Zápisnica RVR č.10/2003 zo dňa 3.6.2003

 

Zápisnica č. 10/2003

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 03. 06. 2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Zapisovateľ: Zuzana Jašková
Overovateľ: Mária Hradiská
Program:

 1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č.153-LO/D-863/2003 zo dňa 06.05.2003
  vo veci možného odňatia licencie č. T/140 na televízne vysielanie v obci Ihľany
  ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany č. 204
  ÚP: 02.06.2003 o 12,00 hod.
 3. SK č. 150-LO/O-859/2003 zo dňa 06.05.2003
  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: Ozarea-news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
  ÚP: 02.06.2003 o 12.30 hod.
 4. SK č. 151-LO/O-859/2003 zo dňa 06.05.2003
  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: Ozarea-news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
  ÚP: 02.06.2003 o 12.30 hod.
 5. SK č. 152-LO/O-859/2003 zo dňa 06.05.2003
  vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
  ÚK: Ozarea-news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
  ÚP: 02.06.2003 o 12.30 hod.
 6. SK č. 22-LO/D-321/2002 zo dňa 07.02.2002
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/80 z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa - návrh na zastavenie správneho konania podľa § 9 zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
  ÚK: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
 7. SK č. 166-LO/D-1050/2003 zo dňa 22.05.2003
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62 z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa
  ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske
 8. SK č. 71-LO/D-445/2003 zo dňa 07.03.2003
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/84 z dôvodu zmeny podielov programových typov a časového rozsahu vysielania
  ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť, spol. s r.o., Bratislava
 9. SK č. 109-LO/D-980/2002 zo dňa 03.05.2002
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/179 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o mesto Levoča
  ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec
 10. SK č.74-LO/D-649/2003 zo dňa 31.03.2003
  vo veci zmeny registrácie č. TKR/94, z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu SBD
  ÚK: Stavebné bytové družstvo, Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto
 11. SK č.77-LO/D-682/2003 zo dňa 31.03.2003
  vo veci zmeny registrácie č. TKR/41, z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
  ÚK: KATES, Káblové televízne systémy, s.r.o., Považská Bystrica
 12. SK č.154-LO/D-929/2003 zo dňa 09.05.2003
  vo veci zmeny registrácie č. TKR/133, z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie a počtu prípojok
  ÚK: Územné bytové družstvo-Kuzmányho, Košice
 13. SK č.115-LO/D-622/2003 zo dňa 27.03.2003
  vo veci zmeny licencie č. T/94 z dôvodu zmeny právnych skutočností
  ÚK: Humenská televízia s.r.o., Humenné
 14. SK: 135-LO/D-793/2003 zo dňa 17.04.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava
 15. SK: 136-LO/D-792/2003 zo dňa 17.04.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s., Košice
 16. SK: 137-LO/D-779/2003 zo dňa 16.04.2003
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 17. SK: 405-LO/D-2247/2002 zo dňa 16.12.2002
  vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/73 - žiadosť o odklad výkonu rozhodnutia
  ÚK: FILJO spol. s r.o., Košice
 18. Sťažnosť č. 594/26/2003 zo dňa 26.03.2003
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: Odmietnutie zaradenia televíznej programovej služby do základnej ponuky prevádzkovateľa KDS.
  Sťažnosť smeruje voči spol. : TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
 19. Sťažnosť č. 593/25/2003 zo dňa 26.03.2003
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: zaradenie vysielania "Infokanál Topoľčany" nad rámec licencie č. T/19
  Sťažnosť smeruje voči spol. : SATRO s.r.o., Bratislava
 20. Sťažnosť č. 2238/86-2002 zo dňa 13.12.2002
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Predmet sťažnosti: nezaradenie televíznej programovej služby RTV do základnej ponuky prevádzkovateľa KDS v mestách Banská Bystrica, Zvolen a Sliač
  Sťažnosť smeruje voči spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
 21. Správa o stave šetrenia registrácie retransmisie č. TKR/105 prevádzkovateľa retransmisie
  Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 prevádzkovateľa retransmisie - spoločnosti RK - systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
 22. Sťažnosť č. 569/28-2003 zo dňa 20.03.2003
  Sťažovateľ: fyzická osoba
  Sťažnosť smeruje proti spoločnosti Slovakia Cable Company, s.r.o., Bratislava
  Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v KDS Prievidza
 23. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 121-PgO/O-743/2003 zo dňa 15.4.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 406/19 - 2003 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
  (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 20.2. a 4.3.2003, program: Štúdio kontakt)
  ÚK: Slovenský rozhlas
 24. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - pokuta
  SK č.: 70-PgO/O-618/2003 zo dňa 1.4.2003
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 398/17 - 2003
  (dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 1.3.2003, program: Noviny)
  ÚK: MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  ÚP: 3.6.2003 o 10.00 hod.
 25. Kontrolný monitoring
  Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  SK č.: 17-PgO/O-151/2003 zo dňa 28.1.2003
  Doplnenie: Správa č. 19/2002/Ro o monitorovaní programovej služby Rádio Expres
  (dodržiavanie § 34 ods. 1, § 39 ods. 5 a 7, § 38 ods. 2 a 4 zák. č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný deň: 27.9.2002, program: Oranžový expres 30.9.2002, Predpoludnie - "Pohľady do zákulisia F1")
  ÚK: D. Expres, a.s., Bratislava
 26. Kontrolný monitoring
  Správa č. 37/2003/TV z monitorovania vysielania Televízie Turiec
  (monitorované dni: 31.3., 1.2. a 4.4.2003 )
  Vysielateľ: Televízia Turiec s.r.o., Martin, číslo licencie: T/73
 27. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie SK
  Správa č. 40/2003/TV z monitorovania vysielania Mestského televízneho vysielania Rožňava
  (monitorované dni: 21.3. a 4.4.2003 )
  Vysielateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava, číslo licencie: T/85
 28. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 36/2003/TV z monitorovania vysielania Infokanála Temex TV
  (monitorované dni: 4. a11. 4. 2003 )
  Vysielateľ: Tatra Temex Cable s.r.o., Prešov, číslo licencie: T/66
 29. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 38/2003/ o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie Programový okruh STV 2
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: Zásielka doručená/5.3. a 14.5.2003)
  Vysielateľ: STV, Bratislava
 30. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 39/2003/TV o monitorovaní vysielania KROM-SAT-TV
  (monitorovaný program/monitorovaný deň: 9.3.2003)
  Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy, číslo licencie: T/51
 31. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 893/38-03 a 894/37-03 zo dňa 5.5.2003 , sťažovateľ: právnická osoba, fyzická osoba
  (na vysielanie programu - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji)
  Správa o šetrení sťažností č. 893/38-03 a 894/37-03 smerujúcej proti vysielaniu STV 2.
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 32. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 786/31-2003 zo dňa 18.4.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie programu Barabáš - rozhlasová hra zo dňa 18.04.2003 )
  Správa o šetrení sťažnosti č. 786/31-2003 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
  Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
 33. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 892/36 - 2003 zo dňa 5.5.2003, sťažovateľ: fyzická osoba
  (na vysielanie reklamy dňa 27.4.2003)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 892/36 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 34. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 876/39-03 zo dňa 5.5.2003, sťažovateľ: právnická osoba
  (na vysielanie STV ohľadom integrácie SR do EÚ od februára 2003 do konania referenda o vstupe SR do EÚ)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 876/39-03 smerujúcej proti vysielaniu STV
  Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
 35. Správa zo ZSC - EPRA (Neapol, 07.-11.05.2003 - J.Grujbárová, E.Bobáková, V.Agócs)
 36. Návrh Nariadenia č. 8/2003 o zjednodušených postupoch pri podprahových metódach verejného obstarávania v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu
 37. Správa zo ZSC - 33. zasadnutie, Stály výbor pre cezhraničnú televíziu Rady Európy (Štrasburg, 28.-29.04.2003 - J.Grujbárová)
 38. Informácia o podkladoch zaslaných MDPT SR k plneniu uznesenia Vlády SR č. 196/203 - bod B3.
 39. Rôzne

K bodu 2)
SK č.153-LO/D-863/2003 zo dňa 06.05.2003
vo veci možného odňatia licencie č. T/140 na televízne vysielanie v obci Ihľany
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany č. 204
Uznesenie č.03-10/2.335: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila skutočnosti, ktoré vyplynuli z ústneho pojednávania dňa 02.06.2003 účastníka konania :
Juraj Tomeček
Ihľany č. 204
059 94 Ihľany
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e :Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č.153-LO/O- 863/2003, ktoré začalo dňa 06.05.2003 vo veci možného odňatia licencie č. T/140 na televízne vysielanie držiteľa licencie Juraja Tomečka, bytom Ihľany, z a s t a v u j e , pretože obnovením televízneho vysielania dňom 01.06.2003 odpadol dôvod konania.

K bodu 3)

SK č. 150-LO/O-859/2003 zo dňa 06.05.2003
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Ozarea-news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
Uznesenie č.03-10/3.336: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania - prevádzkovateľ retransmisie na základe registrácie č. TKR/95:
Ozarea - news, spol. s r.o.
Škultétyho nám. bl. č. 35
990 01 Veľký Krtíš
porušil § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že neuzatvoril s každým užívateľom typovú zmluvu podľa § 23a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.

K bodu 4)

SK č. 151-LO/O-859/2003 zo dňa 06.05.2003
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Ozarea-news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
Uznesenie č.03-10/4.337: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania - prevádzkovateľ retransmisie na základe registrácie č. TKR/95:
Ozarea - news, spol. s r.o.
Škultétyho nám. bl. č. 35
990 01 Veľký Krtíš
porušil § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s registráciou retransmisie č. TKR/95, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.

K bodu 5)

SK č. 152-LO/O-859/2003 zo dňa 06.05.2003
vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Ozarea-news, spol. s r.o., Veľký Krtíš
Uznesenie č.03-10/5.338: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania - prevádzkovateľ retransmisie na základe registrácie č. TKR/95:
Ozarea - news, spol. s r.o.
Škultétyho nám. bl. č. 35
990 01 Veľký Krtíš
porušil § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že Rade neoznámil zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní od vzniku týchto zmien, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.

K bodu 6)

SK č. 22-LO/D-321/2002 zo dňa 07.02.2002 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/80 z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa - návrh na zastavenie správneho konania podľa § 9 zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
ÚK: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
Uznesenie č.03-10/6.339: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 rozhodla, že správne konanie č. 22-LO/D-321/2002 začaté dňa 07.02.2002 na základe oznámenia o zmene údajov v licencii č. T/80 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov prerokuje na svojom budúcom zasadnutí.

K bodu 7)

SK č. 166-LO/D-1050/2003 zo dňa 22.05.2003
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62 z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske
Uznesenie č.03-10/7.340: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 166-LO/D-1050/2003 zo dňa 22.05.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie R/62 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
SPINOZA, s.r.o.
Nám. SNP 1
958 01 Partizánske
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu č. R/62 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/62/98 zo dňa 15.05.1998 v znení neskorších zmien a doplnení sa menia takto:
Článok II. sa mení a znie:
"II. 1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 16.05.2003, vložka č. 3513/R
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 16.05.2003, vložka č. 3513/R".
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).

K bodu 8)

SK č. 71-LO/D-445/2003 zo dňa 07.03.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/84 z dôvodu zmeny podielov programových typov a časového rozsahu vysielania
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť, spol. s r.o., Bratislava
Uznesenie č.03-10/8.341: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 71-LO/D-445/2003 zo dňa 07.03.2003 posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/84 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:
Karloveská realizačná spoločnosť s r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.)
Matejkova 20
841 05 Bratislava
z dôvodu zmeny podielov programových typov a časového rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/84 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/84/97 zo dňa 10.06.1997 v znení neskorších zmien a doplnení sa menia a v úplnom znení znejú takto:
"I. 1. Názov programovej služby: TV Karlova Ves
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie končí 27.08.2011
3. Časový rozsah vysielania: 98 hodín týždenne
4. Územný rozsah vysielania: lokálny (Bratislava - mestská časť Karlova Ves)
5. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.03.2003, vložka číslo: 11557/B
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.03.2003, vložka číslo: 11557/B
III. 1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 09.05.2003 (č.p.d. 928/2003):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 50 %
2. Programy: min. 50 %
b/ Programy (100%)
1. Spravodajstvo: 60 %
2. Publicistika: 30 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 30 %
3. Dokumentárne programy: 10 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 50 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela
IV. 1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému v Bratislave, mestskej časti Karlova Ves, ktorý prevádzkuje spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava, na základe registrácie retransmisie č. TKR/13.
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety systému VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni,
b) nosiče CD vo formáte MPG-3
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/4) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 9)

SK č. 109-LO/D-980/2002 zo dňa 03.05.2002
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/179 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o mesto Levoča
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec
Uznesenie č.03-10/9.342: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") sa oboznámila so stavom správneho konania č. 109-LO/D-980/2002 zo dňa 03.05.2002, v ktorom je účastníkom konania KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec a na základe jej známych skutočností ukladá Kancelárii Rady, aby prešetrila prevádzkovanie KDS, ktoré prevádzkuje KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec.

K bodu 10)

SK č.74-LO/D-649/2003 zo dňa 31.03.2003
vo veci zmeny registrácie č. TKR/94, z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu SBD
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto
Uznesenie č.03-10/10.343: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 74 - LO/D - 649/2003 zo dňa 31.03.2003 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny právnych skutočností účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo
Jesenského 1347
024 04 Kysucké Nové Mesto
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/94/97 zo dňa 17.05.1997 v znení neskorších zmien takto:
1. Bod 3. sa mení a znie: "3. Počet prípojok : 1032"
2. Bod 5. sa mení a znie: "5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Stavebné bytové družstvo, Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto, vydaného dňa 16.04.2003 Okresným súdom v Žiline, zoznam výpisov č. 3737/03, vložka 93/L, oddiel: Dr."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/1,5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,-Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 11)

SK č.77-LO/D-682/2003 zo dňa 31.03.2003
vo veci zmeny registrácie č. TKR/41, z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
ÚK: KATES, Káblové televízne systémy, s.r.o., Považská Bystrica
Uznesenie č.03-10/11.344: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 77-LO/D- 682/2003 zo dňa 03.04.2003, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o KDS v obci Domaniža, Sádočné a meste Považská Bystrica o mestskú časť Stred, žiadateľa:
KATES Káblové televízne systémy, s.r.o.
Rozkvet 2076/161-55
017 01 Považská Bystrica
po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/41 prevádzkovateľa: KATES Káblové televízne systémy, s.r.o., z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie takto: Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/41/95 zo dňa 21.06.1994 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím č TKR/41/RZL/407/2001 dňa 09.10.2001 a rozhodnutím č TKR/41/RZL/500/2002 dňa 07.05.2002 sa dopĺňa v časti 1.2.3. a 4. o nasl. údaje:
1. V bode 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa podbod 1.1. dopĺňa o nasl. text :
"a časť Stred podľa potvrdenia TÚ SR o vykonaní zmeny zo dňa 17.03.2003"
a dopĺňa sa nový podbod, ktorý znie:
"1.5 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 181/02-TN/KDS pre KDS Domaniža, Sádočné, vydané dňa 06.12.2002 OŠD Trenčín
Hlavná stanica: Domaniža, Obecný úrad
Lokalita: Domaniža, Sádočné."
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: " Považská Bystrica - časť Stred, Domaniža, Sádočné."
3. Bod 3. Počet prípojok sa mení a dopĺňa o text :
"Považská Bystrica a priľahlé časti: skutočný: 3355
Domaniža, Sádočné: 386
Počet prípojok celkom je: 3741."
4. V bode 4. Ponuka programových služieb sa podbod 4.4 mení takto:
"4.4 KDS Domaniža , Sádočné
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, RTL 2, VIVA, TV 5, PRO 7
rozšírený súbor: -
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Rádio Žilina, Rádio Dúha, Rádio TWIST, FUN RADIO, Rádio EXPRES, Rádio OKEY".
a vkladá sa nový podbod 4.5, ktorý znie:
"4.5 KDS Považská Bystrtica
televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV 5, CNN
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV 5, CNN, VIVA, Eurosport, Cartoon/TCM, Discovery, MUSIC BOX, RTL 2, PRO 7, Spektrum, Galaxia sport, Hallmark, stanica "O", Prima
prémiový súbor: HBO
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Rádio Žilina, Rádio Dúha, Rádio TWIST, FUN RADIO Rádio EXPRES, Rádio OKEY".
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/5 ) je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún ).

K bodu 12)

SK č.154-LO/D-929/2003 zo dňa 09.05.2003
vo veci zmeny registrácie č. TKR/133, z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie a počtu prípojok
ÚK: Územné bytové družstvo-Kuzmányho, Košice
Uznesenie č.03-10/12.345: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 154-LO/D- 929/2003 zo dňa 09.05.2003, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/133 z dôvodu zvýšenia počtu prípojok a rozšírenia územného rozsahu retransmisie KDS s hl. stanicou Helsinská v meste Košice, žiadateľa:
Územné bytové družstvo - Kuzmányho
Vojenská 14
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/133 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie a počtu pripojených účastníkov takto:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/133/98 zo dňa 16.12.1998 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím č TKR/133/RZL/518/2002 vydanom v úplnom znení dňa 11.06.2002 a rozhodnutím č TKR/133/RZL/548/2002 zo dňa 16.07.2002 sa mení v bode 1.a 2. nasledovne:
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia - podbod 1.1. sa nahrádza textom :
"1.1. Potvrdenie o vykonaní zmeny registrácie telekomunikačnej činnosti č. 919/2001-KE /28 pre KDS Helsinská zo dňa 30.04.2003
Hlavná stanica: Helsinská 11, Košice
Lokalita: Helsinská 1-21, Viedenská 2-38, Viedenská 1-31, Aténska 12-25, Madridská 1,2,3, Helsinská 2-24, Aténska 1-11, Bruselská 1-10, Bukurešťská 29-32, Pekinská 10-18, Havanská 7-15".
2. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie:
"3. Počet prípojok:
Helsinská 1708
Magurská 3836
Počet prípojok celkom je: 5544".
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. i/5) je 10. 000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 13)

SK č.115-LO/D-622/2003 zo dňa 27.03.2003
vo veci zmeny licencie č. T/94 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: Humenská televízia s.r.o., Humenné
Uznesenie č.03-10/13.346: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie o zmene licencie T/94, doručené Rade dňa 27.03.2003, doplnené dňa 20.05.2003 účastníka konania - spoločnosti:
Humenská televízia s.r.o.
Gorkého 1
066 01 Humenné
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/94 v znení rozhodnutia č. T/94/RZL/364/2001, vydaného v úplnom znení dňa 21.08.2001 nasledovne :
V časti II. Právne skutočnosti spoločnosti sa mení bod 2 takto:
"2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa uznesenia Obchodného registra Okresného súdu v Prešove , Spis. zn.: Sro 10373/P, zo dňa 02.05.2003."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/3 ) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10 000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 14)

SK: 135-LO/D-793/2003 zo dňa 17.04.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava
Uznesenie č.03-10/14.347: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania - spoločnosti
Trnavatel, spol. s r. o.
Štefánikova 19
917 01 Trnava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/161 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/161/1999 zo dňa 08.09.1999 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
V rozhodnutí č. TKR/161/99 zo dňa 08.09.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I., bode 2 televízna programová služba "Super RTL" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún)."

K bodu 15)

SK: 136-LO/D-792/2003 zo dňa 17.04.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s., Košice
Uznesenie č.03-10/15.348: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/14 vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, doručené Rade dňa 17.04.2003 účastníka konania - spoločnosti
Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s.
Rampová 5
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/14 takto:
V rozhodnutí č. TKR/14/92 zo dňa 04.05.1992 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I., bode 1 mení obsadenie kanálov nasledovne:
V MMDS Košice sa televízna programová služba "PRO 7" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport" a televízna programová služba "VIVA" sa nahrádza televíznou programovou službou "VH 1".
V MMDS Poprad sa televízna programová služba "PRO 7" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport" a televízna programová služba "VIVA+" sa nahrádza televíznou programovou službou "VH 1".
V KDS Košice - Šaca sa televízna programová služba "RTL" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport" a televízna programová služba "SAT 1" sa nahrádza televíznou programovou službou "VH 1".
V KDS Michalovce sa televízna programová služba RTL nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport" a televízna programová služba "RTL 2" sa nahrádza televíznou programovou službou "VH 1".
V KDS Spišská Nová Ves sa televízna programová služba "ONYX" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport" a televízna programová služba "Kabel 1" sa nahrádza televíznou programovou službou "VH 1".
V KDS Bardejov sa televízna programová služba "TVP 2" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Spor a televízna programová služba "VIVA" sa nahrádza televíznou programovou službou "VH 1".
V KDS Svit sa televízna programová služba "VIVA+" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport" a televízna programová služba "PRO 7" sa nahrádza televíznou programovou službou "VH 1".
V KDS Moldava nad Bodvou sa televízna programová služba "DSF" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport" a televízna programová služba "VIVA" sa nahrádza televíznou programovou službou "VH 1".
V KDS Veľké Kapušany sa televízna programová služba "SAT 1" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport" a televízna programová služba "VIVA" sa nahrádza televíznou programovou službou "VH 1."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 16)

SK: 137-LO/D-779/2003 zo dňa 16.04.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.03-10/16.349: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, doručené Rade dňa 16.04.2003 účastníka konania - spoločnosti
UPC Slovensko, s. r. o.
Lamačská cesta 3
837 69 Bratislava 37
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
r o z h o d n u t i e Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. m e n í registráciu retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/13/1995 zo dňa 12.06.1995 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
V rozhodnutí č. TKR/13/95 zo dňa 12.06.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I., bode 2 mení obsadenie kanálov takto:
V KDS Bratislava sa televízna programová služba "Super RTL" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport" a televízna programová služba "VOX" sa nahrádza televíznou programovou službou VH 1.
V KDS Dunajská Streda sa televízna programová služba "Super RTL" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport".
V KDS Žilina sa televízna programová služba "SAT 1" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport".
V KDS Trenčín sa televízna programová služba "Super RTL" nahrádza televíznou programovou službou "Galaxie Sport".
V KDS Banská Bystrica sa televízna programová služba "Super RTL" nahrádza televíznou programovou službou "VH1."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena i) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).

K bodu 17)

SK: 405-LO/D-2247/2002 zo dňa 16.12.2002
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/73 - žiadosť o odklad výkonu rozhodnutia
ÚK: FILJO spol. s r.o., Košice
Uznesenie č.03-10/17.350: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 405-LO/D-2247/2002 zo dňa 16.12.2002 posúdila žiadosť o odloženie vykonateľnosti rozhodnutia č. R/73/ZŽL/01/2003 zo dňa 14.05.2003 účastníka konania:
FILJO, spol. s r.o.
Hutnícka 1
040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie: Rada podľa § 75 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. odkladá výkon rozhodnutia č. R/73/ZŽL/01/2003 zo dňa 18.03.2003 do právoplatného skončenia konania vedeného na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod číslom konania Sžn 37/03.

K bodu 18)

Sťažnosť č. 594/26/2003 zo dňa 26.03.2003
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: Odmietnutie zaradenia televíznej programovej služby do základnej ponuky prevádzkovateľa KDS.
Sťažnosť smeruje voči spol. : TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
Uznesenie č.03-10/18.351: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 594/26/2003 zo dňa 26.03.2003 a rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie na deň 16.06.2003 o 12,00 hod.

K bodu 19)

Sťažnosť č. 593/25/2003 zo dňa 26.03.2003
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: zaradenie vysielania "Infokanál Topoľčany" nad rámec licencie č. T/19
Sťažnosť smeruje voči spol. : SATRO s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.03-10/19.352: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 593/25-2003 zo dňa 26.03.2003 a rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia § 17 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie na deň 16.06.2003 o 12,30 hod.

K bodu 20)

Sťažnosť č. 2238/86-2002 zo dňa 13.12.2002
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: nezaradenie televíznej programovej služby RTV do základnej ponuky prevádzkovateľa KDS v mestách Banská Bystrica, Zvolen a Sliač
Sťažnosť smeruje voči spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.03-10/20.353: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 2238/86-2002 zo dňa 13.12.2002
I. uznala sťažnosť ako opodstatnenú podľa § 19 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
II. začína správne konanie voči spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z v súvislosti s nezaradením televíznej programovej služby RTV do základnej ponuky programových služieb v mestách Banská Bystrica a Sliač.

K bodu 21)

Správa o stave šetrenia registrácie retransmisie č. TKR/105 prevádzkovateľa retransmisie
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/105 prevádzkovateľa retransmisie - spoločnosti RK - systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Uznesenie č.03-10/21.354: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") začína správne konanie vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods.1 písm. b/ a e/ zákona č. 308/2000 Z. z. voči prevádzkovateľovi retransmisie s registráciou č. TKR/105 spoločnosti RK-systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 17.06.2003 o 10,00 hod.

K bodu 22)

Sťažnosť č. 569/28-2003 zo dňa 20.03.2003
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje proti spoločnosti Slovakia Cable Company, s.r.o., Bratislava
Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v KDS Prievidza
Uznesenie č.03-10/22.355: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 569/28 - 2003, vedenú voči spoločnosti SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava, a:
I. uznala sťažnosť v časti, ktorá smeruje proti spoločnosti SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava, ktorá je prevádzkovateľom retransmisie s registráciou č. TKR/ 203, v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú
II. v časti cena za služby káblovej retransmisie postúpila podanie na vybavenie Telekomunikačnému úradu SR ako orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí regulácia cien za verejné telekomunikačné služby
III. v časti uzatvorenie typových zmlúv s užívateľmi postúpila sťažnosť na vybavenie Slovenskej obchodnej inšpekcii ako orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí ochrana spotrebiteľa a dohľad nad dodržiavaním podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na poskytovanie služieb.

K bodu 23)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie
SK č.: 121-PgO/O-743/2003 zo dňa 15.4.2003
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 406/19 - 2003 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný deň: 20.2. a 4.3.2003, program: Štúdio kontakt)
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č.03-10/23.356: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zák

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak