Zápisnica RVR č.1/2004 zo dňa 13.1.2004

 

Zápisnica č. 1/2004

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 13.1.2004 od 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zapisovateľ: Peter Abrahám - riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Anton Kubisch
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
Program:

 1. schválenie programu, kontrola plnenia úloh

 2. SK č. 375-LO/O-2189/2003 zo dňa 02.12.2003
  vo veci možného odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/140 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany
  ÚP: 12.1.2004 o 10.00 hod.

 3. SK č. 376-LO/O-2190/2003 zo dňa 02.12.2003
  vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/130 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Bardejov
  ÚP: 12.1.2004 o 10.30 hod.

 4. SK č. 366-LO/D-2378/2003 zo dňa 13.11.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/49 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 104,8 MHz Bratislava
  ÚK: OKEY RADIO, a.s., Bratislava

 5. SK č. 247-LO/D-1604/2003 zo dňa 07.08.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/80 podľa § 51 ods. 3 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa - návrh na zastavenie správneho konania a vrátenie správneho poplatku
  ÚK: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov

 6. SK č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003
  vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v meste Liptovský Mikuláš
  ÚK: MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš
  RK - systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš

 7. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 364-PgO/O-2090/2003 zo dňa 19.11.2003
  Doplnenie: Správa č. 79/2003/TV o monitorovaní TV Nové Zámky
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 03. a 05.09.2003)
  ÚK:Novocentrum Nové Zámky, a.s. číslo licencie: T/116

 8. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 353-PgO/O-2029/2003 zo dňa 04.11.2003
  Doplnenie: Správa č. 76/2003/TV o monitorovaníTV Markíza
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 14.09.2003, F1 - VC Talianska)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41

 9. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 91/2003/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava - Szepsi VTV, STUDIO 7
  (monitorované dni/program: 10. , 17. a 24. 11. 2003)
  Vysielateľ: MsTV Moldava - Studio 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou číslo licencie: T/131

 10. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 90/2003/TV o monitorovaní vysielania Káblovej televízie Bánov
  (monitorované dni: kompletné vysielanie)
  Vysielateľ: Káblová televízia - Bánov s.r.o.číslo licencie: T/145

 11. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 22/2003/RO o monitorovaní vysielania Rádia ZET
  (monitorované dni/program: 19. a 22.9.2003, kompletné vysielanie)
  Vysielateľ: RM PROGRES, s.r.o., Žilina číslo licencie: R/80

 12. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 2437/112/2003 zo dňa 24.11.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie TA3
  (monitorovaný program: Téma dňa zo dňa 7.11.2003)
  Vysielateľ: C.E.N., spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/125

 13. Rôzne

  * * *


K bodu 1.)

Kontrola plnenia úloh

Uznesenie č.: 04-01/1.001: Rada berie na vedomie kontrolu plnenia úloh.


K bodu 2.)

SK č. 375-LO/O-2189/2003 zo dňa 02.12.2003
vo veci možného odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/140 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany
ÚP: 12.1.2004 o 10.00 hod.

Rada vo veci nariadila ústne pojednávanie na 12.1.2004 o 10.00 hod. ktoré sa neuskutočnilo vzhľadom na skutočnosť, že sa účastník konania ospravedlnil z účasti na ústnom pojednávaní.


Uznesenie č.: 04-01/2 .002: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 375-LO/O-2189/2003, začatom dňa 02.12.2003 vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/140 účastníkovi konania:

Juraj Tomeček
059 94 Ihľany č. 204
a po zistení podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada podľa § 30 písm. h) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 375-LO/O-2189/2003, začaté dňa 02.12.2003 vo veci možného odňatia licencie č. T/140 na televízne vysielanie držiteľa licencie Juraja Tomečka, bytom Ihľany 204
z a s t a v u j e , pretože doručením žiadosti o odňatie licencie dňa 12.01.2004 odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.


K bodu 3.)

SK č. 376-LO/O-2190/2003 zo dňa 02.12.2003
vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/130 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Bardejov
ÚP: 12.1.2004 o 10.30 hod.

Vo veci sa uskutočnilo ústne pojednávanie dňa 12.1.2004 o 10.30 hod. Zápisnica z ústneho pojednávania je súčasťou spisu SK.

Uznesenie č.: 04-01/3.003: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 376-LO/O-2190/2003 vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/130 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie

Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov
Tačevská 1660
085 01 Bardejov

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

r o z h o d n u t i e :
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb.

z a s t a v u j e
správne konanie č. 376-LO/O-2190/2003 začaté dňa 2.12.2003 vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/130 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 4.)

SK č. 366-LO/D-2378/2003 zo dňa 13.11.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/49 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 104,8 MHz Bratislava
ÚK: OKEY RADIO, a.s., Bratislava

Uznesenie č.: 04-01/4.004: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 366-LO/D-2378/2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/49 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 104,8 MHz Bratislava zo dňa 13.11.2003 účastníka konania:
OKEY RADIO, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto:
V čl. IV. sa mení bod 2.2. a znie takto:
"2.2. Frekvencia: 104,8 MHz Bratislava
Lokalita: Bratislava - Kamzík
Súradnice: 17 E 05 44 / 48 N 10 57 (WGS 84)
Frekvenčný list: 8113/10/2003 zo dňa 23.09.2003


K bodu 5.)

SK č. 247-LO/D-1604/2003 zo dňa 07.08.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/80 podľa § 51 ods. 3 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa - návrh na zastavenie správneho konania a vrátenie správneho poplatku
ÚK: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov

Uznesenie č.: 04-01/5.005: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 247-LO/D-1604/2003 zo dňa 07.08.2003 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
posúdila podanie účastníka konania, doručené Rade dňa 17.12.2003, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje správne konanie č. 247-LO/D-1604/2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/80 z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa, pretože účastník konania podaním doručeným Rade dňa 17.12.2003 vzal návrh na začatie konania späť a podľa § 10 ods. 4 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch na žiadosť účastníka konania
vracia 65 % správneho poplatku zaplateného dňa 08.09.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, t.j. 6.500 Sk (slovom šesťtisícpäťsto slovenských korún).


K bodu 6.)

SK č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvo KDS v meste Liptovský Mikuláš
ÚK: MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš
RK - systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš

Uznesenie č.: 04-01/6 .006: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") sa oboznámila s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní 7 Sž 66/03 a v správnom konaní č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003 nariaďuje ústne pojednávanie s účastníkmi konania MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš, RK-systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš na 27.01.2004 o 10.30 hod.


K bodu 7.)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 364-PgO/O-2090/2003 zo dňa 19.11.2003
Doplnenie: Správa č. 79/2003/TV o monitorovaní TV Nové Zámky
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 03. a 05.09.2003)
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s. číslo licencie: T/116

Uznesenie č.: 04-01/7.007: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 364-PgO/O-2090/2003, NOVOCENTRUM Nové Zámky, a.s., Nové Zámky

porušil
§ 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,
že dňa 03.09.2003 neoddelil reklamný blok odvysielaný po skončení programu "Ježkove oči" a reklamu odvysielanú vo videotexte od iných častí programovej služby v súlade s citovaným ustanovením,

za čo mu ukladá
v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."


K bodu 8.)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuta
SK č.: 353-PgO/O-2029/2003 zo dňa 04.11.2003
Doplnenie: Správa č. 76/2003/TV o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 14.09.2003, F1 - VC Talianska)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41

Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov pristúpila k hodnoteniu jednotlivých dôkazov a po ich zhodnotení hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 38 ods. 2 zákona č.308/2000 Z. z.

Rada skonštatovala, že došlo k porušeniu § 38 ods. 2 zákona č.308/2000 Z.z.

Následne Rada hlasovala o výške a druhu sankcie. V súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. bola navrhnutá sankcia - pokuta vo výške 20.000 ,- Sk

v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 20000 ,- Sk, slovom dvadsaťtisíc Slovenských korún.

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila "

V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03


K bodu 9.)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 91/2003/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava - Szepsi VTV, STUDIO 7
(monitorované dni/program: 10. , 17. a 24. 11. 2003)
Vysielateľ: MsTV Moldava - Studio 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou číslo licencie: T/131

Uznesenie č.: 04-01/9.009: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 91/2003/TV z monitorovania vysielania MsTV Moldava - Szepsi VTV, STUDIO 7, začína správne konanie voči spoločnosti MsTV Moldava - STUDIO 7S, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačením svojej programovej služby obrazovým symbolom (logom) na obrazovke.


K bodu 10.)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 90/2003/TV o monitorovaní vysielania Káblovej televízie Bánov
(monitorované dni: kompletné vysielanie)
Vysielateľ: Káblová televízia - Bánov s.r.o.číslo licencie: T/145

Uznesenie č.: 04-01/10.010: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 90/2003/TV o monitorovaní televízneho vysielania Káblovej televízie Bánov, začína správne konanie voči spoločnosti Káblová televízia - Bánov s.r.o. (v skratke : KTB, s.r.o.), vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním informácií, ktoré svojou povahou mohli byť skrytou reklamou podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.


K bodu 11.)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 22/2003/RO o monitorovaní vysielania Rádia ZET
(monitorované dni/program: 19. a 22.9.2003, kompletné vysielanie)
Vysielateľ: RM PROGRES, s.r.o., Žilina číslo licencie: R/80

Uznesenie č.: 04-01/11.011: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 22/2003/RO o monitorovaní rozhlasovej programovej služby Rádio ZET začína správne konanie voči spoločnosti RM PROGRES, s.r.o., Žilina vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.K bodu 12.)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2437/112/2003 zo dňa 24.11.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie TA3
(monitorovaný program: Téma dňa zo dňa 7.11.2003)
Vysielateľ: C.E.N., spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/125

Uznesenie č.: 04-01/12.012: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 2437/112/2003, vedenú voči vysielateľovi - spoločnosti C.E.N., spol. s r.o., Bratislava a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 13.) Rôzne:

13.1. Predsedníčka informovala Radu pre vysielanie a retransmisiu o rokovaní s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií o problematike vzniku konvergovaného regulačného orgánu.

Uznesenie č.: 04-01/13.013: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o rokovaní s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií o problematike vzniku konvergovaného regulačného orgánu a poveruje predsedníčku Rady pokračovať v rokovaniach najmä s cieľom zabezpečenia nezávislosti regulácie obsahu vysielania elektronických médií.


13.2. Predsedníčka informovala Radu pre vysielanie a retransmisiu o požiadavke gesčného poslaneckého výboru NR SR týkajúcej sa zmeny návrhu nového Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Uznesenie č.: 04-01/13.014: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu týkajúcu sa návrhu nového Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu a poveruje jej podpredsedu spracovaním a predložením finálneho znenia predmetného návrhu na najbližšie zasadnutie.

13.3. Predsedníčka Rady oboznámila členov Rady pre vysielanie a retransmisiu s právnym stanoviskom k listu ZO SLOVES z 11.12.2003.

Uznesenie č.: 04-01/13.015: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu obsiahnutú v predloženom právnom stanovisku.


13.4. Predsedníčka Rady oboznámila členov Rady pre vysielanie a retransmisiu s návrhom ZPC -Pracovná návšteva maďarského regulačného orgánu ORTT v dňoch 23-24.1.2004, miesto konania Budapešť.

Uznesenie č.: 04-01/13.016: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie ZPC Valérie Agócs a Tibora Vargu, ktorej cieľom je návšteva partnerského regulačného orgánu ORTT v Budapešti, účasť na podujati organizovanom ORTT v dňoch 23.-24.januára 2004 ako aj rokovanie o odbornej účasti RVR na medzinárodnej konferencii, ktorú pripravuje ORTT.


13.5. Predsedníčka Rady oboznámila členov Rady pre vysielanie a retransmisiu s obsahom stretnutia s predsedom Rady Slovenského rozhlasu.

13.6. List STV - požiadavka ohľadom JSO

Uznesenie č.: 04-01/13.017: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 2 písm. i/ a § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. splnomocňuje predsedníčku do konca januára zabezpečiť stretnutie riaditeľa STV a zamestnancov Rady.


13.7. Predsedníčka Rady oboznámila členov Rady pre vysielanie a retransmisiu s potrebou zosúladenia platových podmienok riaditeľa kancelárie s legislatívou platnou od 1.1.2004.

Uznesenie č. 04-01/13.018: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 a v súlade so zákonmi č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme ako i č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme určuje platové podmienky riaditeľa Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 01.01.2004. Predseda Rady zabezpečí vystavenie rozhodnutia o plate pre riaditeľa Kancelárie.


13.8. Predsedníčka Rady oboznámila členov Rady pre vysielanie a retransmisiu so skutočnosťou, že v Zápisnici č. 20-2003 zo zasadnutia Rady zo dňa 18. a 19.11.2003 nie sú obsiahnuté uznesenia, ktorými Rada rozhodla v správnom konaní č. 303-PgO/O-1836/2003 a v správnom konaní č. 179-PgO/O-1008/2003.

Uznesenie č. 04-01/13.019: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. splnomocňuje predsedníčku Rady na vypracovanie dodatku k Zápisnici č. 20-2003, ktorý bude obsahovať uznesenia Rady o zastavení SK č. 303-PgO/O-1836 a o zastavení SK č. 179-PgO/O-1008/2003, keďže odpadol dôvod konaní začatých na podnet správneho orgánu, a uznesenia Rady, že sťažnosti č. 1627/72-2003, 893/38 - 2003 a č. 894/37 - 2003 sú neopodstatnené, o ktorých bolo rozhodnuté na zasadnutí Rady dňa 19.11.2003 avšak Zápisnica č. 20-2003 tieto uznesenia Rady neobsahuje.


Na záver zasadnutia pani Hradiská požiadala o pravidelné informovanie zo strany riaditeľa Kancelárie ohľadom nových zákonov, týkajúcich sa činnosti Rady, o vykonanie monitoringu TV Ružinov so zameraním sa na označovanie programovej služby a o zabezpečenie aktuálnych telefónnych zoznamov zamestnancov Kancelárie pre všetkých členov Rady.
Pán Kubisch požiadal o vykonanie monitoringu európskej produkcie v prvej polovici roku 2004.

* * *

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ : P. Abrahám
Overil: A. Kubisch


Bratislava, 13.1.2004

Valéria Agócs
predsedníčka predsedníčka Rady
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak