírili dosah rokovania aj mimo stredoeurópsky priestor.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak