Zápisnica RVR č.4/2004 zo dňa 24.2.2004

 

Zápisnica č. 4/2004

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 24.2.o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zapisovateľ: Peter Abrahám - riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Anton Kubisch

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh.

 2. SK č. 33-LO/O-260/2004
  vo veci možného uloženia pokuty podľa § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: MANAGER SYSTEMS s.r.o., Trenčín
  ÚP: 24. 02. 2004 o 11.00 hod.

 3. SK č. 352-LO/D-2271/2003 zo dňa 03. 11. 2003
  vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/153
  ÚK: RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica
  ÚP: 24. 02. 2004 o 11.30 hod.

 4. SK č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28. 01. 2003
  vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v meste Liptovský Mikuláš
  ÚK: MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš
  RK - systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
  ÚP: 24. 02. 2004 o 12.00 hod.

 5. SK č. 374-LO/D-2004/2002 zo dňa 13. 11. 2002
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/72 z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní spoločnosti a údajov o štatutárneho orgánu vysielateľa (zastavenie správneho konania a vrátenie správneho poplatku)
  ÚK: REBECA s.r.o., Martin

 6. SK č. 392-LO/D-2224/2003 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 107,6 MHz Bratislava - mesto
  ÚK: D.EXPRES, a. s., Bratislava


 7. SK č. 361-LO/D-2341/2003 zo dňa 11. 11. 2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/89 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava

 8. SK č. 386-LO/O-2315/2003 zo dňa 16. 12. 2003
  vo veci možného odňatia licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67 vysielateľa N-RADIO, spol. s r.o., Nitra č. R/67 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
  Branislav Brooš, Nitra

 9. SK č. 374-LO/D-2004/2002 zo dňa 13. 11. 2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava

 10. SK č. 32-LO/D-316/2004 zo dňa 05. 02. 2004
  vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/154
  ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany č. 204

 11. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia podľa § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce

 12. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/221 Jánom Homolom, obchodné meno: Ján Homola - Cabel Televizion Homayer, Banská Bystrica

 13. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/13 UPC Slovensko, s.r.o.

 14. Oznámenie o zániku licencie na rozhlasové vysielanie č. R/83 na frekvencii 99,5 MHz Banská Bystrica držiteľa licencie LV-REALITY, s.r.o., Levice

 15. Žiadosť o nazretie do spisu k licencii na televízne vysielanie č. T/81 vysielateľa Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o., Bratislava
  Žiadateľ: Július Ásványi

 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie správneho konania
  SK č.: 383-PgO/O-2291/2003 zo dňa 16. 12. 2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č.: 2289/106-2003
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 29. 10. 2003, Noviny)
  ÚK: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39

 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 384-PgO/O-2292/2003 zo dňa 16. 12. 2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č.: 2361/109-2003
  (dodržiavanie § 35 ods.5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 1. 11. 2003 IQ test národa, vložená reklama)
  ÚK: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39

 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 5/2004/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov
  (monitorované dni/program: 10. a 11. 1. 2004 kompletné vysielanie)
  Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o. Bratislava, číslo licencie: T/89

 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 3/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
  monitorovaný program: Šmyk sem, šmyk tam ...
  monitorované dni: 17. 1., 24. 1. a 31. 1. 2004
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41

 20. Kontrolný monitoring
  Správa č.4/2004 o monitorovaní vysielania Televízie Pezinok
  (monitorovaný deň: 16.,19.,21. a 26. 1. 2004 od 17.00 - 19.00 hod.)
  Vysielateľ: Televízia Pezinok, s.r.o., číslo licencie: T/99

 21. Kontrolný monitoring
  Správa č.8/2004 o monitorovaní vysielania TV JOJ
  (monitorovaný deň: 25. 1. 2004 od 08.00- 24.00 hod.)
  Vysielateľ: MAC TV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, číslo licencie: T/39

 22. Kontrolný monitoring
  Správa č. 7/2004 o monitorovaní vysielania Bytenerg Info
  (monitorovaný deň: 13.10. a 20. 10. 2003)
  Vysielateľ: Bytenerg s.r.o., číslo licencie: T/124

 23. Šetrenie sťažnosti
  Správa o prešetrení sťažností č. 2611/117-2003 a č. 84/6-2004 smerujúcich proti Slovenskej televízii
  Monitorované vysielanie: americký film Babské záležitosti
  Odvysielané dňa: 13. 12. 2003
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona

 24. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 64/2 - 2004 zo dňa 7.1.2004, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 15. 12. 2003)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, číslo licencie: T/41

 25. Štatistika o odvysielanom programe za IV. štvrťrok 2003.

 26. Rôzne

* * *
K bodu 1)
Kontrola úloh: Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 81 úloh. Úlohy č. 68-71 nesplnené; neuplynul termín splnenia. Úloha č. 75 - plnená priebežne v súvislosti s voľbami. Ostatné úlohy sú splnené.

Uznesenie č. 04-04/1.075: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie plnenie úloh.

K bodu 2)
SK č. 33-LO/O-260/2004
vo veci možného uloženia pokuty podľa § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: MANAGER SYSTEMS s.r.o., Trenčín
ÚP: 24. 02. 2004 o 11.00 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 2.2003. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Uznesenie č. 04-04/2.076: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania:
MANAGER SYSTEMS, s.r.o.
Opatovská 53
911 01 Trenčín
prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bol na to oprávnený ( § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) za čo mu ukladá sankciu v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.
pokutu vo výške 500 000,- Sk.(slovom päťstotisíc slovenských korún)
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ...

K bodu 3)
SK č. 352-LO/D-2271/2003 zo dňa 03.11.2003
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/153
ÚK: RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica
ÚP: 24. 02. 2004 o 11.30 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 2.2003. Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Uznesenie č. 04-04/3.077: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 352-LO/D-2271/2003 zo dňa 3.11.2003 s účastníkom konania:
RTV, spol. s.r.o.
Nám. Štefana Moysesa 16,
974 01 Banská Bystrica
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou č. T/153, doručenú účastníkom konania dňa 3.11.2003, a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 54 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z.z. udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 34% podielu na základnom imaní držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/153 spoločnosti RTV, spol. s.r.o., Banská Bystrica zo spoločníka Kataríny Janovcovej na nadobúdateľa Jána Medveckého.

K bodu 4)
SK č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v meste Liptovský Mikuláš
ÚK: MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš
RK - systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
ÚP: 24. 02. 2004 o 12.00 hod.

Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, účastníci konania sa nedostavili.

Uznesenie č. 04-04/4.078: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v meste Liptovský Mikuláš s účastníkmi konania:
MIKOTEL, s.r.o.
Garbiarska 4
031 04 Liptovský Mikuláš
a
RK-systém s.r.o.
Brezová 488/10
031 01 Liptovský Mikuláš
vo veci žiadosti účastníka konania MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš, o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v meste Liptovský Mikuláš posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 28.01.2003 a doplňujúce podania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva účastníkovi konania MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš, podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ za nasledovných podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
1.1. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-690/2002 zo dňa 19.02.2003
- hlavná stanica - lokalita: Podbreziny juh - Žiarska 601, Liptovský Mikuláš
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
1.2. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-691/2002 zo dňa 19.02.2003
- hlavná stanica - lokalita: Nábrežie A. Stodolu č. 1778 E/1, Liptovský Mikuláš
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
1.3. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-692/2002 zo dňa 19.02.2003
- hlavná stanica - lokalita: Prednádražie - Hurbanova 1492/22, Liptovský Mikuláš
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
Liptovský Mikuláš: sídlisko Podbreziny, Nábrežie A. Stodolu, Prednádražie
3. Počet prípojok:
3.1. KDS Podbreziny juh 1610
3.2. KDS Nábrežie A. Stodolu 1407
3.3. KDS Prednádražie 22
Spolu 3039
4. Ponuka programových služieb:
4.1. Podbreziny juh
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, Spektrum, Kabel 1, VIVA, RTL, SAT 1, RTL 2, VOX, PRO 7, Super RTL, VIVA 2, TV5, Eurosport, CNN
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Twist, Rebeca
Rozšírený súbor: -
4.2. KDS Nábrežie A. Stodolu
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, Spektrum, Kabel 1, VIVA, RTL, SAT 1, RTL 2, VOX, PRO 7, Super RTL, VIVA 2, TV5, Eurosport, CNN
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Twist, Rebeca
Rozšírený súbor: -
4.3. KDS Prednádražie
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, Kabel 1, VIVA, RTL, SAT 1, RTL 2, VOX, PRO 7, Super RTL, VIVA 2, TV5, CNN
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Twist, Rebeca
Rozšírený súbor: -"

K bodu 5)
SK č. 374-LO/D-2004/2002 zo dňa 13.11.2002
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/72 z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní spoločnosti a údajov o štatutárneho orgánu vysielateľa (zastavenie správneho konania a vrátenie správneho poplatku)
ÚK: REBECA s.r.o., Martin

Uznesenie č. 04-04/5.079: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 374-LO/D-2004/2002 zo dňa 13.11.2002 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
REBECA, s.r.o.
Priehradka 20
036 01 Martin
posúdila podanie účastníka konania, doručené Rade dňa 11.02.2004, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 374-LO/D-2004/2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/72 z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa a o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom vysielateľa, pretože účastník konania podaním doručeným Rade dňa 11.02.2004 vzal návrh na začatie konania späť a podľa § 10 ods. 4 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch na žiadosť účastníka konania
vracia 65 % správneho poplatku zaplateného dňa 25.07.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, t.j. 9.750 Sk (slovom deväťtisícsedemstopäťdesiat slovenských korún).

K bodu 6)
SK č. 392-LO/D-2224/2003 zo dňa 24. 10. 2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 107,6 MHz Bratislava - mesto
ÚK: D.EXPRES, a. s., Bratislava

Uznesenie č. 04-04/6.080: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona ods. 1 písm. a) č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 392-LO/D-2224/2003 zo dňa 24.10.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov pridelenej frekvencie 107,6 MHz Bratislava - mesto, kóta Hradný vrch spoločnosti:
D.EXPRES, a. s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie : Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa menia takto:

V článku IV. sa mení bod 2.15 a znie:
" 2.15. 107,6 MHz Bratislava - mesto
max. vyžiarený výkon: 37 dBW (5 kW)
lokalita: Bratislava - Hradný vrch
oblasť pokrytia: Bratislava - mesto a okolie
súradnice: 17 E 05 48 / 48 N 09 14 (WGS 84)
frekvenčný list č. 9556/10/2003 zo dňa 11.12.2003"

K bodu 7)
SK č. 361-LO/D-2341/2003 zo dňa 11.11.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/89 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 04-04/7.081: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 361-LO/D-2341/2003 vedenom vo veci zmeny licencie č. T/89 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
TVR a RE, s.r.o.
Mierová 21
827 05 Bratislava
po zistení a posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení licenciu č. T/89 na televízne vysielanie nasledovne:
V Rozhodnutí o udelení licencie č. T/89/97 zo dňa 02.09.1997 v znení neskorších zmien sa časť I., bod 4. mení a znie:

"4. Územný rozsah vysielania: lokálny - Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice"

K bodu 8)
SK č. 386-LO/O-2315/2003 zo dňa 16.12.2003
vo veci možného odňatia licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67 vysielateľa N-RADIO, spol. s r.o., Nitra č. R/67 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
Branislav Brooš, Nitra

Uznesenie č. 04-04/8.082: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 386-LO/O-2315/2003 s účastníkmi konania:
N-RADIO spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
a
Branislav Brooš
Wilsonovo nábrežie č. 141/16
949 01 Nitra
vo veci možného odňatia licencie č. R/67 na rozhlasové vysielanie vysielateľa N-RADIO, spol. s r.o., Nitra, podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie : Rada podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavujesprávne konanie č. 386-LO/O-2315/2003, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu z dôvodu, že nebolo preukázané, že sa uskutočnil prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou č. R/67 alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou R/67 v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takýmto prevodom.

K bodu 9)
SK č. 374-LO/D-2004/2002 zo dňa 13.11.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 04-04/9.083: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 27-LO/D-248/2004 zo dňa 27.01.2004 posúdila oznámenie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/203:
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení registráciu retransmisie č. TKR/203 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/203/2002 zo dňa 12.03.2002 sa menia takto:
Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie takto:
4.1 KDS Senica
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, 3 SAT, ZDF, RTL, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, 3 SAT, ZDF, RTL, EURONEWS, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE, Reality TV;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Prémiová programová služba: HBO
4.2 KDS Komárno
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, ZDF, RTL, DEUTSCHE WELLE, ORF 1, KABEL 1, RAI UNO, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV1, MTV2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, ZDF, RTL, EURONEWS, ORF 1, KABEL 1, RAI UNO, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2, MUSIC BOX, 3 SAT, VIVA 2, RAI DUO;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.3 KDS Šaľa
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, ORF 1, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, ORF 1, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2, MUSIC BOX, Spektrum, AXN, VIVA 2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.4 KDS Prievidza, Bojnice
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, AVT, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2, RAI UNO, ARTE;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, AVT, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2, RAI UNO, ARTE, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE, Spektrum, AXN;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.5 KDS Handlová
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, VOX, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, KINDER KANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, VOX, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, KINDER KANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE, Spektrum, AXN, 3 SAT, Arte;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.6 KDS Košice
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, VOX, MTV 1, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, VOX, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, KINDER KANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX, Spektrum, AXN, 3 SAT;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.7 KDS Žiar nad Hronom
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, VIVA, RTL 2, PRO 7, RTL, SAT 1, KINDER KANAL, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, PRO 7, RTL, SAT 1, KINDER KANAL, EURONEWS, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE, Spektrum, AXN, 3 SAT;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.8 Ružomberok - mestská časť Hrboltová
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, 3 SAT, VOX, KABEL 1, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, 3 SAT, VOX, KABEL 1, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, PRO 7, SUPER RTL;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.9 KDS Ružomberok
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, RAI UNO, 3 SAT, VOX, MTV 2, KABEL 1, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, RAI UNO, 3 SAT, VOX, MTV 2, KABEL 1, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE, Spektrum, AXN, RTL 2, Arte, VIVA 2;
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;


K bodu 10)
SK č. 32-LO/D-316/2004 zo dňa 05.02.2004
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/154
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany č. 204

Uznesenie č. 04-04/10.084: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 32-LO/D-316/2004, začatom dňa 05.02.2004 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/154 posúdila žiadosť prevádzkovateľa retransmisie:
Juraj Tomeček
059 94 Ihľany
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Z.b. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ruší registráciu retransmisie č. TKR/154 z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 05.02.2004
( č.p.d. 316 ) písomne požiadal.

K bodu 11)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia podľa § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce

Uznesenie č. 04-04/11.085: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g a h) zák. č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči spoločnosti
OBEC SAT s.r.o., Kochanovce vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 zák. č. 308/2000 Z.z. z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie v KDS v obciach Kochanovce, Papín, Hankovce, Ľubiša, Topoľovka, Myslina a Modrá nad Cirochou. Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie vo veci na deň 9. 3. 2004 o 10.00 hod..

K bodu 12)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/221 Jánom Homolom, obchodné meno: Ján Homola - Cabel Televizion Homayer, Banská Bystrica

Uznesenie č. 04-04/12.086: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/221 Jánovi Homolovi, obchodné meno: Ján Homola Cabel-televizion Homayer.

K bodu 13)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/13 UPC Slovensko, s.r.o.

Uznesenie č. 04-04/13.087: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/13 spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava.

K bodu 14)
Oznámenie o zániku licencie na rozhlasové vysielanie č. R/83 na frekvencii 99,5 MHz Banská Bystrica držiteľa licencie LV-REALITY, s.r.o., Levice

Uznesenie č. 04-04/14.088: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") zobrala na vedomie informáciu o zániku licencie na rozhlasové vysielanie č. R/83 držiteľa licencie LV-REALITY, s.r.o., Levice ku dňu 03.02.2004 podľa § 53 písm. f/ zákona č. 308/2000 Z.z., z dôvodu, že vysielateľ nezačal vysielať v lehote 360 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie č. R/83.

K bodu 15)
Žiadosť o nazretie do spisu k licencii na televízne vysielanie č. T/81 vysielateľa Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o., Bratislava
Žiadateľ: Július Ásványi
Uznesenie č. 04-04/15.089: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. na základe žiadosti zo dňa 16.02.2004 povoľuje Júliusovi Ásványimu nazretie do spisu k licencii na televízne vysielanie č. T/81 spoločnosti Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o., Bratislava.

K bodu 16)
Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie správneho konania
SK č.: 383-PgO/O-2291/2003 zo dňa 16.12.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č.: 2289/106-2003
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 29.10.2003, Noviny)
ÚK: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 04-04/16.090: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 383-PgO/O-2291/2003 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.


K bodu 17)
Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 384-PgO/O-2292/2003 zo dňa 16.12.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č.: 2361/109-2003
(dodržiavanie § 35 ods.5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 1.11. 2003 IQ test národa, vložená reklama)
ÚK: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 04-04/17.091: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 384-PgO/O-2292/2003 spoločnosť MAC TV, s.r.o. Bratislava
porušil povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým,že program IQ TEST NÁRODA 2003 odvysielaný dňa 1.11.2003 prerušil štvrtým reklamným blokom po cca 14. minúte od skončenia predchádzajúceho prerušenia programu reklamným blokom,
za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 18)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 5/2004/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov
(monitorované dni/program: 10. a 11.1.2004 kompletné vysielanie)
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o. Bratislava, číslo licencie: T/89

Uznesenie č. 04-04/18.092: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 5/2004/TV o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Ružinov, začína správne konanie voči spoločnosti TVR a RE, s.r.o., Bratislava, vo veci možného porušenia § 16 písm. k/ a § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 19)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 3/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
monitorovaný program: Šmyk sem, šmyk tam ...
monitorované dni: 17.1., 24.1. a 31.1.2004
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 04-04/19.093: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 3/2004/TV o monitorovaní televíznej programovej služby Televízia Markíza začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o., Blatné vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 20)
Kontrolný monitoring
Správa č.4/2004 o monitorovaní vysielania Televízie Pezinok
(monitorovaný deň: 16.,19.,21. a 26.1.2004 od 17.00 - 19.00 hod.)
Vysielateľ: Televízia Pezinok, s.r.o. , číslo licencie: T/99

Uznesenie č. 04-04/20.094: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č. 4/2004/TV o monitorovaní vysielania Televízie Pezinok konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 16., 19., 21. a 26. januára 2004 vysielateľa s licenciou č.T/99 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 21)
Kontrolný monitoring
Správa č.8/2004 o monitorovaní vysielania TV JOJ
(monitorovaný deň: 25.1.2004 od 08.00- 24.00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 04-04/21.095: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č. 8/2004/TV o monitorovaní vysielania programovej služby TV JOJ konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 25. januára 2004 vysielateľa s licenciou č.T/39 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 22)
Kontrolný monitoring
Správa č. 7/2004 o monitorovaní vysielania Bytenerg Info
(monitorovaný deň: 13.10. a 20.10. 2003)
Vysielateľ: Bytenerg s.r.o., Medzilaborce, číslo licencie: T/124

Uznesenie č. 04-04/22.096: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 7/04/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Bytenerg Info z dní 13. 10. a 20. 10. 2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 23)
Šetrenie sťažnosti
Správa o prešetrení sťažností č. 2611/117-2003 a č. 84/6-2004 smerujúcich proti Slovenskej televízii
Monitorované vysielanie: americký film Babské záležitosti
Odvysielané dňa: 13.12.2003
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 04-04/23.097: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 2611/117 - 03 a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 24)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 64/2 - 2004 zo dňa 7.1.2004, sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 15.12.2003)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 04-04/24.098: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 64/2-2004, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. uznala sťažnosť v celom rozsahu za neopodstatnenú.

K bodu 25)
Štatistika o odvysielanom programe za IV. štvrťrok 2003.

Uznesenie č. 04-04/25.099: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm.l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 4. štvrťrok 2003.

K bodu 26) Rôzne

 1. Rada sa zaoberala ZPC na zasadnutie Kontaktného výboru (agenda Smernice "Televízia bez hraníc") dňa 11. marca 2004 v Bruseli, na ktorej sa nemôže zúčastniť pôvodne určený pracovník z dôvodu ukončenia pracovného pomeru.

  Uznesenie č.: 04-04/26.100.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o ZPC v Bruseli dňa 11. marca 2004 a súhlasí s účasťou p. Róberta Hrnčiarika.

 2. Rada sa zaoberala návrhom novej formy hlavičkového papiera Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Uznesenie č.: 04-04/26.100.2: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje novú formu hlavičkového papiera Rady pre vysielanie a retransmisiu podľa prílohy tejto zápisnice. V súlade so zákonom č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch a ich používaní bude štátny symbol používaný na úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie Rady pre vysielanie a retransmisiu, alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. Hlavičkový papier bez štátneho znaku bude používaný na všetkých ostatných písomnostiach.

 3. Rada sa zaoberala čerpaním rozpočtových prostriedkov k 31. januáru 2004.

  Uznesenie č.: 04-04/26.100.3: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 31. januáru 2004.

 4. Rada sa zaoberala návrhom Správy o stave vysielania a o činnosti Rady za rok 2003. Jednotliví členovia Rady predložili svoje pripomienky, ktoré Kancelária Rady zapracuje do materiálu.

  Uznesenie č.: 04-04/26.100.4: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zaoberala návrhom Správy o stave vysielania za rok 2003. Jednotliví členovia Rady predložia svoje pripomienky písomne do 27. 2. 2004 a Kancelária Rady ich zapracuje do materiálu. Upravená správa bude predložená na najbližšom zasadnutí Rady.

 5. Rada sa opätovne zaoberala výsledkami kontroly NKÚ vykonanej v marci 2003. NKÚ v protokole o výsledku kontroly vytýkal Rade používanie motorových vozidiel v rokoch 2001 a 2002 v rozpore so zákonom. Preto nie je možné vylúčiť, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa Trestného zákona.

  Uznesenie č.: 04-04/26.100.5: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa znova zaoberala výsledkami kontroly NKÚ a uložila Kancelárii úlohu opätovne predložiť na najbližšie zasadnutie všetky podklady ohľadom danej veci.


* * *
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: P. Abrahám
Overil: Anton Kubisch
V Bratislave 24.02. 2004 Valéria Agócs
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak