Zápisnica RVR č.16/2003 zo dňa 23.9.2003

 

Zápisnica č. 16-2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 23.09.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: I. Kubiňák
Overovateľ: J. Žitňanská
Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. Personálne otázky
 3. Výberové konanie na funkciu Riaditeľa kancelárie RVR
 4. SK č. 275-LO/O-1642/2003 zo dňa 09.09.2003 vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) - neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou retransmisie. SK č. 276-LO/O-1642/2003 vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 - neoznámenie zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciou retransmisie do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien
  ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec
 5. SK č. 271-LO/D-1778/2003 zo dňa 08.09.2003
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
  ÚK: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o., Považská Bystrica
  ÚP: 23.09.2003 o 10.30
 6. SK č. 255-LO/D-1710/2003 zo dňa 22.08.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
 7. SK č. 161-LO/D-924/2003 zo dňa 7.5.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností - zmena údajov o spoločníkovi, zmena údajov o konateľovi a upresnenie sídla spoločnosti
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
 8. SK č. 240-LO/D-1459/2003 zo dňa 15.7.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
 9. SK č. 226-LO/D-756/2003 zo dňa 15.4.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/152 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny územného rozsahu a spôsobu vysielania
  ÚK: CREATV, s.r.o, Košice
 10. SK č. 266-LO/D-1773/2003 zo dňa 27.8.2003
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. R/72 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: REBECA s.r.o., Martin
 11. SK č. 248-LO/D-1605/2003 zo dňa 07.08.2003
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmsiu č. TKR/122 z dôvodu vyradenia programovej služby TV NOVA
  ÚK: TV Com, spol. s r.o., Svätý Jur
 12. SK č. 156-LO/D-1583/2003 zo dňa 04.08.2003
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmsiu č. TKR/173 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Kabel TV Močenok, s. r. o., Močenok
 13. SK č. 264-LO/D-1574/2003 zo dňa 01.08.2003
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmsiu č. TKR/196 z dôvodu vyradenia programovej služby TV NOVA
  ÚK: ATS Slovakia s. r. o., Banská Bystrica
 14. SK č. 267-LO/D-1736/2003 zo dňa 02.09.2003
  vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmsiu č. TKR/173 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu a počtu prípojok
  ÚK: Bytové Družstvo Bánovce nad Bebravou
 15. Sťažnosť č. 1336/62-2003 zo dňa 30.06.2003
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: neoprávnená retransmisia TV programových služieb v Dolnom Kubíne
  Sťažnosť smeruje proti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava
 16. Sťažnosť č. 1375/61-2003 zo dňa 07.07.2003
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: nezaradenie terestriálne šírenej televíznej programovej služby TVB/JOJ do základného súboru
  Sťažnosť smeruje proti Telecom TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
 17. III. aktualizácia Plánu frekvenčného spektra
 18. Návrh na obsadenie postu člena Skupiny pre digitálne vysielanie, sekcie pre právo, ekonomiku a informácie, za Radu pre vysielanie a retransmisiu
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie -upozornenia
  SK č.: 256-PgO/O-1549/2003 zo dňa 26.8.2003
  Doplnenie: Správa č. 61/2003/TV z monitorovania Televízie Nové Mesto Bratislava
  (dodržiavanie § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 14.-17.7.2003)
  ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o. číslo licencie: T/74
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 208-PgO/O-1231/2003 zo dňa 1.7.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1034/41-2003
  (dodržiavanie § 39 ods.5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 14.5.-16.5.2003)
  ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o. číslo licencie: T/100
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 146-PgO/O-852/2003 zo dňa 6.5.2003
  Doplnenie: Správa č. 31/03/TV o monitorovaní TA3
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 29.3.2003 - 4.4.2003)
  ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/125
 22. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 209-PgO/O-1232/2003 zo dňa 01.07.2003
  Doplnenie: Správa č. 45/2003/TV
  (dodržiavanie § 16 písm. k/ a § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 15. a 20.05.2003)
  ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s. r. o., Trenčianske Teplice číslo licencie: T/133
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta / upozornenie
  SK č.: 165-PgO/O-909/2003 zo dňa 20.05.2003
  Doplnenie: Správa č. 35/2003/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 6.5.2003 - vlastná propagácia programu Na stope, v rámci programu Regionálny denník /zákaz prerušovať programy, povinnosť oddeliť vlastnú propagáciu/)
  ÚK: Slovenská televízia
 24. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 180-PgO/O-1009/2003 zo dňa 3.06.2003
  Doplnenie: Správa č. 38/2003/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 5.3 a 14.5.2003 /program Zásielka doručená/)
  ÚK: Slovenská televízia
 25. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 16/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia B1
  (monitorované dni: 3.-4.8.2003)
  Vysielateľ: Ragtime, spol. s r.o.,Bratislava číslo licencie: R/47
 26. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 63/2003/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  Monitorovaný program: Počasie a Europočasie
  (monitorované dni: 2.9.2003, 3.9.203, 4.9.2003)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona
 27. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 65/2003/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: Počasie z dní 2. - 4. 9. 2003)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
 28. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.64/2003/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: Počasie z dní 2. - 4.9.2003)
  Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
 29. Komparatívny monitoring vysielania samostatných spravodajských programov obsahujúcich výhradne informácie o počasí vysielateľov STV, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, MAC TV s.r.o., Bratislava
  (monitorované dni: 2.-4.9.2003)
  Vysielatelia: Slovenská televízia, Bratislava
  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
  MAC TV s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39
 30. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 66/2003/TV o monitorovaní vysielania Bánovského televízneho vysielania
  (monitorované dni: 14. a 21. 8. 2003)
  Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, s.r.o. Bánovce n/Bebravou číslo licencie: T/71
 31. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1601/71 - 2003 zo dňa 6.8.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Uragán zo dňa 1.8.2003 a na upútavku na program Uragán zo dňa 27.7.2003 a 31.7.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1601/71 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona
 32. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1497/67 - 2003 zo dňa 22.7.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Okey Tip rozhlasovej stanice Rádia Okey zo dňa 20.7.2003 na propagáciu alkoholu)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1497/71 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Okey
  Vysielateľ: Okey Rádio, a.s. Bratislava číslo licencie: R/49
 33. Kontrolný monitoring
  Správa č. 68/2003/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice TV SEN Senica
  (monitorovaný deň: 15.8.2003 )
  Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. Senica číslo licencie: T/33
 34. Kontrolný monitoring
  Správa č. 67/2003/Tv o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie
  (monitorovaný deň: 8. a 15.8.2003)
  Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov číslo licencie: T/92
 35. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1569/68 - 2003 zo dňa 31.7.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie TV Markíza (Televízne noviny zo dňa 8.7.2003)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 36. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1589/70 - 2003 zo dňa 4.8.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie TV Markíza (Televízne noviny zo dňa 16.7.2003)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 37. Návrh na vykonanie sociologického prieskumu verejnej mienky v súvislosti s používaním JSO.
 38. Stanovisko k aplikácii zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v podmienkach RVR
 39. Rôzne

K bodu 4)
SK č. 275-LO/O-1642/2003 zo dňa 09.09.2003 vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) - neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou retransmisie
SK č. 276-LO/O-1642/2003 vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 - neoznámenie zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciou retransmisie do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec
Uznesenie č.: 03-16/4.590 Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 275-LO/O-1642/2003 zo dňa 09.09.2003 postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania - prevádzkovateľ retransmisie na základe registrácie č. TKR/179:
KABEL TELEKOM, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2
984 Lučenec
porušil § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s registráciou retransmisie č. TKR/179 za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.

Uznesenie č.: 03-16/4.590a Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 276-LO/O-1642/2003 zo dňa 09.09.2003 postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania - prevádzkovateľ retransmisie na základe registrácie č. TKR/179:
KABEL TELEKOM, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2
984 Lučenec
porušil § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní od vzniku týchto zmien za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.

K bodu 5)

SK č. 271-LO/D-1778/2003 zo dňa 08.09.2003
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o., Považská Bystrica
Uznesenie č.: 03-16/5.591 Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v obciach Považská Bystrica, Púchov, Udiča, Hatné, Dolná Mariková, Klieština, Prečín, Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica doručenú Rade dňa 8.9.2003 účastníkom konania - spoločnosti:
ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o.
M. R. Štefánika 149
017 01 Považská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 29 ods. 1 s poukazom na § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. p r e r u š u j e správne konanie č. 271-LO/D-1778/2003 začaté dňa 8.9.2003 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie do doby doručenia výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín.

K bodu 6)

SK č. 255-LO/D-1710/2003 zo dňa 22.08.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.:03-16/ 6.592 Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 255-LO/D-1710/2003 zo dňa 22.08.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/39 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto:
1. V čl. I sa bod 3. mení a znie takto: "3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne"
2. Čl. III. sa mení a znie takto:
"III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 22.08.2003 (č.p.d. 1710/2003)
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 30 %
2. Programy: min. 70 %
b) Programové typy (100%)
1. Spravodajstvo: 11 %
2. Publicistika: 8,7 %
2.1 Politická publicistika: 1,2 %
2.2 Ostatná publicistika: 7,5 %
3. Dokumentárne programy: 0,3 %
4. Dramatické programy: 62 %
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 15 %
6. Hudobné programy: 2 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 1 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 10 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi:
4. európska produkcia: min. 50%
5. nezávislá produkcia. min. 10 %
6. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
7. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov
8. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela"

K bodu 7)
SK č. 161-LO/D-924/2003 zo dňa 7.5.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností - zmena údajov o spoločníkovi, zmena údajov o konateľovi a upresnenie sídla spoločnosti
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Uznesenie č.: 03-16/7.593:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 161-LO/D-924/2003 zo dňa 7.5.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu upresnenia údajov o sídle spoločnosti, zmeny údajov o jej spoločníkovi a tiež údajov o konateľovi spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Bratislavská 334/18
900 82 Blatné
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 7.8.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto:
Článok II. znie:
"II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo:12330/B.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 12330/B.

K bodu 8)

SK č. 240-LO/D-1459/2003 zo dňa 15.7.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Uznesenie č.: 03-16/8.594: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 15.7.2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny podielov programových typov účastníka konania - spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Bratislavská 334/18
900 82 Blatné
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 7.8.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto:
Článok III. bod 1 písm. b) znie:
1/ Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby, platnej od 1.9.2003:
b/ Programové typy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 7,0 %
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 1,7 %
2.2 Ostatná publicistika: 14,3 %
3. Dokumentárne programy: 1,0 %
4. Dramatické programy : 58,0 %
5. Zábavno-hudobné programy : 16,0 %
6. Hudobné programy : 2,0 %
7. Vzdelávacie programy : 0,0 %
8. Náboženské programy : 0,0 %
9. Športové programy : 0,0 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor."

K bodu 9)

SK č. 226-LO/D-756/2003 zo dňa 15.4.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/152 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny územného rozsahu a spôsobu vysielania
ÚK: CREATV, s.r.o, Košice
Uznesenie č.: 03-16/9.595: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb."), posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/152 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny spôsobu vysielania doručenú Rade dňa 14.05.2003 v znení neskorších doplnkov a podania zo dňa 08.09.2003 účastníka konania - spoločnosti:
CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Jesenského 10
040 01 Košice
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/152 zo dňa 17.09.2002 nasledovne:
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/152 /2000 zo dňa 17.09.2002 znení neskorších zmien a doplnení sa menia takto:
1. V Čl. I. bod 4. sa mení a znie takto:
"4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie"
2. V Čl. I. sa bod 6. písm. a) mení a znie takto:
" 6. Spôsob vysielania:
a) digitálne prostredníctvom satelitu INTELSAT 707 na obitálnej pozícii 1° západne z pozemnej stanice Bratislava, prevádzkovanej spoločnosťou Telenor Slovakia, spol. s r.o., Bratislava.
Vysielateľ v súvislosti s § 45 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. zabezpečí vedenie evidencie prevádzkovateľov retransmisie, ktorí šíria jeho programovú službu a stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka, oznámi Rade vždy do 30 dní od jeho skončenia."

K bodu 10)

SK č. 266-LO/D-1773/2003 zo dňa 27.8.2003
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. R/72 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.
ÚK: REBECA s.r.o., Martin
Uznesenie č.: 03-16/10.596: Návrh uznesenia: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 266-LO/D-1733/2003, začatom dňa 27.08.2003 vo veci odňatia licencie na rozhlasové vysielanie č. R/72 účastníkovi konania:
REBECA s.r.o.
Priehradka 20
036 01 Martin
a po zistení podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o d n í m a licenciu č. R/72 na rozhlasové vysielanie z dôvodu, že o odňatie licencie účastník konania - spoločnosť REBECA s.r.o., Martin, písomne požiadal.
Podľa § 54 ods.5 zákona č. 308/2000 Z.z., ak Rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vysielateľ je povinný licenciu a frekvenčný list bezodkladne vrátiť Rade.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme Slovenskej republiky, ktorá by nemohla dané frekvencie využívať.

K bodu 11)

SK č. 248-LO/D-1605/2003 zo dňa 07.08.2003
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmsiu č. TKR/122 z dôvodu vyradenia programovej služby TV NOVA
ÚK: TV Com, spol. s r.o., Svätý Jur
Uznesenie č.: 03-16/11.597: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 248-LO/D-1605/2003 zo dňa 7. augusta 2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/122 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
TV Com, spol. s r. o.
1. Mája 10
900 21 Svätý Jur
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/122 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/122/1998 sa menia takto:
Bod 4. sa mení a znie:
"4. Ponuka programových služieb:
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, Svätojurská televízia, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, MTV 1, MTV 2, RTL 2, VIVA, PRO 7, VOX, SUPER MAX, SPECTRUM, SAT1
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; OKEY Rádio; Rádio B1; RÁDIO TWIST; FUN RADIO"

K bodu 12)

SK č. 156-LO/D-1583/2003 zo dňa 04.08.2003
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmsiu č. TKR/173 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Kabel TV Močenok, s. r. o., Močenok
Uznesenie č.: 03-16/12.598: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 156-LO/D-1583/2003 zo dňa 4. augusta 2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/173 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Kabel TV Močenok, s.r.o.
S. Gorazda 1475
951 31 Močenok
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/173 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/173/2000 sa menia takto:
Bod 4. sa mení a znie:
"4. Ponuka programových služieb:
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, ORF 1, M 2, RTL 2, EUROSPORT, VOX, VIVA, SAT1, PRO 7, RTL, TV5, CARTOON NETWORK/TCM, DISCOVERY CHANNEL
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; OKEY Rádio; RÁDIO TWIST; FUN RADIO; HVIEZDA FM; N RADIO"

K bodu 13)

SK č. 264-LO/D-1574/2003 zo dňa 01.08.2003
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmsiu č. TKR/196 z dôvodu vyradenia programovej služby TV NOVA
ÚK: ATS Slovakia s. r. o., Banská Bystrica
Uznesenie č.: 03-16/13.599: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 264-LO/D-1574/2003 zo dňa 1. augusta 2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/196 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
ATS Slovakia, s. r. o.
Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/196 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/196/2001 sa menia takto:
Bod 4. sa mení a znie:
"4. Ponuka programových služieb:
a) Televízne programové služby:
základná ponuka programových služieb:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, PRIMA, ORF 1, ORF 2
Rozšírená ponuka programových služieb:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, ORF 1, ORF 2, Spektrum, SUPERMAX, RTL 2, VOX, PRO 7, VIVA
b) Rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Rock FM; Rádio B1; RÁDIO TWIST; FUN RADIO; HVIEZDA FM; N RADIO; Rádio EXPRES"

K bodu 14)

SK č. 267-LO/D-1736/2003 zo dňa 02.09.2003
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmsiu č. TKR/173 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu a počtu prípojok
ÚK: Bytové Družstvo Bánovce nad Bebravou
Uznesenie č. 03-16/14.600: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 267-LO/D-1736/2003 zo dňa 2. septembra 2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie, zmenu počtu prípojok a ponuky televíznych programových služieb účastníka konania:
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
Svätoplukova 1601
957 04 Bánovce nad Bebravou
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/92 zo dňa 24.11.1997, ktorá v úplnom znení znie:
1/Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. 396/01-TN/KDS zo dňa 09.07.2001
- hlavná stanica - lokalita: Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebravou
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 298/02-TN/KDS zo dňa 16.06.2002
- hlavná stanica - lokalita: obec Zlatníky
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2/ Územný rozsah retransmisie: Bánovce nad Bebravou, Zlatníky
3/ Počet prípojok:
a/ KDS Bánovce nad Bebravou 2372
b/ KDS Zlatníky 150
Spolu 2522
4/ Ponuka programových služieb:
a/ KDS Bánovce nad Bebravou
Televízne programové služby:
Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, BTV, ČT 1, ČT 2, TV Prima, RTL, VOX, PRO 7, SAT 1, VIVA, EURONEWS
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Okey, Rádio Dúha, N-Radio, Hviezda FM, FUN Radio
b/ KDS Zlatníky
Televízne programové služby:
Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, BTV, ČT 1, ČT 2, TV Prima, RTL, VOX, PRO 7, SAT 1, VIVA, EURONEWS
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Okey, FUN Radio, Rádio Dúha, N-Radio, Hviezda FM
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 20/R, zo dňa 02.04.2001."

K bodu 15)

Sťažnosť č. 1336/62-2003 zo dňa 30.06.2003
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: neoprávnená retransmisia TV programových služieb v Dolnom Kubíne
Sťažnosť smeruje proti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava
Uznesenie č.03-16/15.601: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. prešetrila sťažnosť, evidovanú pod č. 1336/62 - 2003, vedenú voči spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava:
1. uznala túto sťažnosť v časti týkajúcej sa retransmisie programových služieb ČT 1, ČT 2 a Prima za opodstatnenú,
2. začína správne konanie vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava.

K bodu 16)

Sťažnosť č. 1375/61-2003 zo dňa 07.07.2003
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: nezaradenie terestriálne šírenej televíznej programovej služby TVB/JOJ do základného súboru
Sťažnosť smeruje proti Telecom TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
Uznesenie č.03-16/16.602: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 1375/61-2003 zo dňa 07.07.2003 a dospela k záveru, že pôvodná sťažnosť č. 594/26/2003 bola vybavená správne a opakovaná sťažnosť v zmysle § 19 ods. 1 zákona veta prvá zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach je neopodstatnená.

K bodu 17)

III. aktualizácia Plánu frekvenčného spektra
Uznesenie č.03-16/17.603: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z. sa oboznámila s pripomienkami Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Telekomunikačného úradu SR a po zapracovaní ich pripomienok schvaľuje III.
Kancelária Rady zabezpečí zaslanie III. . aktualizácie Plánu využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky pre oblasť televízneho a rozhlasového vysielania Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Telekomunikačnému úradu SR, Slovenskej televízii, Slovenskému rozhlasu a Asociácii nezávislých rozhlasových a televíznych staníc.

K bodu 18)

Návrh na obsadenie postu člena Skupiny pre digitálne vysielanie, sekcie pre právo, ekonomiku a informácie, za Radu pre vysielanie a retransmisiu
Uznesenie č.03-16/18.604: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") v zmysle čl. 7 Štatútu Skupiny pre digitálne vysielanie v Slovenskej republike (ďalej len "SKDV") odvoláva člena SKDV Mgr. Igora Chovana a deleguje Mgr. Milana Hlušáka ako nového zástupcu Rady v SKDV, Sekcii pre právo, ekonomiku a informácie.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie -upozornenia
SK č.: 256-PgO/O-1549/2003 zo dňa 26.8.2003
Doplnenie: Správa č. 61/2003/TV z monitorovania Televízie Nové Mesto Bratislava
(dodržiavanie § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 14.-17.7.2003)
ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o. číslo licencie: T/74
Uznesenie č.03-16/19.605: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 256-PgO/O-1549/2003, OMEGA PLUS spol. s r.o., Bratislava porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že trvale neoznačil svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom na obrazovke v dňoch 14.-17.7.2003 za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 208-PgO/O-1231/2003 zo dňa 1.7.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1034/41-2003
(dodržiavanie § 39 ods.5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 14.5.-16.5.2003)
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o. číslo licencie: T/100
Uznesenie č.03-16/20.606: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 208-PgO/O-1231/2003 vedené voči spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o., Bratislava, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 146-PgO/O-852/2003 zo dňa 6.5.2003
Doplnenie: Správa č. 31/03/TV o monitorovaní TA3
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 29.3.2003 - 4.4.2003)
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/125
Uznesenie č.03-16/21.607: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 146-PgO/O-852/2003, spoločnosť C.E.N. s.r.o., Bratislava porušil § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 29.3.2003 až 4.4.2003 viackrát odvysielal oznamy, ktoré boli reklamou, bez toho, aby ich vysielanie bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby takým zvukovo-obrazovým prostriedkom, aby nebolo zameniteľné s inými zložkami programovej služby, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 22)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 209-PgO/O-1232/2003 zo dňa 01.07.2003
Doplnenie: Správa č. 45/2003/TV
(dodržiavanie § 16 písm. k/ a § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 15. a 20.05.2003)
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s. r. o., Trenčianske Teplice číslo licencie: T/133
Uznesenie č.03-16/22.608: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 209-PgO/O-1232/2003, Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na základe vyžiadania Rady nedodal požadované súvislé záznamy vysielania programovej služby Televízia Trenčianske Teplice z dní 15. a 20.05.2003, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 23)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuta / upozornenie
SK č.: 165-PgO/O-909/2003 zo dňa 20.05.2003
Doplnenie: Správa č. 35/2003/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 6.5.2003 - vlastná propagácia programu Na stope, v rámci programu Regionálny denník /zákaz prerušovať programy, povinnosť oddeliť vlastnú propagáciu/)
ÚK: Slovenská televízia
Uznesenie č.03-16/23-609: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 165-PgO/O-909/2003, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava, porušil:
I.
opakovane § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 6.5.2003 na programovom okruhu STV 2 v rámci programu Regionálny denník odvysielal vlastnú propagáciu - oznámenie vysielateľa o vlastnom programe NA STOPE, ktorej vysielanie nebolo rozoznateľné a ktorá nebola zreteľne oddelená od iných častí programovej služby zvukovo-obrazovými prostriedkami, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100.000,- Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila". V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03 II. § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 6.5.2003 na programovom okruhu STV 2 zaradil vlastnú propagáciu (reklamu) počas vysielania programu Regionálny denník, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.

K bodu 24)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuta
SK č.: 180-PgO/O-1009/2003 zo dňa 3.06.2003
Doplnenie: Správa č. 38/2003/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 5.3 a 14.5.2003 /program Zásielka doručená/)
ÚK: Slovenská televízia
Uznesenie č.03-16/24.610: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 180-PgO/O-1009/2003, vysielateľ na základe zákona, Slovenská televízia, Bratislava, opakovane porušil: § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje vysielanie skrytej reklamy, tým, že v dňoch 5.3.2003 a 14.5.2003 o 22.20 hod. na programovom okruhu STV 2 odvysielal v rámci programu Zásielka doručená informácie o podnikateľskom subjekte Slovenská pošta š.p., Banská Bystrica, ktoré boli skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100.000,- Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila". V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***03

K bodu 25)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 16/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia B1
(monitorované dni: 3.-4.8.2003)
Vysielateľ: Ragtime, spol. s r.o.,Bratislava číslo licencie: R/47
Uznesenie č.03-16/25.611: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 16/2003/RO z monitorovania Rádia B1, začína správne konanie voči spoločnosti Ragtime, spol. s r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 04.08.2003.

K bodu 26)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 63/2003/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
Monitorovaný program: Počasie a Europočasie
(monitorované dni: 2.9.2003, 3.9.203, 4.9.2003)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona
Návrh uznesenia č. .03-16/26.612 o začatí správneho konania nebol prijatý.

K bodu 27)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 65/2003/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný program/monitorovaný deň: Počasie z dní 2. - 4. 9. 2003)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
Uznesenie č.03-16/27.613: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 65/03/TV o monitorovaní TV Markíza, začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné vo veci možného porušenia ustanovení § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 28)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.64/2003/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ
(monitorovaný program/monitorovaný deň: Počasie z dní 2. - 4.9.2003)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
Uznesenie č. .03-16/28.614: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 64/2003/TV o monitorovaní spravodajského programu Počasie, začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV, s. r. o., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovení § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neoznačením sponzora na začiatku sponzorovaného programu Počasie.

K bodu 29)

Komparatívny monitoring vysielania samostatných spravodajských programov obsahujúcich výhradne informácie o počasí vysielateľov STV, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, MAC TV s.r.o., Bratislava
(monitorované dni: 2.-4.9.2003)
Vysielatelia: Slovenská televízia, Bratislava
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
MAC TV s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39
Uznesenie č. .03-16/29.615: Rada pre vysielania a retransmisiu berie na vedomie materiál Komparatívny monitoring vysielania samostatných spravodajských programov obsahujúcich výhradne informácie o počasí vysielateľov STV, MARK&Iacut

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak