Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 28. 8. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 28. 8. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1  ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 20. a 27. 2. 2012 pred, počas a po programe Partička, dňa 4. 3. 2012 pred, počas a po programe V maske fantóma a dňa 11. 3. 2012 pred, počas a po programe Výnimočný v súvislosti s odvysielaním komunikátu propagujúceho alkohol Vodka 1906;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2  ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 26. 2. 2012 v čase od 21:00 do 22:00 hod, keď došlo k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. e) ZVR (zákaz otvorenej alebo skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovania následkov ich užívania), ku ktorému došlo dňa 26. 2. 2012 o cca 20:11 hod. odvysielaním programu Slávik;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislých záznamov z vysielania programov Krimi zo dňa 9. 3. 2012, Noviny zo dňa 10. 3. 2012, Hotel Paradise z dní 5., 6. a 7. 3. 2012, Extrémne rodiny z dní 2. a 5. 3. 2012 a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 20. 2. 2012 v čase od 17:30 do 18:30 hod a zo dňa 21. 3. 2012 v čase od 19:55 do 22:05 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s odvysie1aním programu Farma dňa 6. 3. 2012 o cca 14:25 hod a dňa 12. 3. 2012 o cca 13:00;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 200 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu z vysielania programu Farma zo dňa 6. 3. 2012 odvysielaného o cca 14:30 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 200 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g)  ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom), ku ktorému došlo dňa 3. 3. 2012 počas programu Muži v čiernom o cca 13:39, 13:45, 13:50, 13:56, 14:14, 14:19, 14:25, 14:42, 14:47, 14:53, 14:59, 15:14 a 15:20 hod., nakoľko sa v týchto časoch logo programovej služby zmenilo na logo programu Farma;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Futbalový Víkend šampiónov? Kdeže!!!! Víkend babrákov!!! v rámci programu Šport dňa 6. 1. 2012 o cca 20:00 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Mariánovi Dokupilovi – Doko Media (programová služba Rádio GO DeeJay) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu Supermix dňa 16. 1. 2012 o cca 06:00 hod, v ktorom bola odvysielaná súťaž o lístky do kina Cinemax, bez označenia názvu sponzora alebo odkazu na výrobok alebo službu sponzora;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi GAYA, s.r.o., Martin (programová služba MARTIN.TV) za porušenie § 34 ods. 4 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe v obraze ani vo zvuku) v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu firmy Altgas, s.r.o. dňa 6. 4. 2012 o cca 20:59 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Farma dňa 12. 6. 2012 o cca 20:23 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Farma dňa 16. 6. 2012 o cca 20:24 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenie § 20 ods. 3 a 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že dňa 14. 6. 2012 o cca 20:23 hod v premiére a dňa 15. 6. 2012 o cca 14:13 hod v repríze odvysielal program Farma, ktorý by mohol ohroziť morálny vývin maloletých a označením ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania;
 • začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za možné porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Extrémne rodiny dňa 11. 6. 2012 o cca 21:23 hod a 18. 6. 2012 o cca 21:31 hod, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich – Katky, Tonka, Doda a jeho matky Marty a za možné porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Extrémne rodiny dňa 11. 6. 2012 o cca 21:23 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za možné porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 27. 5. 2012, keď v čase od 17:00 do 18:00 hod a v čase od 19:00 do 20:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za možné porušenie § 35 ods. 3 ZVR (prerušovanie programu zaradením reklamy) v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 21:21 do 21:51 hod programu Horton odvysielaného dňa 1. 6. 2012, ktorý zodpovedá tretiemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za možné porušenie § 18a písm. a) ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielania pre sluchovo a zrakovo postihnutých) v súvislosti s vysielaním v mesiacoch máj a jún 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a. s. (programová služba EUROPA 2) vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním piesne interpretov Rakbyho a Bacila s názvom Ukáž mi lásku dňa 1. 6. 2012 o cca 12:00 hod. v programe Maxximum muziky.


Všetky uznesenia prijaté dňa 28. 8. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak