Zápisnica RVR č.19/2003 zo dňa 4.11.2003

 

Zápisnica č. 19-2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 04.11.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: I. Kubiňák
Overovateľ: T. Varga
Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. Vyhodnotenie výberového konania na funkciu riaditeľa kancelárie RVR
 3. SK č. 347-LO/D-2222/2003 zo dňa 24.10.2003
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
  ÚK: B-3, s.r.o., Banská Bystrica
 4. SK č. 291-LO/D-1916/2003 zo dňa 24.09.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
 5. SK č. 299-LO/D-2022/2003 zo dňa 07.10.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny názvu programovej služby
  ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica
 6. SK č. 25-LO/D-334/2003 zo dňa 21.02.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny vysielania RDS
  ÚK: SPINOZA spol. s r.o., Partizánske
 7. SK č. 294-LO/D-1961/2003 zo dňa 1.10.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu
  ÚK: OSBD Žilina, Žilina
 8. SK č. 181-LO/D-1205/2003 zo dňa 11.06.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu
  ÚK: DUOSAT, spol. s r. o., Bratislava
 9. SK č. 296-LO/D-1965/2003 zo dňa 01.10.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: UPC Slovensko, spol. s r. o., Bratislava
 10. SK č. 310-LO/D-2104/2003 zo dňa 20.10.2003
  vo veci zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: Ing. Marián Čech, Spišská Nová Ves
 11. SK č. 197-LO/D-1833/2003 zo dňa 12.09.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/70 podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: RADIO TWIST, a. s., Bratislava
 12. Sťažnosť č. 1729/81-2003 zo dňa 27.08.2003 proti Slovenský rozhlas, Bratislava
  Sťažovateľ: fyzické osoba
  Predmet sťažnosti: zhoršenie príjmu vysielania Slovenského rozhlasu, programovej služby Rádio Slovensko na stredných vlnách, zníženie výkonu vysielača na frekvencii1098 kHz Nitra
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie § 33 ods. 2 a pokuty za porušenie § 32 ods.12
  SK č.: 286-PgO/O-1726 zo dňa 23.9.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1497/67-2003
  (dodržiavanie § 33 ods. 2, § 32 ods.12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 20.7. 2003, program OKEY PÁRTY)
  ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava číslo licencie: R/49
  ÚP: 11,00 hod. dňa 04.11.2003
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
  SK č.: 277-PgO/O-1655/2003 zo dňa 9.9.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1374/59-2003
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 30.6.203, Televízne noviny, príspevok: "Kampaň bez peňazí?")
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie § 20 ods. 4, pokuty za porušenie § 20 ods. 5
  SK č.: 302-PgO/O-1835/2003 zo dňa 7.10.2003
  Doplnenie: Správa č. 71/03/TV o monitorovaní TV Markíza
  (dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 13. a 18.8.2003)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
  SK č.: 274-PgO/O-1632 zo dňa 09.09.2003
  Doplnenie: Správa č. 62/2003/TV z monitorovania TV Obecné vysielanie Ihľany
  (dodržiavanie § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: kompletné vysielanie jún 2003)
  ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany, číslo licencie: T/59
 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.75/2003/TV o monitorovaní Sninského káblového vysielania
  (monitorované dni/program: 19. a 26. 9. 2003 )
  Vysielateľ: Matús Marián, Snina číslo licencie: T/30
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 76/2003/TV o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni/program: 29.06., 06.07., 20.07., 03.08., 14.09., 28.09. 2003 Prenosy F 1)
  Vysielateľ: TV Markíza, číslo licencie: T/41
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 82/03/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ
  (monitorovaný deň/program: 6.10.2003 program Črepiny)
  Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
 20. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1601/71/03 zo dňa 06.08.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu: Uragán)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1601/71-2003 smerujúcej proti vysielaniu STV
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
  Presunutý materiál z 21.10.2003 (bod č. 20)
 21. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 2000/88-2003 zo dňa 6.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Štúdio Kontakt, SRo, Radio Slovensko)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2000/88 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona
 22. Kontrolný monitoring
  Správa č. 74/2003/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky
  (monitorovaný deň: 8. a 22. 9. 2003 )
  Vysielateľ: Benet s.r.o., Nováky, číslo licencie: T/122
 23. Kontrolný monitoring
  Správa č. 78/2003/TV o monitorovaní vysielania Kabelovka Plavnica
  (monitorovaný deň:27.7., 3.8., 10.8., 17.8.2003)
  Vysielateľ: Kabelovka s.r.o., Plavnica číslo licencie: T/107
 24. Podrobný rozpis záväzných ukazovateľov Vládou schváleného návrhu rozpočtu Rady na rok 2004
 25. Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - 9. stretnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii MM-S-OD (Strasbourg, 15.-17.10.2003)
 26. Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - Konferencia "České telekomunikácie a európsky regulačný rámec" (Pardubice, 21.10.2003)
 27. Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - 18. zasadnutie EPRA, Cyprus / Nikózia
 28. Rôzne

K bodu 2)
Vyhodnotenie výberového konania na funkciu riaditeľa kancelárie RVR
Uznesenie č.:03-19/2.712: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") menuje do funkcie riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ing. Petra Abraháma.

K bodu 3)

SK č. 347-LO/D-2222/2003 zo dňa 24.10.2003
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: B-3, s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.:03-19/3.713: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o udelenie licencie na terestriálne rozhlasové vysielanie na frekvencii 87,7 MHz, kóta Banská Bystrica doručenú Rade dňa 24.10.2003 o 14.30 hod. účastníkom konania - spoločnosťou:
B-3, s. r. o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 48 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z a m i e t a žiadosť o udelenie licencie na terestriálne rozhlasové vysielanie spoločnosti B-3, s. r. o., Banská Bystrica
z dôvodu , že bola doručená po uplynutí lehoty určenej Radou v základných podmienkach konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie vyhlásených dňa 10.10.2003.

K bodu 4)

SK č. 291-LO/D-1916/2003 zo dňa 24.09.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
Uznesenie č.:03-19/4.714: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 291-LO/D-1916/2003 zo dňa 24.09.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie R/67 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
N-RADIO spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny podielu programov vo verejnom záujme a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/67 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/67/1999 z 07.07.1999 v znení neskorších zmien sa článok III. mení a znie takto: III. 1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 10.09.2003 (č.p.d. 1916/2003):
1. Spravodajstvo min. 3,0 %
2. Publicistika min. 16,5 %
2.1. Politická publicistika min. 3,5 %
2.2. Ostatná publicistika min. 13,0 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou
3.1. Detské programy min. 0,6 %
3.2. Náboženské programy min. 0,3 %
3.3. Literárno-dramatické min. 0 %
3.4. Zábavné min. 3,6 %
3.5. Hudobné min. 33 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 20,1%
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 7 % (Radio Free Europe/Radio Liberty)"

K bodu 5)

SK č. 299-LO/D-2022/2003 zo dňa 07.10.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny názvu programovej služby
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica
Uznesenie č.:03-19/5.715: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 299-LO/D-2022/2003 zo dňa 07.10.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79 podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
ADUT PLUS
Potočná 85
909 01 Skalica
z dôvodu zmeny podielov programových typov, zmeny podielu programov vo verejnom záujme a zmeny názvu programovej služby a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/79 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/79/2002 zo dňa 16.04.2002 v znení neskorších zmien sa menia takto:
1. V článku I.sa mení bod 1. a znie:
"1. Názov programovej služby: Rádio G3"
2. Článok II. sa mení a znie: "III. 1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 28.10.2003 (č.p.d. .../2003):
2. 1. Spravodajstvo min. 10 %
2. Publicistika min. 10 %
2.1. Politická publicistika min. 3 %
2.2. Ostatná publicistika min. 7 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou
3.1. Detské programy min. 3 %
3.2. Náboženské programy min. 1 %
3.3. Literárno-dramatické min. 5 %
3.4. Zábavné min. 5 %
3.5. Hudobné min. 45 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 22+%
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0%"
V článku IV., v bode 3. sa text "A_D_U_T" nahrádza textom: "RADIO G3"

K bodu 6)

SK č. 25-LO/D-334/2003 zo dňa 21.02.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny vysielania RDS
ÚK: SPINOZA spol. s r.o., Partizánske
Uznesenie č.:03-19/6.716: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 25-LO/D-334/2003 zo dňa 21.02.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62 podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
SPINOZA, s.r.o.
Nám. SNP 1
958 01 Partizánske
z dôvodu zmeny technických podmienok viažucich sa k prideleným frekvenciám a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/62 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/62/98 zo dňa 15.05.1998 v znení neskorších zmien a doplnení sa menia takto:
Bod 3. v článku IV. sa mení a znie:
"3. Špecifikácia aplikácií verejnej telekomunikačnej služby rozhlasového dátového systému (RDS):
Programová identifikácia PI (S) áno
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno
Alternatívne frekvencie AF (S) áno
Typ programu PTY (D) áno
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno
Číslo programu PIN (D) áno
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno
Meno programového okruhu PS HIT FM
Textový kanál RT áno
Kanál pre prevádzkovateľa IH áno
Hodiny a dátum CT áno"

K bodu 7)

SK č. 294-LO/D-1961/2003 zo dňa 1.10.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu
ÚK: OSBD Žilina, Žilina
Uznesenie č.:03-19/7.717: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 294-LO/D-1961/ 2003 zo dňa 01.10.2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/88 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a územného rozsahu retransmisie - spoločnosti:
Obvodné stavebné bytové družstvo
Tulská 33
010 08 Žilina
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/88 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/88/97 zo dňa 07.01.1997 v znení neskorších zmien sa menia a v úplnom znení znejú takto:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa:
a/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-327/2002 zo dňa 26.06.2002
- hlavná stanica: Berlínska 5, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-327/2002 zo dňa 26.06.2002
- hlavná stanica: Gabajova 20-22, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
c/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-817/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica: Predmestská 44, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
d/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-811/2001 zo dňa 30.08.2001
- hlavná stanica: Smreková 26, Žilina
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
e/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-38/2003 zo dňa 06.02.2003
- hlavná stanica: Mudroňova 5, Rajec
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
f/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-392/2003 zo dňa 19.09.2003
- hlavná stanica: Hollého 17, Rajec
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
Žilina - Vlčince I., II., III., IV, Hliny III., IV., VI., VII., VIII., Solinky, Pod nemocnicou
Rajec - sídlisko Sever, sídlisko Juh
3. Počet prípojok:
KDS - hlavná stanica Berlínska 5, Žilina - 3487
KDS - hlavná stanica Gabajova 20,22, Žilina - 1661
KDS - hlavná stanica Predmestská 44, Žilina - 262
KDS - hlavná stanica Smreková 26, Žilina - 3797
KDS - hlavná stanica Mudroňova 5, Rajec - 140
KDS - hlavná stanica Hollého 17, Rajec - 300
-------------------------------------------------------
Spolu - 9647
4. Ponuka programových služieb:
4. 1 KDS Žilina, hlavná stanica: Berlínska 5, Gabajova 22 a 24, Smreková 26:
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Žilinská televízia, TV 5, Deutsche Welle
rozšírený súbor: MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Prima, Spectrum, TV REALITY, Discovery channel, SUPER MAX, HALLMARK, TCM & Cartoon Network, CNN International, EURONEWS, Eurosport, RTL, Vox, VIVA, VIVA2, PRO7, SAT1, RTL2
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; RÁDIO ZET, Rádio Frontinus, FUN RADIO, RÁDIO TWIST
4. 2 KDS Žilina, hlavná stanica: Predmestská 44:
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Žilinská televízia, TV 5, Deutsche Welle
rozšírený súbor: ČT 1, ČT 2, Prima, Spectrum, TV REALITY, Discovery channel, SUPER MAX, EURONEWS, Eurosport, RTL, Vox, VIVA, VIVA2, PRO7, SAT1, RTL2
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; RÁDIO ZET, Rádio Frontinus, FUN RADIO, RÁDIO TWIST
4. 3 KDS Rajec, hlavná stanica: Mudroňova 5, Hollého 17
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV 5, Deutsche Welle
rozšírený súbor: MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Prima, Galaxie sport, Spectrum, Discovery channel, EURONEWS, RTL, VIVA2, PRO7, SAT1,
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; RÁDIO ZET, Rádio Frontinus, FUN RADIO, RÁDIO TWIST"
5. Právne skutočnosti:
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, zoznam výpisov č. 4678/2, oddiel: Dr, vložka č. 75/L zo dňa 15.05.2002

K bodu 8)

SK č. 181-LO/D-1205/2003 zo dňa 11.06.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu
ÚK: DUOSAT, spol. s r. o., Bratislava
Uznesenie č.:03-19/8.718: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 181-LO/D-1205/ 2003 zo dňa 11. 6. 2003 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/28 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb - spoločnosti:
DUOSAT, spol. s r. o.
Galbavého 1
841 01 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/28 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/28/94 zo dňa 30.11.1994 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/28/RZL/171/99 zo dňa 11.01.1999 a rozhodnutím č. TKR/28/RZL/373/2001 zo dňa 21.08.2001 sa menia takto:
1. Bod 3. sa mení a znie:
"3. Počet prípojok:
Trenčín 1192
Záhorská Bystrica 82
Zubák 159
Studienka 287
Dolné Kočkovce 304
__________________________
Spolu 2024"
2. Bod 4. sa mení a znie:
"4. Ponuka programových služieb:
Trenčín: televízne programové služby:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Televízia Trenčín, RTL, PRO7, ZDF, VIVA, Music Box, AXN
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; RÁDIO DÚHA, FUN RADIO, RÁDIO Okey,
Záhorská Bystrica: televízne programové služby:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, DUNA, ORF 1, ORF 2, RTL, RTL 2, VOX, SAT 1, PRO7, VIVA, KABEL 1, EUROSPORT, KINDER KANAL, ARD, Rai Due, TV 5, Music Box, Spektrum, SuperMax, AXN
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; RÁDIO DÚHA, FUN RADIO
Zubák: televízne programové služby:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, RTL, SAT 1, PRO7, Music Box
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; RÁDIO DÚHA, FUN RADIO
Studienka: televízne programové služby:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, ORF 1, ORF 2, SAT 1, RTL, PRO7
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; RÁDIO DÚHA, FUN RADIO
Dolné Kočkovce : televízne programové služby:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, RTL, VIVA, EUROSPORT, Fox Kids, Hallmark, Discovery channel
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; RÁDIO DÚHA, FUN RADIO".

K bodu 9)

SK č. 296-LO/D-1965/2003 zo dňa 01.10.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: UPC Slovensko, spol. s r. o., Bratislava
Uznesenie č.:03-19/9.719: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 296-LO/D-1965/2003 zo dňa 01.10.2003 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
UPC Slovensko, s.r.o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/13 takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/13/95 zo dňa 12.06.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I. bod 2 mení obsadenie kanálov nasledovne:
V KDS Banská Bystrica sa v rozšírenej ponuke programových služieb nahrádza televízna programová služba "RTL2" televíznou programovou službou "TV A".
V KDS Banská Bystrica a v KDS Sliač sa v rozšírenej ponuke programových služieb nahrádza rozhlasová programová služba "Slovenské vysielanie BBC World Service" rozhlasovou programovou službou "Slovenský rozhlas: Rádio Regina".
V KDS Revúca sa z rozšírenej ponuky programových služieb vyraďuje rozhlasová programová služba "Rádio REBECA".
V KDS Dunajská Streda a KDS Nové Zámky sa v rozšírenej ponuke programových služieb nahrádza televízna programová služba "VOX" televíznou programovou službou "TV A".
V KDS Dolný Kubín sa v rozšírenej ponuke programových služieb nahrádza televízna programová služba "POLSAT" televíznou programovou službou "BBC World".
V KDS Bratislava sa do prémiovej ponuky programových služieb zaraďuje televízna programová služba "HBO2".
V MMDS Banská Bystrica sa z ponuky programových služieb vyraďujú televízne programové služby "RTL2", "SAT1", "SuperRTL", "DSF", "VIVA", "ONYX" a "RTL" a zaraďujú sa televízne programové služby "VH1" a "Galaxie sport".
V MMDS Bratislava sa z ponuky programových služieb vyraďujú televízne programové služby "ORF2", "MTV1", "EuroNews", "TV5" a "PRO7".

K bodu 10)

SK č. 310-LO/D-2104/2003 zo dňa 20.10.2003
vo veci zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Ing. Marián Čech, Spišská Nová Ves
Uznesenie č.:03-19/10.720: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán vecne príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila v správnom konaní č. 310-LO/D-2104/2003 žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/124 účastníka konania:
Ing. Marián Čech
Brezová 22/6
052 01 Spišská Nová Ves
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. rušíregistráciu retransmisie č. TKR/124/98 zo dňa 15.10.1998 z dôvodu, že účastník konania podaním doručeným Rade dňa 20.10.2001 o to požiadal.

K bodu 11)

SK č. 197-LO/D-1833/2003 zo dňa 12.09.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/70 podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: RADIO TWIST, a. s., Bratislava
Uznesenie č.:03-19/11.721: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila v správnom konaní č. 297-LO/D-1833/2003 oznámenie doručené Rade dňa 12.09.2003 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny programovej štruktúry účastníka konania - spoločnosti:
Rádio TWIST, a. s.
Šalviová 1
821 03 Bratislava 3
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie v znení rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
Článok III. sa mení a znie:
" III. 1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, platnej od 01.09.2003:
- programové typy
1. Spravodajstvo: min. 10,2 %
2. Publicistika: min. 3,7 %
2.1 Politická publicistika: min. 0,1 %
2.2 Ostatná publicistika: min. 3,6 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1 Programy pre deti: 0 %
3.2 Náboženské programy: min. 0,3 %
3.3 Literárne programy: min 1,0 %
3.4 Zábavné programy: min. 5,3 %
3.5 Hudobné programy: 4,7 %
2/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
3/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 11 %".

K bodu 12)

Sťažnosť č. 1729/81-2003 zo dňa 27.08.2003 proti Slovenský rozhlas, Bratislava
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: zhoršenie príjmu vysielania Slovenského rozhlasu, programovej služby Rádio Slovensko na stredných vlnách, zníženie výkonu vysielača na frekvencii1098 kHz Nitra
Uznesenie č.:03-19/12.722: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prešetrila sťažnosť č. 1729/81-2003 zo dňa 27.08.2003 a v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach uznala sťažnosť za opodstatnenú, zároveň sa stotožnila so stanoviskom Ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie § 33 ods. 2 a pokuty za porušenie § 32 ods.12
SK č.: 286-PgO/O-1726 zo dňa 23.9.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1497/67-2003
(dodržiavanie § 33 ods. 2, § 32 ods.12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 20.7. 2003, program OKEY PÁRTY)
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava číslo licencie: R/49
ÚP: 11,00 hod. dňa 04.11.2003
Uznesenie č.:03-19/13.723: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 286-PgO/O-1726/2003, vysielateľ na základe licencie, spoločnosť OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava I. porušil § 33 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že
v rámci svojej programovej služby dňa 20.7.2003 v čase o cca 9.23 hod. a o cca 11.00 hod. odvysielal reklamu na Fernet Citrus Stock,
za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
II. opakovane porušil § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že
dňa 20.7.2003 v programe Okey Párty odvysielal informácie o recepte na alkoholický drink, ktoré boli skrytou reklamou alkoholického nápoja biele Bacardi, v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 50.000,- Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
SK č.: 277-PgO/O-1655/2003 zo dňa 9.9.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1374/59-2003
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 30.6.203, Televízne noviny, príspevok: "Kampaň bez peňazí?")
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Uznesenie č.:03-19/14.724: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 277-PgO/O-1655/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, porušilpovinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, stanovenú v § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v spravodajskom programe "Televízne noviny" zo dňa 30.6.2003 odvysielal nepresný a tendenčný príspevok "Kampaň bez peňazí?", v ktorom pri spracovaní témy príspevku nerešpektoval faktickosť, úplnosť a presnosť ako základné kritériá objektívnosti spravodajských programov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie § 20 ods. 4, pokuty za porušenie § 20 ods. 5
SK č.: 302-PgO/O-1835/2003 zo dňa 7.10.2003
Doplnenie: Správa č. 71/03/TV o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 13. a 18.8.2003)
ÚK:MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Uznesenie č.:03-19/15.725: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 302-PgO/O-1835/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, I.
opakovane porušil
§ 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že pri odvysielaní 121. časti telenovely "Cesty lásky" dňa 13.8.2003 túto najprv označil ako program nevhodný pre maloletých do 12 rokov, následne, po reklamnom prerušení, ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov, a to napriek tomu, že v zmysle Jednotného systému označovania programov a podmienok jeho uplatňovania, určeného na základe § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. Radou, program musí byť označený príslušným označením počas celého jeho vysielania, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 67 ods. 3 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške (od 20 000 do 2 000 000) 40.000,- Sk, slovom štyridsaťtisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS ***03, KS 6548.
II.
porušil
§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že pred program Markizáčik (program určený maloletým) zaradil do vysielania dňa 13.8.2003 122. časť telenovely "Cesty lásky" a 18.8.2003 128. časť telenovely "Cesty lásky" - programy označené ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
SK č.: 274-PgO/O-1632 zo dňa 09.09.2003
Doplnenie: Správa č. 62/2003/TV z monitorovania TV Obecné vysielanie Ihľany
(dodržiavanie § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: kompletné vysielanie jún 2003)
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany, číslo licencie: T/59
Uznesenie č.:03-19/16.726: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 274-PgO/O-1632/2003, Juraj Tomeček, Ihľany porušilpovinnosť ustanovenú v § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že pri vysielaní televíznej programovej služby Obecného vysielania Ihľany v mesiaci jún 2003 trvalo neoznačil na obrazovke programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.75/2003/TV o monitorovaní Sninského káblového vysielania
(monitorované dni/program: 19. a 26. 9. 2003 )
Vysielateľ: Matús Marián, Snina číslo licencie: T/30
Uznesenie č.:03-19/2.727: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 75/2003/TV z monitorovania Sninského káblového vysielania, začína správne konanie voči vysielateľovi Matús Marián, Snina vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačením svojej programovej služby na obrazovke v dňoch 19. a 26.9.2003.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 76/2003/TV o monitorovaní TV Markíza
(monitorované dni/program: 29.06., 06.07., 20.07., 03.08., 14.09., 28.09. 2003 Prenosy F 1)
Vysielateľ: TV Markíza, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.:03-19/18.728: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 76/2003/TV o monitorovaní TV Markíza, začína správne konanie voči spoločnosti Markíza Slovakia spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 82/03/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ
(monitorovaný deň/program: 6.10.2003 program Črepiny)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
Uznesenie č.:03-19/19.729: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 82/03/TV o monitorovaní TV JOJ, začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r. o., Bratislava vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 20)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1601/71/03 zo dňa 06.08.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu: Uragán)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1601/71-2003 smerujúcej proti vysielaniu STV
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Presunutý materiál z 21.10.2003 (bod č. 20)
Návrh uznesenia nebol prijatý.

K bodu 21)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 2000/88-2003 zo dňa 6.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Štúdio Kontakt, SRo, Radio Slovensko)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2000/88 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona
Návrh uznesenia nebol prijatý.

K bodu 22)

Kontrolný monitoring
Správa č. 74/2003/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky
(monitorovaný deň: 8. a 22. 9. 2003 )
Vysielateľ: Benet s.r.o., Nováky, číslo licencie: T/122
Uznesenie č.:03-19/22.732: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 74/2003/TV o monitorovaní vysielania stanice Televízia Nováky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 8. a 22. 9. 2003 vysielateľa Benet s.r.o., Nováky s licenciou č. T/122 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 23)

Kontrolný monitoring
Správa č. 78/2003/TV o monitorovaní vysielania Kabelovka Plavnica
(monitorovaný deň:27.7., 3.8., 10.8., 17.8.2003)
Vysielateľ: Kabelovka s.r.o., Plavnica číslo licencie: T/107
Uznesenie č.:03-19/23.733: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 78/03/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Kabelovka Plavnica z dní 27.7., 3.8., 10.8., 17.8. 2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 24)

Podrobný rozpis záväzných ukazovateľov Vládou schváleného návrhu rozpočtu Rady na rok 2004
Uznesenie č.:03-19/24.734: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje rozpis vládneho návrhu rozpočtu Rady na rok 2004 podľa funkčného a ekonomického členenia rozpočtovej klasifikácie. Kancelária Rady zašle rozpis rozpočtu na MF SR v požadovanom rozsahu v termíne do 5. novembra 2003.

K bodu 25)

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - 9. stretnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii MM-S-OD (Strasbourg, 15.-17.10.2003)
Uznesenie č.:03-19/25.735: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie Správu zo zahraničnej pracovnej cesty - 9. stretnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii MM-S-OD (Strasbourg, 15.-17.10.2003).

K bodu 26)

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - Konferencia "České telekomunikácie a európsky regulačný rámec" (Pardubice, 21.10.2003)
Uznesenie č.:03-19/26.736: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie Správu zo zahraničnej pracovnej cesty - Konferencia "České telekomunikácie a európsky regulačný rámec" (Pardubice, 21.10.2003).

K bodu 27)

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - 18. zasadnutie EPRA, Cyprus / Nikózia
Uznesenie č.:03-19/27.737: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie Správu zo zahraničnej pracovnej cesty - 18. zasadnutie EPRA, Cyprus / Nikózia.

K bodu 28)

Rôzne
1.
SK č. 46-LO/D-423/2003 zo dňa 6.3.2003
Vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS
ÚK: OTS s.r.o podvysoká
Uznesenie č.:03-19/28.738 Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 46-LO/D-432/2003 zo dňa 06.03.2003 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS v obciach Turzovka a Čierne pri Čadci žiadateľa:
OTS, s.r.o.
Podvysoká 370
023 53
(ďalej len "účastník konania")
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 06.03.2003 a jej doplnenia a po zistení skutočností potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ za nasledovných podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a) Licencie na vykonávanie telekomunikačných činností č. 26/03/TR zo dňa 11.07.2003:
- pridelené frekvenčné pásmo: 2520 - 2648 MHz (do 31.12.2007)
- umiestnenie - lokalita: Turzovka
- počet kanálov: 10
b) Licencie na vykonávanie telekomunikačných činností č. 10438/02/TR zo dňa 09.07.2003:
- pridelené frekvenčné pásmo: 2520 - 2648 MHz (do 31.12.2007)
- umiestnenie - lokalita: Čierne pri Čadci
- počet kanálov: 10
2. Územný rozsah retransmisie:
obce Turzovka, Čierne, časti obcí Svrčinovec a Skalité
3. Počet prípojok (účastníkov): 950
4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, Stanice O, Prima
rozhlasové programové služby: -
Rozšírený súbor: -
5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 05.11.2002, vložka č. 10462/L


2.
Uznesenie č.:03-19/28.739: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o 35. zasadnutí Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu v dňoch 20.-21.novembra 2003. S ohľadom na uvedené témy poveruje účasťou na tomto zasadnutí odbornú pracovníčku kancelárie RVR PhDr. Eleonóru Bobákovú, ktorá uvedenú problematiku pokrýva v rámci pracovného zaradenia, náplne a doteraz platného organizačného poriadku.
Rada poveruje Kanceláriu zabezpečiť ZPC v rozsahu obvyklom pre tento typ zahraničnej pracovnej cesty.


3.
Uznesenie č.:03-19/28.740: RVR sa oboznámila s ponukou partnerského regulačného orgánu a člena Európskej platformy regulačných orgánov na členstvo RVR v novokreovanej stálej pracovnej skupiny pre otázky zavádzania digitálnej terestriálnej televízie v Európe. RVR súhlasí s navrhovaným kandidátom Mgr. Milanom Hlušákom, odb. pracovníkom Kancelárie RVR.
RZV oznámi nomináciu Mgr. Milana Hlušáka a jeho kontaktné údaje talianskemu regulačnému orgánu v termíne do 15.novembra 2003.


4.
Uznesenie č.:03-19/28.741: Rada pre vysielanie a retransmisiu zhodnotila činnosť členov Rady za mesiac OKTÓBER 2003, pričom prihliadla aj na prehľad účasti členov Rady na zasadnutiach a v zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o vyplatení odmeny za október 2003 v plnej výške všetkým členom Rady

5.
Uznesenie č.:03-19/28.742 Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 ods 3 štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 05.05.2001 schvaľuje podľa §35 ods.1 písm a/ zákona č.313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov odmenu Ing. Kubiňákovi - poverenému riadením Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená v mesiaci november 2003

Valéria Agócs
predsedníčka Rady

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak