Zápisnica RVR č.11/2003 zo dňa 17.6.2003

 

Zápisnica č. 11/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 17.06.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch
Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 175-LO/O-1001/2003 zo dňa 03.06.2003
  vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Telecom TKR s.r.o., Vranov nad Topľou
  ÚP: 16.06.2003 o 12,00 hod.
 3. SK č. 176-LO/O-1000/2003 zo dňa 03.06.2003
  vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava
  ÚP: 16.06.2003 o 12,30 hod.
 4. SK č. 185-LO/O-1025/2003 zo dňa 03.06.2003
  vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 podľa § 63 ods. 1 písm. b/ a e/ zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: RK-systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
  ÚP: 17.06.2003 o 10.00 hod.
 5. SK č. 186-LO/D-1123/2003 zo dňa 02.06.2003
  vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou R/73
  ÚK: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice
  ÚP: 17.06.2003 o 11.30 hod.
 6. Návrh Dodatku č. 5 k Nariadeniu č. 2/2001 na vydanie zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 7. Stanovisko k spôsobu vyberania správnych poplatkov Radou pre vysielanie a retransmisiu
 8. SK č. 138-LO/D-599/2003 zo dňa 25.03.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/78 z dôvodu zmeny podielu programových typov a vysielania teletextu
  ÚK: Mestská televízie Trnava, s.r.o., Trnava
 9. SK č. 188-LO/D-1157/2003 zo dňa 05.06.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny právnych skutočností (zmena sídla spoločnosti)
  ÚK: A.W.G., s.r.o., Trnava
 10. SK č. 189-LO/D-1122/2003 zo dňa 02.06.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny špecifikácie tel. zariadenia
  ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš
 11. SK č. 22-LO/D-321/2002 zo dňa 07.02.2002
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/80 z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa - návrh na zastavenie správneho konania podľa § 9 zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
  ÚK: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
 12. SK č. 174-LO/D-1095/2003 zo dňa 28.05.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/217 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: PROGRES - Telekomunikačné systémy, s.r.o., Bratislava
 13. SK č. 65-LO/D-626/2003 zo dňa 28.03.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/95 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie
  ÚK: Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
 14. SK č- 139-LOP/D-846/2003 zo dňa 25.05.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/166 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK Telecom TKR s.r.o., Vranov nad Topľou
 15. SK č. 162-LO/D-954/2003 zo dňa 13.05.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/197 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb - návrh na zastavenie SK
  ÚK: Izidor Heizer, obchodné meno: Izidor Heizer - MINI servis, Horné Mýto
 16. SK 163-LO/O-988/2003 zo dňa 16.05.203
  vo veci zmeny licencie č. T/43 z dôvodu zmeny podielov programových typov a programovej štruktúry - návrh na zastavenie SK
  ÚK:VIDEO TV s.r.o., Prievidza
 17. Informácia o stanovisku D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci k rozhodnutiu Rady vo veci zmeny licencie č. R/67 vysielateľa N-RADIO spol. s r.o. Nitra
 18. Sťažnosť: 804/33-2003 zo dňa 22.04.2003
  Sťažovateľ: právnická osoba
  Sťažnosť smeruje voči spoločnosti RK-systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
  Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v KDS Liptovský Mikuláš bez oprávnenia na registráciu telekomunikačnej činnosti vydanej Telekomunikačným úradom SR
 19. Sťažnosť č. 1145/53/2003 zo dňa 03.06.2003
  Návrh na začatie Sk vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
  Sťažovateľ: právnická osoba
  Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v KDS Prievidza
  Sťažnosť smeruje voči: Jana Revická, Obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL, Prievidza
  ÚK: Jana Revická, Obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL, Prievidza
 20. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 70-PgO/O-618/2003 zo dňa 1.4.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 398/17 - 2003
  (možné porušenie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 1.3.2003, program: Noviny)
  ÚK: MAC TV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  ÚP: 17.6.2003 o 10.45 hod.
 21. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuty
  SK č.: 144-PgO/O-850/2003 zo dňa 6.5.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 592/24-2003
  (dodržiavanie § 20 ods. 3 a 20 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 17.3.2003, program: upútavky na program "Na vlastné oči")
  ÚK: MAC TV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  ÚP: 17.06.2003 o 10.45 hod.
 22. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 117-PgO/O-714/2003 zo dňa 15.4.2003
  Doplnenie: Správa č. 16/2003/TV z monitorovania Kysuckého televízneho vysielania
  (možné porušenie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorované dni: 17., 19. a 20.2.2003)
  ÚK: OTS, s.r.o., Podvysoká
 23. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 119-PgO/O-716/2003 zo dňa 15.4.2003
  Doplnenie: Správa č. 20/2003/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX
  (možné porušenie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 24. 2. 2003, monitorovaný program - Aktuality)
  ÚK: CREA TV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
 24. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 118-PgO/O-715/2003 zo dňa 15.4.2003
  Doplnenie: Správa č. 20/2003/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)
  (monitorovaný deň: 23.2.2003 a 24.2.2003)
  ÚK: CREA TV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
 25. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 48-PgO/O-483/2003 zo dňa 18.03.2003
  Doplnenie: Správy č. 3/2003/Ro o monitorovaní vysielania N-Radia
  (Následný kontrolný monitoring)
  (dodržiavanie § 35 ods. 7 zákona č. 308/2000 z. z. )
  (monitorovaný deň: 5. a 7. 2.2003; program 10 minút Slobodnej Európy)
  ÚK: N-Rádio, spol. s r.o., Nitra
 26. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 49-PgO/O-484/2003 zo dňa 18.03.2003
  Doplnenie: Správy č. 4/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Kiks (dodržiavanie § 35 ods. 7 zákona č. 308/2000 z. z.)
  (monitorovaný deň: 7.2.2003; program 10 minút Slobodnej Európy)
  ÚK: RADIO KIKS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Michalovce
 27. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 50-PgO/O-485/2003 zo dňa 18.03.2003
  Doplnenie: Správy č. 5/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Frontinus
  (dodržiavanie § 35 ods. 7 zákona č. 308/2000 z. z.)
  (monitorovaný deň: 2.2.2003; program 10 minút Slobodnej Európy)
  ÚK: FRONTINUS, s.r.o., Žilina
 28. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 51-PgO/O-486/2003zo dňa 18.03.2003
  Doplnenie: Správy č. 6/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Twist
  (dodržiavanie § 35 ods. 7 zákona č. 308/2000 z. z.)
  (monitorovaný deň: 7.2.2003; program 10 minút Slobodnej Európy)
  ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava
 29. Kontrolný monitoring
  Návrh na zastavenie konania
  SK č.: 120-PgO/O-730/200 zo dňa 15.04.2003
  Doplnenie: Správy o prešetrení sťažnosti č. 378/16- 2003 smerujúcej proti Slovenskej televízii
  (dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. e/ a § 20 zákona č. 308/2000 Z. z)
  (monitorovaný deň: 26.2.2003; program Mravenisko)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 30. Kontrolný monitoring
  Návrh na rozšírenie predmetu konania
  SK č.: 54-PgO/O-489/2003 zo dňa 18.03.2003
  Doplnenie: Správy o stave dodržiavania § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 z. z. zo strany vysielateľa na základe zákona - Slovenskej televízie
  (dodržiavanie § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. (frekvenčné spekt.) rozšírenie o § 39 ods. 4 cit. zákona (zákaz sponzorstva výrobcom audiovizuálneho diela))
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 16.06.2003 o 13,00 hod.
 31. Kontrolný monitoring
  Správa č. 7/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Slobodná Európa
  (monitorované dni:10. - 13.2.2003)
  Vysielateľ: Radio Free Europe/ Radio Liberty, Inc. Washington, D.C. 20036, U. S. A., číslo licencie: R/78
 32. Kontrolný monitoring
  Správa č. 42/2003/TV z monitorovania vysielania ATV-Žiar nad Hronom
  (monitorované dni: 17.3.2003)
  Vysielateľ: SEWARE multimédiá, v.o.s., Žiar nad Hronom, číslo licencie: T/91
 33. Kontrolný monitoring
  Správa č. 8/2003/RO z monitorovania vysielania Rádia Max
  (monitorované dni: 22. 2. a 25.2. 2003 )
  Vysielateľ: Max Media, s.r.o., Nové Zámky, číslo licencie: R/63
 34. Kontrolný monitoring
  Správa č. 9/2003/RO z monitorovania vysielania Rádia Okey
  (monitorované dni: 5. a 6.4.2003)
  Vysielateľ: Okey Rádio, a.s. Bratislava, číslo licencie: R/49
 35. Kontrolný monitoring
  Správa č. 43/2003/TV o monitorovaní vysielania Televízie Pezinok
  (monitorované obdobie: 1.- 4.4. 2003 )
  Vysielateľ: Televízia Pezinok, spol. s r.o., Pezinok, číslo licencie: T/99
 36. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 41/2003/ o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 26.4.-11.5.2003)
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 37. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 848/35 - 2003 zo dňa 25.4.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Je to možné ?! zo dňa 23.4.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 848/35 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 38. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 675/27 - 2003 zo dňa 3.4.2003, sťažovateľ: anonymný
  (na vysielanie programu Postav dom, zasaď strom zo dňa 22.3.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 675/27 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 39. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 836/34 - 2003 zo dňa 24.4.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu TV Markíza: Korzo zo dňa 22.4.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 836/34 - 2003 o monitorovaní programu KORZO
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 40. Pripomienky Kancelárie Rady k návrhu zákona o elektronických komunikáciách
 41. Návrh Dodatku č. 1 k Nariadeniu č. 5/2002 o cestovných náhradách
 42. Návrh Nariadenia č. 09/2003 o používaní služobného motorového služobného vozidla
 43. Plán zasadnutí na II. polrok 2003
 44. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.5.2003
 45. Návrh stanoviska k listu NKÚ
 46. Ďalší postup Rady vo veci plnenia Uznesenia Vlády SR č. 196/203 - bod B3
 47. Správy zo SC
  a) 18. zasadnutie Kontaktného výboru v Bruseli (3.jún 2003, J.Grujbárová)
  b) 9. medzinárodný festival Zlatý Žobrák, Košice (06.-08.jún 2003, V.Agócs)
 48. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 175-LO/O-1001/2003 zo dňa 03.06.2003
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Telecom TKR s.r.o., Vranov nad Topľou
Uznesenie č. 03-11/2.378: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 175-LO/O-1001/2003 zo dňa 03.06.2003 vo veci porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. a/ zákona 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/166
TELECOM TKR, s.r.o.
Staničná 1329
Vranov nad Topľou
postupom podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 175-LO/O-1001/2003 zo dňa 03.06.2003, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie č. 03-11/2.379: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach ( ďalej len "zákon č.152/1998 Z.z.") a podľa § 4 ods.1 až ods.3 a § 5 ods.1 písm.g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z." ), postupom podľa zákona č.152/1998 Z.z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č.594/26-2003, vedenú voči spoločnosti TELECOM TKR s.r.o. Vranov nad Topľou a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach za neopodstatnenú.

K bodu 3)

SK č. 176-LO/O-1000/2003 zo dňa 03.06.2003
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-11/3.380: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania - spol.:
SATRO, s.r.o.
Polianky 9
Bratislava
porušil povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s registráciou č. TKR/9, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný ukončiť vysielanie programovej služby " Infokanál Topoľčany" dňom doručenia rozhodnutia a prevádzkovať retransmisiu v súlade s registráciou retransmisie č. TKR/9, inak mu Rada uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..

K bodu 4)

SK č. 185-LO/O-1025/2003 zo dňa 03.06.2003
vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 podľa § 63 ods. 1 písm. b/ a e/ zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RK-systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Uznesenie č. 03-11/4.381: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 185-LO/O-1025/2003 zo dňa 03.06.2003 vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b/ a e/ zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/105 spoločnosti RK-systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš rozhodla o presunutí prerokovania tohto bodu na nasledujúce zasadnutie Rady. Kancelária Rady pozve účastníka konania na ústne pojednávanie na deň 1.7.2003 o 10.00 hod. a poučí ho o následkoch v prípade, ak sa opätovne nedostaví na ÚP.

K bodu 5)

SK č. 186-LO/D-1123/2003 zo dňa 02.06.2003
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou R/73
ÚK: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice
Uznesenie č. 03-11/5.382: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 186-LO/D-1123/2003 zo dňa 02.06.2003 posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/76 spoločnosti
RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.
Rekreačná 1
972 01 Bojnice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 75 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa na nadobúdateľa Štefana Kuruštu tak, že Štefan Kurušta sa stane jediným spoločníkom spoločnosti RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice.

K bodu 6)

Návrh Dodatku č. 5 k Nariadeniu č. 2/2001 na vydanie zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Uznesenie č. 03-11/6.383: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Dodatok č.5 k Nariadeniu č.2/2001 na vykonanie zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Dodatok č.5 k Nariadeniu č.2/2001 nadobúda účinnosť dňom 17.06.2003.

K bodu 7)

Stanovisko k spôsobu vyberania správnych poplatkov Radou pre vysielanie a retransmisiu.
Uznesenie č. 03-11/7.384: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") v záujme zosúladenia výberu správnych poplatkov so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poveruje Kanceláriu Rady prípravou nového Nariadenia Rady o spôsobe výberu správnych poplatkov. Súčasne žiada Kanceláriu Rady, aby v tejto veci zabezpečila výber správnych poplatkov pri všetkých správnych konaniach, ktoré začali pred termínom 17.06.2003, a aby tieto správne konania boli na rozhodnutie vo veci predložené Rade až po zaplatení správneho poplatku s výnimkou konaní, u ktorých nastávajú účinky zo zákona. Kancelária Rady zabezpečí konzultáciu s Daňovým riaditeľstvom ohľadom techniky výberu a postupu pri prípadnom vrátení správnych poplatkov.

K bodu 8)

SK č. 138-LO/D-599/2003 zo dňa 25.03.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/78 z dôvodu zmeny podielu programových typov a vysielania teletextu
ÚK: Mestská televízie Trnava, s.r.o., Trnava
Uznesenie č. 03-11/8.385: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 138-LO/D-599/2003 zo dňa 25.03.2003, doplneného podaniami zo dňa 25.04.2003 a 12.05.2003 vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/78 z dôvodu zmeny podielu programových typov a rozšírenia vysielania o teletext účastníka konania - spoločnosti:
Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Hlavná 1
917 00 Trnava
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/78 na televízne vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/78/96 zo dňa 16.12.1996 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:
1/ Článok III. sa mení a znie:
"III. 1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby doručenej Rade dňa 25.04.2003, doplnenej dňa 12.05.2003
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie : max. 95 %
2. Programy : min. 5 %
b/ Programové typy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 50 %
2. Publicistika: 35 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 35 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy : 0 %
5. Zábavno-hudobné programy : 0 %
6. Hudobné programy : 15 %
7. Vzdelávacie programy : 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy : 0 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
2/ Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 5 %
3/ Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný mesiac) určený z celkového vysielacieho času: 0 %
4/ Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
5/ Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (§ 20 ods. 5 ): podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6/ Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
7/ Špecifikácia stránok teletextu: podľa podania zo dňa 25.03.2003
Oficiálna stránka teletetxu MTT 100
ŠPORT 200
TV PROGRAM MTT 300
KULTÚRA 400
TRH PRÁCE 500
TRNAVSKÉ INŠTITÚCIE 600
REGIÓN 700
INZERCIA 800"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, podpoložky IV, písm. f/ je 10. 000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 9)

SK č. 188-LO/D-1157/2003 zo dňa 05.06.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny právnych skutočností (zmena sídla spoločnosti)
ÚK: A.W.G., s.r.o., Trnava
Uznesenie č. 03-11/9.386: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 188-LO/D-1157/2003 zo dňa 05.06.2003 vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti (zmena sídla vysielateľa) účastníka konania - spoločnosti:
A.W.G., spol. s r.o.
Okružná 5
917 01 Trnava
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/81 na rozhlasové vysielanie v znení rozhodnutí o udelení licencie č. R/81/2002 zo dňa 05.11.2002 nasledovne:
Článok II. sa mení a znie:
" II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 06.05.2003, vložka č. 12916/L
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 06.05.2003, vložka č. 12916/L."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/ Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 10)

SK č. 189-LO/D-1122/2003 zo dňa 02.06.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny špecifikácie tel. zariadenia
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš
Uznesenie č. 03-11/10.387: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 189-LO/D-1122/2003 zo dňa 02.06.2003 vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/158 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny špecifikácie tel. zariadenia účastníka konania - spoločnosti:
MIPAS, s. r. o.
Ulica 1. mája 7
031 01 Liptovský Mikuláš
(ďalej len "účastník konania")
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení registráciu retransmisie č. TKR/158 zo dňa 07.09.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1/ Bod 1 sa mení a znie:
"1. Vysielač MMDS - Liptovský Mikuláš
1.1 Umiestnenie: Liptovský Mikuláš, kóta Háj - Nicovo
1.2 Súradnice: 19 E 38 29, 49 N 05 24
1.3 Výška antény nad terénom: 38 m
1.4 Hlavné smery žiarenia: ND
1.5 Max. vyžiarený výkon na kanál: 1 W
1.6 Polarizácia: horizontálna
1.7 Počet kanálov: 18
1.8 Pridelené frekvenčné pásmo: 2,520 - 2,670 GHz (18 kanálov po 8 MHz)
1.9 Frekvenčný list č. j.: 11497/99-SKS zo dňa 02.12.1999, doplnený rozhodnutím č. 3255/03-OSFS zo dňa 16.04.2003."
2/ Bod 3 sa mení a znie:
"3. Ponuka televíznych programových služieb
Základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, CNN
Rozšírená programová ponuka: ČT 1, ČT 2, Galaxie Sport, Animal Planet, Discovery, Hallmark, Eurosport, Cartoon Network/TCM, VH 1, MTV
Prémiový kanál: Privat Gold (kódovaný)."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 11)

SK č. 22-LO/D-321/2002 zo dňa 07.02.2002
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/80 z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa - návrh na zastavenie správneho konania podľa § 9 zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
ÚK: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Uznesenie č. 03-11/11.388: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady zaslaním písomného vyhotovenia rozhodnutia vo veci SK č. 22-LO/D-321/2002 účastníkovi konania - spoločnosti Vega s.r.o. Prešov a vymáhaním príslušného správneho poplatku.

K bodu 12)

SK č. 174-LO/D-1095/2003 zo dňa 28.05.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/217 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: PROGRES - Telekomunikačné systémy, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 03-11/12.389: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 174-LO/D-1095/2003 zo dňa 28. 5. 2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie TKR/217 prevádzkovateľa retransmisie:
PROGRES - Telekomunikačné systémy, s.r.o.
Hrachová 4
821 05 Bratislava
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/217 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/217/2003 zo dňa 04.03.2003 sa mení bod 4. a znie takto:
"4. Ponuka programových služieb:
4.1. KDS Breza
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL ČT1, ČT2, Stanice O, Eurosport, RTL Plus, Super RTL, RTL II
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio Rebeca
Rozšírený súbor: -
4.2. KDS Čeľadice
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, ČT1, ČT2, Stanice O, Eurosport, Hallmark, SAT1, RTL II
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio Rebeca
Rozšírený súbor: -
4.3. KDS Danišovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, ČT1, ČT2, Eurosport
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio Rebeca
Rozšírený súbor: -
4.4. KDS Domaňovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, INFOKANÁL, ČT1, ČT2, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio Rebeca
Rozšírený súbor: -
4.5. KDS Dolný Hričov
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, ČT1, ČT2, Stanice O, Hallmark, Discovery, Eurosport, Fox Kids, RTL II, VIVA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio Rebeca
Rozšírený súbor: -
4.6. KDS Limbach - Machergut
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, ČT1, ČT2, Stanice O, Hallmark, Spektrum, Eurosport, SAT1, Pro7, RTL II, ORF1, m1, VIVA2
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio EXPRES, Rádio B1
Rozšírený súbor: -
4.7. KDS Kluknava
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, Stanice O, Eurosport, VIVA, Pro7
rozhlasové programové služby: bez príjmu
Rozšírený súbor: -
4.8. KDS Krušovce
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, ČT1, ČT2, Eurosport, Kinderkanal, RTL Plus, SAT1, VOX, 3sat, Pro7, VIVA2, RTL II
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio TWIST, Rádio B1
Rozšírený súbor: -
4.9. KDS Rovinka
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, ČT1, ČT2, Stanice O, Eurosport, ORF 1, m1, Pro7, RTL II
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio TWIST, Rádio B1, Rádio EXPRES
Rozšírený súbor: -
4.10. KDS Selec
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, Televízia Trenčín, INFOKANÁL, ČT1, ČT2, Eurosport, Super RTL, VIVA,
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio TWIST
Rozšírený súbor: -
4.11. KDS Trenčianska Turná
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, INFOKANÁL, ČT1, Eurosport, Pro7, RTL II, ORF 1, SAT1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio TWIST
Rozšírený súbor: -
4.12. KDS Turček
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, Stanice O, Eurosport, Pro7, RTL II, Super RTL, RTL Plus, SAT1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio OKEY, Rádio Rebeca, Rádio HVIEZDA FM, Rádio ZET
Rozšírený súbor: -"
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 13)

SK č. 65-LO/D-626/2003 zo dňa 28.03.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/95 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie
ÚK: Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
Uznesenie č. 03-11/13.390: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 65-LO/D-626/2003 zo dňa 28.03.2003 posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/95:
Ozarea - news, spol. s r.o.
Škultétyho nám. bl. Č. 35
990 01 Veľký Krtíš
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie (rozšírenie o KDS Radvaň a KDS Kráľová v Banskej Bystrici) a z dôvodu zmeny ponuky programových služieb (KDS Detva, KDS Hriňová, KDS Veľký Krtíš) a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. mení registráciu retransmisie č. TKR/95 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/95/97 zo dňa 19.05.1997 v znení neskorších zmien a doplnení sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-631/01-R zo dňa 20.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho 3
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-629/01-R zo dňa 20.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Detva, A. Hlinku č. 3
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-1011/01-R zo dňa 12.12.2001
- hlavná stanica - lokalita: Hriňová, Partizánska 1601
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
d) registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-293/02-R zo dňa 07.06.2002
- hlavná stanica - lokalita: Banská Bystrica - Kráľová, Sládkovičova 50
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
e) registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-292/02-R zo dňa 07.06.2002
- hlavná stanica - lokalita: Banská Bystrica - Radvaň, Radvanská 8
- lokalita štúdia VIO: -
- doprava modulácie z VIO: -
2. Územný rozsah retransmisie:
Veľký Krtíš, Detva, Hriňová, Banská Bystrica - Kráľová, Banská Bystrica - Radvaň
3. Počet prípojok:
a) KDS Veľký Krtíš 3500
b) KDS Detva 2400
c) KDS Hriňová 700
d) KDS Banská Bystrica - Kráľová 450
e) KDS Banská Bystrica - Radvaň 850
Spolu 7900
4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Veľký Krtíš
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, JOJ/OZAREA, ČT 1, ČT 2, m1, TVE, TV5, Super RTL, SAT 1, PRO 7, RTL II, Kabel 1, Viva, Viva 2, VOX, Eurosport, CNN, Hallmark, Discovery, Animal Planet, Romantica, TCM/Cartoon Network
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio REBECA, HVIEZDA FM, Rádio Lumen, Rádio EXPRES, FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio Okey
Rozšírený súbor: -
4.2 KDS Detva
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Duna TV, RTL II, VOX, Viva, Kabel 1, Hallmark, Eurosport, Super RTL
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio REBECA, HVIEZDA FM, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio Okey
Rozšírený súbor: -
4.3 KDS Hriňová
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT2, Super RTL, Viva, SAT 1, Pro 7, Eurosport, Discovery, Romantica, Hallmark
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio REBECA, HVIEZDA FM, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio Okey
Rozšírený súbor: -
4.4 KDS Banská Bystrica - Kráľová
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio REBECA, HVIEZDA FM, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio Okey, Rádio Expres
Rozšírený súbor: -
4.5 KDS Banská Bystrica - Radvaň
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio REBECA, HVIEZDA FM, Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio Twist, Rádio Okey, Rádio Expres
Rozšírený súbor: -
5. Právne skutočnosti:
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní držiteľa registrácie retransmisie a údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 14.06.2001, vložka číslo: 1747/S."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 14)

SK č- 139-LO/D-846/2003 zo dňa 25.05.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/166 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK Telecom TKR s.r.o., Vranov nad Topľou
Uznesenie č. 03-11/14.391: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 139-LO/D- 846/2003 zo dňa 25.04.2003, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/166 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v KDS na sídl. Okulka a KDS na sídl. Lúčna v meste Vranov nad Topľou, účastníka konania:
TELECOM TKR, s.r.o.,
Staničná č. 1329
093 01 Vranov nad Topľou
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/166, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a počtu pripojených účastníkov takto:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/166 zo dňa 08.02.2000 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím č TKR/166/RZL/405/2001 vydanom v úplnom znení dňa 09.10.2001 a rozhodnutím č. TKR/166/RZL/517/2002 zo dňa 11.06.2002 sa mení nasledovne:
1. Bod 3. Počet prípojok:
"3. KDS Vranov nad Topľou - sídl. Okulka 1111
KDS Vranov nad Topľou - sídl. Lúčna 471
Počet prípojok celkom : 1873"
2. V bode 4. Ponuka programových služieb sa podbod 4.1. rozčleňuje na podbod : 4.1.1. a 4.1.2 , ktoré znejú:
"4.1.1) KDS Vranov nad Topľou - sídl. Okulka
televízne programové služby :
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TV B52/JOJ
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TV B52/JOJ, TA 3, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Spektrum, SuperMax, SAT 1, PRO 7, MTV, CNN, Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio Východ, FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio EXPRES
4.1.2) KDS Vranov nad Topľou - sídl. Lúčna
televízne programové služby :
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TV B52/JOJ
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TV B52/JOJ ,TA 3, ČT 1, ČT 2, Stanica O, Spektrum, SuperMax, SAT 1, PRO 7, MTV, CNN, Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio Východ, FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio EXPRES."
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/3 ) je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 15)

SK č. 162-LO/D-954/2003 zo dňa 13.05.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/197 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb - návrh na zastavenie SK
ÚK: Izidor Heizer, obchodné meno: Izidor Heizer - MINI servis, Horné Mýto
Uznesenie č. 03-11/15.392: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 29.05.2003 ( č.p.d. 1099 ) účastníka konania:
Izidor Heizer
Obchodné meno: Izidor Heizer - MINI SERVIS
Horné mýto 110
930 13 Horné Mýto
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. správne konanie č.162-LO/D- 954/2003, ktoré začalo dňa 13.05.2003 vo veci zmeny registrácie č. TKR/197, z a s t a v u j e z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 29.05.2003 ( č.p.d. 1099 ) vzal návrh na jeho začatie späť.

K bodu 16)

SK 163-LO/D-988/2003 zo dňa 16.05.2003
vo veci zmeny licencie č. T/43 z dôvodu zmeny podielov programových typov a programovej štruktúry - návrh na zastavenie SK
ÚK:VIDEO TV s.r.o., Prievidza
Uznesenie č. 03-11/16.393: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť doručenú dňa 27.05.2003 ( č.p.d. 1077 ) účastníka konania :
VIDEO TV , s.r.o.
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto r o z h o d n u t i e :Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. správne konanie č.163-LO/D- 988/2003, ktoré začalo dňa 16.05.2003 vo veci zmeny licencie č. T/43 na televízne terestriálne vysielanie, z a s t a v u j e z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 27.05.2003 ( č.p.d. 1077 ) vzal návrh na jeho začatie späť.

K bodu 18)

Sťažnosť: 804/33-2003 zo dňa 22.04.2003
Sťažovateľ: právnická osoba
Sťažnosť smeruje voči spoločnosti RK-systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v KDS Liptovský Mikuláš bez oprávnenia na registráciu telekomunikačnej činnosti vydanej Telekomunikačným úradom SR
Uznesenie č. 03-11/18.394: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 804/33-2003 zo dňa 22.04.2003 uznala sťažnosť ako opodstatnenú podľa § 19 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

K bodu 19)

Sťažnosť č. 1145/53/2003 zo dňa 03.06.2003
Návrh na začatie SK vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažovateľ: právnická osoba
Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v KDS Prievidza
Sťažnosť smeruje voči: Jana Revická, Obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL, Prievidza
ÚK: Jana Revická, Obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL, Prievidza
Uznesenie č. 03-11/19.395: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 1145/53/2003 zo dňa 03.06.2003 a v súvislosti s časťou týkajúcou sa
I. ponuky programových služieb
a) začína správne konanie vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h/ zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/101 Janou Revickou, obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL, Prievidza, z dôvodu, že ponuka programových služieb v KDS Prievidza sa nezhoduje s ponukou programových služieb v registrácii retransmisie
b) začína správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/101 Janou Revickou, obchodné meno: Jana Revická - INŠTAL, Prievidza, z dôvodu, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie (ponuku programových služieb v KDS Prievidza) do 15 dní od vzniku týchto zmien,
II. "prisvojenia si" časti KDS v Prievidzi postupuje sťažnosť na vybavenie Telekomunikačnému úradu SR ako orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí regulácia cien za verejné telekomunikačné služby, a Slovenskej obchodnej inšpekcii ako orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí ochrana spotrebiteľa a dohľad nad dodržiavaním podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na poskytovanie služieb.

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - pokuta
SK č.: 70-PgO/O-618/2003 zo dňa 1.4.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 398/17 - 2003
(možné porušenie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 1.3.2003, program: Noviny)
ÚK: MAC TV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
Uznesenie č. 03-11/20.396: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 70-PgO/O-618/2003, MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, opakovane porušil povinnosť zabezpečiť, aby vysielanie reklamy bolo rozoznateľné, ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým,že dňa 1.3.2003 odvysielal v rámci hlavného spravodajského programu "NOVINY" príspevok týkajúci sa programu "MISS Universe Slovenskej republiky 2003", ktorý bol vlastnou propagáciou, a teda v

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak