Zápisnica RVR č.14/2003 zo dňa 26.8.2003

 

Zápisnica č. 14/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 26.08.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská
Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 254-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/73 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny programovej skladby, programových typov a zmeny názvu programovej služby
  ÚK: FILJO spol. s r.o., Košice
  ÚP: 10,00 hod dňa 26.08.2003
 3. SK č. 214-LO/D-1338/2003 zo dňa 30.06.2003
  vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou R/67
  ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra; Branislav Brooš
  ÚP: 26.08.2003 o 10.30
 4. SK č. 122-LO/D-681/2003 zo dňa 03.04.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/67 z dôvodu zmeny podielov programových typov a podielu programov vo verejnom záujme
  ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
 5. SK č. 204-LO/D-1250/2003 zo dňa 17.06.2003
  vo veci odňatia frekvencie 93,3 MHz Trenčín
  ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
 6. SK č. 195-LO/D-1141/2003 zo dňa 04.06.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - zmenšenie o 97,8 MHz Trenčín
  ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
 7. SK č. 212-LO/D-1325/2003 zo dňa 27.06.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/63 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa
  ÚK: MAXMEDIA s.r.o., Nové Zámky
 8. SK č. 60-LO/O-497/2003 zo dňa 18.03.2003
  vo veci možného odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/110 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Stavebné bytové družstvo, Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto
 9. SK č. 73-LO/D-649/2003 zo dňa 31.03.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/110 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny právnych skutočností, zmeny programovej služby a technického nosiča na uchovávanie záznamu vysielania.
  ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kys. N. Mesto
 10. SK č. 227-LO/D-1442/2003 zo dňa 14.07.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/136 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa
  ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov
 11. SK č. 217-LO/O-1242/2003 zo dňa 01.07.2003
  vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
  návrh na zastavenie konania
 12. SK č. 216-LO/O-1242/2003 zo dňa 01.07.2003
  vo veci neoznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
  návrh na zastavenie konania
 13. SK č. 23-LO/D-229/2003 zo dňa 06.02.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 50. kanál Poprad
  ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 14. SK č. 272-LO/D-1272/2002 zo dňa 01.08.2002
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní a na hlasovacích právach vysielateľa a zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa
  ÚK: MAC TV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 15. SK č. 193-LO/D-1177/2003 zo dňa 06.06.2003
  vo veci zmeny licencie T/133 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa
  ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Tr. Teplice
 16. SK č. 21-LO/D-211/2003 zo dňa 03.02.2003
  vo veci zmeny licencie T/92 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa
  ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov
 17. SK č. 221-LO/D-1388/2003 zo dňa 07.07.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/167 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o., Malacky
 18. SK č. 228-LO/D-1442/2003 zo dňa 14.07.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/169 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne prevádzkovateľa retransmisie
  ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov
 19. SK č. 222-LO/D-1387/2003 zo dňa 07.07.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/36 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Ing. Ján Heššo, Považská Bystrica
 20. SK č. 243-LO/D-1503/2003 zo dňa 23.07.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/168 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Ing. Jozef Herceg - Herc elektronic, Ratkovce
 21. SK č. 164-LO/D-1021/2003 zo dňa 23.07.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/88 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo, Žilina
 22. Návrh na začatie SK vo veci možného porušenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Kalná KTR, s.r.o., Kalná n/Hronom
 23. Sťažnosť č. 1075/50-2003 zo dňa 26.05.2003
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: neoprávnená retransmisia v KDS v Prešove
  Sťažnosť smeruje voči: neznáma spoločnosť
 24. Sťažnosť č. 1033/49-2003 zo dňa 21.05.2003
  Sťažovateľ: fyzické osoby
  Predmet sťažnosti: šírenie programovej služby Private Blue v rozpore s registráciou retransmisie
  Sťažnosť smeruje voči: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava
 25. Sťažnosť č. 1434/64-2003 zo dňa 09.07.2003
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: vypnutie signálu STA prevádzkovateľom retransmisie
  Sťažnosť smeruje voči: SLOVAKIA CABLE COMPANY. s.r.o., Bratislava
 26. Sťažnosť č. 1101/54-2003 zo dňa 29.05.2003
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: neoprávnené šírenie programovej služby NOVA
  Sťažnosť smeruje voči: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
 27. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 168-PgO/O-953/2003 zo dňa 20.5.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 716/30-2003 o monitorovaní spravodajského programu "Noviny" TV JOJ zo dňa 20.3.2003
  (dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 20.3.2003)
  ÚK: MAC TV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, číslo licencie: T/39
  ÚP: 26.8.2003 o 11.30 hod.
 28. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 203-PgO/O - 1131/2003 zo dňa 17.6.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 836/34 - 2003 a o monitorovaní programu KORZO
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 22.4.2003)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie: T/41
 29. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie
  SK č.: 224-PgO/O-1288/2003 zo dňa 1.7.2003
  Doplnenie: Správa č. 46/03/TV o monitorovaní TV Markíza
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 6.6.2003)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 30. Kontrolný monitoring
  Návrh na rozšírenie predmetu správneho konania
  SK č.: 209-PgO/O-1232/2003 zo dňa 01.07.2003
  Doplnenie: Správa č. 45/2003/TV o monitorovaní Televízie Trenčianske Teplice
  (dodržiavanie § 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 15. a 20.05. 2003)
  ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s. r. o., Trenčianske Teplice, číslo licencie: T/133
 31. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 13/2003/RO o monitorovaní vysielania Beta Rádia
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: kompletné vysielanie - 11. a 13.06.2003)
  Vysielateľ: Rádio Beta Prievidza, spol. s r. o., Bojnice, číslo licencie: R/76
 32. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 14/2003/RO o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM- 96,4
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: kompletné vysielanie - 11. a 13.06.2003)
  Vysielateľ: Spinoza, s.r.o., Partizánske, číslo licencie: R/62
 33. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 57/2003/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: priame prenosy futbalových stretnutí - 31.05., 07. a 14.06.2003)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 34. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 61/2003/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava
  (monitorované obdobie: 14. - 17. 7. od 17.00 h do 22.00 h)
  Vysielateľ: Omega Plus s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/74
 35. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 53/TV/03 o monitorovaní Slovenskej televízie
  (monitorované obdobie: 23.6.2003 od 23.25 h / program: Môj dom, môj hrad)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 36. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 52/TV/03 o monitorovaní Slovenskej televízie
  (monitorované obdobie: 21.7.2003 od 9.30 h / program: Superchyty)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 37. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 15/2003/RO o monitorovaní vysielania Okey Top rádia
  (monitorované dni: 27. a 28.6.2003)
  Vysielateľ: Filjo s.r.o. , Košice, číslo licencie: R/73
 38. Kontrolný monitoring
  Správa č. 54/2003/TV o monitorovaní vysielania Infokanál SBD
  (monitorovaný deň: 8.6.2003)
  Vysielateľ: SBD Kysucké Nové Mesto, číslo licencie: T/110
 39. Kontrolný monitoring
  Správa č. 58/2003/TV o monitorovaní vysielania
  (monitorovaný deň: 1.6.2003)
  Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., číslo licencie: T/138
 40. Kontrolný monitoring
  Správa č. 56/2003/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie (vysielací okruh STV2)
  (monitorovaný deň: 27.7.2003)
  Vysielateľ: STV
 41. Kontrolný monitoring
  Správa č. 59/2003/TV o monitorovaní vysielania STV 1
  (monitorovaný deň: 30.7.2003, reklamný šot)
  Vysielateľ: Slovenská televízia
 42. Kontrolný monitoring
  Správa č. 60/2003/TV o monitorovaní vysielania TV MARKÍZA
  (monitorovaný deň: 24.7.2003, Televízne noviny)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 43. Kontrolný monitoring
  Správa č. 55/2003/TV o monitorovaní vysielania Žilinskej televízie
  (monitorované obdobie: 8.,9.,10.,11.7.2003 od 17.00h do 20.00 h, 13.7.2003 od 10.00 h do 12.00 h)
  Vysielateľ: AGENTÚRA S, s r.o., Žilina, číslo licencie: T/148
 44. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 978/44 -2003 zo dňa 15.5.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie prehľadu programov zo dňa 4.5.2003
  Vysielateľ: MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, číslo licencie: T/39
 45. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č.977/43 - 2003 zo dňa 15.5.2003, sťažovateľ: fyzická osoba (bez adresy)
  na vysielanie programu Posol: Príbeh Johanky z Arcu zo dňa 18.5.2003
  Vysielateľ: MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice , číslo licencie: T/39
 46. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č.1680/77-2003 zo dňa 19.08.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24.07.2003
  Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné , číslo licencie: T/41
 47. Stav plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ
 48. Návrh na usporiadanie seminára "Médiá a práva detí"
 49. Návrh na ZSC
  a) 9.zasadnutie skupiny MM-S-OD (15.-17.október 2003, Štrasburg, Francúzsko, Účastník : Mgr. Lucia Maxonová)
  b) 18. zasadnutie Európskej platformy regulačných orgánov (Nikózia, Cyprus, 21.-26. október 2003)
 50. Čerpanie rozpočtu k 31.07.2003
 51. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 254-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/73 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny programovej skladby, programových typov a zmeny názvu programovej služby
ÚK: FILJO spol. s r.o., Košice
Uznesenie č. 03-14/2.504: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 254-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002 posúdila žiadosť o zmenu licencie č. R/73 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:
FILJO spol. s r.o.
Hutnícka 1
040 01 Košice
z dôvodu zmeny podielov programových typov, zmeny podielu programov vo verejnom záujme, zmeny podielu programov preberaných od iného vysielateľa, zmeny názvu programovej služby a z dôvodu vysielania služby RDS a po vyhodnotení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/73 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/73/99 zo dňa 21.09.1999 v znení neskorších zmien a doplnení sa menia a v úplnom znení znejú takto: " I. 1. Názov programovej služby: OKEY TOP RÁDIO
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: šesť rokov, platnosť licencie končí 18.11.2005
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie:
6.1. 102,0 MHz Košice
6.2. 89,8 MHz Prešov II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo 8912/V zo dňa 11.04.2003
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 8912/V zo dňa 11.04.2003 III. Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej dňa 21.06.2002 (č.p.d. 1364):
1. Programové typy:
1. Spravodajstvo - min. 3 %
2. Publicistika: min. 0 %
2.1. politická publicistika - min. 0 %
2.2. ostatná publicistika - min. 0 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1. detské programy - min. 0 %
3.2. náboženské programov - min. 0 %
3.3. literárno-dramatické programy - min. 0 %
3.4. zábavné programy - min. 5 %
3.5. hudobné programy - min. 7 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme za týždeň určený z celkového vysielacieho času: min. 3 %
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: max. 39,9 % (programová služba: rádio OKEY, vysielateľ s licenciou R/49: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava) IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo
b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov.
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorými sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľujú frekvencie:
2.1. Frekvencia: 102,0 MHz Košice
Lokalita: Košice - Vodojem
Frekvenčný list: 7152/SKS-00 zo dňa 11.12.2000
2.2. Frekvencia: 89,8 MHz Prešov
Lokalita: Prešov
Frekvenčný list: 2089/10/2003 zo dňa 11.03.2003
3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI nie
Identifikácia dopravného vysielania TP áno
Alternatívne frekvencie AF áno
Typ programu PTY áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie
Identifikácia spôsobu dekódovania DI áno
Prepínač hudba/reč M/S áno
Textový kanál RT áno
Hodiny a dátum CT áno
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno
Identifikácia dopravného hlásenia TA áno
Meno programového okruhu PS áno
Číslo programu PIN (D) áno."

K bodu 3)

SK č. 214-LO/D-1338/2003 zo dňa 30.06.2003
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou R/67
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra; Branislav Brooš
Uznesenie č. 03-14/3.505: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 214-LO/D-1338/2003 zo dňa 30.06.2003 s účastníkmi konania:
N-RADIO spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
a
Branislav Brooš
Wilsonovo nábrežie 141/16
949 01 Nitra
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/67 spoločnosti N-RADIO spol. s r.o., Nitra, a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. neudeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 50 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa zo spoločníka Ing. Jaroslava Dóczyho na nadobúdateľa Branislava Brooša bytom Wilsonovo nábrežie 141/16, Nitra.

K bodu 4)

SK č. 122-LO/D-681/2003 zo dňa 03.04.2003 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/67 z dôvodu zmeny podielov programových typov a podielu programov vo verejnom záujme ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
Uznesenie č. 03-14/4.506: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 122-LO/D-681/2003 zo dňa 03.04.2003 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v licencii č. R/67 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
N-RADIO spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, zmeny podielov programových typov a zmeny podielu programov vo verejnom záujme a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. Zákona č. 71/167 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu č. R/67 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/67/99 zo dňa 07.07.1999 v znení neskorších zmien sa mení takto:
Článok III. sa mení a znie takto: "III. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby doručenej Rade dňa 29.07.2003:
1. Programové typy:
1. Spravodajstvo - min. 3 %
2. Publicistika - min. 5,5 %
2.1.Politická publicistika - min. 3,5 %
2.2.Ostatná publicistika - min. 2,0 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1. Detské programy - min. 0,6 %
3.2. Náboženské programy- min. 0,3 %
3.3. Literárno-dramatické programy - 0%
3.4. Zábavné programy - min. 0,3 %
3.5. Hudobné programy - min. 20 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 9,4 %
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 7 % (Radio Free Europe / Radio Liberty)."

K bodu 5)

SK č. 204-LO/D-1250/2003 zo dňa 17.06.2003
vo veci odňatia frekvencie 93,3 MHz Trenčín
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 03-14/5.507: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") posúdila žiadosť o odňatie frekvencie 93,3 MHz v Trenčíne, doručenú Rade dňa 17.06.2003 vysielateľa na základe zákona:
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania odnímafrekvenciu 93,3 MHz v Trenčíne vysielateľovi na základe zákona Slovenský rozhlas, Bratislava, a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencie 97,8 MHz v Trenčíne uvedenému vysielateľovi na základe zákona."

K bodu 6)

SK č. 195-LO/D-1141/2003 zo dňa 04.06.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - zmenšenie o 97,8 MHz Trenčín
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 03-14/6.508: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 195-LO/D-1141/2003 zo dňa 04.06.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 vysielateľa - účastníka konania:
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o frekvenciu 97,8 MHz Trenčín a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 v znení neskorších zmien a doplnení nasledovne:
1. V článku I. sa vypúšťa bod 6.6.
2. V článku IV. sa vypúšťa bod 2.6.
Vysielateľ je povinný ukončiť vysielanie na frekvencii 97,8 MHz Trenčín a vrátiť príslušný frekvenčný list Rade do 15 dní odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia Rady o zmene licencie R/75 a pridelení frekvencie 93,3 MHz Trenčín.

K bodu 7)

SK č. 212-LO/D-1325/2003 zo dňa 27.06.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/63 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa
ÚK: MAXMEDIA s.r.o., Nové Zámky
Uznesenie č. 03-14/7.509: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 3008/2000 Z.z.), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 212-LO/D-1325/2003 zo dňa 27.06.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/63 účastníka konania, spoločnosti:
MAXMEDIA, s.r.o.
Svätoplukova 1
940 01 Nové Zámky
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa a po zistení podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/167 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu č. R/63 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/63/98 zo dňa 15.05.1998 v znení neskorších zmien sa časť II. mení a znie:
"Právne skutočnosti spoločnosti:
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Nové Zámky, zoznam výpisov č. KB-4631/03, vložka číslo 2422/N, zo dňa 24.06.2003
b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Nové Zámky, zoznam výpisov č. KB-4631/03, vložka číslo 2422/N, zo dňa 24.06.2003."

K bodu 8)

SK č. 60-LO/O-497/2003 zo dňa 18.03.2003
vo veci možného odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/110 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto
Uznesenie č. 03-14/8.510: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb."), v správnom konaní č. 60-LO/O-497/2003 posúdila skutočnosti, ktoré vyplynuli z ústneho pojednávania konaného dňa 31.03.2003 a predložených údajov a dokladov zo dňa 19.05.2003 a dňa 10.07.2003 účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo
Jesenského 1347
024 04 Kysucké Nové Mesto
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie:Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 60-LO/O-497/2003 zo dňa 18.03.2003 vo veci možného naplnenia ustanovenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z., držiteľa licencie č. T/110 zastavuje, pretože obnovením televízneho vysielania dňom 02.05.2003 odpadol dôvod konania.

K bodu 9)

SK č. 73-LO/D-649/2003 zo dňa 31.03.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/110 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny právnych skutočností, zmeny programovej služby a technického nosiča na uchovávanie záznamu vysielania.
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto
Uznesenie č. 03-14/9.511: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 73-LO/D-649/2003 zo dňa 31.03.2003 v znení neskorších doplnkov posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/110 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo
Jesenského 1347
024 04 Kysucké Nové Mesto
z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu spoločnosti, zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam svojho vysielania, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/110 nasledovne: Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/110/99 zo dňa 22.07.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: "I. 1. Názov programovej služby: Infokanál SBD
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí dňom 31.07.2011
3. Časový rozsah vysielania: 1 hod. denne v pracovné dni ( 5 hod./ týždeň )
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie (Kysucké Nové Mesto)
II. Údaje o vysielateľovi: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline zo dňa 16.04.2001, vložka číslo: 93/L III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 27.06.2001 (č.p.d. 1597/2001):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: 100 %
2. Programy: 0 %
b/ Programy (100%)
1. Spravodajstvo: 0 %
2. Publicistika: 0 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 0 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
IV. 1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému v Kysuckom Novom Meste, ktoré prevádzkuje vysielateľ na základe registrácie retransmisie č. TKR/94.
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: formát MPEG na CD nosiči."

K bodu 10)

SK č. 227-LO/D-1442/2003 zo dňa 14.07.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/136 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov
Uznesenie č. 03-14/10.512: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 227-LO/D-1442/2003 zo dňa 14.07.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/136, doručenú Rade dňa 14.07.2003 z dôvodu vykonanej zmeny štatutárnych orgánov účastníka konania - spoločnosti:
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Puškinova 18
075 01 Trebišov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/136 v znení rozhodnutia č. T/136/2001 zo dňa 09.10.2001 nasledovne :
V časti II. Právne skutočnosti spoločnosti sa mení bod 2 takto:
"2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, zo dňa 20.03.2003, vložka č. 9553/V."

K bodu 11)

SK č. 217-LO/O-1242/2003 zo dňa 01.07.2003
vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. - návrh na zastavenie konania
ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
Uznesenie č. 03-14/11.513: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len "Správny poriadok") v správnom konaní č. 217-LO/O-1242/2003 zo dňa 01.07.2003 vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom - účastníkom konania
CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Jesenského 10
040 01 Košice
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa Správneho poriadku vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 Správneho poriadku zastavuje správne konanie č. 217-LO/O-1242/2003, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 12)

SK č. 216-LO/O-1242/2003 zo dňa 01.07.2003
vo veci neoznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.- návrh na zastavenie konania
ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
Uznesenie č. 03-14/12.514: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len "Správny poriadok") po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa Správneho poriadku vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 Správneho poriadku zastavuje správne konanie č. 216-LO/O-1242/2003 vo veci neoznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 13)

SK č. 23-LO/D-229/2003 zo dňa 06.02.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 50. kanál Poprad
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Uznesenie č. 03-14/13.515: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 23-LO/D-229/2003 zo dňa 06.02.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným
Grešákova 10
040 01 Košice
z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 50. kanál Poprad a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/39 (úplné znenie T/39/RZL/677/2003 zo dňa 01.04.2003) nasledovne:
V článku IV. sa mení bod 1.28 a znie takto:
"1.28. Televízny kanál: 50 Poprad, offset 8P
Frekvenčný list: 482/OSFS-03 zo dňa 26.05.3003
Lokalita: Poprad
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005."

K bodu 14)

SK č. 272-LO/D-1272/2003 zo dňa 01.08.2002
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní a na hlasovacích právach vysielateľa a zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa
ÚK: MAC TV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Uznesenie č. 03-14/14.516: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 272-LO/D-1272/2002 zo dňa 01.08.2002 posúdila oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným
Grešákova 10
040 01 Košice
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, a zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/39 (úplné znenie T/39/RZL/677/2003 zo dňa 01.04.2003) nasledovne:
Článok II. sa mení a znie takto:
"II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 02.06.2003, spis. zn.: Sro 558/V
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 02.06.2003, spis. zn.: Sro 558/V."

K bodu 15)

SK č. 193-LO/D-1177/2003 zo dňa 06.06.2003
vo veci zmeny licencie T/133 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice
Uznesenie č. 03-14/15.517: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71-1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 190-LO/D-1080/2003 zo dňa 06.06.2003 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/186 z dôvodu zmeny údajov o držiteľovi registrácie retransmisie (zmena konateľa) účastníka konania - spoločnosti:
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
Ul. M. R. Štefánika 2
Trenčianske Teplice
914 51
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania m e n í registráciu retransmisie č. TKR/186 zo dňa 10.07.2001 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
Bod 5 sa mení a znie:
"5. Právne skutočnosti spoločnosti:
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, zoznam výpisov č.: 1033/03-III, oddiel: Sro, vložka číslo: 12565/R, vydaného dňa 26.06.2003".

K bodu 16)

SK č. 21-LO/D-211/2003 zo dňa 03.02.2003
vo veci zmeny licencie T/92 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov
Uznesenie č. 03-14/16.518: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 21-LO/D-211/ 2003 zo dňa 3. 2. 2003 posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/92 z dôvodu zmeny právnych skutočností účastníka konania - spoločnosti:
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 Púchov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/92 na lokálne terestriálne televízne vysielanie nasledovne:
Článok II. sa mení a znie:
"II. Právne skutočnosti spoločnosti:
Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, zoznam výpisov č. : 2438/03-I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3076/R, vydaného dňa 25.06.2003."

K bodu 17)

SK č. 221-LO/D-1388/2003 zo dňa 07.07.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/167 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o., Malacky
Uznesenie č. 03-14/17.519: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 221-LO/D- 1388/2003 zo dňa 07.07.2003, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/167 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v KDS v meste Malacky, účastníka konania:
PROGRES MALACKY, spol. s r.o.
Kollárova č. 375/17
901 01 Malacky
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/167 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/167 zo dňa 08.02.2000 sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 585/01-15 zo dňa 12.09.2001, vydané OŠD v Bratislave:
- hlavná stanica : Záhorácka 64, Malacky
- lokalita štúdia VIO: Kollárova ul. 375/17, Malacky
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Malacky
3. Počet prípojok: 1200
4. Ponuka programových služieb :
Základný súbor :
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, Spektrum, Eurosport, Super RTL, MTV, ORF 1, ORF 2, Infokanál
rozšírený súbor: -
rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, FUN Radio, Rádio OKEY
5. Právne skutočnosti: Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo:1958/B, zoznam výpisov III.-11358/02, zo dňa 05.09.2002."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/3 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 18)

SK č. 228-LO/D-1442/2003 zo dňa 14.07.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/169 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne prevádzkovateľa retransmisie
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov
Uznesenie č. 03-14/18.520: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 228-LO/D-1442/2003 zo dňa 14.07.2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie č. TKR/169, doručenú Rade dňa 14.07.2003 z dôvodu vykonanej zmeny štatutárnych orgánov účastníka konania - spoločnosti:
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Puškinova 18
075 01 Trebišov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení rozhodnutie o registrácii č. T/169/2000 zo dňa 07.03.2000 v znení neskorších zmien takto :
Bod 5. sa mení a znie:
"5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, zo dňa 20.03.2003, vložka č. 9553/V."

K bodu 19)

SK č. 222-LO/D-1387/2003 zo dňa 07.07.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/36 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Ing. Ján Heššo, Považská Bystrica
Uznesenie č. 03-14/19.521: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie účastníka konania
Ing. Ján Heššo
Zákvašov 1518/52-16
017 01 Považská Bystrica
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/36/RUL/95 zo dňa 24.05.1995 v znení rozhodnutia č. TKR/36/RZL/168/1998 zo dňa 07.12.1998 a rozhodnutia č. TKR/36/RZL/365/2001 zo dňa 21.08.2001, pričom bod 4 sa mení a znie:
"4. Ponuka programových služieb:
Základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV JOJ, TV MARKÍZA, TV SPEKTRUM, TA 3, TV PRIMA, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, TV 5, SUPER RTL, RTL 2, PRO 7, TV VIVA;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS ( RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM), FUN RÁDIO, RÁDIO TWIST, RÁDIO Okey, RÁDIO DÚHA, Rádio EXPRES, Rádio ZET;
Rozšírená programová ponuka: -"

K bodu 20)

SK č. 243-LO/D-1503/2003 zo dňa 23.07.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/168 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Ing. Jozef Herceg, obchodné meno Herc elektronic, Ratkovce
Uznesenie č. 03-14/20.522: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 243-LO/D-1503/2003 zo dňa 23. júla 2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/168 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Ing. Jozef Herceg
Obchodné meno: HERC elektronic
Ratkovce č. 89
920 42
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3. zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/168 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/168/2000 sa menia takto:
Bod 4 sa mení a znie:
"4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, RTL, VIVA, PRO 7, SUPER RTL, SAT 1,
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; OKEY Rádio; Rádio Lumen; RÁDIO TWIST; FUN RADIO; N RADIO; Rádio EXPRES."

K bodu 21)

SK č. 164-LO/D-1021/2003 zo dňa 23.07.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/88 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
&Ua

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak