Zápisnica RVR č.15/2003 zo dňa 9.9.2003

 

Zápisnica č. 15/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 09.0903 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová po bod 31. Rôzne - e) Personálne otázky
Overovateľ: Peter Škultéty
Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 254-LO/O-1547/2003 zo dňa 26.08.2003
  vo veci možného porušenia § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Kalná KTR, s.r.o., Kalná nad Hronom
  ÚP: 8.9.2003 o 11,30hod.
 3. SK č. 184-LO/O-1012/2003 zo dňa 03.06.2003
  vo veci možného opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
  ÚP: 9.9.2003 o 10.30 hod.
 4. SK č. 123-LO/D-741/2003 zo dňa 14.04.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní a na hlasovacích právach vysielateľa a zmeny sídla vysielateľa
  ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
 5. SK č. 63-LO/D-551/2003 zo dňa 20.03.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/125 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa
  ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava
 6. SK č. 225-LO/D-1994/2003 zo dňa 08.06.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/123 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny právnych skutočností - zmeny konateľa
  ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad
 7. SK č. 245-LO/D-1552/2003 zo dňa 30.07.2003
  vo veci zmeny licencie č. R/72 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o 94,2 MHz Poprad
  ÚK: REBECA s.r.o., Martin
 8. SK č. 246-LO/D-1576/2003 zo dňa 01.08.2003
  vo veci zmeny licencie č. T/115 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o KDS Vinica
  ÚK: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou
 9. SK č. 213-LO/D-1327/2003 zo dňa 27.06.2003
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v KDS Detva a Hriňová
  ÚK: Ján Homola - CABEL-TELEVISION HOMAYER, Banská Bystrica
 10. SK č. 242-LO/D-1488/2003 zo dňa 21.07.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/95 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zníženia územného rozsahu retransmisie
  ÚK: Ozarea-news, spol. s r.o., V. Krtíš
 11. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. a správneho konania
  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/179 KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec
 12. Sťažnosť č. 1484/66-2003 zo dňa 27.06.2003
  Sťažovateľ: právnická osoba
  Predmet sťažnosti: spolupráca so SOZA pri zisťovaní skutočností, ktoré mali byť podkladom rozhodnutia
  Sťažnosť smeruje voči postupu Rady v niektorých správnych konaniach
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 224-PgO/O-1288/2003 zo dňa 1.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 46/03/TV o monitorovaní TV Markíza
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 6.6.2003)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 237-PgO/O-1377/2003 zo dňa 15.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 51/03/TV o monitorovaní TV Markíza
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 26.6.2003, "Pokušenie")
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. , Blatné, číslo licencie: T/41
  ÚP: 9.9.2003 o 11.30 hod.
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
  SK č.: 238-PgO/O-1378/2003 zo dňa 15.7.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1103/51 - 2003
  (dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 21.5.2003, Televízne noviny)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. , Blatné, číslo licencie: T/41
 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 232-PgO/O-1340/2003 zo dňa 15.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 50/2003/TV z monitorovania vysielania MUSICBOXU (dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný deň: 3.6.2003)
  ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, číslo licencie: T/152
 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie-upozornenia
  SK č.: 233-PgO/O-1341/2003 zo dňa 15.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 47/2003/TV z monitorovania vysielania televízie Vega
  (dodržiavanie § 16 písm e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  Monitorované dni: 27., 28. a 29.5.2003
  Vysielateľ: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, číslo licencie: T/80
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 229-PgO/O-1325/2003 zo dňa 1.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 10/2003/Ro o monitorovaní Rádia Lumen
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 8.-7.3.2003)
  ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica, číslo licencie: R/75
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 230-PgO/O-1326/2003 zo dňa 1.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 10/2003/Ro o monitorovaní Rádia Lumen
  (dodržiavanie § 35 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 8.3.2003)
  ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica, číslo licencie: R/75
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 231-PgO/O-1327/2003 zo dňa 1.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 10/2003/Ro o monitorovaní Rádia Lumen
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 a 4 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 7.3.2003)
  ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica, číslo licencie:R/75
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 183-PgO/O-1011/2003 zo dňa 3.6.2003
  Doplnenie: Správa č. 40/03/TV
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 a 4 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 4.4.2003 magazín RVTV)
  ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, číslo licencie: T/85
 22. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 182-PgO/O-1010/2003 zo dňa 3.6.2003
  Doplnenie: Správa č. 39/2003/TV
  (dodržiavanie § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 9.3.2003 )
  ÚK: KROM -SAT, s.r.o., Krompachy, číslo licencie: T/51
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 12/Ro/2003 o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
  Programový okruh: Rádio Slovensko
  Monitorovaný program: Tvárou v tvár z dní 5., 12., 19. 6. 2003 a 3. 7. 2003
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
 24. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 62/2003/Tv o monitorovaní vysielania Obecné vysielanie Ihľany
  (monitorovaný deň: 2.6.2003)
  Vysielateľ: Juraj Tomeček, Ihľany č.204 číslo licencie: T/59
 25. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1374/59 - 2003 zo dňa 7.7.2003, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30.6.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1374/59 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, číslo licencie: T/41
 26. Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransimisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2.štvrťrok 2003
 27. Návrhy projektov

  1. Projekt: Komparatívny monitoring programov vo verejnom záujme plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ
  2. Projekt: Komparatívny monitoring programov podľa pôvodu produkcie plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ
  3. Projekt: Komparatívny monitoringu spravodajstva plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ

 28. Návrh Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu
 29. Návrh Organizačného poriadku Kancelárie Rady
 30. Správa o splnení opatrenia č. 14 (NKÚ)
 31. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 254-LO/O-1547/2003 zo dňa 26.08.2003
vo veci možného porušenia § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Kalná KTR, s.r.o., Kalná nad Hronom
Uznesenie č. 03-15/2.558: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii rozhodla, že účastník správneho konania č. 254-LO/O-1547/2003, spoločnosť Kalná KTR, s.r.o., Kalná nad Hronom porušil ustanovenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez registrácie, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii sankciu - upozornenie na porušenie zákona č . 308/2000 Z.z. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisi: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 3)

SK č. 184-LO/O-1012/2003 zo dňa 03.06.2003
vo veci možného opakovaného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-15/3.559: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) ako orgán spôsobilý podľa § 4, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 184-LO/O-1012/2003 zo dňa 03.06.2003 vo veci možného porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie s registráciou č. TKR/13 spoločnosti
UPC Slovensko, s. r. o.
Lamačská cesta 3
837 69 Bratislava 37 postupom v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla, že účastník správneho konania č. 184-LO/O-1012/2003 opakovane porušil § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že nezaradil do základnej ponuky programových služieb v káblových distribučných systémoch v Banskej Bystrici a Sliači programovú službu RTV vysielateľa Milana Janovca - RTV, Slovenská Ľupča, ktorú možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie, za čo mu Rada ukladá sankciu podľa 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - pokutu určenú podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 250 000,- Sk (slovom dvestopäťdesiattisíc slovenských korún).
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet č. 19-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, konštantný symbol - 6548, variabilný symbol -.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný zaradiť televíznu programovú službu RTV do základnej ponuky programových služieb v KDS Banská Bystrica a Sliač do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

K bodu 4)

SK č. 123-LO/D-741/2003 zo dňa 14.04.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní a na hlasovacích právach vysielateľa a zmeny sídla vysielateľa
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-15/4.560: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 123-LO/D-741/2003 zo dňa 14.04.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
z dôvodu zmeny obchodného mena vysielateľa, zmeny údajov o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa a zmeny sídla vysielateľa s licenciou a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/39 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995 v znení neskorších zmien sa mení takto:
1. obchodné meno a sídlo vysielateľa MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Grešákova 10, 040 01 Košice sa mení a znie takto:
"MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava"
2. článok II. sa mení a znie takto:
"1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 12.08.2003, vložka č. 558/V
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 12.08.2003, vložka č. 558/V"

K bodu 5)

SK č. 63-LO/D-551/2003 zo dňa 20.03.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/125 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-15/5.561: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 63-LO/D-551/2003 zo dňa 20.03.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/125 z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach účastníka konania - spoločnosti:
C. E. N., s. r. o.
Župné námestie 3
811 03 Bratislava a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/125 na televízne vysielanie nasledovne: Článok II sa mení a znie: "II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zoznam výpisov č.: III-8719/2003, oddiel: Sro, vložka číslo: 21029/B, vydaného dňa 02.07.2003.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zoznam výpisov č.: III-8719/2003, oddiel: Sro, vložka číslo: 21029/B, vydaného dňa 02.07.2003".

K bodu 6)

SK č. 225-LO/D-1994/2003 zo dňa 08.06.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/123 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny právnych skutočností - zmeny konateľa
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad
Uznesenie č. 03-15/6.562: : Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 225-LO/D-1394/ 2003 zo dňa 8. 7. 2003 posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/123 z dôvodu zmeny údajov o štatutárnych orgánoch účastníka konania - spoločnosti:
TV Poprad, s. r. o.
Podtatranská 1
058 01 Poprad
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/123 na lokálne televízne vysielanie nasledovne:
Článok II sa mení a znie:
"II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, zoznam výpisov č.: 317/03, oddiel: Sro, vložka číslo: 10081/P, vydaného dňa 20.03.2003.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, zoznam výpisov č.: 317/03, oddiel: Sro, vložka číslo: 10081/P, vydaného dňa 20.03.2003."

K bodu 7)

K č. 245-LO/D-1552/2003 zo dňa 30.07.2003
vo veci zmeny licencie č. R/72 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o 94,2 MHz Poprad
ÚK: REBECA s.r.o., Martin
Uznesenie č. 03-15/7.563: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 245-LO/D-1552/2003 zo dňa 30.07.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/72 vysielateľa - účastníka konania:
REBECA s.r.o.
Priehradka 20
036 01 Martin
z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o frekvenciu 94,2 MHz Poprad a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/72 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/72/99 zo dňa 21.09.1999 v znení neskorších zmien a doplnení sa menia takto:

 1. V článku I. v bode 6 sa vypúšťa text "94,2 MHz Kráľova hoľa, Poprad".
 2. V článku IV. v bode 2 sa vypúšťa text "a č.j. 12482/SKS-99 zo dňa 16.12.1999"
 3. V článku IV. v bode 2 sa vypúšťa text "Frekvencia: 94,2 MHz
  Lokalita: Poprad, Kráľova hoľa
  Oblasť pokrytia: Poprad a okolie dané dosahom vysielača
  Súradnice: 20 E 08 35/48 N 53 02".

Vysielateľ je povinný ukončiť vysielanie na frekvencii 94,2 MHz Poprad a vrátiť príslušný frekvenčný list Rade do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

K bodu 8)

SK č. 246-LO/D-1576/2003 zo dňa 01.08.2003
vo veci zmeny licencie č. T/115 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o KDS Vinica
ÚK: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou
Uznesenie č. 03-15/8.564: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 246-LO/D-1576/2003 zo dňa 01.08.2003 posúdila žiadosť podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
CARISMA, spol. s r.o.
Družstevná 1
941 31 Dvory nad Žitavou
z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - zníženie územného rozsahu vysielania o KDS Vinica a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/115 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/115/99 zo dňa 18.08.1999 (úplné znenie T/52/RZL/441/2001 zo dňa 30.10.2001) sa menia takto:
1. V čl. I bode 3. sa vypúšťa text "Vinica - 6 hodín mesačne".
2. V čl. I bode 4. sa vypúšťa text "Vinica,".

K bodu 9)

SK č. 213-LO/D-1327/2003 zo dňa 27.06.2003
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v KDS Detva a Hriňová
ÚK: Ján Homola - CABEL-TELEVISION HOMAYER, Banská Bystrica
Uznesenie č. 03-15/9.565: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 213-LO/D-1327/ 2003 zo dňa 27. 6. 2003 posúdila žiadosť o registráciu v obciach Detva a Hriňová účastníka konania:
Ján Homola
Obchodné meno: Ján Homola - Cabel Televizion Homayer
Brezová 29
974 05 Banská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ za nasledovných podmienok:
I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa:
a/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-228/03-R zo dňa 19. júna 2003
- hlavná stanica: A. Hlinku 3, Detva
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-225/03-R zo dňa 19. júna 2003
- hlavná stanica: Partizánska 1601, Hriňová
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
II. Územný rozsah retransmisie:
Detva, Hriňová
III. Počet prípojok:
KDS - hlavná stanica A. Hlinku 3, Detva - 3200
KDS - hlavná stanica Partizánska 1601, Hriňová - 1100
------------------------------------------------------
Spolu - 4300
IV. Ponuka programových služieb:
a/ KDS Detva, hlavná stanica A. Hlinku 3, Detva:
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, INFO-KANÁL, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, VIVA 2, RTL 2, VOX, CARTOON NETWORK
rozšírený súbor: MUSIC BOX, Galaxie sport, SPECTRUM, HALLMARK, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, CNN
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; Rádio REBECA, FUN RADIO, RÁDIO TWIST, RÁDIO Okey, Rádio EXPRES, Rádio Lumen, HVIEZDA FM
a/ KDS Hriňová, hlavná stanica Partizánska 1601, Hriňová:
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, VIVA, SAT1, PRO7, VOX, CARTOON NETWORK
rozšírený súbor: MUSIC BOX, Galaxie sport, SPECTRUM, HALLMARK, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, CNN
rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio ROCK FM; Rádio REBECA, FUN RADIO, RÁDIO TWIST, RÁDIO Okey, Rádio EXPRES, Rádio Lumen, HVIEZDA FM
V. Právne skutočnosti:
Podľa výpisu zo Živnostenského registra č. 601-1257 Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor živnostenského podnikania zo dňa 10.06.2003.

K bodu 10)

SK č. 242-LO/D-1488/2003 zo dňa 21.07.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/95 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zníženia územného rozsahu retransmisie
ÚK: Ozarea-news, spol. s r.o., V. Krtíš
Uznesenie č. 03-15/10.566: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 242-LO/D-1488/2003 zo dňa 21.07.2003 posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/95:
Ozarea - news, spol. s r.o.
Škultétyho nám. bl. č. 35
990 01 Veľký Krtíš
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - zníženie o KDS Detva a KDS Hriňová a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/95 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/95/97 zo dňa 19.05.1997 v znení neskorších zmien a doplnení (úplné znenie podľa TKR/95/RZL/751/2003 zo dňa 17.06.2003) sa menia takto:
1. V bode 1. sa vypúšťa písm. a) a písm. b), doterajšie písm. d) a e) sa označujú ako písm. b) a c).
2. V bode 2. sa vypúšťa text: "Detva, Hriňová,".
3. V bode 3. sa vypúšťa písm. a) a písm. b), písm. d) a e) sa označujú ako písm. b) a c).
4. V bode 3 sa text "Spolu 7900" mení a znie takto: Spolu 4800"
5. V bode 4 sa vypúšťajú body 4.2 a 4.3, doterajší bod 4.4 sa označuje ako bod 4.2 a doterajší bod 4.5 sa označuje ako bod 4.3.

K bodu 11)

Návrh na začatie správneho konania
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. a správneho konania
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/179 KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec
Uznesenie č. 03-15/11.567: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konania proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/179 KABEL TELEKOM, s.r.o., Duklianskych hrdinov 2, 984 01 Lučenec
I. vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že prevádzkovateľ retransmisie neoznámil Rade zmeny ponuky programových služieb do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien
II. vo veci možného porušenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že prevádzkovateľ vo svojom káblovom distribučnom systéme šíri programové služby, ktoré n ie sú uvedené v jeho registrácii.
Rada nariaďuje ústne pojednávanie na deň 22.09.2003 o 11,30 hod.

K bodu 12)

Sťažnosť č. 1484/66-2003 zo dňa 27.06.2003
Sťažovateľ: právnická osoba
Predmet sťažnosti: spolupráca so SOZA pri zisťovaní skutočností, ktoré mali byť podkladom rozhodnutia
Sťažnosť smeruje voči postupu Rady v niektorých správnych konaniach
Uznesenie č. 03-15/12.568: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisi a o zmene zákona č. 195/2000 U. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1484/66-2003 a uznala túto sťažnosť za neopodstatnenú.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 224-PgO/O-1288/2003 zo dňa 1.7.2003
Doplnenie: Správa č. 46/03/TV o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 6.6.2003)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-15/13.569: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 224 - PgO/O - 1288/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, opakovane porušil § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 6.6.2003 nezabezpečil, aby každé vysielanie reklamy bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby takým zvukovo-obrazovým prostriedkom, aby nebolo zameniteľné s inými zložkami programovej služby, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 150 000,- Sk, slovom jednostopäťdesiattisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS ***03, KS 6548.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 237-PgO/O-1377/2003 zo dňa 15.7.2003
Doplnenie: Správa č. 51/03/TV o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 26.6.2003, "Pokušenie")
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. , Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-15/14.570: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 237 - PgO/O - 1377/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, opakovane porušil § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 26.6.2003 neoznačil sponzorovaný program Pokušenie názvom alebo logom sponzora na začiatku tohto programu a na jeho konci, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 200 000,- Sk, slovom dvestotisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS ***03, KS 6548.

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 238-PgO/O-1378/2003 zo dňa 15.7.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1103/51 - 2003
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 21.5.2003, Televízne noviny)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. , Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-15/15.571: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 238-PgO/O-1378/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné porušil§ 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 21.5.2003 v spravodajskom programe "Televízne noviny" odvysielal príspevok "Budeme výnimkou?", ktorý nebol objektívny a nestranný, pretože bol spracovaný jednostranne bez zachovania neutrality postoja pri prezentovaní problematiky, o zvolenej téme informoval nepresne, obsahoval implicitné hodnotenie a netransparentným spôsobom prezentoval informačné zdroje, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 232-PgO/O-1340/2003 zo dňa 15.7.2003
Doplnenie: Správa č. 50/2003/TV z monitorovania vysielania MUSICBOXU (dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný deň: 3.6.2003)
ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, číslo licencie: T/152
Uznesenie č. 03-15/16.572: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že správne konanie č. 232-PgO/O-1340/2003 vedené voči spoločnosti CREATV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie-upozornenia
SK č.: 233-PgO/O-1341/2003 zo dňa 15.7.2003
Doplnenie: Správa č. 47/2003/TV z monitorovania vysielania televízie Vega
(dodržiavanie § 16 písm e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované dni: 27., 28. a 29.5.2003
Vysielateľ: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, číslo licencie: T/80
Uznesenie č. 03-15/17.573: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 233-PgO/O-1341/2003, VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že na základe vyžiadania Rady nedodal požadovaný súvislý záznam vysielania programovej služby VEGA zo dňa 27.5.2003, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 229-PgO/O-1325/2003 zo dňa 1.7.2003
Doplnenie: Správa č. 10/2003/Ro o monitorovaní Rádia Lumen
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 8.-7.3.2003)
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica, číslo licencie: R/75
Uznesenie č. 03-15/18.574: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 229-PgO/O-1325/2003, vysielateľ na základe licencie, spoločnosť Rádio Lumen spol. s r. o., Banská Bystrica, porušil § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že v dňoch 7.3. a 8.3.2003 nepoužil oddelenie vlastnej propagácie (oznámenia vysielateľa o vlastnom programe) od ostatných častí programovej služby, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 230-PgO/O-1326/2003 zo dňa 1.7.2003
Doplnenie: Správa č. 10/2003/Ro o monitorovaní Rádia Lumen
(dodržiavanie § 35 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 8.3.2003)
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica, číslo licencie: R/75
Uznesenie č. 03-15/19.575: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 230-PgO/O-1326/2003, vysielateľ na základe licencie, spoločnosť Rádio Lumen spol. s r. o., Banská Bystrica, porušil § 35 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že program Svetielko odvysielaný dňa 8.3.2003 o 19. 00 h, určený maloletým poslucháčom, prerušil reklamou - vlastnou propagáciou vo forme oznámenia vysielateľa o vlastnom programe, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 231-PgO/O-1327/2003 zo dňa 1.7.2003
Doplnenie: Správa č. 10/2003/Ro o monitorovaní Rádia Lumen
(dodržiavanie § 38 ods. 2 a 4 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 7.3.2003)
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica, číslo licencie:R/75
Uznesenie č. 03-15/20.576: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 231-PgO/O-1327/2003, vysielateľ na základe licencie, spoločnosť Rádio Lumen spol. s r. o., Banská Bystrica, porušil:
I. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým,

 1. že sponzorovaný program "Gospel paráda" odvysielaný dňa 7.3.2003 o 0.15 hod. nebol označený sponzorom na začiatku a konci programu, ale cca v 29 minúte programu
 2. že sponzorovaný program "Auto moto klub" odvysielaný dňa 7.3.2003 o 16.00 hod. a jeho repríza zo dňa 8.3.2003 neboli označené sponzorom aj na konci programu;
  II. § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že program "Auto moto klub", ktorý bol sponzorovaný spoločnosťou ETOP - Trading, a.s. Púchov, bol zameraný na propagáciu činností, aktivít a produktov tejto spoločnosti;

za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 183-PgO/O-1011/2003 zo dňa 3.6.2003
Doplnenie: Správa č. 40/03/TV
(dodržiavanie § 32 ods. 12 a 4 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 4.4.2003 magazín RVTV)
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, číslo licencie: T/85
Uznesenie č. 03-15/21.577: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 183-PgO/O-1011/2003, vysielateľ na základe licencie, spoločnosť Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava, porušil § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 4.4.2003 v programe Magazín RVTV odvysielal slovné a obrazové informácie o podnikateľských subjektoch, ktoré boli v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z. skrytou reklamou, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 22)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 182-PgO/O-1010/2003 zo dňa 3.6.2003
Doplnenie: Správa č. 39/2003/TV
(dodržiavanie § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 9.3.2003 )
ÚK: KROM -SAT, s.r.o., Krompachy, číslo licencie: T/51
Uznesenie č. 03-15/22.578: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 182-PgO/O-1010/2003, vysielateľ na základe licencie, spoločnosť KROM-SAT, s.r.o., Krompachy, porušil § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 9.3.2003 pri vysielaní svojej televíznej programovej služby trvalo neoznačil na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".

K bodu 23)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 12/Ro/2003 o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
Programový okruh: Rádio Slovensko
Monitorovaný program: Tvárou v tvár z dní 5., 12., 19. 6. 2003 a 3. 7. 2003
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 03-15/23.579: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 12/Ro/2003 o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu, začína správne konanie voči Slovenskému rozhlasu vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 24)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 62/2003/Tv o monitorovaní vysielania Obecné vysielanie Ihľany
(monitorovaný deň: 2.6.2003)
Vysielateľ: Juraj Tomeček, Ihľany č.204, číslo licencie: T/59
Uznesenie č. 03-15/24.580: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 62/2003/TV o monitorovaní televízie Obecné vysielanie Ihľany, začína správne konanie voči vysielateľovi Jurajovi Tomečkovi vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačením svojej programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) na obrazovke.

K bodu 25)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1374/59 - 2003 zo dňa 7.7.2003, sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30.6.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1374/59 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-15/25.581: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1374/59 - 2003, začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia ust. § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 26)

Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransimisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2.štvrťrok 2003
Uznesenie č. 03-15/26.582: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm.l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2.štvrťrok 2003.

K bodu 27)

Návrhy projektov

 1. Projekt: Komparatívny monitoring programov vo verejnom záujme plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ
 2. Projekt: Komparatívny monitoring programov podľa pôvodu produkcie plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ
 3. Projekt: Komparatívny monitoringu spravodajstva plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ

Uznesenie č. 03-15/27.583: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") prerokovala návrhy projektov: Komparatívny monitoring programov vo verejnom záujme plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ; Komparatívny monitoring programov podľa pôvodu produkcie plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ a Komparatívny monitoring spravodajstva plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ a vzhľadom na kapacitné možnosti Programového odboru schvaľuje realizáciu monitoringu podľa materiálu: "Projekt: Komparatívny monitoring spravodajstva plnoformátových televíznych staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ". Ostatné dva projekty sa presunú do plánu práce na rok 2004.
Kancelária Rady bude monitoring realizovať v termíne do konca roku 2003 a výsledky realizácie predloží najneskor v januári 2004.

K bodu 28)

Návrh Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu
Uznesenie č. 03-15/28.584: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predložený návrh zmeny a doplnenia Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu s pripomienkami uvedenými v zápisnici a poveruje predsedníčku Rady jeho zaslaním príslušnému Výboru NR SR.

K bodu 29)

Návrh Organizačného poriadku Kancelárie Rady
Uznesenie č. 03-15/29.585: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá prerokovanie návrhu Or

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak