Zápisnica RVR č.17/2003 zo dňa 7.10.2003

 

Zápisnica č. 17-2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 07.10.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: I. Kubiňák
Overovateľ: A. Kubisch
Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 249-LO/D-1642/2003 zo dňa 11.8.2003
  vo veci žiadosti o presun frekvencie 102,2 MHz Snina medzi programovými okruhmi SRo
  ÚK: Slovenský rozhlas
 3. SK č. 250-LO/D-1641/2003 zo dňa 11.8.2003
  vo veci žiadosti o presun frekvencie 89,2 MHz Trebišov medzi programovými okruhmi SRo
  ÚK: Slovenský rozhlas
 4. SK č. 251-LO/D-1640/2003 zo dňa 11.8.2003
  vo veci žiadosti o presun frekvencie 99,7 MHz Trebišov medzi programovými okruhmi SRo
  ÚK: Slovenský rozhlas
 5. SK č. 289-LO/D-1881/2003 zo dňa 19.9.2003
  vo veci žiadosti o presun frekvencie 103,1 MHz Modrý Kameň medzi programovými okruhmi SRo
  ÚK: Slovenský rozhlas
 6. SK č. 290-LO/D-1881/2003 zo dňa 19.9.2003
  vo veci žiadosti o presun frekvencie 95,0 MHz Rimavská Sobota medzi programovými okruhmi SRo
  ÚK: Slovenský rozhlas
 7. SK č. 404-LO/D-2200/2002 zo dňa 10.12.2002
  vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/76 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa)
  ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice
 8. SK č. 282-LO/D-1844/2003 zo dňa 17.9.2003
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/80 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: VEGA s.r.o., Prešov
 9. SK č. 191-LO/D-1160/2003 zo dňa 5.6.2003
  vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/150 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania a zmeny sídla
  ÚK: PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o., Bratislava
 10. SK č. 279-LO/D-1832/2003 zo dňa 16.9.2003
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou č. T/150 na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o., Bratislava
  ÚP: 10,30 hod
 11. SK č. 252-LO/D-1657/2003 zo dňa 14.8.2003
  vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou č. T/125 na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: C. E. N., s. r. o., Bratislava
  ÚP: 10,00 hod
 12. SK č. 253-LO/D-1647/2003 zo dňa 12.08.2003
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. T/172 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej ponuky
  ÚK: KABEL SAT-1, s. r. o., Trenčín
 13. SK č. 177-LO/D-1146/2003 zo dňa 14.06.2003
  vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 - MMDS podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a rozšírenia územného rozsahu o mesto Dunajská Streda
  ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
 14. SK č. 178-LO/D-1146/2003 zo dňa 14.06.2003
  vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
 15. Sťažnosť č. 1433/63-2003 zo dňa 09.07.2003
  Sťažovateľ: právnická osoba
  Predmet sťažnosti: neoprávnená retransmisia televíznych programových služieb v Trenčíne a Dunajskej Strede
  Sťažnosť smeruje voči SATRO s. r. o., Bratislava
 16. Sťažnosť č. 1771/83-2003 zo dňa 09.09.2003
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: porušenie povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. - nevysielanie v súlade s licenciou R/73
  Sťažnosť smeruje proti FILJO, spol. s r.o., Košice
 17. Správa o účasti na domácom podujatí
  Dátum konania: 17.9.2003
  Miesto: Žilina
  Názov: TKR - QUO VADIS? '03
  Organizátor: Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri Katedre telekomunikácií Žilinskej univerzity v Žiline
 18. Návrh na začatie správneho konania vo veci udelenia / zmeny licencií na terestriálne vysielanie
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  Pokračovanie v konaní č. 278-PgO/O-1416/2002 po doručení rozsudku NS SR
  Predmet konania: § 32 ods. 10 a § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. (program TV Noviny / príspevok Spor)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
  ÚP: 7.10.2003 o 11,30 hod.
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 187-PgO/O-1031/2003 zo dňa 3.6.2003
  Doplnenie: Správa č. 36/2003/TV z monitorovania Infokanála Temex TV
  (dodržiavanie § 39 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 4.4.2003, Veci verejné)
  ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov číslo licencie: T/66
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 260-PgO/O-1554 zo dňa 26.08.2003
  Doplnenie: Správa č. 13/2003/Ro o monitorovaní Beta Rádia
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 11. a 13.06.2003, kompletné vysielanie)
  ÚK: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r. o., Bojnice číslo licencie: R/76
 22. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 257-PgO/O-1550/2003 zo dňa 26.8.2003
  Doplnenie: Správa č. 15/2003/Ro o monitorovaní rozhlasového vysielania Okey Top rádia
  (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 27. a 28. 6. 2003, kompletné vysielanie)
  ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 258-PgO/O-1551/2003 zo dňa 26.8.2003
  Doplnenie: Správa č. 15/2003/Ro o monitorovaní rozhlasového vysielania Okey Top rádia
  (dodržiavanie § 16 písm. j/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 27. a 28. 6. 2003, kompletné vysielanie)
  ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice
 24. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 234-PgO/O-1342/2003 zo dňa 15.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 49/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV A
  (dodržiavanie § 16 písm. n/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 24.5.,3.6.,9.6. a 10.6.2003)
  ÚK: Panonia Media Production s. r. o. číslo licencie: T/150
  ÚP: 10.30 hod.
 25. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 235-PgO/O-1343/2003 zo dňa 15.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 49/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV A
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 24.5.,3.6.,9.6. a 10.6.2003)
  ÚK: Panonia Media Production s. r. o. číslo licencie: T/150
 26. Kontrolný monitoring
  Návrh na rozšírenie správneho konania
  SK č.: 261-PgO/O-1555/2003 zo dňa 26.08.2003
  Doplnenie: Správa č. 57/03/TV z monitorovania Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 31.05., 07.06. a 14.06.2003)
  ÚK: Slovenská televízia
 27. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 69/03/TV o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni/program: 15.8.2003 / Televízne noviny)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
 28. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 71/03/TV o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni/program: 13.8. a 18.8.2003 / telenovela Cesty lásky)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
 29. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1627/72-2003 zo dňa 21.8.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu - Televízne noviny zo dňa 27.7.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1627/72-2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie: T/41
 30. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1700/79-2003 zo dňa 21.8.2003, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu - sponzorského odkazu odvysielaného pred a po vysielaní filmu Hurikán v TV JOJ dňa 3.8.2003 o 20.00 hod. )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1700/79-2003 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
  Vysielateľ: MAC TV s.r.o, Bratislava číslo licencie: T/39
 31. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1666/76-2003 zo dňa 15.8.2003 sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie STV 2 (program Maďari na Slovensku)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1666/76-2003 smerujúcej proti vysielaniu STV
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 32. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1648/74-2003 zo dňa 12.8.2003 sťažovateľ: právnická osoba
  na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1648/74-2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie: T/ 41
 33. Kontrolný monitoring
  Správa č. 18/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES
  (monitorovaný deň: 15.8., 18.8., 21.8., 22.8.2003)
  Vysielateľ: D:EXPRES, a.s., číslo licencie: R/66
 34. Kontrolný monitoring
  Správa č. 19/03/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Twist
  (monitorované dni/program: 16.8.2003 / predpoludňajšie vysielanie)
  Vysielateľ: Rádio Twist, a.s. Bratislava, číslo licencie: R/70
 35. Kontrolný monitoring
  Správa č. 17/03/Ro o monitorovaní vysielania programovej služby BBC World Service
  (monitorované dni/program: 28. - 31.8.2003, komplexné vysielanie)
  Vysielateľ: BBC World Service Slovak Section, číslo licencie: R/43
  Bush house, WC2B 4PH London, United Kingdom
 36. Stanovisko k rozsudku NS SR SŽn 1/03
  Materiál presunutý zo zasadnutia Rady dňa 23.9.2003
  Rozsudok NS SR SŽn 1/03, ktorým NS SR zrušil rozhodnutie Rady č. RP/115/2002 zo 4.9.2002, Správne konanie č. 278-PgO/O-1416/2002.
  Stanovisko k odôvodneniu zrušujúceho rozsudku.
 37. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 249-LO/D-1642/2003 zo dňa 11.8.2003
vo veci žiadosti o presun frekvencie 102,2 MHz Snina medzi programovými okruhmi SRo
ÚK: Slovenský rozhlas
Uznesenie č.:03-17/2-633: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 249-LO/D-1642/2003 zo dňa 11.08.2003 posúdila žiadosť o presun frekvencie 102,2 MHz Snina z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 3 - Rádio Rock FM do frekvenčnej sady učenej na vysielanie programového okruhu SRo 5 - Rádio Patria vysielateľa na základe zákona
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. presúvafrekvenciu 102,2 MHz Snina z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 3 - Rádio Rock FM do frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 5 - Rádio Patria.
Túto frekvenciu bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programového okruhu SRo 5 - Rádio Patria.

K bodu 3)

SK č. 250-LO/D-1641/2003 zo dňa 11.8.2003
vo veci žiadosti o presun frekvencie 89,2 MHz Trebišov medzi programovými okruhmi SRo
ÚK: Slovenský rozhlas
Uznesenie č.:03-17/3-634: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 250-LO/D-1641/2003 zo dňa 11.08.2003 posúdila žiadosť o presun frekvencie 89,2 MHz Trebišov z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 1 - Rádio Slovesko do frekvenčnej sady učenej na vysielanie programového okruhu SRo 4 - Rádio Regina vysielateľa na základe zákona
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. presúvafrekvenciu 89,2 MHz Trebišov z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 1 - Rádio Slovensko do frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 4 - Rádio Regina.
Túto frekvenciu bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programového okruhu SRo 4 - Rádio Regina.

K bodu 4)

SK č. 251-LO/D-1640/2003 zo dňa 11.8.2003
vo veci žiadosti o presun frekvencie 99,7 MHz Trebišov medzi programovými okruhmi SRo
ÚK: Slovenský rozhlas
Uznesenie č.:03-17/4-635: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 251-LO/D-1640/2003 zo dňa 11.08.2003 posúdila žiadosť o presun frekvencie 99,7 MHz Trebišov z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 3 - Rádio Rock FM do frekvenčnej sady učenej na vysielanie programového okruhu SRo 5 - Rádio Patria vysielateľa na základe zákona
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. presúva frekvenciu 99,7 MHz Trebišov z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 3 - Rádio Rock FM do frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 5 - Rádio Patria.
Túto frekvenciu bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programového okruhu SRo 5 - Rádio Patria.

K bodu 5)

SK č. 289-LO/D-1881/2003 zo dňa 19.9.2003
vo veci žiadosti o presun frekvencie 103,1 MHz Modrý Kameň medzi programovými okruhmi SRo
ÚK: Slovenský rozhlas
Uznesenie č.:03-17/5-636: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 289-LO/D-1881/2003 zo dňa 19.09.2003 posúdila žiadosť o presun frekvencie 103,1 MHz Modrý Kameň z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 3 - Rádio Rock FM do frekvenčnej sady učenej na vysielanie programového okruhu SRo 5 - Rádio Patria vysielateľa na základe zákona
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. presúva frekvenciu 103,1 MHz Modrý Kameň z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 3 - Rádio Rock FM do frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 5 - Rádio Patria.
Túto frekvenciu bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programového okruhu SRo 5 - Rádio Patria.

K bodu 6)

SK č. 290-LO/D-1881/2003 zo dňa 19.9.2003
vo veci žiadosti o presun frekvencie 95,0 MHz Rimavská Sobota medzi programovými okruhmi SRo
ÚK: Slovenský rozhlas
Uznesenie č.:03-17/6-637: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 290-LO/D-1881/2003 zo dňa 19.09.2003 posúdila žiadosť o presun frekvencie 95,0 MHz Rimavská Sobota z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 2 - Rádio Devín do frekvenčnej sady učenej na vysielanie programového okruhu SRo 4 - Rádio Regina vysielateľa na základe zákona
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. presúva frekvenciu 95,0 MHz Rimavská Sobota z frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 2 - Rádio Devín do frekvenčnej sady určenej na vysielanie programového okruhu SRo 4 - Rádio Regina.
Túto frekvenciu bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programového okruhu SRo 4 - Rádio Regina.

K bodu7)

SK č. 404-LO/D-2200/2002 zo dňa 10.12.2002
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/76 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa)
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice
Uznesenie č.:03-17/7-638: Rada pre vysielanie a retransmisiu presúva tento bod programu na budúce zasadanie.

K bodu 8)

SK č. 282-LO/D-1844/2003 zo dňa 17.9.2003
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/80 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.
ÚK: VEGA s.r.o., Prešov
Uznesenie č.:03-17/8-639: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 282-LO/D-1844/2003 zo dňa 17.09.2003 posúdila žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/80 vysielateľa:
VEGA spoločnosť s ručením obmedzeným
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. odníma licenciu č. T/80 na televízne vysielanie z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 17.09.2003 písomne požiadal.
Podľa § 54 ods.5 zákona č. 308/2000 Z.z., ak Rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vysielateľ je povinný licenciu a frekvenčný list bezodkladne vrátiť Rade.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme Slovenskej republiky, ktorá by nemohla dané frekvencie využívať.

K bodu 9)

SK č. 191-LO/D-1160/2003 zo dňa 5.6.2003
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/150 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania a zmeny sídla
ÚK: PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o., Bratislava
Uznesenie č.:03-17/9-640: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 191-LO/D-1160/2003 zo dňa 5.6.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/150 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania a zmeny sídla spoločnosti:
PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o.
Benediktiho 5
817 55 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. T/150 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/150/2002 zo dňa 27.8.2002 v znení neskorších zmien sa menia takto:
1. sídlo vysielateľa PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o., sa mení a znie takto:
"Benediktiho 5
817 55 Bratislava"
2. v článku I. sa mení bod 4 a znie:
" Územný rozsah vysielania: multiregionálny - mestá Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Trnava a Nitra

K bodu 10)

SK č. 279-LO/D-1832/2003 zo dňa 16.9.2003
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou č. T/150 na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o., Bratislava
Uznesenie č.:03-17/10-641: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 279-LO/D-1832/2003 zo dňa 16.9.2003 posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/150:
PANONIA MEDIA PRODUCTION, s. r. o.
Benediktiho 5
817 55 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní
udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 100% podielu na základnom imaní vysielateľa - držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/150 spoločnosti PANONIA MEDIA PRODUCTION, spol. s r. o., Bratislava, zo spoločníkov Zuzany Haľkovej a Dušana Malého na nových spoločníkov VOX 134, s. r. o. a Mgr. Pavla Gábora, na základe ktorého budú podiely na základnom imaní vysielateľa nasledovné: VOX 134, s. r. o. - 52% a Mgr. Pavel Gábor - 48%.

K bodu 11)

SK č. 252-LO/D-1657/2003 zo dňa 14.8.2003
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou č. T/125 na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: C. E. N., s. r. o., Bratislava
Uznesenie č.:03-17/11-642: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán vecne príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/125, doručenú Rade dňa 14.08.2003, žiadateľa:
C. E. N., s. r. o.
Župné námestie 3
820 15 Bratislava
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 13,08% obchodného podielu na základnom imaní držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/125 spoločnosti C. E. N. s. r. o., Bratislava zo spoločníkov Martina Lengyela, Igora Čekirdu a Jozefa Sedláka na spoločníka J&T Finance group a. s., Bratislava, na základe ktorého budú podiely na základnom imaní vysielateľa nasledovné: spoločnosť J&T Finance group a. s., Bratislava 90%, Martin Lengyel 5%, Jozef Sedlák 4%, Igor Čekirda 1%.

K bodu 12)

SK č. 253-LO/D-1647/2003 zo dňa 12.08.2003
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. T/172 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej ponuky
ÚK: KABEL SAT-1, s. r. o., Trenčín
Uznesenie č.:03-17/12-643: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 253-LO/D-1647/2003 zo dňa 12. augusta 2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/172 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
KABEL SAT - 1, s.r.o.
Opatovská 53
Trenčín 911 01
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/172 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/172/2000 sa menia takto:
Bod 4. sa mení a znie:
"4. Ponuka programových služieb:
a) Televízne programové služby:
základná ponuka programových služieb: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, SAT 1, RTL 2, PRO 7, ANIMAL PLANET, ROMANTIKA
rozšírená ponuka programových služieb: JOJ, Galaxie sport, REALITY TV, DISCOVERY CHANNEL, FOX KIDS, Spektrum, 3SAT, RTL, VIVA
prémiový súbor: HBO
b) Rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio LUMEN; NAJ rádio; RÁDIO DÚHA; RÁDIO Okey; RÁDIO TWIST; N RADIO; Rádio EXPRES"

K bodu 13)

SK č. 177-LO/D-1146/2003 zo dňa 14.06.2003
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 - MMDS podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a rozšírenia územného rozsahu o mesto Dunajská Streda
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.:03-17/13-644: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 177-LO/D-1146/2003 zo dňa 04.06.2003, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS z dôvodu zmeny ponuky programových služieb z vysielačov MMDS Bratislava, Nitra, Veľká Javorina, Považská Bystrica a Brezová pod Bradlom, zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o mesto Dunajská Streda, prevádzkovateľa retransmisie:
SATRO, s.r.o.
Polianky 9
844 37 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/121- systém MMDS zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších zmien nasledovne:
1/ Bod 1. V časti: Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa vypúšťa text: licencia č. 1171/02/TR zo dňa 21.11.2002 a vkladá sa text:
"1171/02/TR/II. vyb. zo dňa 31.07.2003"
2/ Bod 2. Územný rozsah retransmisie v časti 2.3. Oblasť pokrytia sa dopĺňa o text:
" a Dunajská Streda"
3/ Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a podbod 4.1. - 4.5. znie:
"4.1. vysielač Brezová pod Bradlom
základný súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, ORF 1, TV Zobor/Private Blue
rozšírený súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, ORF 1, TV Zobor / Private Blue, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7, CNN, MUSIC BOX, JOJ, Cartoon Network/TNT, Discovery
4.2. vysielač Veľká Javorina
základný súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, ORF 1, TV Zobor/Private Blue
rozšírený súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, ORF 1, TV Zobor / Private Blue, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7, CNN, MUSIC BOX, JOJ, Cartoon Network/TNT, Discovery
4.3. vysielač Nitra
základný súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, TA 3, TV Zobor/ Private Blue
rozšírený súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, TA 3, TV Zobor/ Private Blue, JOJ, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7, CNN, Cartoon Network/TNT, Discovery, Private Gold, M 2
4.4. vysielač Považská Bystrica
základný súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, MUSIC BOX, TV Zobor
rozšírený súbor
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, MUSIC BOX, TV Zobor, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7, CNN, Eurosport, Cartoon Network/TNT, Discovery, Private Blue, TV 5
4.5. vysielač Bratislava
základný súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, ORF 1, TV Zobor/ Private Blue
rozšírený súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, ORF 1, TV Zobor/ Private Blue, JOJ, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7, Super RTL, RTL 2, M2, CNN, MUSIC BOX, TV 5."
Programové služby Private Gold a Private Blue sú retransmitované v čase od 23,00 hod. do 05,00 hod.
Programová služba Private Gold je kódovaná analógovým systémom "Telelynx".

K bodu 14)

SK č. 178-LO/D-1146/2003 zo dňa 14.06.2003
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.:03-17/14-645: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 178-LO/D-1146/2003 zo dňa 04.06.2003, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v KDS: Šurany, Vráble, Nitra, Myjava, Brezová pod Bradlom, Bratislava - Devínska Nová Ves a Topoľčany:
SATRO, s.r.o.
Polianky 9
844 37 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/9 zo dňa 24.09.1993 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím č TKR/9/RZL/377/2001 vydanom v úplnom znení dňa 21.08.2001 nasledovne:
Bod 4. Ponuka programových služieb znie:
"4.1. KDS Šurany, Vráble ( Programové služby sú preberané z vysielača MMDS Nitra )
základný súbor
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, TA 3, TV Zobor/ Private Blue
rozšírený súbor
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, TA 3, TV Zobor/ Private Blue, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7, CNN, MUSIC BOX, JOJ, Cartoon Network/TNT, Discovery, Private Gold, M 2
4.2. KDS Nitra
základný súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TV Zobor, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, ORF 2, M 2
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST, Hviezda FM, N-Radio
rozšírený súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Zobor, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, ORF 2, M 2 Fox kids, Galaxie, Eurosport, Reality TV, Romantika, Animal planet, Discovery, National geographic, Private Blue, Stanice O, MUSIC BOX, Cartoon Network, Hallmark, VIVA, VIVA +, PRO 7, Sat 1, VOX, RTL, RTL 2, TVE, TV 5, Rai due, Rai sport, CNN, BBC world,
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST, Hviezda FM, N-Radio
4.3. KDS Brezová pod Bradlom
základný súbor:
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TV Zobor/Private Blue, ČT 2, Prima, ZDF, ORF 1, Infokanál BpB (využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/33, držiteľom licencie je Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica )
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST,
rozšírený súbor
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TV Zobor/Private Blue, ČT 1, ČT 2, Prima, ZDF, ORF 1, Infokanál BpB (využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/33, držiteľom licencie je Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica ), Discovery, Private Blue, MUSIC BOX, Cartoon Network, VIVA, PRO 7, Sat 1, VOX, RTL, RTL 2, CNN, TV 5, Rai tre, Rai sport, TA 3, JOJ
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST,
4.4. KDS Myjava
základný súbor
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, TV Myjava (využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/33, držiteľom licencie je Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica ), ČT 2, Prima, ARD, ZDF, ORF 1, ORF 2,
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST,
rozšírený súbor
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Myjava (využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/33, držiteľom licencie je Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica ), ČT 1, ČT 2, Prima, ARD, ZDF, ORF 1, ORF 2, PRO 7, JOJ, TA 3, Discovery, RTL 2, Sat 1, VIVA, VIVA +, RTL, CNN, Cartoon Network, MUSIC BOX, Rai sport, VOX, Italia 1, TV 5/Private Blue,
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST,
4.5. KDS Bratislava - Devínska Nová Ves
základný súbor
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, ORF 2, DTV Studio ( na základe licencie na televízne vysielanie č. T/112, držiteľom licencie je Devínskonovomestská televízia s.r.o., Bratislava )
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Okey, Rádio B1, FUN Radio
rozšírený súbor
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, ORF 2, DTV Studio ( na základe licencie na televízne vysielanie č. T/112, držiteľom licencie je Devínskonovomestská televízia s.r.o., Bratislava )TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, Spertrum, Prima, VIVA, VIVA 2, VOX, TV 5 , n-TV, PRO 7, Super RTL, Sat 1, RTL, RTL 2, Kábel 1, ZDF, CNN, Rai uno, Rai tri, Rai sport, HRT, DUNA TV, TV 4, BBC world,
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Okey, Rádio B1, FUN Radio
4.6. KDS Topoľčany
základný súbor
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, ARD, TV Zobor
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST."
rozšírený súbor
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, ARD, TV Zobor, TA 3, JOJ, MUSIC BOX, Prima, ORF 1, Cartoon network, Discovery, VIVA, PRO 7, Super RTL, Sat 1, VIVA +, RTL, RTL 2, Kábel 1, ZDF, CNN, Rai uno, Rai sport, TVE, TF 1, TV 4, Private Blue, BBC world
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST."
Programové služby Private Blue a Private Gold sú retransmitované v čase od 23,00 hod. do 05,00 hod.
Programová služba Private Gold je kódovaná analógovým systémom "Telelynx".

K bodu 15)

Sťažnosť č. 1433/63-2003 zo dňa 09.07.2003
Sťažovateľ: právnická osoba
Predmet sťažnosti: neoprávnená retransmisia televíznych programových služieb v Trenčíne a Dunajskej Strede
Sťažnosť smeruje voči SATRO s. r. o., Bratislava
Uznesenie č.:03-17/15-646: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. prešetrila sťažnosť, evidovanú pod č. 1433/63 - 2003, vedenú voči spoločnosti SATRO s. r. o, Bratislava, a dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vzhľadom k tomu, že počas prešetrovania sťažnosti došlo k náprave, Rada neprijala žiadne opatrenia.

K bodu 16)

Sťažnosť č. 1771/83-2003 zo dňa 09.09.2003
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: porušenie povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. - nevysielanie v súlade s licenciou R/73
Sťažnosť smeruje proti FILJO, spol. s r.o., Košice
Uznesenie č.:03-17/16-647: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prešetrila sťažnosť č. 1771/83-2003 zo dňa 08.09.2003 a v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach uznala sťažnosť vo vzťahu k § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

K bodu 17)

Správa o účasti na domácom podujatí
Dátum konania: 17.9.2003
Miesto: Žilina
Názov: TKR - QUO VADIS? '03
Organizátor: Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri Katedre telekomunikácií Žilinskej univerzity v Žiline
Uznesenie č.:03-17/17-648: Rada pre vysielanie a retransimiu berie na vedomie správu o účasti na domácom podujatí TKR-QUO VADIS? ´O3.

K bodu 18)

Návrh na začatie správneho konania vo veci udelenia / zmeny licencií na terestriálne vysielanie
Uznesenie č.:03-17/18-649: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína dňom 10.10.2003 konania vo veci udelenia/zmeny licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 ods. 1 a 3. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadostí o udelenie / zmenu licencie: do 24.10.2003 do 14,00 hod.
2. miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Nám. SNP č. 12, Bratislava, kancelária č. 401
3. dátum verejného vypočutia: dňa 18.11.2003
4. konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania:

Televízne vysielanie:

SKOORDINOVANÉ VOĽNÉ TV FREKVENCIE KANÁL KOORDINOVAL VÝKON V KW
BabieK45 TV Markíza0,01
BreznoK44   0,01
Lučenec K52 MAC TV 0,2
Michalovce K27 MAC TV 0,1
Prešov *K52 MAC TV 0,1
Pruské K43MAC TV 0,3
Turčianske TepliceK45  0,01

*Frekvencia bude pridelená na dobu do 31.12.2008

Rozhlasové vysielanie:
ROZHLASOVÉ FREKVENCIE FREKVENCIA KOORDINOVAL VÝKON V KW
Banská Bystrica87,7 MHz GE-84 10,0
Čadca 96,1 MHzFrontinus 1,0
Čadca 99,6 MHz Twist 1,0
Dolný Hričov 95,4 MHzExpres 0,1
Dolný Kubín 87,9 MHz Twist 0,5
Dubnica nad Váhom92,2 MHz Fun Rádio 1,0
Košice-Makovica106,2 MHz GE-84 20
Liptovský Mikuláš95,0 MHz Fun Rádio 1,0
Námestovo90,7 MHz Twist 1,0
Nitra95,7 MHz Lumen 0,25
Nitra96,1 MHz Twist 0,25
Nové Mesto n. Váhom99,7 MHz Expres 1,0
Poprad94,2 MHz GE-84 30,0
Snina107,6 MHz GE-84 10
Trenčín91,8 MHz Hit FM 0,5
Trenčín93,3 MHz GE-84 10,0
Trenčín97,8 MHz Lumen 10,0
Žilina98,0 MHz NAJ 0,25
Žilina106,9 MHz GE-84 3,0

5. Žiadateľ o udelenie/zmenu licencie je povinný zaplatiť správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je splatný dňom podania žiadosti na účet č. 6015-10820-002/0720, konštantný symbol 0051, variabilný symbol - právnické osoby: identifikačné číslo, fyzické osoby: rodné číslo, vo výške podľa Nariadenia Rady pre vysielanie retransmisiu č. 11/2003 (www.rada-rtv.sk).
6. Zasadnutie Rady sa bude konať dňa 18.11.2003.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuta
Pokračovanie v konaní č. 278-PgO/O-1416/2002 po doručení rozsudku NS SR
Predmet konania: § 32 ods. 10 a § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. (program TV Noviny / príspevok Spor)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Uznesenie č.:03-17/19-650: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 278-PgO/O-1416/2002, spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. porušil: I. opakovane § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje vysielanie politickej reklamy tým, že v rámci svojej programovej služby dňa 24.8.2002 odvysielal príspevok pod názvom "Spor", ktorý bol politickou reklamou, pretože svojím obsahom a formou spracovania podporoval politickú stranu ANO, t.j. bol zameraný v jej prospech v čase volebnej kampane do NR SR, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 200.000,- Sk, slovom dvestotisíc slovenských korún.
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z., pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **02
II. ust. § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z. tým, že pri vysielaní hlavného spravodajského programu Televízne noviny dňa 24.8.2002 nezabezpečil jeho objektívnosť a nestrannosť, keďže v rámci neho odvysielal príspevok pod názvom "Spor" ktorý bol politickou reklamou strany ANO, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu -
upozornenie na porušenie zákona.
* * *
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 187-PgO/O-1031/2003 zo dňa 3.6.2003
Doplnenie: Správa č. 36/2003/TV z monitorovania Infokanála Temex TV
(dodržiavanie § 39 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 4.4.2003, Veci verejné)
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov číslo licencie: T/66
Uznesenie č.:03-17/20-651: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 187 - PgO/O - 1031/2003, TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov, porušil § 39 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že umožnil sponzorovanie programu "Veci verejné", ktorý odvysielal dňa 4.4.2003, napriek skutočnosti, že tento bol politickou publicistikou za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 260-PgO/O-1554/2003 zo dňa 26.08.2003
Doplnenie: Správa č. 13/2003/Ro o monitorovaní Beta Rádia
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 11. a 13.06.2003, kompletné vysielanie)
ÚK: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r. o., Bojnice číslo licencie: R/76
Uznesenie č.:03-17/21-652: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 260-PgO/O-1554/2003, Rádio Beta Prievidza, spol. s r.o., Bojnice porušil povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že sponzorovaný "Dopravný servis" odvysielaný v dňoch 11.06.2003 o cca 06:36 hod. a 13.06.2003 o cca 07:12, 09:05 a 17:05 hod. a sponzorovanú "Dovolenkáreň" odvysielanú dňa 13.06.2003 o cca 11:00 hod. neoznačil sponzorom v súlade s citovaným ustanovením, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 22)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 257-PgO/O-1550/2003 zo dňa 26.8.2003
Doplnenie: Správa č. 15/2003/Ro o monitorovaní rozhlasového vysielania Okey Top rádia
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 27. a 28. 6. 2003, kompletné vysielanie)
ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice
Uznesenie č.:03-17/22-653: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 257-PgO/O-1550/2003, FILJO, spol. s r.o., Košice porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na základe vyžiadania Rady neposkytol požadovaný súvislý záznam vysielania svojej programovej služby zo dňa 27. a 28.6. 2003, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 23)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 258-PgO/O-1551/2003 zo dňa 26.8.2003
Doplnenie: Správa č. 15/2003/Ro o monitorovaní rozhlasového vysielania Okey Top rádia
(dodržiavanie § 16 písm. j/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 27. a 28. 6. 2003, kompletné vysielanie)
ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice
Uznesenie č.:03-17/23-654: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 258-PgO/O-1551/2003, FILJO, spol. s r.o., Košice porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. j/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 27. a 28. 6. 2003 neoznačoval pri vysielaní svoju programovú službu najmenej raz za hodinu nezameniteľným zvukovým signálom, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak