Zápisnica RVR č.3/2004 zo dňa 10.2.2004

 

Zápisnica č. 3/2004

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 10.februára o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Peter Škultéty
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 17-LO/D-113/2004 zo dňa 13.01.2004
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
 3. SK č. 30-LO/D-267/2004 zo dňa 29.01.2004
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/80 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov
 4. SK č. 134-LO/D-844/2003 zo dňa 25.04.2003
  vo veci zmeny licencie č. R/81 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny parametrov RDS - zmeny mena programového okruhu PS
  ÚK: A.W.G., spol. s r. o., Trnava
 5. SK č. 22-LO/D-136/2004 zo dňa 15.01.2004
  vo veci zmeny licencie č. T/86 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z
  dôvodu zmeny programovej štruktúry a časového rozsahu vysielania
  ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o., Dolný Kubín
 6. SK č. 391-LO/D-2618/2003 zo dňa 15.12.2003
  vo veci zmeny licencie č. T/132 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z. z. z
  dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o., Bardejov
 7. SK č. 390-LO/D-2639/2003 zo dňa 17.12.2003
  vo veci zmeny licencie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o., Bratislava
 8. SK č. 28-LO/D-250/2004 zo dňa 27.01.2004
  vo veci žiadosti o odňatie licencie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: Radio Free Europe/Radio liberty, Inc., organizačná zložka Bratislava
 9. SK č. 23-LO/D-194/2004 zo dňa 21.01.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 10. SK č. 24-LO/D-195/2004 zo dňa 21.01.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Trnavatel, s.r.o., Trnava
 11. SK č. 25-LO/D-227/2004 zo dňa 21.01.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, s.r.o., Košice
 12. SK č. 13-LO/D-130/2004 zo dňa 14.01.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/103 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice
 13. SK č. 18-LO/D-175/2004 zo dňa 20.01.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
 14. SK č. 19-LO/D-175/2004 zo dňa 20.01.2004
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
 15. SK č. 26-LO/D-230/2004 zo dňa 26.04.2004
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/19 z dôvodu zmeny - rozšírenia územného rozsahu
  vysielania
  ÚK: SATRO, s.r.o. Bratislava
 16. SK č. 298-LO/O-1793/2003 zo dňa 23.09.2003
  vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 17. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci možného porušenia povinnosti stanovenej v § 51 ods. 1 § 63 ods. 1 písm. e) zák. č. 308/2000
  Z. z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenia na porušenie
  zákona
  ÚK: KID, a. s., Poprad
 18. Návrh na začatie vo veci možného uloženia pokuty podľa § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: MANAGER SYSTEMS s.r.o., Trenčín
 19. Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 388-PgO/O-2332/2003 zo dňa 16.12.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2252/105 - 2003
  ( dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  monitorované programy: Televízne noviny dňa 24.10.2003 príspevok "Skončilo vypočúvanie"
  Televízne noviny dňa 10.9.2003 príspevok "Film o kauze Cervanová"
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
 20. Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 385-PgO/O-2290/2003 zo dňa 16.12.2003
  Doplnenie: Správa č. 89/2003/TV o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Poprad
  ( dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  monitorované dni: 5. a 6. 10. 2003.
  ÚK: TV Poprad s.r.o., Poprad číslo licencie: T/123
 21. Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 10-PgO/O-52/2004 zo dňa 13.1.2004
  Doplnenie: Správa č. 90/2003/TV o monitorovaní televízneho vysielania Káblovej televízie Bánov (
  dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  monitorovaný deň: 12.11. 2003.
  ÚK: Káblová televízia - Bánov s.r.o. číslo licencie: T/143
 22. Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 389-PgO/O-2333/2003 zo dňa 16.12.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2125/96 - 2003 z 22.10.2003 a č. 2160/97 - 2003, 2161/98 -
  2003, 2162/99 - 2003, 2163/100 - 2003, 2164/101 - 2003, 2165/102 - 2003, 2166/103 - 2003 a
  2167/104 - 2003 z 23.10.2003 ( dodržiavanie § 16 písm.b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: Televízne noviny dňa 21.7.2003 - Prekvapujúce vyjadrenia)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie:T/41
 23. Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 11-PgO/O-53/2004 zo dňa 13.1.2004
  Doplnenie: Správa č. 91/2003/TV z monitorovania vysielania MsTV Moldava-Szepsi VTV, Studio 7S
  ( dodržiavanie § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z. )
  monitorované dni: 10.,17. a 24.11. 2003
  ÚK: MsTV Moldava- Studio 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou číslo licencie:T/131
 24. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č.2610/116-2003 zo dňa 12.12.2003 - sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie reklamy na produkt Chello
  monitorovaný deň: 13.12.2003
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41
 25. Správa č. 2/2004/TV o monitorovaní vysielania televízie MARTICO INFO
  (monitorovaný deň: 7. a 8.11.2003 kompletné vysielanie)
  Vysielateľ: MARTICO s.r.o., MARTIN číslo licencie: T/54
 26. Rôzne

* * *
K bodu 1.)
Kontrola úloh: Celkom bolo 49 úloh, splnené sú všetky.
Uznesenie č. 04-03/1.049: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie plnenie úloh.

K bodu 2.)
SK č. 17-LO/D-113/2004 zo dňa 13.01.2004
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
Uznesenie č.: 04-03/2.050: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 17-LO/D- 113/2004 zo dňa 13.01.2004 posúdila oznámenie o zmene licencie R/67 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
N-RADIO, spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
z dôvodu zmeny podielov programových typov, zmeny podielu programov vo verejnom záujme a zmeny podielu programov preberaných od iného vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/67 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/67/99 zo dňa 07.07.1999 v znení neskorších zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:
„I.
1. Názov programovej služby: N-RADIO
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: šesť rokov, predĺžená podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. o ďalších osem rokov. Platnosť licencie končí dňom 16.07.2013.
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie: 95,2 MHz Nitra - Zobor
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 708/N, zo dňa 06.05.2003
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 708/N, zo dňa 06.05.2003 III.
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 13.01.2004 (č.p.d. 113/2004):
1. Spravodajstvo min. 2,7 %
2. Publicistika min. 12,2 %
2.1. Politická publicistika min. 0 %
2.2. Ostatná publicistika min. 12,2 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou
3.1. Detské programy min. 0,6 %
3.2. Náboženské programy min. 0,3 %
3.3. Literárno-dramatické min. 0 %
3.4. Zábavné min. 3,6 %
3.5. Hudobné min. 45,6 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 15,8%
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %
IV.
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazeta VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov.
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie.
Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR:
č.j. 6387/SKS-99 zo dňa 13.07.1999
Frekvencia: 95,2 MHz
Lokalita: Zobor
Oblasť pokrytia: Nitra a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 18 E 06 23 / 48 N 20 39
3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI (S) áno
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno
Alternatívne frekvencie AF (S) nie
Typ programu PTY (D) áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) nie
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno
Textový kanál RT áno
Hodiny a dátum CT áno
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) nie
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno
Meno programového okruhu PS N-RADIO
Číslo programu PIN (D) áno"

K bodu 3.)
SK č. 30-LO/D-267/2004 zo dňa 29.01.2004
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/80 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov
Uznesenie č.: 04-03/3.051: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 30-LO/D-267/2004 zo dňa 29.01.2004 posúdila oznámenie o zmene licencie R/80 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
RM PROGRES s.r.o.
Fačkov 241
013 16
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í licenciu č. R/80 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/80/2002 z 02.07.2002 v znení neskorších zmien sa bod 1. článku III. mení a znie takto:
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa programovej skladby zo dňa 10.10.2003 (č.p.d. 2044/2003):
1. Spravodajstvo min. 1,8 %
2. Publicistika 0 %
2.1. Politická publicistika 0 %
2.2. Ostatná publicistika 0 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou
3.1. Detské programy 0 %
3.2. Náboženské programy 0 %
3.3. Literárno-dramatické 0 %
3.4. Zábavné 0 %
3.5. Hudobné min. 7 %


K bodu 4.)
SK č. 134-LO/D-844/2003 zo dňa 25.04.2003
vo veci zmeny licencie č. R/81 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny parametrov RDS - zmeny mena programového okruhu PS ÚK: A.W.G., spol. s r. o., Trnava
Uznesenie č.: 04-03/4.052: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 134-LO/D-844/2003 zo dňa 25.4.2003 posúdila oznámenie o zmene údajov v
licencii na televízne vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny parametrov RDS – zmeny mena programového okruhu PS účastníka konania - spoločnosti: A.W.G., spol. s r. o.
Okružná 5
917 01 Trnava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í
licenciu č. R/81 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/81/2002 zo dňa 5.11.2002 v znení neskorších zmien sa menia a znejú takto:
V článku IV sa mení bod 3 a znie:
„Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI (S)   áno
Identifikácia dopravného vysielania TP (S)   áno
Alternatívne frekvencie AF (S)   áno
Typ programu PTY (D)   áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete    áno
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D)   áno
Prepínač hudba/reč M/S (D)    áno
Textový kanál RT    áno
Hodiny a dátum CT    áno
Informácie o vysielacích sieťach EON (S)    áno
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D)    áno
Meno programového okruhu PS    *NAJ*
Číslo programu PIN (S)   áno".

K bodu 5.)
SK č. 22-LO/D-136/2004 zo dňa 15.01.2004
vo veci zmeny licencie č. T/86 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej štruktúry a časového rozsahu vysielania
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o., Dolný Kubín
Uznesenie č.: 04-03/5.053: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 22-LO/D-136/2004 zo dňa 15.1.2004 posúdila oznámenie o zmene údajov v licencii na televízne vysielanie č. T/86 z dôvodu zmeny programovej štruktúry a časového rozsahu vysielania spoločnosti:
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o.
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
020 01 Dolný Kubín
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. T/86 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/86/97 zo dňa 15.7.1997, vydanom v úplnom znení dňa 2.12.2003 pod č. T/86/RZL/825/2003, v znení neskorších zmien sa menia a znejú takto:
V článku I sa mení bod 3 a znie:
„(3) Časový rozsah vysielania: 145,5 hodiny týždenne".

V článku III sa menia body 1 a 2 a znejú:
„(1) Podiely programových typov v týždni, určené z programovej skladby platnej od 7.1.2004:
a/ Programová služba: (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 95 %
2. Programy: min. 5 %
b/ Programové typy:
1. Spravodajstvo: 0 %
2. Publicistika:
2.1. Politická publicistika: 0 %
2.2. Ostatná publicistika: 100 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného
percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom
nahor."
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v týždni, určený z celkového vysielacieho času: 0 %.
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 5 %."

K bodu 6.)
SK č. 391-LO/D-2618/2003 zo dňa 15.12.2003
vo veci zmeny licencie č. T/132 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o., Bardejov
Uznesenie č.: 04-03/6.054: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila v správnom konaní č. 391-LO/D-2618/2003 žiadosť doručenú Rade dňa 15.12.2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/132 z dôvodu zmeny podielov programových typov účastníka konania - spoločnosti:
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.
Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e :
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. T/132 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/132/2001 zo dňa 26.6.2001 sa menia takto:
V článku III. sa menia body 1 a 2 a znejú:
1/ Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby, platnej
od 1.1.2004:
a/ Programová služba: (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 50,0 %
2. Programy: min. 50,0 %
b/ Programové typy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 10 ,1 %
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 0,0 %
2.2 Ostatná publicistika: 22,7 %
3. Dokumentárne programy: 0,0 %
4. Dramatické programy : 0,0 %
5. Zábavno-hudobné programy : 0,0%
6. Hudobné programy : 66,8 %
7. Vzdelávacie programy : 0,0 %
8. Náboženské programy : 0,4 %
9. Športové programy : 0,0 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor."
c/ podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci určený z celkového vysielacieho času: 33,3 %
2/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 17,0 %.

K bodu 7.)
SK č. 390-LO/D-2639/2003 zo dňa 17.12.2003 vo veci zmeny licencie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o., Bratislava
Uznesenie č.: 04-03/7.055: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 390-LO/D-2639/2003 vedenom vo veci zmeny licencie č. T/74 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
OMEGA PLUS spol. s r.o.
Jelšová 11
831 01 Bratislava

po zistení a posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í licenciu č. T/74 na televízne vysielanie nasledovne:
V Rozhodnutí o udelení licencie č. T/74/96 zo dňa 11.09.1996 v znení neskorších zmien sa časť I., bod
3. mení a znie:
„Časový rozsah vysielania: 18 h denne"

K bodu 8.)
SK č. 28-LO/D-250/2004 zo dňa 27.01.2004 vo veci žiadosti o odňatie licencie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Radio Free Europe/Radio Liberty, Inc., organizačná zložka Bratislava
Uznesenie č.: 04-03/8.056: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej aj "zákon č. 308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 28-LO/D-250/2004, začatom dňa 27.01.2004 vo veci žiadosti o odňatie licencie spoločnosti: Radio Free Europe/Radio Liberty Inc.,
1201 Connecticut Av.,
S. W. Washington, D. C. 20036,
U.S.A., organizačná zložka
Staromestská 6/D,
811 03 Bratislava ( ďalej len "účastník konania")
o d n í m a licenciu č. R/78 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že o to účastník konania listom doručeným Rade dňa 27.01.2004 ( č. p. d. 250/2004) písomne požiadal.

K bodu 9.)
SK č. 23-LO/D-194/2004 zo dňa 21.01.2004 vo veci zmeny registrácie retransmiscie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.: 04-03/9.057: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 23-LO/D- 194/2004 zo dňa 21.01.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
UPC Slovensko, s.r.o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
vydáva toto r o z h o d n u t i e: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í registráciu retransmisie č. TKR/13 takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/13/95 zo dňa 12.06.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I. bod 2 mení obsadenie kanálov nasledovne:
„V KDS Zvolen sa v rozšírenej ponuke programových služieb nahrádza televízna programová služba „Rai Due" televíznou programovou službou „TV A".
V KDS Levice sa v rozšírenej ponuke programových služieb nahrádza televízna programová služba „VOX" televíznou programovou službou „TV A".
V KDS Bratislava, Pezinok, Považská Bystrica, Hlohovec, Trenčín, Stará Turá, Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Zvolen, Banská Bystrica – Radvaň, Banská Bystrica – Sásová, Banská Bystrica – Fončorda, Sliač, Nové Zámky, Levice, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Revúca, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica Severná, Banská Bystrica Podlavice a Rajec sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „DSF" a do rozšírenej ponuky programových služieb sa zaraďujú televízne programové služby „Club" a „Extreme Sports Channel".
V KDS Bratislava a Dunajská Streda sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „ZDF".
V KDS Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica – Radvaň, Dolný Kubín, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „ARD".
V KDS Banská Bystrica – Sásová, Banská Bystrica – Fončorda, Hlohovec, Lučenec, Pezinok, Považská Bystrica a Želiezovce sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „VIVA".
V KDS Levice, Nové Zámky, Stará Turá a Trenčín sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „RTL2".
V KDS Revúca a Sliač sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „VOX"."

K bodu 10.)
SK č. 24-LO/D-195/2004 zo dňa 21.01.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Trnavatel, s.r.o., Trnava
Uznesenie č.: 04-03/10.058: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 24-LO/D-195/2004 zo dňa 21.01.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Trnavatel, spol. s r.o.
Štefánikova 19
917 01 Trnava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i e: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í registráciu retransmisie č. TKR/161 takto:
„V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/161/1999 zo dňa 08.09.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I. bod 2 sa v rozšírenej ponuke programových služieb nahrádzajú televízne programové služby „DSF" a „VOX" televíznymi programovými službami „Club" a „Extreme Sports Channel"."

K bodu 11.)
SK č. 25-LO/D-227/2004 zo dňa 21.01.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, s.r.o., Košice
Uznesenie č.: 04-03/11.059: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 25-LO/D-227/2004 zo dňa 21.01.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Kabel Plus, Východné Slovensko, s.r.o.
Rampová 5
040 01 Košice
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í registráciu retransmisie č. TKR/14 takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/14/92 zo dňa 04.05.1992 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I. bod 1 mení obsadenie kanálov nasledovne:
„V KDS Bardejov, Košice, Spišská Nová Ves, Svit, Michalovce, Veľké Kapušany a Moldava nad Bodvou sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „Cartoon Network" „Club" a „Extreme Sports Channel".
V KDS Bardejov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Svit a Veľké Kapušany sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „DSF".
V KDS Košice, Moldava nad Bodvou a Michalovce sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „SAT 1".
V KDS Bardejov, Spišská Nová Ves a Svit sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „RTL2".
V KDS Veľké Kapušany sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „PRO7".
V KDS Košice sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová služba „KIKA/ARTE".
V KDS Košice - Šaca sa v rozšírenej ponuke programových služieb televízne programové služby „VIVA" a „Kabel 1" nahrádzajú televíznymi programovými službami „Club" a „Extreme Sports Channel".
V MMDS Poprad sa v rozšírenej ponuke programových služieb televízna programová služba „Cartoon Network" nahrádza televíznou programovou službou „MiniMax"."

K bodu 12.)
SK č. 13-LO/D-130/2004 zo dňa 14.01.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/103 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice
Uznesenie č.: 04-03/12.060: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 13-LO/D- 130/2004 zo dňa 14.01.2004, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v meste Košice, účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo II. Košice
Bardejovská 3
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/103 zo dňa 12.11.1997 v znení neskoršie vykonaných zmien, pričom
bod 4 znie nasledovne:

„4. Ponuka programových služieb:
KDS : Wurmová, Čordáková, Hemerková a Starozagorská
a) základný súbor :
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, MTV 2
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM;
FUN RADIO, Rádio Východ, Rádio OKEY, Rádio TOP, Rádio FLASH, Rádio KIKS, BBC, Rádio Expres
b) rozšírený súbor:
televízne programové služby: TA 3 ,ČT 1, ČT 2, MTV Germany, Kinderkanal, VOX, Super RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1, RAI UNO, RAI DUE, HRT, MTV 1, Eurosport, Discovery Channel, Romantica, Hallmark, ANIMAL PLANET
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Východ, Rádio OKEY, Rádio TOP, Rádio FLASH, Rádio KIKS, BBC, Rádio Expres."

K bodu 13.)
SK č. 18-LO/D-175/2004 zo dňa 20.01.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.: 04-03/13.061: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 18-LO/D-175/2004 zo dňa 20.01.2004, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb s hlavnou stanicou KDS v Nitre, spoločnosti:
SATRO, s.r.o.
Polianky 9
844 37 Bratislava

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/9 zo dňa 24.09.1993 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
Bod 4. Ponuka programových služieb sa v časti 4.1. a 4.2 mení a znie :
„4.1. KDS Šurany, Vráble ( Programové služby sú preberané z vysielača MMDS Nitra )
základný súbor:
televízne programové služby : : STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, TA 3, TV Zobor/ Private Blue, JOJ, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7, CNN, Cartoon Network/TCM, MOTORS TV/Private Gold, Promo kanál:: Fox kids, Eurosport, Reality TV, Romantika, Animal planet, Discovery, National geographic, Óčko, Cartoon Network, Hallmark

rozhlasové programové služby: -
rozšírený súbor: -

4.2. KDS Nitra
televízne programové služby :
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TV Zobor, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT2, Prima, ORF 1, ORF 2, M 2, Promo kanál : Fox kids, Eurosport, Reality TV, Romantika, Animal planet, Discovery, National geographic, Óčko, Cartoon Network, Hallmark

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio TWIST, Hviezda FM, N-Radio
rozšírený súbor:
štandard 1: STV 1, STV 2, Markíza, TV Zobor, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT2, Prima, ORF 1, ORF 2, M 2, Fox kids, Galaxie, Eurosport, Reality TV, Romantika, Animal planet, Discovery, National geographic, Private Blue, Óčko, Music box, Cartoon Network/TCM, Hallmark, Promo kanál : Fox kids, Eurosport, Reality TV, Romantika, Animal planet, Discovery, National geographic, Óčko, Cartoon Network, Hallmark

štandard 2: STV 1, STV 2, Markíza, TV Zobor, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT2, Prima, ORF 1, ORF 2, M 2, VIVA , VIVA+, PRO 7, Sat 1, VOX, RTL, RTL 2, TVE, TV 5, Rai due, Rai sport, CNN, BBC world, Promo kanál : Fox kids, Eurosport, Reality TV, Romantika, Animal planet, Discovery, National geographic, Óčko, Cartoon Network, Hallmark

štandard maxi: STV 1, STV 2, Markíza, TV Zobor, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT2, Prima, ORF 1, ORF 2, M 2, Fox kids, Galaxie, Eurosport, Reality TV, Romantika, Animal planet, Discovery, National geographic, Private Blue, Óčko, Music box, Cartoon Network/TCM, Hallmark,
VIVA , VIVA+, PRO 7, Sat 1, VOX, RTL, RTL 2, TVE, TV 5, Rai due, Rai sport, CNN, BBC world, Promo kanál : Fox kids, Eurosport, Reality TV, Romantika, Animal planet, Discovery, National geographic, Óčko, Cartoon Network, Hallmark

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio TWIST, Hviezda FM, N-Radio ."

K bodu 14.)
SK č. 19-LO/D-175/2004 zo dňa 20.01.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.: 04-03/14.062: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 19-LO/D-175/2003 zo dňa 20.01.2004, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS z dôvodu zmeny ponuky programových služieb z vysielača MMDS Nitra, prevádzkovateľa retransmisie:
SATRO, s.r.o.
Polianky 9
844 37 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších zmien nasledovne: Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení v časti 4.3. takto:
„4.3. vysielač Nitra
základný súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, TA 3, TV Zobor/
Private Blue, JOJ, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7, CNN, Cartoon Network/TCM, MOTORS TV/Private Gold, Promo kanál : Fox kids, Eurosport, Reality TV, Romantika, Animal planet, Discovery, National geographic, Óčko, Cartoon Network, Hallmark

rozhlasové programové služby: -

rozšírený súbor: - "

K bodu 15.)
SK č. 26-LO/D-230/2004 zo dňa 26.04.2004
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/19 z dôvodu zmeny - rozšírenia územného rozsahu vysielania
ÚK: SATRO, s.r.o. Bratislava
Uznesenie č.: 04-03/15.063: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 26-LO/D-230/2004 zo dňa 26.01.2004 posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/19 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:
SATRO s.r.o.
Polianky 9
844 37 Bratislava
z dôvodu zmeny – rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie systémom MMDS z vysielača Bratislava a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í licenciu na televízne vysielanie č. T/19 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/19/94 zo dňa 28.03.1994 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:

„I.
1. Názov programovej služby: TV Zobor
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí dňom 29.03.2006
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Územný rozsah vysielania: regionálny
II.
Údaje o vysielateľovi: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Bratislave zo dňa 26.03.2001, vložka číslo: 3728/B
III.
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 12.11.2002:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 60 %
2. Programy: min. 40 %
b/ Programy (100%)
Spravodajstvo - 20%
Publicistika 80%:
1.polit. publicistika – 0%
2.ostatná publicistika – 80%
Dokumentárne programy – 0%
Dramatické programy – 0%
Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0%
Hudobné programy – 0%
Vzdelávacie programy – 0%
Náboženské programy – 0%
Šport – 0%
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 4,2%
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 23 a § 25 zákona č. 308/2000
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (podľa § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. ): podľa jednotného systému označovania a podmienok jeho uplatňovania
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
Názov teletextovej služby: SATTEXT
Technické zariadenie teletextu: TXT 16 C
Obsah stránkovania a špecifikácia teletextového zariadenia - určené podľa technického zabezpečenia, doručeného Rade dňa 12.11.2002
Územný rozsah vysielania teletextu: v dosahu vysielača MMDS: Nitra - Zobor, Veľká Javorina, Považská Bystrica a Bratislava
Charakter vysielania: informačno - komerčný
Stránkovanie :
100 : aktuálne správy, počasie, šport, kultúra, financie, záujmy, ponuka 200: šport
300: ponuka televíznych programov: TV Zobor, STV 1, STV 2, MARKÍZA 400: kultúra – divadlá , kiná, koncerty, výstavy
500: financie
600: záujmy pre ženy, kuchárky, auto-moto, počítače, veda a technika
800: inzercia.
IV.
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom:
a) káblového distribučného systému v meste Topoľčany a meste Nitra, ktoré prevádzkuje vysielateľ na základe registrácie retransmisie č. TKR/9
b) systémom MMDS v dosahu vysielačov : Nitra, Považská Bystrica, Veľká Javorina a Bratislava, ktoré prevádzkuje vysielateľ na základe registrácie retransmisie č. TKR/121 2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazety systému VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni."

K bodu 16.)
SK č. 298-LO/O-1793/2003 zo dňa 23.09.2003 vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.: 04-03/16.064: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i e: Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb.
z a s t a v u j e
správne konanie č. 298-LO/O-1793/2003 zo dňa 23.09.2003 vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorého sa mal dopustiť účastník konania spoločnosť UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava tým, že neohlásil zmeny v ponuke programových služieb v KDS Dolný Kubín do 15 dní odo dňa uskutočnenia týchto zmien.

K bodu 17.)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti stanovenej v § 51 ods. 1 § 63 ods. 1 písm. e) zák. č. 308/2000 Z. z. s následkom uloženia sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenia na porušenie zákona
ÚK: KID, a. s., Poprad
Uznesenie č.: 04-03/17.065: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a), b) a písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne konanie vo veci možného porušenia povinností stanovených v § 51 ods. 1 a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. voči držiteľovi licencie č. T/46 na lokálne televízne vysielanie a zároveň prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/47 prostredníctvom káblových distribučných systémov a retransmisie č. TKR/164 prostredníctvom systému MMDS spoločnosti KID, a.s., Poprad a vyzýva účastníka konania, aby sa v tejto veci v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia písomne vyjadril.

K bodu 18.)
Návrh na začatie vo veci možného uloženia pokuty podľa § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: MANAGER SYSTEMS s.r.o., Trenčín
Uznesenie č.: 04-03/18.066: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči spoločnosti MANAGER SYSTEMS, s.r.o., Trenčín, vo veci možného uloženia pokuty podľa 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v meste Trenčín bez oprávnenia.
Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň 24.2.2004 o 11.00 hod.

K bodu 19.)
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 388-PgO/O-2332/2003 zo dňa 16.12.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2252/105 - 2003
( dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
monitorované programy: Televízne noviny dňa 24.10.2003 príspevok "Skončilo vypočúvanie" Televízne noviny dňa 10.9.2003 príspevok "Film o kauze Cervanová" ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
Uznesenie č.: 04-03/19.067: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 388-PgO/O-2332/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné,
porušil
povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, stanovenú v § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,

 1. že v spravodajskom programe „Televízne noviny" dňa 10.9.2003 odvysielal príspevok „Film o kauze Cervanová", v ktorom nevytvoril žiaden priestor pre konfrontáciu existujúcich a prezentovaných názorov v prípade Cervanová, napriek tomu, že o prípade nebolo právoplatne rozhodnuté,
 2. že v spravodajskom programe „Televízne noviny" dňa 24.10.2003 odvysielal príspevok „Skončilo vypočúvanie", v ktorom nevytvoril žiaden priestor pre konfrontáciu protichodných názorov, pre účinnú obhajobu dotknutých osôb,čím nerešpektoval vyváženosť ako základné kritérium objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov,

za čo mu ukladá
v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie zákona a v súlade s § 64 ods. 1 písm. b/ a § 65 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona.
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v troch po sebe nasledujúcich dňoch vždy v čase pred začiatkom vysielania programu Televízne noviny (cca o 19. 00 hod.), a to prvýkrát v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne i v čítanej podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Po prečítaní oznamu musí celý text oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd. Účastník konania bezodkladne oznámi termín odvysielania oznamu Rade. Text oznamu:
„Rada pre vysielanie a retransmisiu, vzhľadom na nemožnosť uloženia pokuty, uložila vysielateľovi Televízie Markíza povinnosť odvysielať nasledujúci oznam o porušení zákona:
Rada posúdila spravodajský príspevok „Film o kauze Cervanová" z 10. septembra 2003 a príspevok „Skončilo vypočúvanie" z 24. októbra 2003, ktoré súviseli s kauzou Cervanová. Na základe analýzy oboch príspevkov, ktoré Televízia Markíza odvysielala v Televíznych novinách, dospela k záveru, že vysielateľ ich odvysielaním opätovne porušil základnú povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, ktorá mu vyplýva z § 16 písmeno b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii , a to tým, že neposkytol priestor dotknutým stranám."

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila."


K bodu 20.)
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 385-PgO/O-2290/2003 zo dňa 16.12.2003
Doplnenie: Správa č. 89/2003/TV o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Poprad
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.) Monitorované dni: 5. a 6. 10. 2003.
ÚK: TV Poprad s.r.o., Poprad číslo licencie: T/123
Uznesenie č.: 04-03/20.068: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 385-PgO/O-2290/2003 vedené voči TV Poprad s.r.o., Poprad, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 21.)
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 10-PgO/O-52/2004 zo dňa 13.1.2004
Doplnenie: Správa č. 90/2003/TV o monitorovaní televízneho vysielania Káblovej televízie Bánov
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
monitorovaný deň: 12.11. 2003.
ÚK: Káblová televízia - Bánov s.r.o. číslo licencie: T/143
Uznesenie č.: 04

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak