Zápisnica RVR č.13/2003 zo dňa 15.7.2003

 

Zápisnica č. 13/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 15.07.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská
Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č.: 190-LO/D-1080/2003 zo dňa 06.06.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/186 z dôvodu zmeny právnych skutočností - konateľa spoločnosti
  ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice
 3. SK č.: 219-LO/D-1303/2003 zo dňa 25.06.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 4. SK č.: 220-LO/D-1252/2003 zo dňa 17.06.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava
 5. SK č.: 140-LO/O-816/2003 zo dňa 15.04.2003
  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. - návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 6. SK č.: 218-LO/D-1368/2003 zo dňa 03.07.2003
  vo veci registrácie retransmisie - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: Občianske združenie BELSAT, Belá nad Cirochou
 7. SK č.: 132-LO/D-794/2003 zo dňa 17.04.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie - návrh na zastavenie správneho konania
  ÚK: TATRA TEMEX CABLE a.s., Prešov
 8. SK č.: 200-LO/D-1241/2003 zo dňa 17.06.2003
  vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa - návrh na zastavenie správneho konania
  ÚK: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza
 9. SK č.: 254-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002
  vo veci žiadosti o zmenu licencie R/73 z dôvodu zmeny názvu programovej služby, vysielania RDS, zmeny podielu programových typov a zmeny podielu programov vo verejnom záujme - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR
  ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice
 10. SK č.: 210-LO/D-1318/2003 zo dňa 27.06.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava
 11. SK č.: 215-LO/D-1337/2003 zo dňa 30.06.2003
  vo veci žiadosti o zmenu licencie T/52 z dôvodu zmeny podielov programových typov
  ÚK: AUDIO VIDEO TRANSFER v.o.s., Prievidza
 12. Posúdenie podania APKT zo dňa 25.06.2003 ohľadom postupu Rady pri zmene registrácie retransmisie prevádzkovateľa SATRO, s.r.o., Bratislava
 13. III. Aktualizácia plánu využitia frekvenčného spektra
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 167-PgO/O-952/2003 zo dňa 20.5.2003
  Doplnenie: Správa č. 33/03/TV o monitorovaní TV Markíza
  (dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 20. a 27.4.2003, program "Chuťovky" )
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 54-PgO/O-489/2003 zo dňa 18.3.2003
  Doplnenie: Správa o stave dodržiavania § 69 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z. zo strany Slovenskej televízie
  (frekvenčné spektrum)
  (dodržiavanie § 69 ods. 6 a 39 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 10.15 hod.
 16. Kontrolný monitoring
  Správa č. 11/2003/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
  (následný kontrolný monitoring)
  (monitorované dni:17.6., 19.6.2003 )
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
 17. Kontrolný monitoring - návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 48/03/TV z monitorovania vysielania TV MARKÍZA
  (monitorované dni:
  VC Austrálie - 9.3.2002 - záznam
  VC Malajzie - 23.3.2003 - záznam
  VC Brazílie - 6.4.2003 - záznam
  VC San Marina - 20.4.2003 - priamy prenos
  VC Španielska - 4.5.2003 - priamy prenos
  VC Monaka - 1.6.2003 - priamy prenos
  VC Kanady - 15.6.2003 - záznam )
  Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 50/2003/TV o monitorovaní vysielania MusicBox
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: 3. 6. 2003 )
  Vysielateľ: CreaTV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/152
 19. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 47/2003/TV o monitorovaní vysielania televízie Vega
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: 27., 28. a 29. 5. 2003)
  Vysielateľ: Vega, s.r.o., Prešov, číslo licencie: T/80
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 51/03/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: Pokušenie, 26.6.2003)
  Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 21. Kontrolný monitoring
  Správa č. 49/03/TV z monitorovania vysielania stanice TV A
  (monitorované dni: 24.5., 3.6., 9.6. 2003)
  Vysielateľ: Panonia Media Production s.r.o. Bratislava, číslo licencie: T/150
 22. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 311/10 - 2003 zo dňa 18.2.2003, sťažovateľ: UNICEF
  (na vysielanie programov Televízne noviny a Noviny STV zo dňa 13.1.2003)
  Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
  Slovenská televízia, Bratislava
 23. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1193/55-2003 zo dňa 9.6.2003 sťažovateľ: Poslanecký klub MZ za SDKÚ - KDH v Púchove
  (na vysielanie programu Púchovskej televízie z dní 5.5. až 8.5..2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1193/55-2003 smerujúcej proti vysielaniu PúTV
  Vysielateľ: spol. Mestský bytový podnik s r.o. Púchov, číslo licencie: T/92
 24. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1037/42 - 2003 zo dňa 21.5.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie telenovely Medzi láskou a nenávisťou zo dňa 16. a 20.5.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1037/42 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 25. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1103/51 - 2003 zo dňa 29.5.2003, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21.5.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1103/51 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 26. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 1210/56 - 2003 zo dňa 11.6.2003, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8.6.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1210/56 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 27. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č.1042/47-2003 zo dňa 22.5.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  na vysielanie programu: Noviny zo dňa 21.5.2003
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1042/47-2003
  Vysielateľ: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, číslo licencie: T/39
 28. Čerpanie rozpočtu Rady k 30.06.2003
 29. Návrh nariadenia č. 11/2003 o spôsobe výberu správnych poplatkov
 30. Návrh nariadenia č. 10/2003 o postupe pri použití a zúčtovaní účelových prostriedkov určených na činnosť SKDV v roku 2003
 31. Návrh na ZSC členov skupiny SKDV - IFA - Berlín (31.08.2003 - 03.09.2003)
 32. Informácia o akceptácii navrhovaného člena do konzultačnej skupiny pre program EK Media Plus a návrh na ZSC
 33. Správa zo ZSC - Verejné konzultácie k revízii Smernice č. 89/552/EEC v znení 97/36/EC
 34. Prípravné podklady Rady v súvislosti s uznesením Vlády SR č. 196/2003 - bod B3
 35. Správa o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za 1. polrok 2003
 36. Rôzne


K bodu 2)
SK č.: 190-LO/D-1080/2003 zo dňa 06.06.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/186 z dôvodu zmeny právnych skutočností - konateľa spoločnosti
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice
Uznesenie č. 03-13/2.465: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.) postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 190-LO/D-1080/2003 zo dňa 06.06.2003 vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/186 z dôvodu zmeny údajov o držiteľovi registrácie retransmisie (zmena konateľa) účastníka konania - spoločnosti:
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
M.R. Štefánika 2
914 51 Trenčianske Teplice
(ďalej len "účastník konania")
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/186 zo dňa 10.07.2001 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
Bod 5 sa mení a znie:
"5/ Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 26.06.2003, vložka číslo: 12565/R"
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 3)

SK č.: 219-LO/D-1303/2003 zo dňa 25.06.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-13/3.466: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 219-LO/D-1303/2003 zo dňa 25.06.2003 posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, doručené Rade dňa 16.04.2003 účastníka konania - spoločnosti
UPC Slovensko, s. r. o.
Lamačská cesta 3
837 69 Bratislava 37
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/13/1995 zo dňa 12.06.1995 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
V rozhodnutí č. TKR/13/95 zo dňa 12.06.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I., bode 2 mení obsadenie kanálov následovne:
"V KDS Bratislava sa televízna programová služba RTL 2 nahrádza televíznou programovou službou TVA.
V KDS Žilina sa televízna programová služba VOX nahrádza televíznou programovou službou TVA."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 4)

SK č.: 220-LO/D-1252/2003 zo dňa 17.06.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava
Uznesenie č. 03-13/4.467: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 220-LO/D-1252/2003 zo dňa 17.06.2003 posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania - spoločnosti
Trnavatel, spol. s r. o.
Štefánikova 19
917 01 Trnava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/161 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/161/1999 zo dňa 08.09.1999 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
"V rozhodnutí č. TKR/161/99 zo dňa 08.09.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I., bode 2 televízna programová služba VIVA nahrádza televíznou programovou službou TVA."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 5)

SK č.: 140-LO/O-816/2003 zo dňa 15.04.2003
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. - návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-13/5.468: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) ako orgán spôsobilý podľa § 4, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 140-LO/O-816/2003 zo dňa 15.04.2003 vo veci možného porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie s registráciou č. TKR/13 - spoločnosti
UPC Slovensko, s. r. o.
Lamačská cesta 3
837 69 Bratislava 37
postupom v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. ukladá sankciu - upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie - spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava za nesplnenie povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z..
Účastník konania je povinný zaradiť rozhlasovú programovú službu HVIEZDA FM do základnej ponuky programových služieb v KDS Bratislava do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 6)

SK č.: 218-LO/D-1368/2003 zo dňa 03.07.2003
vo veci registrácie retransmisie - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: Občianske združenie BELSAT, Belá nad Cirochou
Uznesenie č. 03-13/6.469: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 218-LO/D-1368/ 2003 zo dňa 3. 7. 2003 posúdila podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť o registráciu retransmisie v obci Belá nad Cirochou žiadateľa
Občianske združenie BELSAT
SNP 362/63
067 81 Belá nad Cirochou
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000Z.z. a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť o registráciu retransmisie zamieta vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nespĺňa predpoklady uvedené v § 56 ods. 2 zákona. č. 308/2000 Z. z..

K bodu 7)

SK č.: 132-LO/D-794/2003 zo dňa 17.04.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie - návrh na zastavenie správneho konania
ÚK: TATRA TEMEX CABLE a.s., Prešov
Uznesenie č. 03-13/7.470: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 132-LO/D-794/2003 vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie v KDS v mestách: Komárno, Senica a Košice, doručenú Rade dňa 17.04.2003, účastníka konania
TATRA TEMEX CABLE, a.s.
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") vydáva toto r o z h o d n u t i e :Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. správne konanie č. 132-LO/D-794/2003, ktoré začalo dňa 17.04.2003 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/34, zastavuje z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 07.07.2003 ( č.p.d. 1381 ) vzal návrh na jeho začatie späť.

K bodu 8)

SK č.: 200-LO/D-1241/2003 zo dňa 17.06.2003
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa - návrh na zastavenie správneho konania
ÚK: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza
Uznesenie č. 03-13/8.471: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 200-LO/D-1241/2003 posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/43 spoločnosti
VIDEO TV s.r.o.
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. správne konanie č. 132-LO/D-794/2003 zo dňa 17.06.2003 vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom 50% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa zo spoločníka PRIAMOS a.s., Prievidza, na nadobúdateľov Ing. Margitu Drozdovú a Milana Kormaňáka zastavuje z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 03.07.2003 (č.p.d. 1367) vzal návrh na jeho začatie späť.

K bodu 9)

SK č.: 254-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002 vo veci žiadosti o zmenu licencie R/73 z dôvodu zmeny názvu programovej služby, vysielania RDS, zmeny podielu programových typov a zmeny podielu programov vo verejnom záujme - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice
Uznesenie č. 03-13/9.472: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") sa v správnom konaní č. 254-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002 zaoberala žiadosťou účastníka konania FILJO, spol. s r.o., Košice, o zmenu licencie č. R/73 z dôvodu zmeny podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielu preberaných programov a zmeny názvu programovej služby a vzhľadom na potrebu objasniť niektoré skutočnosti, ktoré majú byť podkladom rozhodnutia vo veci, nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2003 o 10.00 hod. v sídle Rady.

K bodu 10)

SK č.: 210-LO/D-1318/2003 zo dňa 27.06.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-13/10.473: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie účastníka konania
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/203/2002 zo dňa 12.03.2002 v znení rozhodnutia č. TKR/203/RZL/585/2002 zo dňa 17.09.2002, pričom toto rozhodnutie v úplnom znení je nasledovné:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
1.1 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1043/TT/2001 zo dňa 18.12.2001
-hlavná stanica - lokalita: Senica, Robotnícka 58
-lokalita štúdia VIO: -
-doprava modulácie VIO: -
1.2 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1149/2001/OŠDNR:
-hlavná stanica - lokalita: Komárno, Eötvösa 43
-lokalita štúdia VIO: -
-doprava modulácie VIO: -
1.3 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1153/2001/OŠDNR
-hlavná stanica - lokalita: Šaľa, Pázmaňa 55/26
-lokalita štúdia VIO: -
-doprava modulácie VIO: -
1.4 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 681/01-TN/KDS zo dňa 10.12.2001
-hlavná stanica - lokalita: Prievidza, Dúbravská 1
-lokalita štúdia VIO: -
-doprava modulácie VIO: -
1.5 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 643/01 - TN/KDS zo dňa 03.01.2002
-hlavná stanica - lokalita: Handlová, Námestie Baníkov 7
-lokalita štúdia VIO: -
-doprava modulácie VIO: -
1.6 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1277/2001-KE/71 zo dňa 16.01.2002
-hlavná stanica - lokalita: Košice, Furčianska 60
-lokalita štúdia VIO: -
-doprava modulácie VIO: -
1.7 registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-886/01-R zo dňa 29.11.2001
-hlavná stanica - lokalita: Žiar nad Hronom, ul. SNP 105
-lokalita štúdia VIO: -
-doprava modulácie VIO: -
1.8 registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-39/2002 zo dňa 14.12.2002
-hlavná stanica - lokalita: Ružomberok-Hrboltová
-lokalita štúdia VIO: -
-doprava modulácie VIO: -
1.9 registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-35/2002 zo dňa 14.02.2002
-hlavná stanica - lokalita: Ružomberok, Bernolákova 6
-lokalita štúdia VIO: -
-doprava modulácie VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
mesto Senica, Komárno, Šaľa, Prievidza, Bojnice, Handlová, kośice, Žiar nad Hronom, Ružomberok-mestská časť Hrboltová, Ružomberok
3. Počet prípojok:
3.1 Senica 3594
3.2 Komárno 3600
3.3 Šaľa 3200
3.4 Prievidza, Bojnice 10632
3.5 Handlová 1970
3.6 Košice 4707
3.7 Žiar nad Hronom 3892
3.8 Ružomberok-Hrboltová 64
3.9 Ružomberok 2386
Spolu 34000
4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Senica
-základná programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, 3 SAT, ZDF, RTL, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
-rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, 3 SAT, ZDF, RTL, EURONEWS, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.2 KDS Komárno
-základná programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, ZDF, RTL, DEUTSCHE WELLE, ORF 1, KABEL 1, RAI UNO, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
-rozšírená programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, ZDF, RTL, EURONEWS, ORF 1, KABEL 1, RAI UNO, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2, MUSIC BOX;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.3 KDS Šaľa
-základná programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, ORF 1, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
-rozšírená programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, ORF 1, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2, MUSIC BOX;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.4 KDS Prievidza, Bojnice
-základná programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, AVT, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2, RAI UNO, ARTE;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
-rozšírená programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, AVT, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2, RAI UNO, ARTE, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.5 KDS Handlová
-základná programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, VOX, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, KINDER KANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
-rozšírená programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, VOX, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, KINDER KANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.6 KDS Košice
-základná programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, VOX, MTV 1, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
-rozšírená programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, VOX, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, KINDER KANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.7 KDS Žiar nad Hronom
-základná programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, VIVA, RTL 2, PRO 7, RTL, SAT 1, KINDER KANAL, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
-rozšírená programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, VIVA, RTL 2, PRO 7, RTL, SAT 1, KINDER KANAL, EURONEWS, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.8 Ružomberok - mestská časť Hrboltová
-základná programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, 3 SAT, VOX, KABEL 1, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
-rozšírená programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 2, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, 3 SAT, VOX, KABEL 1, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, PRO 7, SUPER RTL;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
4.9 KDS Ružomberok
-základná programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, RAI UNO, 3 SAT, VOX, MTV 2, KABEL 1, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
-rozšírená programová ponuka:
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, EURONEWS, RAI UNO, 3 SAT, VOX, MTV 2, KABEL 1, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE;
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;
5. Právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zoznam výpisov č. II 4477/2001, vložka č. 24813/B, zo dňa 21.11.2001."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. i) je =5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 11)

SK č.: 215-LO/D-1337/2003 zo dňa 30.06.2003
vo veci žiadosti o zmenu licencie T/52 z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: AUDIO VIDEO TRANSFER v.o.s., Prievidza
Uznesenie č. 03-13/11.474: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 215-LO/D-1337/2003 zo dňa 30.06.2003 posúdila žiadosť podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania
AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.
Športová 32
971 01 Prievidza
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/52 (úplné znenie T/52/RZL/441/2001 zo dňa 30.10.2001) nasledovne:
1. V článku 1 sa dopĺňa nový bod 6, ktorý znie:
"6. Programová služba je programovou službou určenou výhradne na telenákup podľa § 41 zákona č. 308/2000 Z.z."
2. Bod 1. v článku III sa mení a znie takto:
"1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 30.06.2003 (č.p.d. 1337):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: 100 %
a) telenákup, vlastná propagácia a oznamy vo verejnom záujme alebo charitatívne výzvy: min. 85 %
b) reklama: max 15 %
2. Programy: 0 %
b/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %."

K bodu 12)

Posúdenie podania APKT zo dňa 25.06.2003 ohľadom postupu Rady pri zmene registrácie retransmisie prevádzkovateľa SATRO, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-13/12.475: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1297/60-2003 zo dňa 25.06.2003 zhodnotila sťažnosť týkajúcu sa postupu Rady v správnom konaní č. 137-LO/D-1058/2002 zo dňa 16.05.2002 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 prevádzkovateľa SATRO, s.r.o., Bratislava ako neopodstatnenú .

K bodu 13)

III. Aktualizácia plánu využitia frekvenčného spektra pre rozhlasové a televízne vysielanie
Uznesenie č. 03-13/13.476: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 68 zákona č. 308/2000 Z.z. prerokovala návrh III. aktualizácie Plánu využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky pre oblasť televízneho a rozhlasového vysielania. Kancelária Rady zapracuje do návrhu pripomienky členov Rady a zašle ho na záverečné pripomienkovanie Telekomunikačnému úradu SR a Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Po obdržaní stanovísk príslušných orgánov štátnej správy telekomunikácií Kancelária Rady predloží návrh Rade na schválenie. Kancelária Rady zároveň požiada Telekomunikačný úrad SR o zoznam frekvencií rezervovaných pre DVB-T s vyznačením, ktoré sú už medzinárodne skoordinované.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 167-PgO/O-952/2003 zo dňa 20.5.2003
Doplnenie: Správa č. 33/03/TV o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 20. a 27.4.2003, program "Chuťovky" )
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-13/14.478: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 167 - PgO/O - 952/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, opakovane porušil § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 20.4.2003 a 27.4.2003 neoznačil sponzorovaný program Chuťovky názvom alebo logom sponzora na začiatku tohto programu, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 150. 000,- Sk, slovom jednostopäťdesiattisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, VS ***03, KS 6548.

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
SK č.: 54-PgO/O-489/2003 zo dňa 18.3.2003
Doplnenie: Správa o stave dodržiavania § 69 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z. zo strany Slovenskej televízie (dodržiavanie § 69 ods. 6 a 39 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Rada vo veci nariadila ústne pojednávanie v deň zasadnutia Rady, ktorého sa za účastníka konania zúčastnila JUDr.Horváthová na základe generálnej plnej moci. Zápisnica z ÚP je súčasťou spisu správneho konania.
Uznesenie č. 03-13/15.479: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 54-PgO/O-489/2003 vedené voči účastníkovi konania Slovenská televízia, Bratislava, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Správa č. 11/2003/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
(následný kontrolný monitoring)
(monitorované dni:17.6., 19.6.2003 )
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 03-13/16.480: Rada pre vysielanie retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 11/Ro/2003 o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu (následný kontrolný monitoring) konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Správa č. 48/03/TV z monitorovania vysielania TV MARKÍZA
(monitorované dni:
VC Austrálie - 9.3.2002 - záznam
VC Malajzie - 23.3.2003 - záznam
VC Brazílie - 6.4.2003 - záznam
VC San Marina - 20.4.2003 - priamy prenos
VC Španielska - 4.5.2003 - priamy prenos
VC Monaka - 1.6.2003 - priamy prenos
VC Kanady - 15.6.2003 - záznam )
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Návrh uznesenia o začatí správneho konania nebol prijatý.
Rada zobrala výsledok monitoringu na vedomie.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 50/2003/TV o monitorovaní vysielania MusicBox
(monitorovaný program/monitorovaný deň: 3. 6. 2003 )
Vysielateľ: CreaTV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/152
Uznesenie č. 03-13/18.482: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 50/2003/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX, začína správne konanie voči spoločnosti CreaTV s.r.o., Košice, vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 47/2003/TV o monitorovaní vysielania televízie Vega
(monitorovaný program/monitorovaný deň: 27., 28. a 29. 5. 2003)
Vysielateľ: Vega, s.r.o., Prešov, číslo licencie: T/80
Uznesenie č. 03-13/19.483: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 47/2003/TV z monitorovania televízie Vega, začína správne konanie voči spoločnosti VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, vo veci možného porušenia § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 27.5.2003.

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 51/03/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný program/monitorovaný deň: Pokušenie, 26.6.2003)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-13/20.484: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 51/03/TV o monitorovaní TV Markíza, začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Správa č. 49/03/TV z monitorovania vysielania stanice TV A
(monitorované dni: 24.5., 3.6., 9.6. 2003)
Vysielateľ: Panonia Media Production s.r.o. Bratislava, číslo licencie: T/150
Uznesenie č. 03-13/21.485: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 49/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV A. začína správne konanie voči spoločnosti Panonia Media Production s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. n/ zákona č. 308/2000 Z. z.. Rada zároveň nariaďuje ústne pojednávanie v termíne po doručení stanoviska vysielateľa k predmetu správneho konania.

Uznesenie č. 03-13/21.486: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 49/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby TV A. začína správne konanie voči spoločnosti Panonia Media Production s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada zároveň nariaďuje ústne pojednávanie v termíne po doručení stanoviska vysielateľa k predmetu správneho konania.

K bodu 22)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 311/10 - 2003 zo dňa 18.2.2003, sťažovateľ: UNICEF
(na vysielanie programov Televízne noviny a Noviny STV zo dňa 13.1.2003)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-13/22.487: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. uznala v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. sťažnosť, evidovanú pod č. 311/10 - 2003, vedenú voči vysielateľom MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné a Slovenská televízia, Bratislava, za neopodstatnenú.

K bodu 23)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1193/55-2003 zo dňa 09.06.2003 sťažovateľ: Poslanecký klub MZ za SDKÚ - KDH v Púchove
(na vysielanie programu Púchovskej televízie z dní 05.05. až 08.05.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1193/55-2003 smerujúcej proti vysielaniu PúTV
Vysielateľ: spol. Mestský bytový podnik s r.o. Púchov, číslo licencie: T/92
Uznesenie č. 03-13/23.488: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1193/55 - 2003, vedenú voči vysielateľovi spol. Mestský bytový podnik s r.o. Púchov, a v zmysle § 19 ods.1 tretia veta zákona č. 152/1998 Z. z. sa uzniesla, že nie je možné prešetriť predmet sťažnosti.

K bodu 24)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1037/42 - 2003 zo dňa 21.5.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie telenovely Medzi láskou a nenávisťou zo dňa 16. a 20.5.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1037/42 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-13/24.489: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1037/42 - 2003, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a uznala v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. sťažnosť vo vzťahu k § 20 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 25)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1103/51 - 2003 zo dňa 29.5.2003, sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21.5.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1103/51 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-13/25.490: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1103/51 - 2003, začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia ust. § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 26)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1210/56 - 2003 zo dňa 11.6.2003, sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8.6.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1210/56 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-13/26.491: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1210/56 - 2003, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. uznala sťažnosť vo vzťahu k § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 27)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č.1042/47-2003 zo dňa 22.5.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie programu: Noviny zo dňa 21.5.2003
Správa o šetrení sťažnosti č. 1042/47-2003
Vysielateľ: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, číslo licencie: T/39
Návrh uznesenia na začatie správneho konania nebol prijatý.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak