Zápisnica RVR č.12/2003 zo dňa 1.7.2003

 

Zápisnica č. 12/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 01.07.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská
Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. Informácia o rokovaní s DÚ SR a MF SR ohľadom spôsobu výberu správnych poplatkov Radou
 3. SK č. 201-LO/O-1128/2003 zo dňa 17.06.2003
  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: Jana Revická, Prievidza, obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL
  ÚP: 30.06.2003 o 11.30 hod.
 4. SK č. 202-LO/O-1128/2003 zo dňa 17.06.2003
  vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: Jana Revická, Prievidza, obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL
  ÚP: 30.06.2003 o 11.30 hod.
 5. SK č. 185-LO/O-1025/2003 zo dňa 03.06.2003
  vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 podľa § 63 ods. 1 písm. b/ a e/ zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: RK-systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
  ÚP: 01.07.2003 o 10.00 hod.
 6. SK č. 505-LO/D-2485/2001 zo dňa 21.09.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/106 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SLOVCABLE, s.r.o., Bratislava (Mestský televízny kanál, s.r.o., Brezno)
 7. SK č. 601-LO/D-3286/2001 zo dňa 14.12.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., návrh na zastavenie správneho konania podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb.
  ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava
 8. SK č. 197-LO/D-1240/2003 zo dňa 17.06.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava
 9. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 16 písm. n/ zákona č. 308/2000 Z.z. a správneho konania vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
 10. SK č. 198-LO/D-1225/2003 zo dňa 12.06.2003
  vo veci predĺženia platnosti licencie č. R/66 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
  ÚP: 01.07.2003 o 11.45 hod.
 11. Vyjadrenie k stanovisku UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava k oznámeniu o začatí správneho konania č 184-LO/O-1012/2003
 12. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 116-PgO/O713/2003 zo dňa 15.4.2003
  Doplnenie: Správa č. 21/2003/TV o monitorovaní stanice Teleprior
  (dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  ÚK: KÁBEL MEDIA s.r.o., Bratislava
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 145-PgO/O-851/2003 zo dňa 6.5.2003
  Doplnenie: Správa č. 22/2003/TV z monitorovania Mestskej televízie Komárno
  (dodržiavanie § 39 ods. 5 a § 35 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 11.3.2003, program: Komárňanský magazín)
  ÚK: COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 142-PgO/O-845/2003 zo dňa 06.05.2003
  Doplnenie: Správa o Správa o šetrení sťažnosti č. 311/10 - 2003
  (dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 13.1.2003 - program TV noviny )
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
  ÚP: 1.7.2003 o 10,45 hod
 15. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 143-PgO/O-846/2003 zo dňa 06.05.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 311/10 - 2003
  (dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 13.1.2003 - program Noviny STV )
  ÚK: Slovenská televízia
  ÚP: 1.7.2003 o 11,15 hod.
 16. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 46/2003/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: vysielanie reklamy, 6.6.2003)
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 17. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 45/2003/Tv o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: 15. a 20. 5. 2003)
  Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice, číslo licencie: T/133
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 10/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Lumen
  (monitorované dni: 17.3. a 8.3. 2003)
  Vysielateľ: Rádio Lumen, spol. s r.o.Banská Bystrica, číslo licencie: R/75
 19. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 1055/48 - 2003 zo dňa 21.5.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Nedeľné espresso (okruh: Rádio Slovensko) z 18.5.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1055/48 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
 20. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 975/40 - 2003 zo dňa 15.5.2003, sťažovateľ: anonymná
  (na vysielanie programu MISS 2003 zo dňa 26.4.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 975/40 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 21. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1075/50 - 2003 zo dňa 26.5.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Noviny zo dňa 15.5.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1075/50 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
  Vysielateľ: MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, číslo licencie: T/39
 22. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 1034/41 - 2003 zo dňa 21.5.2003 (e-mail) , sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Dúbravskej televízie "Mama, otec, chcem žiť v Európe" 14.-16.5.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1034/41 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu Dúbravskej televízie
  Vysielateľ: Televízny kanál Dúbravka, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/100
 23. Výsledky zasadnutia SKDV zo dňa 18.06.2003
 24. Rozpočet Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2004
 25. Informácia o priebehu a výsledku pracovného stretnutia na MDPT SR k uzneseniu Vlády SR č. 196/2003 - bod B3
 26. Správa zo seminára "Slovenská mediálna legislatíva v európskom kontexte", Bratislava (19. jún 2003, A. Šklíbová, I. Chovan)
 27. Správa zo ZSC - 8. zasadnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii - MM-S-OD, Tallin, Estónsko, 16.-18.6.2003 (L.Maxonová)
 28. Rôzne


K bodu 2)
Riaditeľka Kancelárie informovala členov Rady o rokovaní s DÚ SR a MF SR ohľadom spôsobu výberu správnych poplatkov Radou.
Uznesenie č. 03-12/2.433: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") zobrala na vedomie informáciu riaditeľky Kancelárie Rady o rokovaní s DÚ SR a MF SR ohľadom spôsobu výberu správnych poplatkov Radou a žiada Kanceláriu Rady o zabezpečenie postupu v zmysle prijatého uznesenia č. 03-11/7.384 zo dňa 17.06.2003.

K bodu 3)

SK č. 201-LO/O-1128/2003 zo dňa 17.06.2003
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Jana Revická, Prievidza, obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL
Uznesenie č. 03-12/3.434: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania
Jana Revická, obch. meno: Jana Revická - INŠTAL
Koncová 48
971 01 Prievidza porušil povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný prevádzkovať programovú službu v súlade s registráciou retransmisie, inak mu Rada uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z..

K bodu 4)

SK č. 202-LO/O-1128/2003 zo dňa 17.06.2003
vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Jana Revická, Prievidza, obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL
Uznesenie č. 03-12/4.435: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania
Jana Revická, obch. meno: Jana Revická - INŠTAL
Koncová 48
971 01 Prievidza porušil povinnosť ustanovenú § 60 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu v lehote 15 dní, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný prevádzkovať programovú službu v súlade s registráciou retransmisie, inak mu Rada uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z..

K bodu 5)

SK č. 185-LO/O-1025/2003 zo dňa 03.06.2003
vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 podľa § 63 ods. 1 písm. b/ a e/ zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RK-systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Uznesenie č. 03-12/5.436: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán vecne príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla v správnom konaní č. 185-LO/O-1025/2003 zo dňa 03.06.2003 vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 podľa § 63 ods. 1 písm. b/ a e/ zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania - spoločnosti:
RK- systém, s.r.o.
Brezová 488/10
031 04 Liptovský Mikuláš
(ďalej len "účastník konania")
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v y z ý v a účastníka konania, aby Rade v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia predložil tieto doklady:
- písomné potvrdenie alebo iný doklad preukazujúce uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv spravujúcimi práva k predmetom ochrany (§ 57 ods. 2 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z.)
- doklad o povolení na prevádzku verejnej telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia pre retransmisiu (§ 57 ods. 2 písm. f/ zákona č. 308/2000 Z. z.)
- iné doklady, ktoré sú potrebné na presné a úplné zistenie skutočného stavu veci, ktorá je predmetom správneho konania č. 185-LO/O-1025/2003.
Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými údajmi a dokladmi Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušuje správne konanie č. 185-LO/O-1025/2003 vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 podľa § 63 ods. 1 písm. b/ a e/ zákona č. 308/2000 Z. z..
Rada bude v konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr po uplynutí stanovenej lehoty. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú.
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neodstráni nedostatky podania, Rada v správnom konaní č. 185-LO/O-1025/2003 zo dňa 03.06.2003 vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 podľa § 63 ods. 1 písm. b/ a e/ zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodne na základe zistených skutočnosti.

K bodu 6)

SK č. 505-LO/D-2485/2001 zo dňa 21.09.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/106 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SLOVCABLE, s.r.o., Bratislava (Mestský televízny kanál, s.r.o., Brezno)
Uznesenie č. 03-12/6.437: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") berie na vedomie splnenie povinnosti prevádzkovateľa retransmisie SLOVCABLE, s. r. o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 505-LO/D-2485/2001, začatom dňa 21.09.2001 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/106 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, zmeny obchodného mena, zmeny konateľa, zmeny sídla prevádzkovateľa retransmisie
SLOVCABLE, s. r. o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
posúdila podanie doručené Rade dňa 21.09.2001 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie TKR/106 zo dňa 13.01.1998 v znení rozhodnutia č. TKR/106/RZL/225/99 zo dňa 09.11.1999, nasledovne:
I. Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa Mestský televízny kanál, s. r. o., Švermova 7, 977 01 Brezno sa mení a znie takto:
"SLOVCABLE, s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava"
II. Úplné znenie registrácie retransmisie č. TKR/106 znie takto:
1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
- registrácie telekomunikačnej činnosti zo dňa 11.10.2001, číslo registrácie BB-758/01-R:
- hlavná stanica: Švermova 7, Brezno
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO:-
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Brezno
3. Počet prípojok: - skutočný: 3700
4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Brezno
základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV 3, RTL, RTL 2, PRO 7, SAT 1, VIVA, VIVA II, EUROSPORT, TV 5, SUPER MAX, SPEKTRUM;
rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (Rádio Slovensko, RÁDIO ROCK FM), FUN RÁDIO, Rádio Rebeca, Rádio OKEY;)
5. Právne skutočnosti:
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti SLOVCABLE, s. r. o., Bratislava, zoznam výpisov č. 5730/03, vložka číslo 3736/S, zo dňa 27.05.2002
b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti SLOVCABLE, s. r. o., Bratislava, zoznam výpisov č. 5730/03, vložka číslo 3736/S, zo dňa 27.05.2002."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13, písm. i) je =10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 7)

SK č. 601-LO/D-3286/2001 zo dňa 14.12.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., návrh na zastavenie správneho konania podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb.
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-12/7.438: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť účastníka konania, ktorý požiadal o späťvzatie žiadosti o registráciu retransmisie na lokality Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 601-LO/D-3286/2001 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v časti týkajúcej sa registrácie retransmisie v mestách Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš, pretože účastník konania, spoločnosť SLOVAKIA CABLE COMPANY, s. r. o., Bratislava listom doručeným Rade dňa 25.04.2003 požiadal o späťvzatie žiadosti o registráciu retransmisie v uvedenej časti.

K bodu 8)

SK č. 197-LO/D-1240/2003 zo dňa 17.06.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-12/8.439: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, doručené Rade dňa 17.6.2003 vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s. r. o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č.308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania m e n í registráciu retransmisie č. TKR/203 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení registrácii retransmisie č. TKR/203/2002 zo dňa 12.03.2002 v znení rozhodnutia č. TKR/203/RZL/585/2002 zo dňa 17.09.2002 sa bod 10 rozhodnutia mení a znie:
"10. Právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zoznam výpisov č. I-3587/2003, vložka č. 24813/B, zo dňa 06.05.2003;"
Podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 13, písm. i) Sadzobníka správnych poplatkov je prevádzkovateľ retransmisie povinný za zmenu údajov o držiteľovi registrácie retransmisie uhradiť správny poplatok vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún) na účet č. 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska.

K bodu 9)

Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 16 písm. n/ zákona č. 308/2000 Z.z. a správneho konania vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
Uznesenie č. 03-12/9.440: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína 1. správne konanie vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že vysielateľ, spoločnosť CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice šíri svoju programovú službu aj v iných káblových distribučných systémoch, ako sú tie, ktoré sú uvedené v právoplatnom a vykonateľnom rozhodnutí o registrácii účastníka konania (káblové distribučné systémy spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava a spoločnosti CATV TEKOV, s. r. o., Zlaté Moravce),
2. správne konanie vo veci neoznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že vysielateľ, spoločnosť CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice neoznámil zmeny údajov uvedených vo svojej žiadosti a údajov týkajúcich sa plnenia podmienok udelenej licencie, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo zánik platnosti licencie.

K bodu 10)

SK č. 198-LO/D-1225/2003 zo dňa 12.06.2003
vo veci predĺženia platnosti licencie č. R/66 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 03-12/10.441: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., doručenú Rade dňa 12.06.2003 (č.p.d. 1225/2003) účastníka konania:
D.EXPRES, a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 a podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov (úplné znenie R/66/RZL/646/2003 zo dňa 28.01.2003) sa mení v článku I., bod 2, ktorý znie takto:
"2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: šesť rokov; predĺžená podľa § 52 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z. o ďalších osem rokov. Platnosť licencie končí dňom 10.02.2013."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. I. písmena ad) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 750.000,- Sk (slovom sedemstopäťdesiattisíc slovenských korún).

K bodu 11)

Vyjadrenie k stanovisku UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava k oznámeniu o začatí správneho konania č 184-LO/O-1012/2003
Uznesenie č. 03-12/11.442: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie list spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava ohľadne vyjadrenia k oznámeniu o začatí správneho konania a v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní upraví svoj postup.

K bodu 12)

Kontrolný monitoring
Návrh na zastavenie konania
SK č.: 116-PgO/O713/2003 zo dňa 15.4.2003
Doplnenie: Správa č. 21/2003/TV o monitorovaní stanice Teleprior
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KÁBEL MEDIA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-12/12.443: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s §71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 116-PgO/O-713/2003 vedené voči KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 145-PgO/O-851/2003 zo dňa 6.5.2003
Doplnenie: Správa č. 22/2003/TV z monitorovania Mestskej televízie Komárno
(dodržiavanie § 39 ods. 5 a § 35 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný deň: 11.3.2003, program: Komárňanský magazín)
ÚK: COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno
Uznesenie č. 03-12/13.444: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 145 - PgO/O - 851/2003, COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno, I.
porušil
§ 39 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že umožnil sponzorovanie spravodajsko-publicistického programu "Komárňanský magazín", ktorý odvysielal dňa 7.3.2003 a v repríze dňa 11.3.2003, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
II.
porušil
§ 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 7.3.2003 a 11.3.2003 prerušil vysielanie spravodajsko-publicistického programu "Komárňanský magazín" zaradením reklamy, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 142-PgO/O-845/2003 zo dňa 06.05.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 311/10 - 2003
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 13.1.2003 - program TV noviny )
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Uznesenie č. 03-12/14.445: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 142-PgO/O-845/200 vedené voči účastníkovi konania MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 15)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 143-PgO/O-846/2003 zo dňa 06.05.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 311/10 - 2003
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 13.1.2003 - program Noviny STV )
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 03-12/15.446: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 143-PgO/O-846/2003 vedené voči účastníkovi konania Slovenská televízia, Bratislava, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje, pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 46/2003/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný program/monitorovaný deň: vysielanie reklamy, 6.6.2003)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 03-12/16.447: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 46/03/TV o monitorovaní TV Markíza začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 45/2003/Tv o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice
(monitorovaný program/monitorovaný deň: 15. a 20. 5. 2003)
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice, číslo licencie: T/133
Uznesenie č. 03-12/17.448: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 45/2003/TV z monitorovania TELEVÍZIE Trenčianske Teplice, začína správne konanie voči spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačením svojej programovej služby na obrazovke v dňoch 15. a 20.5.2003.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 10/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Lumen
(monitorované dni: 17.3. a 8.3. 2003)
Vysielateľ: Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: R/75
Uznesenie č. 03-12/18.449: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 10/2003/Ro - Kontrolný monitoring Rádia Lumen, začína správne konanie voči spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie č. 03-12/18.450: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 10/2003/Ro - Kontrolný monitoring Rádia Lumen - začína správne konanie voči spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 35 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie č. 03-12/18.451: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 10/2003/Ro -Kontrolný monitoring Rádia Lumen, začína správne konanie voči spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

K bodu 19)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1055/48 - 2003 zo dňa 21.5.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Nedeľné espresso (okruh: Rádio Slovensko) z 18.5.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1055/48 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 03-12/19.452: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1055/48 - 2003, vedenú voči vysielateľovi Slovenský rozhlas, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 20)

Šetrenie sťažností
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 975/40 - 2003 zo dňa 15.5.2003 , sťažovateľ: anonymná
(na vysielanie programu MISS 2003 zo dňa 26.4.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 975/40 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
Návrh uznesenia na začatie správneho konania nebol prijatý.

Uznesenie č. 03-12/20.454: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 975/40 - 2003, vedenú voči vysielateľovi Markíza Slovakia s.r.o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 21)

Šetrenie sťažností
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1075/50 - 2003 zo dňa 26.5.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 15.5.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1075/50 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, číslo licencie: T/39
Návrh uznesenia na začatie správneho konania nebol prijatý.

Uznesenie č. 03-12/21.456: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1075/50 - 2003, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. Košice a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.

K bodu 22)

Šetrenie sťažností
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1034/41 - 2003 zo dňa 21.5.2003 (e-mail) , sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Dúbravskej televízie "Mama, otec, chcem žiť v Európe" 14.-16.5.2003)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1034/41 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu Dúbravskej televízie
Vysielateľ: Televízny kanál Dúbravka, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/100
Uznesenie č. 03-12/22.457: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1034/41 - 2003, začína správne konanie voči spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 39 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie č. 03-12/22.458: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1034/41 - 2003, vedenú voči vysielateľovi Dúbravskej televízií, spol. s r.o., a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.

K bodu 23)

Výsledky zasadnutia SKDV zo dňa 18.06.2003 a návrh rozpočtu SKDV na rok 2004. K tomuto bodu bol na zasadnutie Rady prizvaný vedúci SKDV Ing. Ivan Kubiňák.
Uznesenie č. 03-12/23.459: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") sa oboznámila s návrhom rozpočtu SKDV pre rok 2004. Rada súhlasí, aby v rámci rozpočtu Rady boli alokované prostriedky pre činnosť SKDV na rok 2004 vo výške 350 tis. Sk ako prostriedky účelovo viazané. Rada tiež prerokovala návrh SKDV na vyčlenenie prostriedkov v celkovej výške 5 940 tis. Sk na prípravu analýz a ďalších podkladov v súvislosti s prípravou DVB-T a dospela k názoru, že tieto prostriedky nemožno zahrnúť do rozpočtu Rady, ale tento návrh je potrebné v súlade s uznesením Vlády SR č. 559 zo dňa 27.06.2001 predložiť vláde. Predsedníčka Rady preto požiada ministra dopravy pôšt a telekomunikácií a ministra kultúry, aby tento návrh predložili na rokovanie vlády v súlade s vyššie uvedeným uznesením vlády SR.
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa súčasne oboznámila so záznamom č.1/2003/SKDV zo zasadnutia SKDV, ktoré sa konalo 18.6.2003, a nesúhlasí so znením uznesenia v bode 4, pretože zasahuje do kompetencií Rady. Rada žiada vedúceho SKDV, aby so stanoviskom Rady oboznámil členov SKDV a súčasne žiada vedúceho SKDV, aby sa SKDV riadila pri svojej činnosti Štatútom SKDV, ktorý určuje jej kompetencie.

K bodu 24)

Rozpočet Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2004
Uznesenie č. 03-12/24.460: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") schvaľuje rozpis návrhu rozpočtu Rady na rok 2004 pripravený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu štátneho a verejného rozpočtu na rok 2004 a trvá na úprave rozpočtu na rok 2004 podľa návrhu Rady. Kancelária Rady zašle rozpis rozpočtu s návrhom na jeho úpravu MF SR.

K bodu 25)

Informácia o priebehu a výsledku pracovného stretnutia na MDPT SR k uzneseniu Vlády SR č. 196/2003 - bod B3
Uznesenie č. 03-12/25.461: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí na MDPT SR dňa 26.06.2003. Rada žiada Kanceláriu Rady a všetkých členov, aby si pripravili vecné argumenty ohľadom možného vzniku tohto orgánu - tak, aby sa prvá verzia návrhov mohla prerokovať na zasadnutí Rady dňa 15.07.2003.

K bodu 26)

Správa zo seminára "Slovenská mediálna legislatíva v európskom kontexte", Bratislava (19. jún 2003, A. Šklíbová, I. Chovan)
Uznesenie č. 03-12/26.462: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie Správu zo seminára "Slovenská mediálna legislatíva v európskom kontexte" konaného dňa 19. a 20. júna 2003 v Bratislave.

K bodu 27)

Správa zo ZSC - 8. zasadnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii - MM-S-OD, Tallin, Estónsko, 16.-18.6.2003 (L.Maxonová)
Uznesenie č. 03-12/26.463: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie Správu z pracovnej cesty - 8. stretnutia pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii (MM-S-OD), ktoré sa konalo v dňoch 16.-18.6.2003 v Talline, v Estónsku.

K bodu 28)

Rôzne
a) Informácia o doručených rozsudkoch NS SR 4 Sž 151/02, 4 Sž 150/02, Sžn 5/03 a rozsudku vyhlásenom NS SR dňa 25.06.2003, ktorý potvrdil rozhodnutie Rady o uložení pokuty pre UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, Trnavatel s.r.o., Trnava a Kabel Plus a.s., Košice.

b) K uzneseniu č. 97 Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá zo dňa 17.6.2003
Uznesenie č. 03-12/27.464: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") sa oboznámila s uznesením č. 97 Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá (ďalej len "Výbor") zo dňa 17.6.2003 týkajúcim sa petície občanov proti vysielaniu agresívnych, nemravných a im podobných programov v masmédiách, v ktorom Výbor odporúča Rade pravidelne vyhodnocovať charakter vysielania médií v zmysle podanej petície a podať informáciu Výboru o prerokovaní uvedenej petície. Rada zároveň konštatuje, že:
1. Rada v súlade s § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. prijala dňa 10.7.2001 Jednotný systém označovania programov, ktorý je s účinnosťou od 1.9.2001 základným nástrojom pre elimináciu nežiaducich obsahov v televíznom vysielaní vo vzťahu k maloletým, a jeho uplatňovanie televíznymi vysielateľmi. Rada monitoruje aj prostredníctvom komparatívnych monitoringov vysielania, čo dokladuje posledná Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady.
2. Vo vzťahu k ochrane ľudskej dôstojnosti a maloletých Rada v súlade s § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. uskutočňuje na základe vlastných zistení ako aj z podnetov verejnosti monitoring televízneho aj rozhlasového vysielania a následné analýzy sporných programov a výsledky tejto činnosti sú každoročne zhrnuté v Správe o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady, pričom ochrane maloletých je počnúc rokom 2000 vyhradená vlastná kapitola.
3. Podaním označeným ako "Petícia proti vysielaniu agresívnych a nemravných programov v masmédiách" sa Rada zaoberala na svojom zasadnutí dňa 15.4.2003, pričom predsedu NR SR o výsledku informovala listom zo dňa 16.4.2003 predsedníčka Rady.
Rada berie na vedomie uznesenie č. 97 Výboru a poveruje predsedníčku Rady podaním informácie o prerokovaní predmetnej petície.

Valéria Agócs
predsedníčka Rady

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak