Zápisnica RVR č.18/2003 zo dňa 21.10.2003

 

Zápisnica č. 18-2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 21.10.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: I. Kubiňák
Overovateľ: J. Žitňanská
Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 304-LO/D-2058/2003 zo dňa 13.10.2003
  vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa
  ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava
  ÚP: 21.10.2003 o 10.00 hod.
 3. SK č. 271-LO/D-1778/2003 zo dňa 8.9.2003
  vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie
  ÚK: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o., Považská Bystrica
 4. SK č. 160-LO/D-791/2003 zo dňa 17.04.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s. r. o., Prešov
 5. SK č. 404-LO/D-2200/2002 zo dňa 10.12.2002
  vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/76 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa)
  ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice
 6. SK č.284-LO/D-1904/2003 zo dňa 23.09.2003
  vo veci zmeny registrácie č. TKR/103 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny počtu prípojok
  ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice
 7. SK č. 295-LO/D-1969/2003 zo dňa 1.10.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/27 podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: MARTICO s. r. o., Martin
 8. SK č. 185-LO/D-1025/2003 zo dňa 3.6.2003
  vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: RK - systém, s. r. o., Liptovský Mikuláš
 9. Sťažnosť č. 1917/85-2003 zo dňa 23.09.2003 proti spol. SATRO, s.r.o., Bratislava (TKR/9)
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: nezaradenie rozhlasových programových služieb do ponuky programových služieb KDS Nitra
 10. Sťažnosť č. 1661/75-2003 zo dňa 14.08.2003 proti spol. SATRO, s.r.o., Bratislava
  Sťažovateľ: anonym
  Predmet sťažnosti: Nezaradenie rozhlasových programových služieb do ponuky programových služieb KDS Nitra
 11. Sťažnosť č. 1345/58-2003 zo dňa 30.06.2003 proti SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v mestách Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Šaľa a Komárno v rozpore s registráciou retransmisie č. TKR/203
 12. Sťažnosť č. 1485/65-2003 zo dňa 19.07.2003 proti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov; TV TV, spol. s r.o., Trebišov; MKTS, s.r.o., Sečovce
  Sťažovateľ: právnická osoba
  Predmet sťažnosti: nezaradenie televíznej programovej služby TV B52 do základnej programovej ponuky prevádzkovateľov retransmisie
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na rozšírenie správneho konania o možné porušenie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.
  SK č.: 285-PgO/O-1725/2003 zo dňa 23.9.2003
  Doplnenie: Správa č. 66/2003/TV z monitorovania Bánovského televízneho vysielania
  (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 14. a 21.8.2003
  ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou , číslo licencie: T/71
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 261-PgO/O-1555/2003 zo dňa 26.08.2003
  Doplnenie: Správa č. 57/2003/TV z monitorovania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 a § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 31.05.,07.06. a 14.06.2003)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 21.10.2003 o 10:30 hod.
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 262-PgO/O-1556/2003 zo dňa 26.08.2003
  Doplnenie: Správa č. 57/2003/TV z monitorovania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 31.05.,07.06. a 14.06.2003)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 21.10.2003 o 10:30 hod.
 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 263-PgO/O-1557/2003 zo dňa 26.08.2003
  Doplnenie: Správa č. 57/2003/TV z monitorovania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 31.05.,07.06. a 14.06.2003)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 21.10.2003 o 10:30 hod.
 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 569-PgO/O-2133/2001 zo dňa 20.11.2001
  Pokračovanie v konaní po vrátení veci z NS SR
  (dodržiavanie § 19 ods. 1/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 19.8.2001 program TV noviny príspevok "Život za papagaje")
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie: T/41
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 70/2003/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll, Lučenec
  (monitorované dni/program: 3., 4. a 5. 9. 2003 )
  Vysielateľ: Kabel Telekom, s.r.o., Lučenec, číslo licencie: T/127
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 72/2003/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll, Lučenec
  (monitorované dni/program: 25. 9. 2003 - videotext )
  Vysielateľ: Kabel Telekom, s.r.o., Lučenec, číslo licencie: T/127
 20. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1601/71/03 zo dňa 06.08.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu: Uragán)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1601/71-2003 smerujúcej proti vysielaniu STV
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 21. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1694/78 - 2003 zo dňa 21.8.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, číslo licencie: T/41
 22. Kontrolný monitoring
  Správa č. 63/2003/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  Monitorovaný program: Počasie a Europočasie
  (monitorované dni: 2.9.2003, 3.9.203, 4.9.2003)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava,
 23. Kontrolný monitoring
  Správa č.73/2003/TV o monitorovaní vysielania DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZIE
  Monitorovaný deň: 16.,17., 22. a 24. septembra 2003
  Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/112
 24. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1937/86-2003 zo dňa 26.9.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie (program PORUCHA zo dňa 18.9.2003, odvysielaná o cca 21.38 h)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 25. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1772/84 - 2003 zo dňa 8.9.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie TV Markíza (program Milionár)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, číslo licencie: T/41
 26. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.09.2003
 27. Interná úprava rozpočtových prostriedkov k 01.10.2003 (odstupné)
 28. Úprava rozpočtu v súvislosti s rozpočtovým opatrením (96.596,-)
 29. Analýza rozpočtových položiek 614,631,634 a 713
 30. Pokuty, exekúcie, správne poplatky
 31. Správa o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za obdobie 01.01.2003-30.09.2003
 32. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 304-LO/D-2058/2003 zo dňa 13.10.2003
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava
Uznesenie č.:03-18/2.675: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán vecne príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/70, doručenú Rade dňa 13.10.2003, žiadateľa:
RADIO TWIST, a.s.
Šalviova 1
Bratislava 821 01
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 76% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 spoločnosti RADIO TWIST, a. s., Bratislava na spoločnosť ERG Media and Broadcasting Holding B. V., Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, na základe ktorého budú podiely na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa nasledovné: spoločnosť ERG Media and Broadcasting Holding B. V., Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam 76%, Andrej Hryc 24%.

K bodu 3)

SK č. 271-LO/D-1778/2003 zo dňa 8.9.2003
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie
ÚK: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o., Považská Bystrica
Uznesenie č.:03-18/3.676: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v obciach Považská Bystrica, Púchov, Udiča, Hatné, Dolná Mariková, Klieština, Prečín, Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica doručenú Rade dňa 8.9.2003 účastníkom konania - spoločnosťou:
ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o.
M. R. Štefánika 149
017 01 Považská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania u d e ľ u j e spoločnosti ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o., Považská Bystrica l i c e n c i u č . T / XXX n a r e g i o n á l n e t e l e v í z n e v y s i e l a n i e v KDS a MMDS na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto podmienok:
I. (1) Názov programovej služby: TV Považie
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
(4) Územný rozsah vysielania: regionálny - obce Považská Bystrica, Púchov, Udiča, Hatné, Dolná Mariková, Klieština, Prečín, Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica, počet prípojok: 20 042
(5) Jazyk vysielania: slovenský
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 15.10.2003.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 15.10.2003.
III. (1) Podiely programových typov bežnom mesiaci, určené z programovej skladby doručenej Rade dňa 8.9.2003 a doplnenej dňa 21.9.2003:
a/ Programová služba: (100%)
1. Doplnkové vysielanie: max. 81%
2. Programy: min. 19%
b/ Programové typy: (100%)
1. Spravodajstvo: 31%
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 0%
2.2 Ostatná publicistika: 27%
3. Dokumentárne programy: 5%
4. Dramatické programy: 0%
5. Zábavno-hudobné programy: 15%
6. Hudobné programy: 0%
7. Vzdelávacie programy: 14%
8. Náboženské programy: 0%
9. Športové programy: 8%
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor."
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0%
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 14%
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: 0%
(4) Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.): vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov
(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext.
IV. (1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom týchto káblových distribučných systémov (ďalej len "KDS"):
a/ Považská Bystrica:
KDS prevádzkovateľa retransmisie KATES spol. s r. o., Považská Bystrica, TKR/41
KDS prevádzkovateľa retransmisie UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, TKR/13
KDS prevádzkovateľa retransmisie Ing. Ján Heššo, Považská Bystrica, TKR/36
KDS a MMDS prevádzkovateľa retransmisie SATRO s. r. o., Bratislava, TKR/9 a TKR/121
b/ Púchov:
KDS prevádzkovateľa retransmisie Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov, TKR/91
MMDS KDS prevádzkovateľa retransmisie MsBP Servis, s.r.o. Púchov, Púchov, TKR/208
c/ Udiča, Hatné, Dolná Mariková, Klieština, Prečín:
KDS prevádzkovateľa retransmisie KATES spol. s r. o., Považská Bystrica, TKR/41
d/ Dubnica nad Váhom:
KDS prevádzkovateľa retransmisie KABEL - SAT 1, s.r.o., Trenčín, TKR/172
e/ Nová Dubnica:
KDS prevádzkovateľa retransmisie Ing. Michal Jurkovič, Nová Dubnica, TKR/42
KDS prevádzkovateľa retransmisie KRS, spol. s r. o., Nová Dubnica, TKR/210
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite
b/ CD nosiče vo formáte MPEG-3
c/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov."

K bodu 4)

SK č. 160-LO/D-791/2003 zo dňa 17.04.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s. r. o., Prešov
Uznesenie č.:03-18/4.677: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 160-LO/D-791/2003 zo dňa 17.04.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie R/54 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania:
Prešovská kultúrna agentúra, s. r. o.
Moyzesova 45
080 01 Prešov
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/54 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/54/97 zo dňa 06.03.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto:
Čl. III. sa mení a znie takto:
"III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 22.08.2003 (č.p.d. 1703/2003)
a) Programové typy
1. Spravodajstvo: min. 2,0 %
2. Publicistika: min. 1,5 %
2.1 Politická publicistika: min. 0,3 %
2.2 Ostatná publicistika: min. 1,2 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: min. 18,4%
3.1 Detské programy: min. 0,5%
3.2 Literárno-dramatické programy: min. 0,1%
3.3 Hudobné programy: min. 17,8%
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 4,1%"

K bodu 5)

SK č. 404-LO/D-2200/2002 zo dňa 10.12.2002
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/76 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice
Uznesenie č.:03-18/5.678: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 404-LO/D-2200/2002 zo dňa 10.12.2002 posúdila oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/76 podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.
Rekreačná 1
972 01 Bojnice
z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/76 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/76/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien sa mení takto:
Článok II. sa mení a znie takto:
"II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 2528/R, zo dňa 04.08.2003
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 2528/R, zo dňa 04.08.2003

K bodu 6)

SK č.284-LO/D-1904/2003 zo dňa 23.09.2003
vo veci zmeny registrácie č. TKR/103 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny počtu prípojok
ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice
Uznesenie č.:03-18/6.679:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 284-LO/D- 1904/2003 zo dňa 23.09.2003, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103 z dôvodu zmeny počtu prípojok v meste Košice, účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo II. Košice
Bardejovská 3
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/103 zo dňa 12.11.1997 v znení neskoršie vykonaných zmien, pričom bod 3 sa mení a znie:
"3. Počet prípojok:
KDS Wurmová 624
KDS Čordáková 853
KDS Hemerková 916
KDS Starozagorská 578
spolu 2971"
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/5 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 7)

SK č. 295-LO/D-1969/2003 zo dňa 1.10.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/27 podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: MARTICO s. r. o., Martin
Uznesenie č.:03-18/7.680: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods.1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 1.10.2003 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/27 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania - spoločnosti:
MARTICO s. r. o.
Jilemnického 12
036 01 Martin
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/27 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/27 v znení neskorších zmien sa menia takto:
1. Článok 1 znie:
"Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
podľa rozhodnutia TÚ SR č. s. S-1209/97-37P/97:
- hlavná stanica - lokalita: Martin, Východná č. 14;
- lokalita štúdia VIO: Východná 14, 036 01 Martin;
- doprava modulácie z VIO: súčasť HS-kanál R3 a S7;
podľa rozhodnutia TÚ SR č. s. S-348/94-17P:
- hlavná stanica - lokalita: Horné Rakovce, bytovka č. 1395/25;
- lokalita štúdia VIO:;
- doprava modulácie z VIO:;
podľa rozhodnutia TÚ SR č. s. S-1205/97-39P/97:
- hlavná stanica - lokalita: Sučany, Dukelských hrdinov č. 5;
- lokalita štúdia VIO:;
- doprava modulácie z VIO:;
podľa rozhodnutia TÚ SR č. s. S-1421/93-47P/94:
- hlavná stanica - lokalita: Obecný úrad Turčianska Štiavnička;
- lokalita štúdia VIO:;
doprava modulácie z VIO:; "
2. Článok 4 znie:
"Ponuka programových služieb:
a) televízne programové služby:
- mesto Martin a mesto Vrútky
a) základná programová ponuka - mini (do 31.12.2003): STV 1, STV 2, Markíza, Televízia Turiec, Martico Info;
b) základná programová ponuka: STV 1, STV 2, Markíza, Televízia Turiec, Martico Info, JOJ, Music Box, TA 3, ČT 1, ČT 2;
c) rozšírená programová ponuka: : STV 1, STV 2, Markíza, Televízia Turiec, Martico Info, JOJ, Music Box, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, PRO 7, VOX, Romantica, Galaxie sport, Discovery Channel, CNN, Cartoon Network, Eurosport, Hallmark, Spektrum, Supermax, TV 5;
d) prémiová programová ponuka: HBO, HBO 2, Private Gold;
- mesto Turčianske Teplice
a) základná programová ponuka: STV 1, STV 2, Markíza;
b) rozšírená programová ponuka: : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, RTL 2, VIVA, SAT 1, PRO 7, Eurosport;
- mesto Sučany
STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, Eurosport, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX;
- obec Turčianska Štiavnička
STV 1, STV 2, ČT 1, Eurosport, VIVA, RTL, RTL 2, PRO 7, SAT 1, VOX;
b) rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM), FUN RADIO, Rádio ZET, Beta Rádio, RÁDIO TWIST, RÁDIO DÚHA, RÁDIO Okey, Rádio Lumen, HVIEZDA FM, Rádio EXPRES; "

K bodu 8)

SK č. 185-LO/D-1025/2003 zo dňa 3.6.2003
vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RK - systém, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Uznesenie č.:03-18/8.681: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 1.10.2003 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 účastníka konania - spoločnosti:
RK - systém, s. r. o.
Brezová 488/10
031 04 Liptovský Mikuláš
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 63 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 308/2000 Z. z. ruší registráciu retransmisie č. TKR/105 pretože zanikla platnosť oprávnenia na prevádzku telekomunikačného zariadenia, ktorým sa retransmisia prevádzkuje a prevádzkovateľ si nesplnil svoju povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.

K bodu 9)

Sťažnosť č. 1917/85-2003 zo dňa 23.09.2003 proti spol. SATRO, s.r.o., Bratislava (TKR/9)
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: nezaradenie rozhlasových programových služieb do ponuky programových služieb KDS Nitra
Uznesenie č.:03-18/9.682: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 1917/85-2003 zo dňa 23.09.2003 a dospela k záveru, že sťažnosť v zmysle § 19 ods. 1 zákona veta prvá zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach je neopodstatnená.

K bodu 10)

Sťažnosť č. 1661/75-2003 zo dňa 14.08.2003 proti spol. SATRO, s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ: anonym
Predmet sťažnosti: Nezaradenie rozhlasových programových služieb do ponuky programových služieb KDS Nitra
Uznesenie č.:03-18/10.683: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 1661/75-2003 zo dňa 14.08.2003 a dospela k záveru, že sťažnosť v zmysle § 19 ods. 1 zákona veta prvá zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach je neopodstatnená.

K bodu 11)

Sťažnosť č.1345/58-2003 zo dňa 30.06.2003 proti SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v mestách Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Šaľa a Komárno v rozpore s registráciou retransmisie č. TKR/203
Uznesenie č.:03-18/11.684: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prešetrila sťažnosť č. 1771/83-2003 zo dňa 08.09.2003 a v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach ju v časti týkajúcej sa prevádzkovania retransmisie
I. v meste Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok uznala za neopodstatnenú;
II. v mestách Ružomberok, Komárno a Šaľa uznala za opodstatnenú a v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie
a) vo veci možného porušenia § 17 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie s registráciou č. TKR/203 spoločnosťou SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava, z dôvodu, že ponuka programových služieb šírená v káblových distribučných systémoch v mestách Komárno, Šaľa a Ružomberok) prevádzkovateľa retransmisie je odlišná od ponuky programových služieb uvedenej v platnej registrácii retransmisie;
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie s registráciou č. TKR/203 spoločnosťou SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava z dôvodu, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie (ponuku programových služieb v káblových distribučných systémoch Komárno, Šaľa a Ružomberok) do 15 dní od vzniku týchto zmien.

K bodu 12)

Sťažnosť č. 1485/65-2003 zo dňa 19.07.2003 proti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov; TV TV, spol. s r.o., Trebišov; MKTS, s.r.o., Sečovce
Sťažovateľ: právnická osoba
Predmet sťažnosti: nezaradenie televíznej programovej služby TV B52 do základnej programovej ponuky prevádzkovateľov retransmisie
Uznesenie č.:03-18/12.685: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 1485/65-2003 zo dňa 19.07.2003 a dospela k záveru, že sťažnosť v zmysle § 19 ods. 1 zákona veta prvá zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach je neopodstatnená

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na rozšírenie správneho konania o možné porušenie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.
SK č.: 285-PgO/O-1725/2003 zo dňa 23.9.2003
Doplnenie: Správa č. 66/2003/TV z monitorovania Bánovského televízneho vysielania
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 14. a 21.8.2003
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou , číslo licencie: T/71
Uznesenie č.:03-18/13.686: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní doplnenia Správy č. 66/2003/TV z monitorovania Bánovského televízneho vysielania a vyjadrenia účastníka konania zo dňa 3.10.2003, rozširuje, správne konanie č. 285-PgO/O-1725/2003, vedené voči účastníkovi konania Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou aj o možné porušenie § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 261-PgO/O-1555/2003 zo dňa 26.08.2003
Doplnenie: Správa č. 57/2003/TV z monitorovania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 32 ods. 12 a § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 31.05.,07.06. a 14.06.2003)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.:03-18/14.687: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 261-PgO/O-1555/2003, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava I. opakovane porušil § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že na programovom okruhu STV 2 dňa 31.05. a 14.06.2003 počas vysielania športových prenosov futbalových zápasov odvysielal skrytú reklamu (Tempish sport, www.tempish.sk; Adlo, bezpečnostné dvere; Gasmonta, Vranov nad Topľou; RENO 2000, stávková kancelária) vo forme grafických inzertov a dňa 07.06.2003 počas vysielania športového prenosu futbalového zápasu Slovensko - Turecko odvysielal skrytú reklamu (Rucanor, sporting goods; Gasmonta, Vranov nad Topľou; Terno, a.s., stávková kancelária; Plangas - trans, doprava, Vranov nad Topľou; Plangas - plyn, kúrenie, Vranov nad Topľou; NOKIA) vo forme grafických inzertov. za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100 000 ,- Sk, slovom jednostotisíc Slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. "
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03

Uznesenie č.:03-18/14.688:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 261-PgO/O-1555/2003, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava
II. opakovane porušil § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že
1. neoznačil sponzorov programov - prenosov futbalových zápasov z 34. a 35. kola 1. futbalovej ligy, odvysielaných dňa 31.05 a 14.06.2003 na programovom okruhu STV 2, na ich začiatku a konci,
2. neoznačil všetkých sponzorov programu - prenosu kvalifikačného futbalového zápasu Slovensko - Turecko, odvysielaného dňa 07.06.2003 na programovom okruhu STV 2, na jeho začiatku a konci, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu -
pokutu vo výške 200.000,- Sk, slovom dvestotisíc Slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. "

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 262-PgO/O-1556/2003 zo dňa 26.08.2003
Doplnenie: Správa č. 57/2003/TV z monitorovania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 31.05.,07.06. a 14.06.2003)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.:03-18/15.689: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 262-PgO/O-1556/2003, Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona opakovane porušil § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 07.06.2003 na programovom okruhu STV 2 v rámci prenosu športového podujatia - futbalového zápasu Slovensko - Turecko odvysielal vlastnú propagáciu - oznámenie vysielateľa o vlastnom programe (priamom prenose futbalového stretnutia Slovensko - Anglicko), ktorej vysielanie nebolo rozoznateľné a ktorá nebola zreteľne oddelená od iných častí programovej služby zvukovo-obrazovými prostriedkami, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 150.000,- Sk, slovom jednostopäťdesiať tisíc Slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. "
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 263-PgO/O-1557/2003 zo dňa 26.08.2003
Doplnenie: Správa č. 57/2003/TV z monitorovania Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 31.05.,07.06. a 14.06.2003)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.:03-18/16.690: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 263-PgO/O-1557/2003, Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona opakovane porušil § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že pri prenose športového podujatia s prestávkami - futbalového zápasu Slovensko - Turecko, odvysielaného dňa 07.06.2003 na programovom okruhu STV 2, zaradil reklamný blok mimo času prestávky, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100.000,- Sk, slovom jednostotisíc Slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. "
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 569-PgO/O-2133/2001 zo dňa 20.11.2001
Pokračovanie v konaní po vrátení veci z NS SR
(dodržiavanie § 19 ods. 1/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 19.8.2001 program TV noviny príspevok "Život za papagaje")
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie: T/41
Uznesenie č.:03-18/17.691: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 569 - PgO/O - 2133/2001, spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. opakovane porušil § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 19.8.2001 v rámci programu Televízne noviny odvysielal príspevok pod názvom "Život za papagáje", ktorý nešetrným spôsobom zobrazoval obeť trestného činu nad rámec spravodajského informovania bez zjavného motívu informovať vo verejnom záujme, čím zasiahol do ľudskej dôstojnosti zobrazenej obete, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 70/2003/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll, Lučenec
(monitorované dni/program: 3., 4. a 5. 9. 2003 )
Vysielateľ: Kabel Telekom, s.r.o., Lučenec, číslo licencie: T/127
Uznesenie č.:03-18/18.692: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 70/2003/TV z monitorovania TV LocAll, začína správne konanie voči spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec vo veci možného porušenia § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 72/2003/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll, Lučenec
(monitorované dni/program: 25. 9. 2003 - videotext )
Vysielateľ: Kabel Telekom, s.r.o., Lučenec, číslo licencie: T/127
Uznesenie č.:03-18/19.693: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 72/2003/TV z monitorovania TV LocAll, začína správne konanie voči spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec vo veci možného porušenia § 34 ods.1 v súvislosti s neoznačovaním reklamy a § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačením svojej programovej služby na obrazovke počas vysielania videotextu dňa 25.9.2003.

K bodu 20)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1601/71/03 zo dňa 06.08.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu: Uragán)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1601/71-2003 smerujúcej proti vysielaniu STV
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.:03-18/20.694: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o odročení bodu na zasadnutie dňa 4.11.2003

K bodu 21)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1694/78 - 2003 zo dňa 21.8.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.:03-18/21.695: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1694/78 - 2003, začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia ust. § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 22)

Kontrolný monitoring
Správa č. 63/2003/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
Monitorovaný program: Počasie a Europočasie
(monitorované dni: 2.9.2003, 3.9.203, 4.9.2003)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava,
Uznesenie č.:03-18/22.696: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), berie na vedomie Správu č. 63/03/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie.

K bodu 23)

Kontrolný monitoring
Správa č.73/2003/TV o monitorovaní vysielania DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZIE
Monitorovaný deň: 16.,17., 22. a 24. septembra 2003
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/112
Uznesenie č.:03-18/23.697: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č. 73/2003/TV o monitorovaní vysielania DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZIE konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 16.,17.,22. a 24. septembra 2003 vysielateľa s licenciou č.T/112 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 24)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1937/86-2003 zo dňa 26.9.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie (program PORUCHA zo dňa 18.9.2003, odvysielaná o cca 21.38 h)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.:03-18/24.698: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1937/86-2003, vedenú voči Slovenskej televízii, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 25)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1772/84 - 2003 zo dňa 8.9.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie TV Markíza (program Milionár)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.:03-18/25.699: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1772/84 - 2003, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 26)

Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.09.2003
Uznesenie č.:03-18/26.700: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.09.2003.

K bodu 27)

Interná úprava rozpočtových prostriedkov k 01.10.2003
Uznesenie č.:03-18/27.701: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie odôvodnenie presunu finančných prostriedkov a súhlasí s II. Internou úpravou rozpočtu na rok 2003, súvisiacu s vyplatením odstupného a zároveň poveruje Kanceláriu Rady požiadať MF SR o povolenie presunu finančných prostriedkov vo výške 115 tis. Sk.

K bodu 28)

Úprava rozpočtu v súvislosti s rozpočtovým opatrením č.3/2003
Uznesenie č.:03-18/28.702: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje upravený rozpočet v súvislosti s rozpočtovým opatrením č. 3/2003 - povolené prekročenie limitu výdavkov z titulu tvrdosti zákona - uvolnenie viazania.

K bodu 29)

Analýza rozpočtových položiek 614,631,634 a 713
Uznesenie č.:03-18/29.703: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie analýzu čerpania finančných prostriedkov na položkách 713, 614, 631 a 634 z rozpočtu na rok 2003.

K bodu 30)

Pokuty, exekúcie, správne poplatky
Uznesenie č.:03-18/30.704: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady vymáhaním pokuty podľa rozhodnutia o uložení pokuty č. 52/99 sťažnosťou na nečinnosť súdu a pokuty č. 133/2003 vymáhaním pohľadávky prostredníctvom Exekútorského úradu.

K bodu 31)

Správa o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za obdobie 01.01.2003-30.09.2003
Uznesenie č.:03-18/31.705: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za obdobie 1.1. - 30.9.2003.

K bodu 32)

Rôzne
1. Sťažnosť redaktora STV na cenzurovanie jeho príspevkov.
Uznesenie č.:03-18/32.705:Rada pre vysielanie a retransmisiu tento bod programu odročuje na zasadanie dňa 4.11.2003.
2. Návrh zmeny uznesenia na príplatok Ing. Kubiňákovi
Uznesenie č.:03-18/32.706:Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 priznáva podľa § 22 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov príplatok za zastupovanie Ing. KUBIŇÁKOVI - poverenému riadením Kancelárie Rady od 10.09.2003 počas výkonu funkcie v zmysle predloženého návrhu. Príplatok bude vyplácaný vo výplatnom termíne. Zároveň Rada ruší uznesenie č. 03-17/37-674.

Uznesenie č.:03-18/32.707:Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 schvaľuje podľa § 35 ods. 1 písm. a/ a b/ zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov odmenu Ing. KUBIŇÁKOVI - poverenému riadením Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená v mesiaci október 2003. Zároveň Rada ruší uznesenie č. 03-17/37-674 zo dňa 7.10.2003.
3. Správa z pra

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak