Zápisnica RVR č.21/2003 zo dňa 2.12.2003

 

Zápisnica č. 21/2003

(program a uznesenia)
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 2.12.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: Peter Abrahám - riaditeľ Kancelárie
Overovateľ: Mária Hradiská
Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola úloh
 2. Výberové konanie, č. SK: 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz Banská Bystrica - návrh na vrátenie správnych poplatkov ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava ÚK: Rádio TWIST, a. s., Bratislava ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice
 3. Výberové konanie, č. SK: 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz Košice - Makovica - návrh na vrátenie správnych poplatkov ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava ÚK: RADIO OKEY a.s., Bratislava ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 4. Výberové konanie, č. SK: 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz Poprad - návrh na vrátenie správnych poplatkov ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava ÚK: RADIO a.s., Bratislava ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice ÚK: Poprad Reality Invest a.s., Poprad
 5. Výberové konanie, č. SK: 335-LO/O-R22/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 107,6 MHz Snina - návrh na vrátenie správneho poplatku ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrcia
 6. Výberové konanie, č. SK: 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 93,3 MHz Trenčín - návrh na vrátenie správnych poplatkov ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrcia ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice
 7. Výberové konanie, č. SK: 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHZ Žilina - návrh na vrátenie správnych poplatkov ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava ÚK: OKEY RADIO a.s., Bratislava ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice ÚK: TAM ART PRODUCTIONS s.r.o., Martin
 8. SK č. 124-LO/D-764/2003 zo dňa 15.04.2003 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní spoločnosti ÚK: Rádio LUMEN spol. s r.o., Banská Bystrica
 9. SK č. 244-LO/D-1540/2003 zo dňa 39.07.2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 57. kanál Trenčín ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava
 10. SK č.312-LO/D-2115/2003 zo dňa 21.10.2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/150 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu a tiež zmeny osôb majúcich účasť na základnom imaní spoločnosti a zmeny štatutárnych orgánov spoločnosti ÚK: PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o., Bratislava
 11. SK č.308-LO/D-2070/2003 zo dňa 14.10.2003 vo veci zmeny licencie č. T/66 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločností ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s. Prešov
 12. SK č. 358-LO/D-2315/2003 zo dňa 07.11.2003 vo veci odňatia licencie R/48 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. ÚK: Adventist Broadcasting Service, Inc.
 13. SK č.346-LO/D-2195/2003 zo dňa 24.10.2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č.T/86 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, Dolný Kubín
 14. SK č.199-LO/D-1238/2003 zo dňa 16.06.2003 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v obci Kluknava a časti Štefanská Huta ÚK: Kábel - Kluknava, s.r.o., Kluknava
 15. SK č.194-LO/D-1181/2003 zo dňa 06.06.2003 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok
 16. SK č.307-LO/D-2070/2003 zo dňa 14.10.2003 vo veci zmeny registrácie č. TKR/34 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a zmeny ponuky programových služieb ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov
 17. SK č.170-LO/D-1079/2003 zo dňa 27.05.2003 vo veci zmeny registrácie č. TKR/95 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti ÚK: Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
 18. SK č.314-LO/D-2117/2003 zo dňa 21.10.2003 vo veci zmeny registrácie č.TKR/133 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a počtu prípojok ÚK: Územné bytové družstvo - Kuzmányho, Košice
 19. SK č.345-LO/D-2196/2003 zo dňa 24.10.2003 vo veci zmeny registrácie č.TKR/152 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a počtu prípojok ÚK: CATV Tekov, s,r.o., Zlaté Moravce
 20. SK č.169-LO/D-1092/2003 zo dňa 28.05.2003 vo veci žiadosti o zmenu registráciu retransmisie ÚK: Jana Revická - INŠTAL, Prievidza
 21. Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie na lokálne televízne vysielanie č. T/140 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z., ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany č. 204
 22. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/130 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Bardejov
 23. Sťažnosť č. 2084/94-2003 zo dňa 16.10.2003 proti OTS, s.r.o., Podvysoká Sťažovateľ: fyzická osoba Predmet sťažnosti: neoprávnené prevádzkovanie retransmisie prostredníctvom systému MMDS v oblasti Turzovka a Čierne
 24. Kontrolný monitoring Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie zákona SK č.: 259-PgO/O-1553/2003 zo dňa 26.08.2003 Doplnenie: Správa č. 14/2003/RO z monitorovania Rádia HIT-FM 96,4 (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 11. a 13.6.2003 - kompletné vysielanie) ÚK: Spinoza, s.r.o., Partizánske číslo licencie: R/62
 25. Kontrolný monitoring Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie zákona a odvysielanie oznamu o porušení zákona SK č.: 278-PgO/O-1656/2003 zo dňa 9.9.2003 Doplnenie: Správa č. 12/Ro/2003 o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 5.6., 12.6., 19.6. a 3.7.2003) ÚK: Slovenský rozhlas ÚP: 10.00 hod.
 26. Kontrolný monitoring Návrh na uloženie sankcie - pokuta / resp. návrh na rozšírenie SK SK č.: 293-PgO/O-1736/2003 zo dňa 23.9.2003 Doplnenie: Správa č. 65/03/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 2. - 4.9.2003) ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41 ÚP: 10.30 hod.
 27. Kontrolný monitoring Návrh na rozšírenie správneho konania o možné porušenie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z. SK č.: 355-PgO/O-2031/2003 zo dňa 4.11.2003 Doplnenie: Správa č.75/2003/TV z monitorovania Sninského káblového vysielania (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 19. a 26.9.2003 ÚK: Marián Matús, Snina číslo licencie: T/30
 28. Kontrolný monitoring Návrh na zastavenie konania SK č.: 206-PgO/1187/2003 zo dňa 17.6.2003 Doplnenie: Správa č.41/2003/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 26.4. - 11.5.2003) ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 29. Kontrolný monitoring Návrh na uloženie sankcie - upozornenie SK č.: 205-PgO/O-1186/2003 zo dňa 17.6.2003 Doplnenie: Správa č.41/2003/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (dodržiavanie § 34 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorované dni: 26.4. - 11.5.2003) ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 30. Kontrolný monitoring Návrh na uloženie sankcie - pokuta SK č.: 207-PgO/O-1188/2003 zo dňa 17.6.2003 Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 675/27 2003 smerujúcej proti STV (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný deň: 22.3.2003) ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 31. Monitoring s návrhom na začatie správneho konania Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 83/03/TV o monitorovaní vysielania TERAZ-DNES-TU (TDT) (monitorovaný deň: 23.09.2003 kompletné vysielanie) Vysielateľ: KID, a.s., Poprad číslo licencie: T/46
 32. Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 86/2003/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčín (monitorované dni: 6. a 7. 11. 2003) Vysielateľ: Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín číslo licencie: T/126
 33. Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 88/03/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza (monitorovaný deň: 16.10.2003 Televízne noviny - Mobilná revolúcia) Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
 34. Šetrenie sťažnosti s návrhom na začatie správneho konania Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.2023/89-2003, zo dňa 7.10.03 sťažovateľ: právnická osoba na vysielanie zložky programovej služby TV JOJ - vysielanie reklamy Správa o šetrení sťažnosti č. 2023/89-2003 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
 35. Kontrolný monitoring Správa č. 83/2003/TV o monitorovaní vysielania TV B52 Vranov nad Topľou (monitorované dni: 3.9. a 5.9.2003) Vysielateľ: Telecom TKR s.r.o Vranov nad Topľou číslo licencie:T/149
 36. Kontrolný monitoring Správa č. 84/2003/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT Prievidza (monitorované dni: 15. a 22. 10. 2003) Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza číslo licencie: T/52
 37. Kontrolný monitoring Správa č. 87/2003/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Sečovce (monitorované dni: 12. a 13. 10. 2003) Vysielateľ: MKTS s.r.o. Sečovce číslo licencie: T/151
 38. Šetrenie sťažnosti bez začatia správneho konania Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 2127/95-2003 zo dňa 22.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba (Nedodržiavanie fixných vysielacích časov, najmä v STV z dôvodu vkladania reklamy do vysielania) Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 39. Správa z 35. zasadnutia Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Štrasburg 20.-21.november 2003
 40. Rôzne

K bodu 1.)
kontrola úloh
Uznesenie č.: 03-21/1.796: Rada berie na vedomie kontrolu plnenia úloh.

K bodu 2.)
Výberové konanie, č. SK: 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz Banská Bystrica - návrh na vrátenie správnych poplatkov
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava
ÚK: Rádio TWIST, a. s., Bratislava
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice
UZNESENIE Č.: 03-21/2.797: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci žiadosti o udelenie / zmenu licencie na terestriálne vysielanie a vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz Banská Bystrica vysielateľovi na základe zákona s účastníkmi konania:
1. RADIO TWIST, a. s.
Šalviova 1
821 01 Bratislava
2. Slovenský rozhlas
Mýtna 1
817 55Bratislava
3. GES Slovakia, s.r.o.
Pri Podlužianke 9
934 01 Levice
4. RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o.
Tupého 15
831 01 Bratislava
5. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Priehradka 20
036 01 Martin
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 10 ods. 1 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch vracia I. správny poplatok zaplatený účastníkom konania RADIO TWIST, a.s., Šalviova 1, Bratislava dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) II. správny poplatok zaplatený účastníkom konania GES Slovakia, s.r.o., Pri Podlužianke 9, Levice, dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) III. správny poplatok zaplatený účastníkom konania RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Tupého 15, Bratislava dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)

K bodu 3.)
Výberové konanie, č. SK: 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz Košice - Makovica - návrh na vrátenie správnych poplatkov
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava
ÚK: RADIO OKEY a.s., Bratislava
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
UZNESENIE Č.: 03-21/3.798: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci žiadosti o udelenie / zmenu licencie na terestriálne vysielanie a vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz Košice - Makovica vysielateľovi na základe zákona s účastníkmi konania:
1. OKEY RÁDIO, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
2. D.EXPRES, a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
3. GES Slovakia, s.r.o.
Pri Podlužianke 9
934 01 Levice
4. RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o.
Tupého 15
831 01 Bratislava
5. Slovenský rozhlas
Mýtna 1
817 55 Bratislava
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 10 ods. 1 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch
vracia
IV. správny poplatok zaplatený účastníkom konania OKEY RADIO, a.s., Seberíniho 1, Bratislava, dňa 04.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)
V. správny poplatok zaplatený účastníkom konania GES Slovakia, s.r.o., Pri Podlužianke 9, Levice, dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)
VI. správny poplatok zaplatený účastníkom konania RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Tupého 15, Bratislava dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)

K bodu 4.)
Výberové konanie, č. SK: 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz Poprad - návrh na vrátenie správnych poplatkov
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava
ÚK: RADIO a.s., Bratislava
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice
ÚK: Poprad Reality Invest a.s., Poprad
UZNESENIE Č.: 03-21/4.799: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci žiadosti o udelenie / zmenu licencie na terestriálne vysielanie a vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz Poprad vysielateľovi na základe zákona s účastníkmi konania:
1. RADIO, a.s.
Prešovská 39
821 02 Bratislava
2. Slovenský rozhlas
Mýtna 1
817 55 Bratislava
3. GES Slovakia, s.r.o.
Pri Podlužianke 9
934 01 Levice
4. RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o.
Tupého 15
831 01 Bratislava
5. Poprad Reality Invest, a.s.
Nám. sv. Egídia 95
058 01 Poprad
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 10 ods. 1 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch
vracia
VII. správny poplatok zaplatený účastníkom konania RADIO, a.s., Prešovská 39, Bratislava, dňa 03.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)
VIII. správny poplatok zaplatený účastníkom konania GES Slovakia, s.r.o., Pri Podlužianke 9, Levice, dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 750.000,- (slovom sedemstopäťdesiattisíc slovenských korún)
IX. správny poplatok zaplatený účastníkom konania RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Tupého 15, Bratislava dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 750.000,- (slovom sedemstopäťdesiattisíc slovenských korún)

K bodu 5.)
Výberové konanie, č. SK: 335-LO/O-R22/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 107,6 MHz Snina - návrh na vrátenie správneho poplatku
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrcia
UZNESENIE Č.: 03-21/5.800: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 335-LO/O-R22/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci žiadosti o zmenu licencie na terestriálne vysielanie a vo veci pridelenia frekvencie 107,6 MHz Snina vysielateľovi na základe zákona s účastníkmi konania:
1. Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
2. Slovenský rozhlas
Mýtna 1
817 55 Bratislava
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 10 ods. 1 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch
vracia
správny poplatok zaplatený účastníkom konania Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, Banská Bystrica, dňa 12.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)

K bodu 6.)
Výberové konanie, č. SK: 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 93,3 MHz Trenčín - návrh na vrátenie správnych poplatkov
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrcia
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice
UZNESENIE Č.: 03-21/6.801: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci žiadosti o udelenie / zmenu licencie na terestriálne vysielanie na frekvencii 93,3 MHz Trenčín s účastníkmi konania:
1. Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
2. GES Slovakia, s.r.o.
Pri Podlužianke 9
934 01 Levice
3. RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o.
Tupého 15
831 01 Bratislava
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 10 ods. 1 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch
vracia
X. správny poplatok zaplatený účastníkom konania GES Slovakia, s.r.o., Pri Podlužianke 9, Levice, dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)
XI. správny poplatok zaplatený účastníkom konania RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Tupého 15, Bratislava dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)

K bodu 7.)
Výberové konanie, č. SK: 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHZ Žilina - návrh na vrátenie správnych poplatkov
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava
ÚK: OKEY RADIO a.s., Bratislava
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS s.r.o., Martin
UZNESENIE Č.: 03-21/7.802: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci žiadosti o udelenie / zmenu licencie na terestriálne vysielanie a vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz Žilina vysielateľovi na základe zákona s účastníkmi konania:
6. OKEY RÁDIO, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
2. Slovenský rozhlas
Mýtna 1
817 55 Bratislava
3. GES Slovakia, s.r.o.
Pri Podlužianke 9
934 01 Levice
4. RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o.
Tupého 15
831 01 Bratislava
5. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Priehradka 20
036 01 Martin
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 10 ods. 1 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch
vracia
XII. správny poplatok zaplatený účastníkom konania OKEY RADIO, a.s., Seberíniho 1, Bratislava, dňa 04.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)
XIII. správny poplatok zaplatený účastníkom konania GES Slovakia, s.r.o., Pri Podlužianke 9, Levice, dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom sedemstopäťdesiattisíc slovenských korún)
XIV. správny poplatok zaplatený účastníkom konania RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Tupého 15, Bratislava dňa 14.11.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 20.000,- (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)

K bodu 8.)
SK č. 124-LO/D-764/2003 zo dňa 15.04.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní spoločnosti
ÚK: Rádio LUMEN spol. s r.o., Banská Bystrica
UZNESENIE Č.: 03-21/8.803: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 124-LO/D-764/2003 zo dňa 15.04.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie R/75 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/75 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskorších zmien a doplnení sa mení takto:
Článok II. sa mení a znie takto:
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.10.2003, vložka č. 1770/S
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.10.2003, vložka č. 1770/S

K bodu 9.)
SK č. 244-LO/D-1540/2003 zo dňa 39.07.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 57. kanál Trenčín
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava
UZNESENIE Č.: 03-21/9.804: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 244-LO/D-1540/2003 zo dňa 29.07.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 57. kanál Trenčín a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
I. zamieta
žiadosť účastníka konania o zmenu licencie č. T/39 doručenú Rade dňa 29.07.2003 - zmenu technických parametrov frekvencie 57. kanál Trenčín
II. vracia
správny poplatok zaplatený účastníkom konania MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, dňa 07.08.2003 prevodom na účet číslo 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, v plnej výške, t.j. vo výške 10.000,- (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 10.)
SK č.312-LO/D-2115/2003 zo dňa 21.10.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/150 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu a tiež zmeny osôb majúcich účasť na základnom imaní spoločnosti a zmeny štatutárnych orgánov spoločnosti
ÚK: PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o., Bratislava
UZNESENIE Č.: 03-21/10.805: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 312-LO/D-2115/2003 zo dňa 21.10.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/150 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania a zmeny štatutárneho orgánu spoločnosti a zmeny osôb majúcich podiel na základnom imaní vysielateľa:
PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e :
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í
licenciu č. T/150 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/150/2002 zo dňa 27.8.2002 v znení neskorších zmien sa menia takto:
1. v článku I. sa mení bod 4 a znie: " Územný rozsah vysielania: multiregionálny - mestá Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Trnava, Nitra, Dunajská Streda, Nové Zámky, Zvolen a Levice".
2. článok II. sa mení a znie: "II. Právne skutočnosti spoločnosti: 1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 30.10.2003, oddiel: Sro, vložka číslo:22457/B. 2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 30.10.2003, oddiel: Sro, vložka číslo: 22457/B.

K bodu 11.)
SK č.308-LO/D-2070/2003 zo dňa 14.10.2003
vo veci zmeny licencie č. T/66 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločností
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s. Prešov
UZNESENIE Č.: 03-21/11.806: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 308-LO/D-2070/2003 zo dňa 14.10.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/66, doručenú Rade dňa 14.10.2003 z dôvodu vykonanej zmeny sídla spoločnosti, zmeny štatutárneho orgánu a dozornej rady účastníka konania - spoločnosti:
TATRA TEMEX CABLE, a.s.
Legionárov 5
080 01 Prešov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/66 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/66/96 zo dňa 30.04.1996 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: "I.
1. Názov programovej služby: Infokanál TEMEX TV
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí dňom 27.09.2008
3. Časový rozsah vysielania: 55 hod. týždenne
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie ( mesto Prešov )
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Zoznamu akcionárov ( číslo emisie: LP0000101819) Strediska cenných papierov, a.s. Bratislava zo dňa 30.03.2001.
b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch žiadateľa o registráciu retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, spoločnosti TATRA TEMEX CABLE, a.s., vložka číslo :216/p, zoznam výpisov: 1194/03, zo dňa 13.10.2003.
III.
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 04.04.2001 (č.p.d. 739):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max.71 %
2. Programy: - min. 29 %
b/ Programy (100%)
1. Spravodajstvo: 33 %
2. Publicistika: 67%
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 67 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 29 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela .
IV.
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových distribučných systémov v Prešove, ktoré prevádzkuje vysielateľ na základe registrácie retransmisie č. TKR/34.
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo
b/ formát MPEG na CD nosiči."
c/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov

K bodu 12.)
SK č. 358-LO/D-2315/2003 zo dňa 07.11.2003
vo veci odňatia licencie R/48 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Adventist Broadcasting Service, Inc.
UZNESENIE Č.: 03-21/12.807: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej aj "zákon č. 308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 358-LO/D-2315/2003, začatom dňa 07.11.2003 vo veci žiadosti o odňatie licencie spoločnosti
Adventist Broadcasting Service, Inc.
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring
Maryland 20904
organizačná zložka podniku:
Cablkova 3
821 04 Bratislava
( ďalej len "účastník konania")
odníma
licenciu č. R/48 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že o to účastník konania listom doručeným Rade dňa 07.11.2003 ( č. p. d. 2015/2003) písomne požiadal.

K bodu 13.)
SK č.346-LO/D-2195/2003 zo dňa 24.10.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č.T/86 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, Dolný Kubín
UZNESENIE Č.: 03-21/13.808: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 346-LO/D-2195/2003 zo dňa 24.10.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/86 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania spoločnosti:
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o.
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
020 01 Dolný Kubín
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e :
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
m e n í
licenciu č. T/86 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/86/97 zo dňa 15.7.1997 v znení neskorších zmien sa menia a úplné znenie rozhodnutia o udelení licencie na televízne vysielanie č. T/86 je nasledovné:
I.
(1) Názov programovej služby: Infoštúdio mesta Dolný Kubín
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov - platnosť licencie končí dňom 22.7.2009
(3) Časový rozsah vysielania: 73 hod. a 30 min. týždenne
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Dolný Kubín
(5) Jazyk vysielania: slovenský
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina I, oddiel: Sro, vložka č. 10694/L, zo dňa 3.4.2001.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina I, oddiel: Sro, vložka č. 10694/L, zo dňa 3.4.2001.
III.
(1) Podiely programových typov bežnom mesiaci, určené z programovej skladby doručenej Rade dňa 10.7.2001:
a/ Programová služba: (100%)
1. Doplnkové vysielanie: max. 95%
2. Programy: min. 5%
b/ Programové typy: (100%)
1. Spravodajstvo: 0%
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 0%
2.2 Ostatná publicistika: 100%
3. Dokumentárne programy: 0%
4. Dramatické programy: 0%
5. Zábavno-hudobné programy: 0%
6. Hudobné programy: 0%
7. Vzdelávacie programy: 0%
8. Náboženské programy: 0%
9. Športové programy: 0%
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor."
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0%
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 5%
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie
(4) Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.): vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie
(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext.
IV.
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom týchto káblových distribučných systémov (ďalej len "KDS"):
a/ KDS prevádzkovateľa retransmisie UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, TKR/13
b/ MMDS prevádzkovateľa retransmisie Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok, TKR/223
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov."

K bodu 14.)
SK č.199-LO/D-1238/2003 zo dňa 16.06.2003
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v obci Kluknava a časti Štefanská Huta
ÚK: Kábel - Kluknava, s.r.o., Kluknava
UZNESENIE Č.: 03-21/14.809: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) postupom podľa § 71 citovaného zákona posúdila žiadosť o registráciu retransmisie v správnom konaní č. 199-LO/D-1238/2003 zo dňa 16.06.2003 na prevádzkovanie retransmisie v KDS v obci Kluknava, ,doplnenú podaním zo dňa : 18.09.2003, 25.09.2003, 07.11.2003 a 18.11.2003 žiadateľa :
KÁBEL - KLUKNAVA s. r. o.
053 51 Kluknava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., v vydáva
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/224
za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti č. 543/2003-KE/87 zo dňa 22.07.2003.
- hlavná stanica lokalita: Kluknava 177
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie: Obec Kluknava a časť Štefanská Huta
3. Počet prípojok: 377
4. Ponuka programových služieb :
Základný súbor :
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Televízia O, VIVA 2, PRO 7
rozhlasové program. služby: - ( nevhodné podmienky na príjem )
rozšírený súbor: -
5. Právne skutočnosti:
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch žiadateľa o registráciu retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice, spoločnosti Kábel - Kluknava s. r. o., vložka číslo : 14202 , zo dňa 08.09.2003

K bodu 15.)
SK č.194-LO/D-1181/2003 zo dňa 06.06.2003
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok
UZNESENIE Č.: 03-21/15.810: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 194-LO/D-1181/ 2003 zo dňa 6. 6. 2003 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS účastníka konania:
Ing. Bobák Miroslav
Oravský Podzámok 328
027 41
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/223
za nasledovných podmienok:
I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa:
Licencie na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov rádiovým distribučným systémom MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) č. 2659/2001 vydanej TÚ SR dňa 15.06.2001:
- pridelené frekvencie: 2520-2650 MHz (do 01.01.2008)
- umiestnenie - lokalita: Dolný Kubín, Kuzmínovo
- súradnice: 19E17 34 49N12 00, 688 m.n.m.
- polarizácia: horizontálna
- výkon zariadenia/1 kanál: 17 dBm
- počet kanálov: 16
II. Územný rozsah retransmisie:
Dolný Kubín a blízke okolie
III. Počet prípojok: 154
IV. Ponuka programových služieb:
televízne programové služby:
STV 1, STV 2, Infoštúdio mesta Dolný Kubín, JOJ, TV MARKÍZA, TA3, ČT 1, ČT 2, Prima

K bodu 16.)
SK č.307-LO/D-2070/2003 zo dňa 14.10.2003
vo veci zmeny registrácie č. TKR/34 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a zmeny ponuky programových služieb
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov
UZNESENIE Č.: 03-21/16.811: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 307-LO/D- 2070/2003 zo dňa 14.10.2003, posúdila doručené oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu zmeny sídla spoločnosti, zmeny štatutárneho orgánu a zmeny dozornej rady spoločnosti - žiadateľa:
TATRA TEMEX CABLE, a.s
Legionárov 5
080 01 Prešov
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/34 zo dňa 10.05.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien v časti 3., 4. a 5. takto:
1. Bod 3. znie: "Počet prípojok :
3.1 KDS Exnárova 4899
3.2 Vl. Clementisa 16 4851
Počet prípojok celkom je: 9750"
2. Bod 4. Ponuka programových služieb znie:
"4.1. hl. stanica: KDS Exnárova
základný súbor :
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, Hallmark, Eurosport, Romantica, Discovery, Cartoon Network, Galaxia Sport, MTV Europe, BBC World, TV 5, CNN, VH1, Infokanál TEMEX TV
rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Východ, Rádio TWIST, Rádio Flash, OKEY Rádio
rozšírený súbor: -
4.2 KDS hl stanica: Vl. Clementisa 16
základný súbor:
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, Hallmark, Eurosport, Romantica, Discovery, Cartoon Network, Galaxia Sport, MTV Europe, BBC World, TV 5, CNN, VH1, Infokanál TEMEX TV
rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Východ, Rádio TWIST, Rádio Flash, OKEY Rádio
rozšírený súbor: - "
Bod 5. Právne skutočnosti:
"Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch žiadateľa o registráciu retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, zoznam výpisov č.:1194/03, vložka číslo: 216/P zo dňa 13.10 2003."

K bodu 17.)
SK č.170-LO/D-1079/2003 zo dňa 27.05.2003 vo veci zmeny registrácie č. TKR/95 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti ÚK: Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
UZNESENIE Č.: 03-21/17.812:
Odročené z dôvodu neuhradenia správneho poplatku.

K bodu 18.)
SK č.314-LO/D-2117/2003 zo dňa 21.10.2003 vo veci zmeny registrácie č.TKR/133 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a počtu prípojok ÚK: Územné bytové družstvo - Kuzmányho, Košice
UZNESENIE Č.: 03-21/18.813: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 314 - LO/D - 2117/2003 zo dňa 21.10.2003 posúdila oznámenie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v KDS a zmeny počtu pripojených účastníkov v KDS Magurská a KDS Helsinská v meste Košice, účastníka konania:
Územné bytové družstvo - Kuzmányho
Vojenská 14
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/133 nasledovne:
Rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/133/RZL/388/2001 zo dňa 18.09. 2001 v znení neskoršie vykonaných zmien sa mení v časti 3 a 4. takto:
1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: "KDS Magurská : 3830
KDS Helsinská : 1780
Spolu: 5610"
2. Bod 4. Ponuka programových služieb znie:
"4.1. KDS Magurská
základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, M1, Music Box, RTL, PRO 7, Sat 1, VOX, RTL 2, Eurosport, Duna TV, M2, TV 5, Rai uno, AXN, Spektrum, CNN, Discovery, Cartoon Network
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio TWIST
rozšírený súbor: -
4.2. KDS Helsinská
základný súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, M1, Music Box, RTL, PRO 7, Sat 1, VOX, RTL 2,Eurosport, Duna TV, M2, TV 5, Rai uno, AXN, Spektrum, CNN, Discovery, Cartoon Network
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio TWIST
rozšírený súbor: -"

K bodu 19.)
SK č.345-LO/D-2196/2003 zo dňa 24.10.2003
vo veci zmeny registrácie č.TKR/152 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a počtu prípojok
ÚK: CATV Tekov, s,r.o., Zlaté Moravce
UZNESENIE Č.: 03-21/19.814: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 345 - LO/D - 2196/2003 zo dňa 24.10.2003 posúdila oznámenie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v KDS a zmeny počtu prípojok účastníka konania:
CATV TEKOV, s.r.o.
Hviezdoslavova 10
953 01 Zlaté Moravce
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/152 nasledovne:
Rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/152/RZL/415/2001 zo dňa 30.10.2001, v znení neskoršie vykonaných zmien sa mení v časti 3 a ,4. takto:
3. V bode 3. sa mení počet prípojok a znie: "skutočný: 1620"
2. V bode 4. v časti: televízne programové služby sa programová služba SAT 1 nahrádza programovou službou DUNA TV a zaraďuje sa programová služba AXN.

K bodu 20.)
SK č.169-LO/D-1092/2003 zo dňa 28.05.2003 vo vec

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak