Zápisnica RVR č.5/2004 zo dňa 9.3.2004

 

Zápisnica č. 5/2004

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 9.3.2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa prezenčnej listiny.
Zapisovateľ: Peter Abrahám - riaditeľ kancelárie
Overovateľ: p.M.Hradiská
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh.

 2. SK č. 39-LO/O-345/2004
  vo veci možného porušenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z. (neoprávnená retransmisia)
  ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce
  ÚP: 09.03.2004 o 10.00 hod.

 3. SK č. 31-LO/D-256/2004 zo dňa 28.01.2004
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/37 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena podielov programových typov)
  ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra

 4. SK č. 15-LO/D-135/2004 zo dňa 15.1.2004
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 56 a 57 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste Kysucké Nové Mesto
  ÚK: Ing. Martin Brodňan - ANTECH, Kysucké Nové Mesto

 5. SK č. 374-LO/D-2401/2003 zo dňa 18.11.2003
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste Liptovský Mikuláš
  ÚK: GEKO spol. s r.o., Prievidza

 6. SK č. 45-LO/D-509/2004 zo dňa 27.02.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/176 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena ponuky programových služieb)
  ÚK: BENET, s.r.o., Nováky

 7. SK č. 21-LO/O-371/2004 zo dňa 12.2.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/197 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena ponuky programových služieb)
  ÚK: Izidor Heizer - MINI SERVIS

 8. SK č. 239-LO/O-1483/2004 zo dňa 18.7.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/85 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena ponuky programových služieb a právnych skutočností)
  ÚK: Obec Prietrž

 9. SK č. 34-LO/O-263/2004 zo dňa 10.2.2004
  vo veci možného porušenia povinnosti stanovenej v § 51 ods. 1 § 63 ods. 1 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
  ÚK: KID, a. s., Poprad

 10. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/153 podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
  Vysielateľ: RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica

 11. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
  Vysielateľ: Ing. Ján Heššo, STAS-servis, Považská Bystrica

 12. Sťažnosť č. 15/5-2004 zo dňa 7.1.2004 smerujúca proti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava a Trnavatel, spol. s r. o., Trnava
  Sťažovateľ: právnická osoba
  Predmet sťažnosti: možného porušenie § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.

 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 373-PgO/O-2179/2003 zo dňa 2.12.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č.: 2023/89-2003
  (dodržiavanie § 34 ods.1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: november 2003, IQ test národa)
  ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39
  ÚP: 9.3.2003 o 10.30 hod.

 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia a pokuty
  SK č.: 300-PgO/O-1815/2003 zo dňa 7.10.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č.: 1700/79-2003
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 a 4 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 3.8.2003, SONY WEGA)
  ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39
  ÚP: 9.3.2003 o 10.30 hod.

 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.:355-PgO/O-2031/2003 zo dňa 4.11.2003
  Doplnenie: Správa č. 75/20003/TV z monitorovania Sninského káblového vysielania
  (dodržiavanie § 16 písm.e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 19. a 26. 9. 2003)
  ÚK: Marián Matús, Snina     číslo licencie: T/30

 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 372-PgO/O-2178/2003 zo dňa 2.12.2003
  Doplnenie: Správa č. 86/2003/TV z monitorovania vysielania Televízie Trenčín
  (dodržiavanie § 39 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 6. a 7. 11. 2003)
  ÚK: Slovakia okolo sveta     číslo licencie: T/126

 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 29-PgO/O-161/2004 zo dňa 27.1.2004
  Doplnenie: Správa č. 90a)/2003/TV o monitorovaní televízneho vysielania Káblovej televízie Bánov
  (dodržiavanie § 32 ods.10 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 12.11.2003 2003)
  ÚK: Káblová televízia - Bánov s.r.o., Bánov     číslo licencie: T/143

 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 12-PgO/O-54/2004 zo dňa 13.1.2004
  Doplnenie: Správa č. 22/2003/Ro o monitorovaní rozhlasovej programovej služby Rádio ZET
  (dodržiavanie § 38 ods.2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 19.9.-22.9.2003)
  ÚK: RM PROGRES s.r.o.,Žilina     číslo licencie: R/80

 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.1/2004/RO o monitorovaní vysielania rádia Hviezda FM
  (monitorované dni 30.1., 6.2.2004, kompletný monitoring)
  Vysielateľ: RADIO Nitra, s.r.o., Nitra     číslo licencie: R/37

 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 6/2004/TV o monitorovaní televízneho vysielania HEMEU
  (monitorované dni 25. a 26. 1. 2004)
  Vysielateľ: KTR, s.r.o., Imeľ     číslo licencie: T/154

 21. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 166/15-2004 zo dňa 20.1.2004, sťažovateľ: fyzická/právnická osoba
  (na vysielanie: textu "STV Nový začiatok, 1.1.2004, 19.30")
  Správa o šetrení sťažnosti č. 166/15-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava

 22. Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 145/7-2004 zo dňa 16.1.2004 sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu: film Tvrdá spravodlivosť)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 145/7-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava

 23. Kontrolný monitoring
  Správa č.9/2004/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE TURIEC
  (monitorovaný deň: 19.1.-21.1.2004 a 27.1. a 26.1.2004)
  Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o. Martin     číslo licencie: T/73

 24. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 84/11- 2004 zo dňa 8.1.2004 sťažovateľ: fyzická osoba
  Na vysielanie: francúzsky film Fabio Montale III. časť (26.12.2003),
  filmový prepis Rozprávok tisíc a jednej noci pod názvom Arabské noci (28.12.2003),
  kanadsko-americký film Zlo (4.1.2004).
  Správa o šetrení sťažnosti č. 84/11-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava

 25. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 260/21-2004 zo dňa 2.2.2004, sťažovateľ: právnická osoba
  na vysielanie spravodajského príspevku "Poľovačka na vlkov" v Novinách dňa 27.12.2003
  Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39

 26. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 260/22-2004 zo dňa 28.1.2004, sťažovateľ: právnická osoba
  na vysielanie spravodajského príspevku o zastrelení troch vlkov pri obci Medzibrod v Novinách STV zo dňa 27.12.2003
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava

 27. Rôzne


* * *
K bodu 1)
Kontrola úloh: Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 109 úloh. Úlohy č. 82, 96 a 97 nie sú splnené, pretože neuplynul termín splnenia. Ostatné úlohy sú splnené.

Uznesenie č. 04-05/1.101: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie plnenie úloh.

K bodu 2)
SK č. 39-LO/O-345/2004
vo veci možného porušenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z. (neoprávnená retransmisia)
ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce
ÚP: 09.03.2004 o 10.00 hod.

Uznesenie č. 04-05/2.102: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") zobrala na vedomie ospravedlnenie ÚK, ktorý sa nezúčastnil na ústnom pojednávaní a opätovne nariaďuje ÚP na 23.3.2004 o 10.00 hod.

K bodu 3)
SK č. 31-LO/D-256/2004 zo dňa 28.01.2004
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/37 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena podielov programových typov)
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra

Uznesenie č. 04-05/3.103:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 31-LO/D-256/2004 zo dňa 28.01.2004 posúdila oznámenie o zmene licencie R/37 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
RADIO Nitra, spol. s r.o.
Štefánikova 46
949 01 Nitra
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/37 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/37 zo dňa 14.02.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:

  "I.
  1. Názov programovej služby: HVIEZDA FM
  2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: šesť rokov, predĺžená podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. o ďalších osem rokov. Licencia zaniká dňom 11.03.2009.
  3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
  4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie
  5. Jazyk vysielania: slovenský (anglický - 2 hod. týždenne)
  6. Pridelené frekvencie: 88,8 MHz Nitra
  97,6 MHz Banská Bystrica
  98,8 MHz Ružomberok
  100,3 MHz Bratislava
  II.
  Právne skutočnosti spoločnosti:
  1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1846/N, zo dňa 14.08.2001
  2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1846/N, zo dňa 14.08.2001
  III.
  1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 28.01.2004 (č.p.d. 256/2004):
  1. Spravodajstvo min. 13,45 %
  2. Publicistika min. 10,85 %
  2.1. Politická publicistika min. 0 %
  2.2. Ostatná publicistika min. 10,85 %
  3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou
  3.1. Detské programy min. 0,7 %
  3.2. Náboženské programy min. 0,2 %
  3.3. Literárno-dramatické min. 0 %
  3.4. Zábavné min. 1,7 %
  3.5. Hudobné min. 14,4 %
  2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 21,6 %
  3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %
  IV.
  1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
  a) videokazeta VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo
  b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo
  c) v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov.
  2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR:
  2.1. č.j. 9188/SKS-94 zo dňa 16.11.1994
  Frekvencia: 88,8 MHz
  Lokalita: Nitra - Zobor
  2.2. č.j. 2118/SKS-97 zo dňa 27.02.1997
  Frekvencia: 97,6 MHz
  Lokalita: Banská Bystrica - Suchá hora
  2.3. č.j. 3008/SKS-98 zo dňa 17.03.1998
  Frekvencia: 98,8 MHz
  Lokalita: Ružomberok - Úložisko
  2.4. č.j. 2407/SKS-97 zo dňa 11.03.1997
  Frekvencia: 100,3 MHz
  Lokalita: Bratislava - záhrada Juvenstus
  3. Špecifikácia RDS:
  Programová identifikácia PI (S) áno
  Identifikácia dopravného vysielania TP (S) nie
  Alternatívne frekvencie AF (S) nie
  Typ programu PTY (D) áno
  Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno
  Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno
  Prepínač hudba/reč M/S (D) áno
  Textový kanál RT áno
  Hodiny a dátum CT áno
  Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno
  Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) nie
  Meno programového okruhu PS HVIEZDA FM
  Číslo programu PIN (D) áno"

K bodu 4)
SK č. 15-LO/D-135/2004 zo dňa 15.1.2004
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 56 a 57 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste Kysucké Nové Mesto
ÚK: Ing. Martin Brodňan - ANTECH, Kysucké Nové Mesto

Uznesenie č. 04-05/4.104:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 15-LO/D-135/2004 zo dňa 15.1.2004 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie účastníka konania:
Ing. Martin Brodňan - ANTECH
Matice Slovenskej 958
024 01 Kysucké Nové Mesto
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto podľa § 59 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/227 za nasledovných podmienok:

  I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
  podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, číslo registrácie: ZA-470/2003:
  - hlavná stanica - lokalita: Kysucké Nové Mesto, ul. Matice Slovenskej 790;
  II. Územný rozsah retransmisie: Kysucké Nové Mesto
  III. Počet prípojok: 1000
  IV. Ponuka programových služieb:
  a) základná programová ponuka:
  a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ;
  b) rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM), Rádio ZET, Rádio Frontinus;
  b) rozšírená programová ponuka:
  a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Musicbox, ČT 1, ČT 2, Eurosport, Fox Kids, CNN;
  b) rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín,Rádio Rock FM), Rádio ZET, Rádio Frontinus;

K bodu 5)
SK č. 374-LO/D-2401/2003 zo dňa 18.11.2003
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste Liptovský Mikuláš
ÚK: GEKO spol. s r.o., Prievidza

Uznesenie č. 04-05/5.105:
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000, rozhodla na svojom zasadnutí dňa 09.03.2004 takto: v správnom konaní č. 374-LO/D-2401/2003, začatom dňa 18.11.2003 vo veci registrácie retransmisie žiadateľa
GEKO spol. s r.o.
Cíglianska 5
971 01 Prievidza
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v meste Liptovský Mikuláš, posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 18.11.2003 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/228
za nasledujúcich podmienok:

  1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle registrácie č. ZA-372/2003 zo dňa 14.10.2003:
  - hlavná stanica - lokalita: Brezová 488, Liptovský Mikuláš;
  2. územný rozsah vysielania: mesto Liptovský Mikuláš;
  3. počet prípojok: 990;
  4. ponuka programových služieb:
  a)televízne programové služby:
  - programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV JOJ, TA 3, VIVA, RTL, RTL 2, KABEL 1, SUPER RTL, PRO 7, VOX, ČT 1, ČT 2, MTV GERMANY, TV 5
  b)rozhlasové programové služby:
  - Slovenský rozhlas ( RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM, RÁDIO REGINA), Rádio OKEY, RÁDIO TWIST, FUN RÁDIO


K bodu 6)
SK č. 45-LO/D-509/2004 zo dňa 27.02.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/176 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena ponuky programových služieb)
ÚK: BENET, s.r.o., Nováky

Uznesenie č. 04-05/6.106: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 45-LO/D-509/2004 zo dňa 27.02.2004 posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/176:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP č. 974/28
972 71 Nováky
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení registráciu retransmisie č. TKR/176 nasledovne:

  Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/176/2000 zo dňa 09.05.2000 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
  "1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
  registrácie telekomunikačnej činnosti č. 666/01-TN/KDS zo dňa 02.01.2002
  - hlavná stanica - lokalita: Nováky, SNP č. 615
  2. Územný rozsah retransmisie: Nováky
  3. Počet prípojok: 1430
  4. Ponuka programových služieb:
  Základný súbor:
  televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV Prievidza, TV Nováky, ČT1, ČT2, Deutsche Welle, RTL TV, RTL 2, SAT 1, Pro7, VIVA, VOX, TV5, Animal Planet, Discovery, Hallmark, Eurosport
  rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio Twist, Rádio OKEY, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio Expres, Rádio ZET, Rádio HIT FM, Beta Rádio
  Rozšírený súbor: -"


K bodu 7)
SK č. 21-LO/O-371/2004 zo dňa 12.2.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/197 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena ponuky programových služieb)
ÚK: Izidor Heizer - MINI SERVIS

Uznesenie č. 04-05/7.107: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 21-LO/D-371/2004 zo dňa 12.02.2004 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/197 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Izidor Heizer - MINI SERVIS
Horné Mýto 110
930 13
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení registráciu retransmisie č. TKR/197 takto:

  Bod 4 v rozhodnutí TKR/197/2001 zo dňa 18.12.2001 v znení neskoršie vykonaných zmien znie nasledovne:
  "4. Ponuka programových služieb:
  4.1 KDS Trhová Hradská
  Základný súbor:
  a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, Top - TV ČT 1, ČT 2, MTV 1, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, SAT 1, RTL 2, VIVA, PRO 7, VOX, ZDF, Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark
  b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM, Rádio Regina; RADIO TWIST
  Rozšírený súbor:
  -
  4.2 KDS Cífer
  Základný súbor:
  c) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, Top - TV ČT 1, ČT 2, ORF 1, MINIMAX, SAT 1, RTL 2, VIVA, PRO 7, VOX, ZDF, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark
  d) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM, Rádio Regina; RADIO TWIST
  Rozšírený súbor:"


K bodu 8)
SK č. 239-LO/O-1483/2004 zo dňa 18.7.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/85 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (zmena ponuky programových služieb a právnych skutočností)
ÚK: Obec Prietrž

Uznesenie č. 04-05/8.108: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 239-LO/D-1483/2004 zo dňa 18.07.2004 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/85 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania a zmeny právnych skutočností:
Obec Prietrž
906 11 Prietrž 126
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení registráciu retransmisie č. TKR/85 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/85 zo dňa 01.07.1996 v znení neskoršie vykonaných zmien sa menia a v úplnom znení znejú takto:

  "1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti vydaného TÚ SR zo dňa 02.07.2001, číslo registrácie: 492/TT/2001
  - hlavná stanica - lokalita: obec Prietrž
  2. Územný rozsah retransmisie: obec Prietrž
  3. Počet prípojok: 194
  4. Ponuka programových služieb:
  Základný súbor:
  a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, Prima
  b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; RADIO TWIST, Rádio OKEY
  Rozšírený súbor:
  -
  5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 10022/T, zo dňa 13.10.2003"

K bodu 9)
SK č. 34-LO/O-263/2004 zo dňa 10.2.2004
vo veci možného porušenia povinnosti stanovenej v § 51 ods. 1 § 63 ods. 1 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
ÚK: KID, a. s., Poprad

Uznesenie č. 04-05/9.109: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a), b) a písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 34-LO/O-263/2004 zo dňa 10.2.2004 vo veci možného porušenia povinností stanovených v § 51 ods. 1 a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. voči účastníkovi konania, držiteľovi licencie č. T/46 na lokálne televízne vysielanie a zároveň prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/47 prostredníctvom káblových distribučných systémov a retransmisie č. TKR/164 prostredníctvom systému MMDS, spoločnosti:
KID, a.s.
Huszova 12
058 01 Poprad
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
z a s t a v u j e správne konanie č. 34-LO/O-263/2004 zo dňa 10.2.2004 vo veci možného porušenia povinností stanovených v § 51 ods. 1 a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 10)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/153 podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica

Uznesenie č. 04-05/10.110: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") začína správne konanie vo veci možného odňatia licencie č. T/153 vysielateľa RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica, podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ nepodal návrh na zápis činnosti vykonávanej podľa zákona č. 308/2000 Z.z. do obchodného registra v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie.

K bodu 11)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Ing. Ján Heššo, STAS-servis, Považská Bystrica

Uznesenie č. 04-05/11.111: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči fyzickej osobe - podnikateľovi Ing. Jánovi Heššovi, STAS-servis, Zákvašov 1518/52-16 Považská Bystrica vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou - jeho aktuálna ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/36 zo dňa 24.05.1995 v znení neskorších zmien a tiež preto, lebo neoznámil Rade zmenu svojej ponuky programových služieb.

K bodu 12)
Sťažnosť č. 15/5-2004 zo dňa 7.1.2004 smerujúca proti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava a Trnavatel, spol. s r. o., Trnava
Sťažovateľ: právnická osoba
Predmet sťažnosti: možného porušenie § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie č. 04-05/12.112: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z.z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. prešetrila sťažnosť, evidovanú pod č. 15/5-2004, vedenú voči prevádzkovateľom retransmisie spoločnostiam UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava a Trnavatel, spol. s r. o., Trnava a dospela k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená.

K bodu 13)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 373-PgO/O-2179/2003 zo dňa 2.12.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č.: 2023/89-2003
(dodržiavanie § 34 ods.1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: november 2003, IQ test národa)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39
ÚP: 9.3.2003 o 10.30 hod.

Uznesenie č. 04-05/13.113: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania spoločnosť MAC TV s.r.o., Bratislava č. 373-PgO/O-2179/2003
porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v období september, október pred odvysielaním programu IQ TEST NÁRODA nezabezpečil, aby každá reklama bola zreteľne oddelená od ostatných častí programovej služby takým zvukovo-obrazovým prostriedkom, ktorý by nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby,
za čo mu ukladá
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 000Sk, slovom stotisíc korún slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS ***04, KS 6548.


K bodu 14)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia a pokuty
SK č.: 300-PgO/O-1815/2003 zo dňa 7.10.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č.: 1700/79-2003
(dodržiavanie § 38 ods. 2 a 4 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 3.8.2003, SONY WEGA)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39
ÚP: 9.3.2003 o 10.30 hod.

Uznesenie č. 04-05/14.114: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 300-PgO/O-1815/2003 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu; sťažnosť č. 1700/79-2003 uznáva za neopodstatnenú .

K bodu 15)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.:355-PgO/O-2031/2003 zo dňa 4.11.2003
Doplnenie: Správa č. 75/20003/TV z monitorovania Sninského káblového vysielania
(dodržiavanie § 16 písm.e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 19. a 26. 9. 2003)
ÚK: Marián Matús, Snina číslo licencie: T/30

Uznesenie č. 04-05/15.115: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 355-PgO/O-2031/2003, Marián Matús, Snina
porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že neposkytol Rade súvislý záznam vysielania z dní 19. a 26.9.2003 v čase od 17:30 do 21:00 hod.,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 16)<br> Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 372-PgO/O-2178/2003 zo dňa 2.12.2003
Doplnenie: Správa č. 86/2003/TV z monitorovania vysielania Televízie Trenčín
(dodržiavanie § 39 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 6. a 7. 11. 2003)
ÚK: Slovakia okolo sveta    číslo licencie: T/126

Uznesenie č. 04-05/16.116: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 372-PgO/O-2178/2003 spoločnosť "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.", Trenčín
porušil povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v dňoch 6. a 7. 11.2003 sponzoroval spravodajský program "Telenoviny",
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 17)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 29-PgO/O-161/2004 zo dňa 27.1.2004
Doplnenie: Správa č. 90a)/2003/TV o monitorovaní televízneho vysielania Káblovej televízie Bánov
(dodržiavanie § 32 ods.10 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 12.11.2003 2003)
ÚK: Káblová televízia - Bánov s.r.o., Bánov číslo licencie: T/143

Uznesenie č. 04-05/17.117: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 29-PgO/O-161/2004, Káblová televízia - Bánov s.r.o. (v skratke : KTB, s.r.o.)
porušil § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 12.11.2003 v závere príspevku zo športového zápasu medzi futbalovými hráčmi Bánova a predstaviteľmi politickej strany SMER odvysielal prejav predsedu politickej strany SMER, ktorý bol politickou reklamou podľa § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z.,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 18)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 12-PgO/O-54/2004 zo dňa 13.1.2004
Doplnenie: Správa č. 22/2003/Ro o monitorovaní rozhlasovej programovej služby Rádio ZET
(dodržiavanie § 38 ods.2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 19.9.-22.9.2003)
ÚK: RM PROGRES s.r.o.,Žilina    číslo licencie: R/80

Uznesenie č. 04-05/18.118: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 12-PgO/O-54/2004 spoločnosť RM PROGRES, s.r.o., Žilina,
porušil povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v dňoch 19.,20.,21., a 22.9.2003 odvysielal sponzorovaný program "Hudobný kolotoč rádia Zet", ktorý nebol zreteľne označený názvom právnickej osoby, alebo logom sponzora na začiatku a konci programu,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."


K bodu 19)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.1/2004/RO o monitorovaní vysielania rádia Hviezda FM
(monitorované dni 30.1., 6.2.2004, kompletný monitoring)
Vysielateľ: RADIO Nitra, s.r.o., Nitra číslo licencie: R/37

Uznesenie č. 04-05/19.119.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 1/2004/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM, začína správne konanie voči spoločnosti RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra vo veci možného porušenia ustanovení § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie č. 04-05/19.119.2: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 1/2004/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM, začína správne konanie voči spoločnosti RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra vo veci možného porušenia ustanovení § 19 ods.2 písm.a) zákona č. 308/2000 Z. z. a nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré vytýči dodatočne.

K bodu 20)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 6/2004/TV o monitorovaní televízneho vysielania HEMEU
(monitorované dni 25. a 26. 1. 2004)
Vysielateľ: KTR, s.r.o., Imeľ       číslo licencie: T/154

Uznesenie č. 04-05/20.120.1:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 6/2004/TV z monitorovania televízneho vysielania HEMEU, začína správne konanie voči spoločnosti KTR, s.r.o., Imeľ, vo veci možného porušenia § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neoznačovaním programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom logom.

Uznesenie č. 04-05/20.120.2:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 6/2004/TV z monitorovania televízneho vysielania HEMEU, začína správne konanie voči spoločnosti KTR, s.r.o., Imeľ, vo veci možného porušenia § 16 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie č. 04-05/20.120.3:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 6/2004/TV z monitorovania televízneho vysielania HEMEU, začína správne konanie voči spoločnosti KTR, s.r.o., Imeľ, vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním informácií o otvorení novej predajne potravín Coop-Jednota v programe "Magazín obce Imeľ".

K bodu 21)
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 166/15-2004 zo dňa 20.1.2004, sťažovateľ: fyzická/právnická osoba
(na vysielanie: textu "STV Nový začiatok, 1.1.2004, 19.30")
Správa o šetrení sťažnosti č. 166/15-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava

Uznesenie č. 04-05/21.121: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 166/15-2004 smerujúcej voči vysielaniu STV, začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z..

K bodu 22)
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 145/7-2004 zo dňa 16.1.2004 sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu: film Tvrdá spravodlivosť)
Správa o šetrení sťažnosti č. 145/7-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava

Uznesenie č. 04-05/22.122: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č. 145/7-2004 smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z..

K bodu 23)
Kontrolný monitoring
Správa č.9/2004/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE TURIEC
(monitorovaný deň: 19.1.-21.1.2004 a 27.1. a 26.1.2004)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o. Martin číslo licencie: T/73

Uznesenie č. 04-05/23.123: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č. 9/2004/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie od 19.1.do 21.1.2004, 26.1. a 27.1.2004 vysielateľa s licenciou č. T/73 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 24)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 84/11- 2004 zo dňa 8.1.2004 Sťažovateľ: fyzická osoba
Na vysielanie: francúzsky film Fabio Montale III. časť (26.12.2003),
filmový prepis Rozprávok tisíc a jednej noci pod názvom Arabské noci (28.12.2003),
kanadsko-americký film Zlo (4.1.2004).
Správa o šetrení sťažnosti č. 84/11-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava

Uznesenie č. 04-05/24.124: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 84/11-2004 vedenú voči Slovenskej televízii, Bratislava, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 25)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 260/21-2004 zo dňa 2.2.2004, sťažovateľ: právnická osoba
na vysielanie spravodajského príspevku "Poľovačka na vlkov" v Novinách dňa 27.12.2003
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 04-05/25.125: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 260/21-2004, vedenú voči spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava a uznala sťažnost v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 26)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 260/22-2004 zo dňa 28.1.2004, sťažovateľ: právnická osoba
na vysielanie spravodajského príspevku o zastrelení troch vlkov pri obci Medzibrod v Novinách STV zo dňa 27.12.2003
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava

Uznesenie č. 04-05/26.126: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 260/22-2004 vedenú voči Slovenskej televízii, Bratislava, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.


K bodu 27/ Rôzne

 1. Rada sa zaoberala návrhom Správy o stave vysielania a o činnosti Rady za rok 2003.

  Uznesenie č.: 04-05/27.127.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predloženú Správu o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie za rok 2003.

 2. Rada sa v zmysle svojho uznesenia č. 04-04/26.100.5 opätovne zaoberala výsledkami kontroly NKÚ a uložila RK predložiť všetky predmetné písomnosti na najbližšie zasadnutie Rady.


 3. Predsedníčka Rady predložila členom Rady návrh odmien členom Rady v súvislosti s ich výkonom funkcie za mesiac február 2004.
  Uznesenie č.: 04-05/27.127.3: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) berie na vedomie prehľad účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci FEBRUÁR 2004 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 114 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac FEBRUÁR 2004 v plnej výške všetkým členom Rady.

 4. Rada sa oboznámila s novelizovaným znením Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleným rozhodnutím predsedu NR SR č. 625 z 3. marca 2004.

 5. Rada sa zaoberala oznamom o zrušení účtov v NBS k 30.3.2004 a realizácii platieb po tomto termíne prostredníctvom účtov Štátnej pokladnice, berie ho na vedomie a ukladá kancelárii Rady zabezpečiť oznámenia o zmenách účtov na výzvach na zaplatenie správneho poplatku a na rozhodnutiach.

 6. Rada sa zaoberala stavom plnení povinností ohľadom platenia pokút vyplývajúcich z rozhodnutí Rady o uložení pokuty a berie ho na vedomie.

 7. Rada sa oboznámila s návrhom ZPC na zasadnutie pracovnej skupiny pre digitálnu terestriálnu televíziu pri Európskej platforme regulačných orgánov ( WG DTT ) v termíne 2. apríla 2004 v Ríme a súhlasí s účasťou zamestnankyne kancelárie Rady Ing. M. Hudákovej.

 8. Rada sa oboznámila s návrhom PC na Prehliadku tvorby lokálnych televízií - Workshop 2004 v Martine v dňoch 19.-20.3.2004 a súhlasí s účasťou pracovníčky PgO p. E. Szegheovej.

 9. Rada sa oboznámila s právnym stanoviskom člena Rady E.Valka k materiálu uvedeného pod názvom K pojmom skončené správne konanie a právoplatne skončené správne konanie.

  Uznesenie č.: 04-05/27.127.9: Rada sa oboznámila s právnym stanoviskom člena Rady E.Valka k materiálu uvedeného pod názvom K pojmom skončené správne konanie a právoplatne skončené správne konanie a vzala ho na vedomie.

 10. Členka Rady p. J. Žitňanská požiadala kanceláriu Rady o vykonanie kontrolného monitoringu vysielateľa TA3 zo dňa 29.2.2004, príspevok "Vzniklo nové centrum".


* * *
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rukopisoch.
Zapisovateľ: P. Abrahám
Overil: p.M.Hradiská

V Bratislave, 09.03. 2004 Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak